12 november 2020

2020-11-12: Rabbijn waarschuwt: 'Zal Biden een Zondvloed als van Noach in de wereld teweeg brengen' - 'Biden to bring Noah-Like Flood into world' Rabbi Warns.

Nederlands - English

NEDERLANDS: 

"Dit is voor mij als bij de vloed van Noach: zoals ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer de aarde zal overspoelen, zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft en dat ik je nooit meer bedreig." Jesaja 54: 9 (NBV )

Door: Israel365 News -  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Een belangrijke rabbijn merkte het impliciete verband op tussen de Amerikaanse verkiezingen en de zondvloed van Noach, het verband dat wordt benadrukt door het toevallige en dramatische begin van het regenseizoen in Israël. Volgens de rabbijn staan de VS op een kruispunt, met het ene mogelijke pad dat leidt naar een essentiële Esau-rol in de uiteindelijke verlossing, terwijl het andere pad leidt naar een veel donkerdere realiteit. 

WAT BETEKENT EEN NAAM? REGEN VAN ZEGEN OF EEN ZONDVLOED

Rabbi Yoel Schwartz , het hoofd van de Noachiedische Rechtbank van het Sanhedrin en een zeer gerespecteerde Halachische (Torahwet) autoriteit, maakte een video waarin hij commentaar gaf op de uiteenlopende mogelijkheden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

"De verkiezingen werden gehouden op 17 Cheshvan," zei Rabbi Schwartz. Hij merkte op dat volgens de Joodse traditie de regen die de overstroming veroorzaakte in de tijd van Noach begon te vallen op de 17e van Cheshvan. “Het was ook op die dag dat hier in Israël de eerste serieuze regens van het seizoen vielen. Het hadden regens van zegen moeten zijn, maar sinds Biden werd gekozen, werden deze regens, net als de regen op dezelfde dag in de tijd van Noach, een voorbode van de komende vloed. "

De rabbijn legde uit dat de ‘gematria’ (Hebreeuwse numerologie) van het woord voor regen (גשם geshem) 343 is. De ‘gematria’ van 'dit is Trump' (זה טראמפ) is gelijk aan 342. 

"De ‘gematria’ van 'overstroming' (מבול mabool) is 78, 'legde Rabbi Schwartz uit. “De uitdrukking 'Biden arriveert' (בא בידין) is gelijk aan 79. De twee ‘gematrias’ volgen elkaar op. De eerste is er een te weinig en de tweede is er een te veel. Ze zijn met elkaar verbonden. Ze zijn allebei verbonden met de regen die op de verkiezingsdag viel en met de regen die viel nadat Noach de ark binnenging. "

“Als Trump wordt gekozen, zullen de regens een zegen zijn, waardoor de velden kunnen floreren en de wereld zal profiteren. Als Biden wordt gekozen, zullen dezelfde zegeningen veranderen in een vloed die de wereld vernietigt. "

DEMOCRATEN: GENERATIE MET DEZELFDE ZONDEN ALS VOOR DE ZONDVLOED.

"De Democraten verspreiden dezelfde zonden die Noach in de ark dwongen", zei Rabbi Schwartz. “We kunnen dit zien omdat het symbool van deze mensen de regenboog is. Dit was het teken dat in de hemel werd geplaatst om te laten zien dat de wereld nooit meer zal worden vernietigd door een vloed. In de joodse traditie staat de regenboog voor het mannelijke orgaan en de zonden die ermee zijn begaan en die tot de zondvloed hebben geleid. Ze pronken met hun zonden voor Gods aangezicht, wetende dat Hij niet nog een vloed zal brengen. Dit wordt belichaamd door de Democraten, te beginnen met Obama, die mannen toestond met mannen te trouwen en ook abortussen, de moord op zuigelingen, toestond. "

"De vraag die we zouden moeten stellen is niet 'wie heeft gewonnen?', maar eerder ‘wat zal er van Amerika worden?," legde Rabbi Schwartz uit. “Wil God dat Amerika doorgaat? Door goddelijke tussenkomst kon Trump drie rechters benoemen. Het benoemen van rechters is een van de wetten van de Noachiedische levensstijl en rust op de hele mensheid, maar net zo belangrijk was dat de door Trump aangestelde rechters de Bijbel steunen. Biden is van plan om een belemmering voor de rechtbanken op te werpen wat in strijd is met de Noachiedische eis om rechtvaardige rechtbanken te hebben. "

TRUMP: DE WERELD VOORBEREIDEN OP VERLOSSING 

'Als Trump wint, heeft Amerika het voordeel om door te gaan. Het gevaar is dat als Amerika floreert onder Trump, de Amerikaanse Joden daar zullen blijven. Maar het is belangrijk dat Amerika doorgaat, aangezien het de functie heeft van de Tikkun (fixatie) van Esau in de eindtijd. Dit is waarom Trump blond is en waarom de Republikeinen rood zijn, zoals Edom. Daarom is de ‘gematria’ van Edom (אדום) 45, hetzelfde als 'verlossing' (הגאולה geula). "

'Er zijn er die leren dat de uiteindelijke verlossing zal plaatsvinden zonder de hulp van een ander land. Dat heb ik niet geleerd. En nadat ik heb gezien alles wat Trump deed, hoe hij zich zowel als president als persoonlijk aan Israël hechtte, besefte ik dat hij deel van de verlossing zou kunnen zijn. Alle vredesakkoorden hebben de wereld laten zien dat God één is. "

De rabbijn haalde de post-Messiaanse visie van de profeet Zacharia aan.

‘En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.’  Zacharia 14: 9 (NBV)

Rabbi Schwartz benadrukte dat Trump een verborgen verdienste heeft waardoor hij obstakels kan overwinnen die voor anderen te groot zouden zijn.

"Trump heeft een verdiensten die hij van zijn vader heeft geërfd", zei rabbijn Schwartz. " Zijn vader bouwde een synagoge ."
***************************
ENGLISH:

“For this to Me is like the waters of Noach: As I swore that the waters of Noach Nevermore would flood the earth, So I swear that I will not Be angry with you or rebuke you.” Isaiah 54:9 (The Israel BibleTM)

Door: Israel365 News -  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ 

A major rabbi noted the implicit connection between the US elections and the flood of Noah, the connection emphasized by the coincidental and dramatic beginning of the rainy season in Israel. According to the rabbi, the US stands at a crossroads, with one possible path leading to an essential Esau role in the final redemption while the other path leads to a far darker reality.

WHAT’S IN A NAME? RAIN OF BLESSING OR A FLOOD 

Rabbi Yoel Schwartz, the head of the Sanhedrin’s Noahide Court and a highly respected Halachic (Torah law) authority, produced a video in which he commented on the divergent possibilities of the US presidential elections.

“The elections were held on the 17th of Cheshvan,” Rabbi Schwartz said. He noted that according to Jewish tradition, rains that caused the flood in the time of Noah began falling on the 17th of Cheshvan. “It was also on that day that here in Israel, the first rains of the season fell in earnest. They should have been rains of blessing but since Biden was elected, these rains became, like the rain on the same day in the time of Noah, a harbinger of the coming flood.”

The rabbi explained that the gematria (Hebrew numerology) of the word for rain (גשם geshem) is 343. The gematria of ‘this is Trump’ (זה טראמפ) equals 342. 

“The gematria of ‘flood’(מבול mabool)is 78,” Rabbi Schwartz explained. “The expression ‘Biden arrives’ (בא בידין) equals 79. The two gematrias complete each other. The first is one too few and the second is one too many. They are connected. They are both connected to the rain that fell on election day and to the rain that fell after Noah entered the ark.”

“If Trump is elected, the rains will be a blessing, allowing the fields to flourish and the world will benefit. If Biden is elected, the very same blessings will turn to a flood that destroys the world.”

DEMOCRATS: SINS OF THE FLOOD GENERATION

“The Democrats are spreading the very same sins that forced Noah into the ark,” Rabbi Schwartz said. “We can see this because the symbol of these people is the rainbow. This was the sign that was put in the heaven to show that the world will never be destroyed by a flood again. In Jewish tradition, the rainbow represents the male organ and the sins that were done with it that led to the flood. They are flaunting their sins in God’s face, knowing that he will not bring another flood. This is epitomized by the Democrats, beginning with Obama, who allowed men to marry men and also allow abortions, the murder of infants.”

“The question we should be asking is not ‘who won’ but, rather, what will be with America,” Rabbi Schwartz explained. “Does God want America to continue? Through Divine intervention, Trump was able to appoint three judges. Appointing judges is one of the Noahide laws and incumbent upon all mankind but just as important was that the Judges appointed by Trump support the Bible. Biden intends to pervert the courts in contravention of the Noahide requirement to have just courts.”

TRUMP: PREPARING THE WORLD FOR REDEMPTION

“If Trump wins, America will have the merit to continue. The danger is that if America flourishes under Trump, the Jews of America will remain there. But it is important that America continues as it has the function of being the Tikkun (fixing) of Esau in the end-of-days. This is why Trump is blond and why the Republicans are red, like Edom. That is why the gematria of Edom (אדום) is 45, the same as ‘redemption’ (הגאולה geula).”

“There are those that learn that the final redemption will be without the help of any other nation. That is not what I learned. And after I saw everything that Trump did, how he attached himself to Israel as president as well as personally, I realized that this could be him taking part in the redemption. All of the peace agreements moved the world towards God being one.”

The rabbi cited the post-Messianic vision of the Prophet Zechariah.

And Hashem shall be king over all the earth; in that day there shall be one Hashem with one name. Zechariah 14:9

Rabbi Schwartz emphasized that Trump has a hidden merit that enables him to overcome obstacles that would overwhelm others.

“Trump has merit he inherited from his father,” Rabbi Schwartz said. “His father built a synagogue.”