23 december 2020

2020-12-23: Zeldzame galactische 'ster van jacob', die de messias voorspelt - Rare galactic ‘star of jacob’ presaging messiah

Nederlands - English

NEDERLANDS:a

Zeldzame galactische 'ster van jacob', die de messias voorspelt,  staat op het punt de nachtelijke hemel te verlichten 

Door: Israel365 News - ADAM ELIYAHU BERKOWITZ  

Ik zal hem zien, maar niet nu; Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. (Numeri 24:17 HSV)

Maandagavond zal er een helder licht verschijnen aan de nachtelijke hemel, het resultaat van een zeldzaam samengaan van de grootste planeten in het zonnestelsel dat bijna 800 jaar geleden voor het laatst was gezien. 

SATURNUS EN NEPTUNUS: LAATST GEZIEN DOOR GENGHIS KAHN

In de nacht van 21 december (de zesde van Tevet op de Hebreeuwse kalender) zullen de twee grootste planeten van het zonnestelsel, Saturnus (שַׁבְתַאִי Shabtai in het Hebreeuws) en Jupiter (צדק, Tzedek in het Hebreeuws), samengaan, waardoor er zich een bijzonder helder lichtpunt in de zuidwestelijke hemel vormt. Die nacht is toevallig ook de winterzonnewende op het noordelijk halfrond wanneer de Noordpool zijn maximale kanteling weg van de zon heeft en de kortste dag en de langste nacht van het jaar markeert. De convergentie zal alleen zichtbaar zijn als de planeten vanuit ons perspectief gezien slechts een tiende van een graad lijken te zijn gescheiden, of ongeveer een vijfde van de breedte van een volle maan. De twee planeten zullen niet echt dicht bij elkaar staan en zullen in werkelijkheid 450 miljoen mijl van elkaar verwijderd zijn. De twee planeten staan eens in de 19,6 jaar op één lijn, maar dit specifieke astronomische fenomeen waarin ze verschijnen als één punt aan de nachtelijke hemel heeft niet meer plaatsgevonden sinds de dageraad op 4 maart 1623. Maar zelfs toen vond de convergentie plaats vlak voor de dageraad en men neemt aan dat het niet zichtbaar is geweest. De vorige waarneming van Jupiter en Saturnus die samenkwamen was in het jaar 1226 toen Genghis Khan Azië veroverde. Het wordt pas op 15 maart 2080 weer verwacht.

BILEAMS’ STER VAN JACOB

Aan dergelijke astronomische spektakels wordt vaak een Messiaanse betekenis toegeschreven. De bron voor dit geloof is in de Torah. Als Bileam door Balak wordt ingehuurd, zegent hij hen met betrekking tot hun einde.

Ik zal hem zien, maar niet nu; Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. (Numeri 24:17 HSV) 

Dit Torah-vers speelt ook een centrale rol in het Joodse concept van de Messias, hoewel het op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden Dit vers werd geïnterpreteerd door Rabbi Moses ben Maimon, bekend als Maimonides én door het acroniem Rambam, die de belangrijkste Torah-autoriteit was van de 12e. eeuw. In zijn boek, Mishneh Torah , brengt de Rambam dit vers naar voren over een ster die verschijnt als bewijs dat de Messias ooit zal komen. Volgens de Rambam zal de Messias afkomstig zijn uit Jacob, meer specifiek uit de stam van Juda.

Abraham ben Meir Ibn Ezra, een bijbelcommentator uit de 11e eeuw uit Spanje, legde dit vers uit als een profetie die betrekking heeft op de tijd van koning David  

Bovendien beschrijft de Zohar , het fundamentele werk van de joodse mystiek, in detail de sterren waarvan wordt geprofeteerd dat ze verschijnen als een voorloper van de Messias. 

DE MISLUKTE "STERRENZOON" VAN 132 V. CHR.

De profetie van de ster van Jacob werd toegepast op Simon bar Kochba, leider van de Tweede Joodse Opstand van 132 v. Chr., wiens aangenomen naam in het Aramees "Zoon van een Ster" betekent. Het mislukken van de opstand van Bar Kochba, die werd beschouwd als een politieke Messias’ had een grote impact op de interpretatie van de Ster van Jacob. Het mislukken van de opstand bracht de wijzen ertoe de eschatologie van de ster van Jacob te weinig te benadrukken. Dat leidde tot een voorkeur voor de verklaring dat de ster van Jacob niet langer relevant was, aangezien werd beschreven dat hij al voorkwam in de tijd van koning David.

VERKEERD GEINTERPRETEERDE TEKENEN LEIDDE NIMROD ERTOE DE TOREN VAN BABEL TE BOUWEN, PHAROAH OM ZICH IN DE RODE ZEE TE BEGEVEN. 

In zijn boek Davar B'ito , een gids voor de tijdrekening op basis van esoterische Joodse bronnen, besprak Rabbi Mordechai Genuth de komende astronomische gebeurtenis.

"Astrologen hechten veel belang aan dergelijke gebeurtenissen als een teken van op handen zijnde verandering", zei Rabbi Genuth. “Maar dit kan gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd. Volgens sommige tradities leidde deze samenkomst van Shabetai en Tzedek ertoe dat de astrologen Nimrod opdracht gaven om de toren van Babel te bouwen met rampzalige gevolgen. "

Rabbi Genuth legde uit dat de 17e-eeuwse Duitse astronoom Johannes Kepler geloofde dat de "ster van Bethlehem" die volgens het Nieuwe Testament voorafging aan de geboorte van Jezus, een zeldzame drievoudige conjunctie van Jupiter, Saturnus en Venus zou kunnen zijn.

"Pharoah had experts in astrologie en astronomie", zei Rabbi Genuth. “Ze vertelden hem dat zijn sterren in opkomst waren en dat de kinderen van Israël, en Mozes in het bijzonder, hem niet konden overwinnen. Maar hij hield er geen rekening mee dat God de wereld schiep en door Zijn wil en de Joden die de geboden in acht namen, konden de sterren en hun betekenis terzijde worden geschoven. Deze boodschap van Gods wil die de natuur overwint, werd krachtig herhaald bij de Rode Zee. "

AFGAAN OP DE STERREN: GROTE WIJSHEID OF GROOT HEIDENDOM

Rabbi Yosef Berger, de rabbijn van het graf van koning David op de berg Sion, benadrukte dat het interpreteren van profetieën een volledig en juist begrip van het bronmateriaal vereist .

"Er is een menselijke neiging om te zien wat je zou willen zien en niet wat er feitelijk geschreven staat, waardoor een zichzelf vervullende profetie ontstaat en geen Bijbelse profetie", legde Rabbi Berger uit. “De Rambam noemt dit vers over een ster die verschijnt, als bewijs dat de messias op een dag zal komen, specifiek uit de nakomelingen van jacob. de messias moet uit de joden voortkomen en hij zal door de joden worden erkend, meer specifiek, uit de stam van juda. "

rabbi berger merkt op dat de term die de wijzen gebruiken om heidense afgoderij te beschrijven  is: avodat cochavim o'mazalot (het dienen van sterren en tekenen).

"het zoeken naar tekens in de sterren kan iemand tot wijsheid leiden, maar het kan mensen ook op een dwaalspoor brengen", waarschuwde rabbi berger. 

 

 

************************************
ENGLISH:

Rare galactic ‘star of jacob’ candidate about to light up night sky presaging messiah

By Israel365 News - ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

What I see for them is not yet, What I behold will not be soon: A star rises from Yaakov, A scepter comes forth from Yisrael; It smashes the brow of Moab, The foundation of all children of Shet. Numbers 24:17 (The Israel BibleTM) 

On Monday night, a bright light will appear in the nighttime sky, the result of a rare convergence of the largest planets in the solar system that was last seen almost 800 years ago. 

SATURN AND NEPTUNE: LAST SEEN BY GENGHIS KAHN

On the night of December 21 (the Sixth of Tevet on the Hebrew calendar), the solar system’s two largest planets, Saturn (שַׁבְתַאִי Shabtai in Hebrew) and Jupiter (צדק, Tzedek in Hebrew), will appear to unite, creating a particularly bright point of light in the southwestern heavens. The night also happens to be the winter solstice in the northern hemisphere when the North Pole has its maximum tilt away from the Sun and marks the shortest day and the longest night of the year. The convergence will be in appearance only with the planets appearing to be separated by just one-tenth of a degree from our perspective or about one-fifth the width of a full moon. The two planets will not actually be close together and will, in reality, be 450 million miles apart. The two planets align once every 19.6 years but this particular astronomical phenomenon in which they appear as one point in the night sky has not taken place since dawn on March 4, 1623, but even then, the convergence occurred close to dawn and is not believed to have been visible. The previous sighting of Jupiter and Saturn converging was in the year 1226 when Genghis Khan was conquering Asia. It is not expected to appear again until March 15, 2080.

BALAAM’S STAR OF JACOB

Such astronomical spectacles have frequently been ascribed Messianic import. The source for this belief is in the Torah. When Balaam is hired by Balak, he blesses them concerning the end-of-days.

What I see for them is not yet, What I behold will not be soon: A star rises from Yaakov, A scepter comes forth from Yisrael; It smashes the brow of Moab, The foundation of all children of Shet. Numbers 24:17

This Torah verse also plays a central role in the Jewish concept of the Messiah though it is the subject of different interpretations This verse was interpreted by Rabbi Moses ben Maimon, known as Maimonides and by the acronym Rambam who was the foremost Torah authority of the 12th century. In his book, Mishneh Torah, the Rambam brings this verse about a star appearing as proof that the Messiah will come one day. According to the Rambam, the Messiah will come from Jacob, more specifically, from the tribe of Judah.

Abraham ben Meir Ibn Ezra, an 11th Century Bible commentator from Spain, explained this  verse as a prophecy that relates to the time of King David

In addition, the Zohar, the foundational work of Jewish mysticism describes in detail the stars that are prophesied to appear as a precursor to the Messiah.

THE FAILED “STAR SON” OF 132 CE

The prophecy of the Star of Jacob was applied to Simon bar Kochba, leader of the Second Jewish Revolt of 132 CE, whose adopted name meant “Son of a Star” in Aramaic. The failure of the Bar Kochba revolt – which was considered a political Messiah – had a large impact on the interpretation of the Star of Jacob. The failure of the revolt led the sages to deemphasize the eschatology of the Star of Jacob. That led to a preference for the explanation that the Star of Jacob was no longer relevant since it was described as already happening in the time of King David.

MISINTERPRETING SIGN LED NIMROD TO BUILD TOWER OF BABEL, PHAROAH TO JUMP INTO RED SEA

In his book Davar B’ito, a guide to the calendar based on esoteric Jewish sources, Rabbi Mordechai Genuth discussed the upcoming astronomical event.

“Astrologers ascribe great importance to such events as a sign of imminent change,” Rabbi Genuth said. “But this can easily be misinterpreted. According to some traditions, this convergence of  Shabetai and Tzedek led the astrologers to direct Nimrod to begin building the Tower of Babel with disastrous results.”

Rabbi Genuth explained that the 17th-century German astronomer Johannes Kepler believed that the “star of Bethlehem” that the New Testament related as preceding the birth of Jesus could have been a rare triple conjunction of Jupiter, Saturn, and Venus.

“Pharoah had experts in astrology and astronomy,” Rabbi Genuth said. “They advised him that his stars were on the rise and the Children of Israel and Moses in particular could not overcome him. But he did not take into account that God created the world and through His will and the Jews observing commandments, the stars and their import could be brushed aside. This message of God’s will overcoming nature was powerfully reiterated at the Red Sea.”

LOOKING TO THE STARS: GREAT WISDOM OR GREAT PAGANISM 

Rabbi Yosef Berger, the rabbi of King David’s Tomb on Mount Zion, emphasized that interpreting prophecies requires a complete and proper understanding of the source material.

“There is a human tendency to see what you would like to see and not what is actually written, creating a self-fulfilling prophecy and not a biblically-based prophecy,” Rabbi Berger explained. “The Rambam brings this verse about a star appearing as proof that the Messiah will come one day, specifically from the descendants of Jacob. The Messiah must come from the Jews and it will be recognized by the Jews, more specifically, from the tribe of Judah.”

Rabbi Berger noted that the term the sages used to describe pagan idol worship is avodat cochavim o’mazalot (serving stars and signs).

“Searching the stars for signs can lead a person to wisdom but it can also lead people astray,” Rabbi Berger warned.