19 november 2020

2020-11-19: Deel 1 - Het verborgen verhaal van Rabbi en de Familie TRUMP - The hidden story of the TRUMP family and Rabbi

Rabbi Wagner and Fred Trump (courtesy: Wikicommons)

 Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een opmerkelijk verhaal van een vriendschap van een halve eeuw zou de basis kunnen zijn voor de huidige warme relaties 

Door Israel365 News - ADAM ELIYAHU BERKOWITZ   

De achtergrond

Het verhaal begon in de jaren vijftig toen de ouders van Malka Weisberg, beiden overlevenden van de Holocaust, vanuit Polen naar Amerika emigreerden. Haar vader, Rabbijn Israel Wagner, kreeg een baan als rabbijn van Beach Haven, een pas opgerichte gemeenschap in Brooklyn. Veel van de mensen in de gemeenschap waren overlevenden van de Holocaust, terwijl anderen getuige waren geweest van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog toen ze in het Amerikaanse leger dienden.

De gemeenschap hield hun diensten in een tijdelijke ruimte, een ondergrondse garage in een gebouw in ontwikkeling. De rabbijn besloot de eigenaar van deze bezittingen te ontmoeten. Beach Haven was de tweede grote ontwikkelingsonderneming voor Fred Trump, de vader van de jonge man die opgroeide tot de huidige president. Hij begon met het bouwen van huizen tijdens de depressie. 

Een vriendschap gemaakt in de hemel

De Lutherse landontwikkelaar en de Poolse rabbijn werden al snel vrienden tijdens hun eerste ontmoeting.

"In feite werden ze de volgende 49 jaar zeer goede vrienden", vertelde Weisberg aan Breaking Israel News . "Dhr. Trump stemde ermee in om het land te schenken als de gemeenschap er een synagoge op zou bouwen."

Hun vriendschap leek ongerijmd, aangezien hun ontmoeting minder dan zes jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust plaatsvond. De beide ouders van Fred Trump waren Duits en de ovens van de concentratiekampen waren nog warm. 

 Meneer Trump was anders

"Mijn ouders hebben de Holocaust meegemaakt en wisten dat Fred een Duitser was", zei Weisberg. “Ze wisten heel goed wat Duitsland had gedaan en zouden dat nooit vergeten. Maar toen ze Fred zagen, zagen ze een goede man. En dat waardeerden ze. "De vriendschap bleef en groeide met de tijd.”

Een bloeiende relatie

'De kantoren van Trump stonden in Beach Haven en meneer Trump kwam regelmatig langs om met mijn vader te praten. Ze bespraken zeker hun verleden, ”zei Weisberg. “Ze spraken over familie, een onderwerp dat voor hen beiden erg belangrijk was. Ze spraken ook over theologie en religie. "

Trump's vrijgevigheid jegens de Joodse gemeenschap was deels liefdadig en deels eigenbelang. 

Het goede herkennen 

"Hij wilde de gemeenschap opbouwen en de waarde ervan vergroten", legt Weisberg uit. "Dhr. Trump was onder de indruk van het idee van een Joodse gemeenschap, gezinnen, een gebedshuis. Hij hield heel veel van mijn vader, en mijn vader hield van hem. Hun vriendschap was gebaseerd op het feit dat de heer Trump begreep dat wat mijn vader deed een goede zaak was. Hij vond het ook een goede zakelijke investering, dat een fijne gemeenschap bedrijven zou aantrekken en de waarde van het onroerend goed zou verhogen. " 

De originele Green Deal 

Weisberg legde uit dat dit de oorzaak was van veel van Trump's beslissingen. Hij investeerde in het aanplanten van grasvelden. Hij zorgde ook voor gratis vervoer naar de nabijgelegen stranden.

"Maar ik denk zeker dat een sterk motief achter zijn acties lag in het vers uit de Bijbel over het zegenen van Israël," zei Weisberg ondubbelzinnig. 

‘Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op  aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ Genesis 12: 3 (NBV)

Van kleingeldverzamelaar tot miljonair president

"Hij was een erg slimme zakenman en een erg aardige man", zei Weisberg. Dit gaf de president zijn start in het bedrijfsleven. Een jonge Donald Trump werd vaak gezien in de appartementencomplexen, waar hij het geld ophaalde uit de wasmachines, een project dat het domein van zijn grootmoeder was.

Na de initiële investering bleef Trumps band met de Joodse gemeenschap bestaan.

"Elke keer als mijn vader een gemeentelid had die in de problemen zat, wendde hij zich tot meneer Trump en hij hielp altijd", "Hij was een erg aardige man, een familieman ook. Hij werd altijd uitgenodigd voor de bruiloften van mij en mijn broers en zussen.  

De vrouw

Hij woonde de jaarlijkse geldinzamelingsdiners bij die door de synagoge werden gehouden en bracht zijn hele gezin mee. Malka, toen nog heel jong, sprak de Hebreeuwse zegen uit over een grote ceremoniële challah (gevlochten brood) die aan het begin van de maaltijd werd aangeboden. Weisberg vertelde hoe mevrouw Trump, een in Schotland geboren presbyteriaanse, zo onder de indruk was dat ze haar voorhoofd kuste. 

“Ze was een heel aardige vrouw en ze waren een hecht gezin. Donald Trump had een hechte band met zijn familie en het was duidelijk dat hij in het familiebedrijf zou gaan, ”zei Weisberg. "Hij leerde het bedrijf van zijn vader, maar onder hem gingen de zaken pas echt heel goed." 

Belang van Israël

“De president leerde van zijn vader dat hij een echte ohev yisrael (liefhebber van Israël) was. Zijn vader was dat zeker. Dit is iets waarvan ik vind dat het bekend moet worden. De president verdient lof voor het goede dat hij doet voor Israël. Tot nu toe lijkt zijn staat van dienst duidelijk te laten zien dat de president een ohev yisrael is, net als zijn vader. " 

De bron 

Het is bekend dat Donald Trump al heel lang een vriend is van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hoewel dit duidelijk een manifestatie is van de sterke politieke alliantie tussen de twee landen, heeft het zijn wortels in de familie van de president. Fred Trump, de vader van de president, raakte bevriend met Netanyahu terwijl hij de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties in Manhattan was.

De vriendschap duurde tot Fred in 1999 overleed. Rabbi Wagner en zijn vrouw woonden de wake bij. Weisberg vertelde hoe Donald Trump haar moeder benaderde, dankbaar dat ze bij de begrafenis was. 

Een openbaring 

'Rebbetzin, je moet weten dat je man niet alleen een goede vriend van mijn vader was, maar ook de rabbijn van mijn vader,' zei Trump tegen de moeder van Weisberg.

Weisberg woont nu in Israël en de jonge man die ze ooit kende, wordt nu door velen beschouwd als de meest pro-Israëlische president in de geschiedenis van de VS.

"Ik geloof dat veel van wat de president vandaag met het Joodse volk en Israël doet, voortkomt uit hoe hij opgroeide en zijn vader zag omgaan met de Joodse gemeenschap", zei Weisberg. "Dit kwam door de warme relatie tussen Fred Trump en mijn vader."

Er volgen nog twee delen over Trump

 

 

*****************************
ENGLISH:

Rabbi Wagner and Fred Trump (courtesy: Wikicommons)

A remarkable tale of a half-century-long friendship may be the basis for the current warm relations 

By: Israel365 News - ADAM ELIYAHU BERKOWITZ   

The background

The story began in the 1950’s when Malka Weisberg’s parents, both Holocaust survivors, immigrated to America from Poland. Her father,  Rabbi Israel Wagner, got a job as the rabbi of Beach Haven, a newly established community in Brooklyn. Many of the people in the community were Holocaust survivors while others had witnessed the horrors of WWII while serving in the U.S. Army.

The community was praying in a temporary space, an underground garage in one of the development’s buildings. The rabbi decided to meet with the owner of the properties. Starting out building houses during the depression, Beach Haven was the second large development venture for Fred Trump, the father of the young man who grew up to be the current president.

A friendship made in heaven

The Lutheran land developer and the Polish rabbi quickly became friends at their first meeting.

“Basically, they became very close friends for the next 49 years,” Weisberg told Breaking Israel News. “Mr. Trump agreed to donate the land if the community built a synagogue on it.”

Their friendship seemed incongruous since their meeting came less than six years after the end of WWII and the Holocaust. Both of Fred Trump’s parents were German and the ovens of the concentration camps were still warm. 

Mr. Trump was different

“My parents went through the Holocaust and knew that Fred was German,” Weisberg said. “They certainly knew what Germany did and would never forget it. But when they saw Fred, they saw a good man. And they appreciated that.”

The friendship continued, growing with time.

A blossoming relationship

“The Trump offices were in Beach Haven and Mr. Trump would frequently stop in to talk to my father. They definitely discussed their pasts,” Weisberg said. “They spoke about family, a subject that was very important to both of them. They also discussed theology and religion.”

Trump’s largesse towards the Jewish community was partly charitable and partly self-interest.

Recognizing good

“He wanted to build the community and to increase its value,” Weisberg explained. “Mr. Trump was impressed by the idea of a Jewish community, families, a place of worship. He liked my father very much, and my father liked him. Their friendship was based on Mr. Trump’s personal understanding that what my father was doing was a good thing. He also felt it was a good business investment, that a nice community would attract businesses and raise the property value.”

The original Green Deal

Weisberg explained that this was behind many of Trump’s decisions. He invested in planting grassy areas. He also provided free transportation to the nearby beaches.

“But I definitely think a big motive behind his actions was in the verse about blessing Israel,” Weisberg said unequivocally. 

I will bless those who bless you And curse him that curses you; And all the families of the earth Shall bless themselves by you.” Genesis 12:3

From loose change collector to millionaire president

“He was a very smart businessman and a very nice man,” Weisberg said. This gave the President his start in business. A young Donald Trump was frequently seen at the apartment complexes, collecting the quarters from the laundry machines, a project that was his grandmother’s domain.

Trump’s connection with the Jewish community continued after the initial investment.

“Whenever my father had a congregant who was down and out, he turned to Mr. Trump and he always helped,” “He was a very nice man and very family oriented. He was invited to the weddings of me and my siblings. 

The wife

He attended the yearly fundraising dinners held by the synagogue, bringing his entire family.  Malka, very young at the time, would say the Hebrew blessing over a large ceremonial challah (braided bread) presented at the beginning of the meal. Weisberg related how Mrs. Trump, a Sottish-born Presbyterian was so impressed that she kissed her forehead. 

“She was a very nice woman and they were a very close family. Donald Trump was very very close with his family and it was clear he would go into the family business,” Weisberg said. “He learned the business from his father but it really took off under him.”  

Importance of Israel

“The president learned from his father to be a real ohev yisrael (lover of Israel). His father certainly was. This is something I think should be known and the president deserves credit for the good he does for Israel. Until now, his track record seems to clearly show that the president is an ohev yisrael, the same as his father.”

The source

It is well-known that Donald Trump has been a long-time friend of Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Though this is clearly a manifestation of the strong political alliance between the two countries, it has its roots in the president’s family. Fred Trump, the president’s father, became friends with Netanyahu while he was the Israeli Ambassador to the United Nations in Manhattan.

The friendship lasted until Fred passed away in 1999. Rabbi Wagner and his wife attended the wake. Weisberg related how Donald Trump approached her mother, grateful that she was at the funeral.

A revelation 

“Rebbetzin, you should know that your husband was not only a good friend of my father, but he was also my father’s rabbi,” Trump told Weisberg’s mother.

Weisberg now lives in Israel and then young man she once knew is now considered by many to be the most pro-Israel president in U.S. history.

“I believe a lot of what the president does today with the Jewish people and Israel comes from how he grew up, watching his father interact with the Jewish community,” Weisberg said. “This came from the warm relationship between Fred Trump and my father.”

Two more parts about Trump will follow