17 november 2020

2020-11-17: Het bedrog van Palestijnse leiders - The deceit of Palestinian leaders

Zij hebben een externe vijand nodig om zelf aan de macht te kunnen blijven.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Saeb Erekat is overleden. Hij was de Palestijnse hoofdonderhandelaar voor vrede met Israël. Daarbij was er een groot probleem: de man haatte Israël.

Bron: Opinie-artikel van Likoed Nederland, 10 november 2020.

Hij verspreidde de meest idiote leugens over Israël, zoals:

“Israël is racistisch, op een manier die zelfs niet in Zuid-Afrika gebeurde”.

Dat zei hij over het enige land in het Midden-Oosten waar alle burgers, of ze nu Joods, islamitisch, christelijk of atheïst zijn, gelijke rechten hebben, en waar minderheden zoals de LHBT+ en de Bahai-gemeenschap kunnen bloeien.

Nog een absurde verklaring van Erekat:

“Ik ben de trotse zoon van de Kanaänieten, die daar 5.500 jaar geleden leefden totdat Jozua ben Nun de stad Jericho in de as legde.“ (zie filmpje hier)

Dit terwijl iedereen weet dat de Palestijnen Arabieren zijn. Dit staat zelfs in de eigen Palestijnse ‘grondwet’!

De Arabieren hebben pas ruim 1.000 jaar geleden het gebied waar nu Israël ligt veroverd. Overigens zijn veel van de huidige Palestijnen pas de laatste 150 jaar gearriveerd, aangetrokken door de economische opleving die door de Joden in gang werd gezet. Dit geldt nota bene aantoonbaar voor Saeb Erekat zijn eigen voorouders!

Afgelopen juni zei hij zelfs: “Mijn neef is geëxecuteerd, vermoord in koelen bloede [door Israël].” Helaas voor hem zijn er beelden van de terreuraanslag van zijn neef. Daarop is overduidelijk te zien dat de Israëlische soldaten schoten omdat hij hen tot tweemaal toe aanviel. Dat zijn neef terreur pleegde, is ook al niet verwonderlijk. Oom Saeb Erekat heeft terreur altijd verheerlijkt als “daden van heroïek”.

Dit is maar een greep uit de ellenlange rij van zijn leugens over Israël. Niet verwonderlijk is het dat diezelfde Erekat ook had opgeroepen tot een boycot van Israël. Zijn Palestijnse Autoriteit verhindert tegenwoordig zelfs dat levensgevaarlijk zieke Palestijnen zich laten behandelen in Israëlische ziekenhuizen, zoals lang gebruikelijk was. Ook broodnodige corona hulpgoederen – zoals beademingsmachines – uit de Verenigde Arabische Emiraten werden door dezelfde Erekat geweigerd, omdat die via Israël vervoerd zouden worden.

Nee, volgens Erekat konden gewone Palestijnen beter sterven, dan dat zij en Israëli’s normaal met elkaar omgaan.
Hieruit blijkt trouwens dat het de Palestijnse leiders zijn die Israëli’s racistisch afwijzen. Net het tegenovergestelde van wat Erekat beweerde.

Drie weken geleden ging het roer echter radicaal om. Want Saeb Erekat kreeg letterlijk een levensgroot probleem. Hij had corona opgelopen, terwijl hij door een eerdere longtransplantatie al een zeer zwakke gezondheid had. Dus levensbedreigend. Hij moest zich met spoed in het best mogelijke ziekenhuis laten behandelen. Hij kreeg daarvoor een persoonlijk aanbod van de koning van Jordanië, om zich in een Jordaans ziekenhuis te laten behandelen.

Maar nee, hij koos voor …. het Israëlische Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem.
Maar Israël stond zijn verzoek om behandeling toe, omdat het altijd het humanitaire belang voor laat gaan. Maar ook de beste Israëlische doctoren konden zijn leven niet reden door zijn zeer zwakke gezondheid. Het is goed mogelijk dat de Palestijnen toch Israël de schuld gaan geven van zijn dood, net zoals ze nog altijd doen met Jasser Arafat.

Door de ziekenhuisopname van Erekat bleek dat zijn dochter – in strijd met de boycot oproep van haar vader – in dat ziekenhuis als arts werkt. Dit is allemaal extra bijzonder omdat een deel van de medische staf van dit ziekenhuis in 1948 door Palestijnen is afgeslacht.

Wat dit bij uitstek laat zien, is hoe Palestijnse leiders hun volk bedriegen.
Want Saeb Erekat is zeker niet de enige die zo handelde. Zo hebben zowel de vrouw als de broer van de Palestijnse president Mahmoud Abbas zich laten behandelen in Israëlische ziekenhuizen. Net als de dochter en kleindochter van Hamas-leider Haniyeh.

Maar tegen de Palestijnen zeggen deze leiders dat zij Israël moeten haten en geen betrekkingen met Israëli’s mogen onderhouden. Voor henzelf blijkt dit niet te gelden.

Hoe is dat te verklaren?

De Palestijnse leiders hebben een externe vijand nodig. Naar buiten toe, om de buitenlandse hulpgelden te laten stromen. Immers, daarmee zijn de corrupte Palestijnse leiders schatrijk geworden.
Ook naar hun eigen mensen is een externe vijand ook broodnodig. Die fungeert als de zondebok, om zelf aan de macht te kunnen blijven.


**************************
ENGLISH:


They need an external enemy in order to stay in power themselves.

Saeb Erekat passed away. He was the Palestinian chief negotiator for peace with Israel. There was a big problem: the man hated Israel.

Source: Opinion article of Likoed Netherlands, November 10, 2020.

He spread the most idiotic lies about Israel, such as:

"Israel is racist in a way that didn't even happen in South Africa."

He said that about the only country in the Middle East where all citizens, be they Jewish, Muslim, Christian or atheist, have equal rights, and where minorities such as the LGBT + and Bahai community can thrive.

Another absurd statement from Erekat:

“I am the proud son of the Canaanites, who lived there 5,500 years ago until Joshua ben Nun reduced the city of Jericho to ashes.” (See video here)


This while everyone knows that the Palestinians are Arabs. This is even in its own Palestinian "constitution"!

The Arabs only conquered the area where Israel now lies more than 1,000 years ago. Incidentally, many of today's Palestinians have only arrived in the last 150 years, attracted by the economic revival initiated by the Jews. This is arguably true for Saeb Erekat's own ancestors!

Last June, he even said, "My cousin was executed, murdered in cold blood [by Israel]."
Unfortunately for him, there are images of his cousin's terror attack. It clearly shows that the Israeli soldiers fired because he attacked them twice. It is not surprising that his cousin committed terror. Uncle Saeb Erekat has always glorified terror as "acts of heroism".

These are just a few of the long line of his lies about Israel. Unsurprisingly, the same Erekat had also called for a boycott of Israel. His Palestinian Authority is now even preventing life-threateningly ill Palestinians from being treated in Israeli hospitals, as has long been the custom. Much-needed corona relief supplies - such as breathing machines - from the United Arab Emirates were also refused by the same Erekat, because they would be transported via Israel.

No, according to Erekat, ordinary Palestinians could die better than they and Israelis normally associate with each other.
By the way, this shows that it is the Palestinian leaders who racially reject Israelis. Just the opposite of what Erekat claimed.

Three weeks ago, however, things changed radically. Because Saeb Erekat literally had a life-size problem. He had contracted corona, even though he was already in very poor health from a previous lung transplant. So life-threatening. He had to be treated urgently in the best possible hospital. He received a personal offer from the king of Jordan to be treated in a Jordanian hospital.

But no, he chose…. the Israeli Hadassah Hospital in Jerusalem.
But Israel granted his request for treatment, because it always puts humanitarian interests first. But even the best Israeli doctors could not save his life because of his very poor health. It is quite possible that the Palestinians will still blame Israel for his death, just as they still do with Yasser Arafat.

The hospitalization of Erekat revealed that his daughter - contrary to the boycott call of her father - works as a doctor in that hospital. This is all extra special because some of the medical staff of this hospital was massacred by Palestinians in 1948.

What this eminently shows is how Palestinian leaders deceive their people.
Because Saeb Erekat is certainly not the only one who acted like that. For example, both the wife and brother of Palestinian President Mahmoud Abbas have received treatment in Israeli hospitals. Just like the daughter and granddaughter of Hamas leader Haniyeh.

But to the Palestinians, these leaders are telling them to hate Israel and not have relations with Israelis. This does not appear to apply to themselves.

How can that be explained?

The Palestinian leaders need an external enemy. Outwardly, to keep foreign aid money flowing. After all, that has made the corrupt Palestinian leaders very wealthy.
An external enemy is also desperately needed towards their own people. It acts as the scapegoat, in order to remain in power.