16 december 2020

2020-12-16: Hasmonese koninklijke familie in Jericho werd herbegraven na de plundering door Palestijnen - Hasmonean royal family in Jericho was reburied after sacking by Palestinians

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Op maandag 14 december 2020 werden tijdens een ontroerende en krachtige ceremonie met het leggen van stenen, de botten van een Hasmonese koninklijke familie herbegraven in een massagraf op de Joodse begraafplaats van Kfar Adumim die door de Regionale Raad van Binyamin in Samaria was gereserveerd.

Het ging om een unieke reddingsmissie van deze Kohanim van Jericho die werd uitgevoerd door de ngo Regavim en vrijwilligers van het ‘Behoud van het Eeuwige’ project nadat een jaar eerder de graven, die onder het beheer van de Palestijnse Autoriteit stonden, werden geplunderd door de Palestijnen.

Een persmededeling van Regavim luidde aldus:

Aanstaande maandag, op de 5e nacht van #Chanukah, vindt een steenzettingsceremonie plaats op de begraafplaats. In onze ogen is er geen betere tijd om de Joden van Jericho uit de dagen van de Hasmoneeën te herdenken. Velen probeerden, en proberen nog steeds, de vastberadenheid en geest van het volk van Israël te breken. Het evenement aanstaande maandag, in wat zeker een ontroerende gelegenheid zal worden, is het bewijs van de kracht, eeuwigheid en ongelooflijke geest van onze natie. Tegen degenen die onze vernietiging nastreven en tegen degenen die de speciale band van het Joodse volk met het land # Israël proberen te verzwakken, zeggen we: u zult niet slagen! We zijn hier om te blijven. We zullen blijven opkomen voor Joodse individuele en nationale rechten. We zullen strijden om ons prachtige land te behouden en te beschermen in het belang van al zijn inwoners. Gelukkige Chanoeka!

Deze Hasmonese koninklijke familie werd meer dan 2000 jaar geleden begraven in het antieke Hasmonese Fort van Jericho. In het voorjaar van 2019 ontdekten dat de Palestijnse Autoriteit vergunningen had afgegeven voor landbouwwerk, wat resulteerde in de ontheiliging van de oude begraafplaatsen op Het Hasmonean-fort van Jericho.

Ze vonden de catacomben geplunderd, de sarcofagen gestolen en menselijke resten die daar al meer dan 2000 jaar hadden gelegen, lagen verspreid over de site die werd omgeploegd en plat gewalst. Regavim waarschuwde het burgerlijk bestuur en een reddingsmissie om de ontheiligde overblijfselen te verzamelen en ze opnieuw te begraven op de joodse begraafplaats in Kfar Adumim, werd in gang gezet.

Met die herbegrafenis eergisteren maandag werd de cirkel weer rond. Tijdens de plechtigheid aan de laatste rustplaats van de Kohanim van Jericho, werd andermaal de onbreekbare band tussen het Joodse volk, het Land van Israël en de Joodse geschiedenis en erfgoed, herbevestigd.

De plundering van het Fort van Jericho
Tijdens een wandeling in het voorjaar van 2019 in de regio Jericho, ontdekten vrijwilligers voor het initiatief ‘Protecting the Eternal’ een grafmonument uit het tijdperk van de Tweede Tempel dat tijdens bouwwerken werd blootgelegd en vernietigd. De graven werden geplunderd en menselijke resten waren verspreid over het gebied.

De eeuwenoude begraafgrotten aan de rand van Jericho zijn al duizenden jaren oud en zijn blijkbaar onderdeel van de uitgebreide begraafplaatsen van het paleis uit de Hasmonean periode (tussen ca. 140 en 116 v. Chr.) dat op de site is blootgelegd.

Professor Rachel Hachlili van het Zinman Instituut voor Archeologie van de Universiteit van Haifa, die deze regio heeft bestudeerd, heeft deze grotten geïdentificeerd als de grootste begraafplaats tijdens de Tweede Tempel periode (ca. 516 v.Chr tot 70 na Chr.) in Israël.

De diefstal van oudheden en vernietiging van archeologische schatten is wijdverbreid in de gebieden die door de Palestijnse Autoriteit worden beheerd, komt nagenoeg dagelijks voor in heel Judea en Samaria.

Als je geen geschiedenis hebt zoals de Palestijnen, een volk van Arabische immigranten dat pas werd uitgevonden en benoemd in 1964, zit er voor hen niet veel anders op om de geschiedenis van de werkelijke eigenaren van het land compleet uit te vagen en je eigen gevoeg ervoor in de plaats te stellen, redeneren ze in de Palestijnse Autoriteit.

In dit geval werden oude catacomben weggevaagd door illegale ontmanteling, ondanks de constante stroom waarschuwingen en documentatie die naar de regionale commandant voor oudheden in het burgerlijk bestuur werd gestuurd, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de wetshandhaving in het gebied.

Yakhin Zik, Director of Operations bij Regavim, zei hiertoen over:

Het verlies van ons archeologisch erfgoed en het voortdurende falen om ons erfgoed te beschermen en te behouden, is een onbegrijpelijke schande. De regering moet extra mankracht goedkeuren en normen creëren die het behoud van oudheden en de zware bestraffing van plunderaars waarborgen.

Moshe Gutman van het initiatief ‘Behoud van het Eeuwige’ voegde eraan toe:

Het is tijd voor degenen die verklaringen afleggen over hun toewijding aan onze nationale nalatenschap om hun ogen te openen voor de ISIS-achtige vernietiging die overal om ons heen gebeurt. Ik roep de premier op om verantwoordelijkheid te nemen. Het is ondenkbaar dat een beschaafd land de plundering en verwoesting van de sites van het wereld cultureel erfgoed tolereert.

Fundamenten van Hasmonean Paleis nabij Jericho


Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van EoZ “Bones of Hashmoneans were being destroyed by the Palestinian Authority; remains saved and re-interred during Chanukah” van 15 december 2020 op de site van Elder of Ziyon 
♦ een artikel op deze blog “Meer dan 2000 jaar oude begraafplaatsen in grotten nabij Jericho leeg geroofd en verwoest” van 3 april 2019
♦ naar een artikel van Hana Levi Julian “Ancient Burial Caves, Looted Graves, Scattered Human Remains Found Near Jericho” van 2 april 2019 op de site van The Jewish Press*************************
ENGLISH:

 On Monday, December 14, 2020, in a moving and powerful stone-laying ceremony, the bones of a Hasmonean royal family were reburied in a mass grave in the Jewish cemetery of Kfar Adumim reserved by the Binyamin Regional Council in Samaria.

It was a unique rescue mission of this Kohanim of Jericho carried out by the NGO Regavim and volunteers of the 'Preservation of the Eternal' project after the tombs under the control of the Palestinian Authority were looted a year earlier by the Palestinian Authority. Palestinians. 

A press release from Regavim read thus: 

This Monday, on the 5th night of #Chanukah, a stone setting ceremony will take place at the cemetery. In our view, there is no better time to commemorate the Jews of Jericho from the days of the Hasmoneans. Many tried, and are still trying, to break the determination and spirit of the people of Israel. Next Monday's event, in what is sure to be a moving occasion, is testament to the strength, eternity and incredible spirit of our nation. To those who pursue our destruction and to those who seek to weaken the Jewish people's special bond with the land of # Israel, we say, You will not succeed! We are here to stay. We will continue to champion Jewish individual and national rights. We will fight to preserve and protect our beautiful land for the benefit of all its inhabitants. Happy Hanukkah! 

This Hasmonean royal family was buried more than 2,000 years ago in the ancient Hasmonean Fortress of Jericho. In the spring of 2019, it was discovered that the Palestinian Authority had issued permits for agricultural work, resulting in the desecration of the old burial grounds at Jericho's Hasmonean Fortress. 

They found the catacombs looted, the sarcophagi stolen, and human remains that had lain there for more than 2,000 years were scattered across the site being plowed and rolled flat. Regavim alerted the civil administration and a rescue mission to collect the desecrated remains and re-bury them in the Jewish cemetery in Kfar Adumim was set in motion.

With that reburial the day before yesterday Monday, the circle was closed again. During the ceremony at the final resting place of the Kohanim of Jericho, the unbreakable bond between the Jewish people, the Land of Israel, and Jewish history and heritage was once again reconfirmed.

The Sack of the Fortress of Jericho
During a spring 2019 walk in the Jericho region, volunteers for the "Protecting the Eternal" initiative discovered a Second Temple-era tomb that was uncovered and destroyed during construction. The graves were looted and human remains scattered around the area.

The ancient burial caves on the outskirts of Jericho are thousands of years old and are apparently part of the extensive burial grounds of the Hasmonean period palace (between ca.140 and 116 BC) uncovered on the site. 

Professor Rachel Hachlili of the Zinman Institute of Archeology at the University of Haifa, who has studied this region, identified these caves as the largest burial site in Israel during the Second Temple Period (ca.516 BC to 70 AD). 

The theft of antiquities and destruction of archaeological treasures is widespread in the areas administered by the Palestinian Authority, occurring almost daily throughout Judea and Samaria.

If you don't have a history like the Palestinians, a people of Arab immigrants only invented and named in 1964, there's not much else for them to completely wipe out the history of the land's actual owners and make your own additions to it. they argue in the Palestinian Authority.

In this case, old catacombs were wiped out by illegal decommissioning, despite the constant stream of warnings and documentation sent to the regional commander for antiquities in the civil administration, the body responsible for law enforcement in the area. 

Yakhin Zik, Director of Operations at Regavim, said:

 The loss of our archaeological heritage and the continued failure to protect and preserve our heritage is an incomprehensible shame. The government must approve additional manpower and create standards that ensure the preservation of antiquities and the harsh punishment of looters. 

Moshe Gutman of the Preservation of the Eternal initiative added:

It is time for those making statements about their commitment to our national legacy to open their eyes to the ISIS-like destruction happening all around us. I call on the Prime Minister to take responsibility. It is inconceivable that a civilized country would tolerate the looting and destruction of the sites of the world cultural heritage.

Foundations of Hasmonean Palace near Jericho 


Sources: Brabosh ♦ to an article by EoZ “Bones of Hashmoneans were being destroyed by the Palestinian Authority; remains saved and re-interred during Chanukah ”of December 15, 2020 on the site of Elder of Ziyon ♦ an article on this blog “More than 2000 years old cemeteries in caves near Jericho looted and destroyed” from April 3, 2019♦ to an article by Hana Levi Julian “Ancient Burial Caves, Looted Graves, Scattered Human Remains Found Near Jericho” from April 2, 2019 on the site of The Jewish Press