24 december 2020

2020-12-24: Christelijke antisemieten beschuldigden de Joden voor de moord van hun Verlosser - Christian anti-Semites accused the Jews of murdering their Savior

Screenshot: Who killed Jesus? -My Jewish Learning

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In 1965 publiceerde de Katholieke Kerk, als onderdeel van het Tweede Vaticaans Concilie, een langverwachte verklaring getiteld Nostra Aetate, die een nieuwe benadering bood van de kwestie van de Joodse verantwoordelijkheid voor de kruisiging van Jezus.

Het document stelde dat de moderne joden niet verantwoordelijk konden worden gehouden voor de kruisiging van Jezus en dat niet alle joden die ten tijde van de kruisiging leefden schuldig waren aan de misdaad.

 Arabische cartoon tijdens de Tweede Intifada (2000-2005). Christelijk geïnspireerd antisemitisme en anti-Israëlisme in één enkele cartoon: “Doodt Hem [Jezus] geen tweede keer!”

Dit was een opmerkelijke stap voorwaarts in de geschiedenis van de christelijke houding ten opzichte van joden, aangezien de joodse schuld voor Jezus ‘dood lange tijd een spil is geweest van het christelijk antisemitisme.

Toch waren veel joden teleurgesteld. Ze hadden gehoopt dat de kerk zou zeggen dat de joden in feite geen rol hadden gespeeld bij de dood van Jezus.

In 71 v.C. wordt de Spartacus Revolte bloedig onderdrukt. Ongeveer 6000 rebellen worden op bevel van de Romeinse senator Marcus Crassus (115 – 53 v.C.) door Romeinse soldaten gekruisigd [beeldbron: screenshot uit de TV serie Spartacus, 2013]

Joden hadden geen motief om Jezus te vermoorden
Inderdaad, volgens de meeste historici zou het logischer zijn om de Romeinen de schuld te geven van Jezus ‘dood. Kruisiging was een gebruikelijke straf onder Romeinen, niet onder Joden.

Ten tijde van Jezus ‘dood legden de Romeinen een harde en wrede bezetting op het land Israël op, en de Joden waren af en toe onhandelbaar. De Romeinen zouden reden hebben gehad om Jezus het zwijgen op te leggen, die door enkele van zijn volgelingen ‘Koning van de Joden’ was genoemd en die bekend stond als een joodse parvenu wonderdoener.

Joden daarentegen hadden geen motief om Jezus te doden. De verschillende facties van de Joodse gemeenschap in die tijd – Farizeeën, Sadduceeën, Essenen en anderen – hadden veel meningsverschillen met elkaar, maar dat bracht geen van de groepen ertoe om de executie van de leiders van de andere zogenaamd ketterse groepen te regelen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat ze Jezus zouden hebben aangevallen.

Maar het geloof dat Joden Jezus hebben vermoord, wordt aangetroffen in de christelijke fundamentele literatuur vanaf de vroegste dagen van de Jezusbeweging, en zou niet gemakkelijk worden opgegeven alleen vanwege de argumenten van historici.

De geschiedenis herhaalt zichzelves. Deze Amerikaanse cartoon uit 1896 speelt in op de mythe dat Joden Jezus hebben vermoord, in dit geval is Uncle Sam vervangen door Jezus [beeldbron: MJL]

Het verslag in het Nieuwe Testament
In de brieven van Paulus, die door historici worden beschouwd als de oudste werken van het Nieuwe Testament (geschreven 10 tot 20 jaar na Jezus ‘dood), noemt Paulus bijna terloops ‘de Joden die de Heer Jezus hebben gedood‘ ( I Tessalonicenzen 2: 14-15).

Hoewel het waarschijnlijk niet centraal staat in Paulus ‘begrip van Jezus’ leven en dood, komt het idee dat de joden de primaire verantwoordelijkheid dragen voor de dood van Jezus meer op de voorgrond in de vier evangeliën, Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, die enigszins verschillende verslagen hebben over Jezus ‘leven.

Mattheüs, het bekendste evangelie, beschrijft het oneerlijke proces van Jezus dat werd georganiseerd en voorgezeten door de Joodse hogepriester die het land doorzoekt om iemand te vinden die tegen Jezus zou getuigen. Uiteindelijk concludeert de hogepriester dat Jezus schuldig is aan godslastering en vraagt hij aan de Joodse Raad wat de straf moet zijn.

‘Ze antwoordden:‘ Hij verdient de dood. ’Toen spuugden ze hem in het gezicht en sloegen hem” (Mattheüs 26: 57-68). Mattheüs ‘beschrijving van Jezus’ lijden en dood aan het kruis (door christenen aangeduid als Jezus ”passie’) is in de loop der jaren de basis geworden voor vele boeken, toneelstukken en muzikale composities, en is prominent aanwezig in de christelijke liturgie, met name voor Pasen.

Alle vier de evangeliën suggereren impliciet of expliciet dat omdat de Joden geen andere Joden mochten straffen die schuldig waren aan godslastering, ze de onwillige Romeinen moesten overhalen om Jezus te doden. Van Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder van Judea, wordt beschreven dat hij in wezen sympathiek tegenover Jezus stond, maar niet in staat was om de druk te weerstaan van de joden die de terechtstelling van Jezus eisten.

Dit idee komt het duidelijkst tot uiting in het evangelie van Johannes: ‘Pilatus zei:’ Neem hem zelf en oordeel hem volgens uw eigen wet. ‘De Joden antwoordden:’ Het is ons niet toegestaan iemand ter dood te brengen ‘(18:31) ).

In het meest controversiële vers in alle passieverhalen vertellen de verzamelde leden van de Joodse gemeenschap Pilatus: ‘Zijn bloed zij op ons en op onze kinderen’ (Mattheüs 27:25). Dit is de bron van het christelijke geloof dat latere generaties joden zich ook schuldig maken aan deicide, de misdaad van het doden van God.

 Een ets uit 1845 met afbeeldingen van koning Herodes en Pontius Pilatus die elkaar de hand schudden. [beeldbron: F.A. Ludy via Wellcome Images / Wikimedia Commons]

Kerkvaders en daarna
In de geschriften van de kerkvaders, de gezaghebbende christelijke theologen na de nieuwtestamentische periode, komt deze beschuldiging met nog meer duidelijkheid en kracht voor.

Een van de kerkvaders, Justinus de Martelaar (midden van de tweede eeuw), legt aan zijn Joodse gesprekspartner uit waarom de Joden in ballingschap en de verwoesting van hun tempel hebben geleden: deze ‘verdrukkingen zijn terecht aan u opgelegd sinds u de Rechtvaardige hebt vermoord‘ (Dialoog met Trypho, hoofdstuk 16).

In de klassieke en middeleeuwse tijden komt dit thema voor in de christelijke literatuur en drama. In een 12e-eeuws religieus drama, getiteld ‘Het mysterie van Adam’, spreekt de bijbelse koning Salomo bijvoorbeeld de Joden toe en profeteert hij dat ze uiteindelijk de zoon van God zullen doden.

Hier is een vertaling van een rijm van het originele Normandische Frans en Latijn:

Dit gezegde zal worden geverifieerd wanneer Gods eigen Zoon voor ons is gestorven. De meesters van de wet [d.w.z. De Farizeeën of rabbijnen] ‘ zal zo zijn. Dat hem het meest onwettig doden; Tegen alle gerechtigheid, elk geloof in, zullen ze Hem kruisigen, als een dief. Maar ze zullen hun vorstelijke zetel verliezen, die hem benijden, en allen smeken. Laag naar beneden zullen ze van grote hoogte komen, wel mogen ze rouwen om hun treurige toestand.  

Zelfs in de moderne tijd hebben passiespelen – grote theaterproducties in de openlucht die het einde van Jezus ‘leven uitbeelden, vaak met een cast van honderden – dit idee bestendigd.

In de Talmoed

Interessant is dat het idee dat de joden Jezus hebben gedood ook in de joodse religieuze literatuur wordt aangetroffen. In het traktaat Sanhedrin van de Babylonische Talmoed, op folio 43a, beweert een beraita(een leerstelling van vóór het jaar 200 G.T.) dat Jezus door een joodse rechtbank ter dood was gebracht wegens de misdaden van tovenarij en opruiing.

In standaardteksten van de Talmoed uit Oost-Europa – of in Amerikaanse teksten die er gewoon van zijn gekopieerd – is er een lege ruimte onderaan dat folio, omdat de mogelijk aanstootgevende tekst is verwijderd. De censuur kan intern zijn geweest – voor zichzelf -bescherming – of het kan door de christelijke autoriteiten aan de Joden zijn opgelegd. In veel nieuwe edities van de Talmoed is deze passage hersteld.

De bewering van de Talmoed daar dat de gebeurtenis plaatsvond aan de vooravond van Pesach is consistent met de chronologie In het evangelie van Johannes. In het talmoedisch verslag speelden de Romeinen geen rol bij zijn dood. In joodse volksliteratuur, zoals de populaire schandalige joodse biografie van Jezus, Toledot Yeshu (die misschien wel zo oud is als de vierde eeuw), wordt de verantwoordelijkheid voor de dood van Jezus ook bij de joden gelegd.

Het is waarschijnlijk dat joden in christelijk Europa tot minstens de 19e eeuw geloofden dat hun voorouders Jezus hadden gedood. Van de eerste tot de 19e eeuw was het spanningsniveau tussen joden en christenen zodanig dat beide groepen geloofden dat de bewering dat de joden Jezus hadden gedood, geloofwaardig was.

Gelukkig wordt het in onze wereld minder vaak gehoord. Maar we moeten niet verbaasd zijn als het blijft bestaan onder mensen die de verhalen van het Nieuwe Testament (of van de Talmoed) als betrouwbare historische bronnen beschouwen.

door Martin I. Lockshin

Bronnen: Brabosh:
♦ naar een artikel van Martin I. Lockshin “Who Killed Jesus? From the Gospels to Nostra Aetate, how Jews were accused of deicide” 2002-2020 op de site van My Jewish Learning
♦ naar een artikel van MJL “What Do Jews Believe About Jesus? – How Judaism regards the man Christians revere as the messiah” en een artikel van Martin I. Lockshin “What Jews Can Learn from the New Testament – A rich source for understanding the history of Judaism and the history of anti-Semitism” op de site van My Jewish Learning
♦ een artikel op deze blog “Miljoenen mensen stellen nog steeds de Joden collectief verantwoordelijk voor de moord op Jezus” van 3 mei 2016 en een artikel “Antisemitisme: Het wezen van het anti-Judaïsme in het Christendom” van 26 september 2018 en een artikel “Hoe Jezus stierf: Uiterst zeldzaam bewijs van Romeinse kruisiging onthuld in Italië” van 31 mei 2018 en een artikel “In een Israëlisch pakhuis bevinden zich aanwijzingen over Jezus’ leven en dood” van 23 mei 2018 en een artikel “Jezus was geen Palestijn en zelfs niet eens een Arabier” van 20 januari 2018


***********************
ENGLISH:

Screenshot: Who killed Jesus? -My Jewish Learning

In 1965, as part of the Second Vatican Council, the Catholic Church published a long-awaited statement entitled Nostra Aetate, which offered a new approach to the issue of Jewish responsibility for the crucifixion of Jesus.

The document stated that modern Jews could not be held responsible for the crucifixion of Jesus and that not all Jews living at the time of the crucifixion were guilty of the crime.

Arab cartoon during the Second Intifada (2000-2005). Christian-inspired anti-Semitism and anti-Israelism in a single cartoon: "Don't kill Him [Jesus] a second time!

This was a remarkable step forward in the history of Christian attitudes toward Jews, since the Jewish guilt for Jesus' death has long been a linchpin of Christian anti-Semitism.

Yet many Jews were disappointed. They had hoped the Church would say that the Jews had in fact played no part in Jesus' death.

In 71 B.C. the Spartacus Revolte is bloody suppressed. About 6000 rebels are crucified by Roman soldiers on the orders of the Roman senator Marcus Crassus (115 - 53 BC) [image source: screenshot from the TV series Spartacus, 2013]

Jews had no motive to kill Jesus
Indeed, according to most historians, it would make more sense to blame the Romans for Jesus' death. Crucifixion was a common punishment among Romans, not Jews.

At the time of Jesus' death, the Romans imposed a harsh and cruel occupation on the land of Israel, and the Jews were at times unruly. The Romans would have had reason to silence Jesus, who had been called "King of the Jews" by some of his followers and who was known as a Jewish upstart miracle worker.

Jews, on the other hand, had no motive to kill Jesus. The various factions of the Jewish community at the time - Pharisees, Sadducees, Essenes, and others - had many disagreements with each other, but that prompted none of the groups to arrange the execution of the leaders of the other supposedly heretical groups. It is therefore unlikely that they would have attacked Jesus.

But the belief that Jews killed Jesus is found in Christian foundational literature from the earliest days of the Jesus movement, and would not be easily abandoned just because of the arguments of historians.

History repeats itself. This 1896 American cartoon plays on the myth that Jews murdered Jesus, in this case Uncle Sam has been replaced by Jesus [image source: MJL]

The New Testament Record
In Paul's letters, considered by historians to be the oldest works of the New Testament (written 10 to 20 years after Jesus' death), Paul almost casually mentions' the Jews who killed the Lord Jesus' (I Thessalonians 2: 14-15).

While it may not be central to Paul's understanding of Jesus' life and death, the idea that the Jews bear primary responsibility for the death of Jesus is more prominent in the four Gospels, Matthew, Mark, Luke and John, which have somewhat different accounts of Jesus' life.

Matthew, the best known gospel, describes the unfair trial of Jesus organized and presided over by the Jewish high priest who searched the land to find someone who would testify against Jesus. Finally, the high priest concludes that Jesus is guilty of blasphemy and asks the Jewish Council what the penalty should be.

"They replied," He deserves death. "Then they spit in the face and beat him" (Matthew 26: 57-68). Matthew's description of Jesus' suffering and death on the cross (referred to by Christians as Jesus' passion ') has become the basis for many books, plays and musical compositions over the years, and is prominent in the Christian liturgy, with especially for Easter.

All four Gospels implicitly or explicitly suggest that because the Jews were not allowed to punish other Jews guilty of blasphemy, they should persuade the unwilling Romans to kill Jesus. Pontius Pilate, the Roman governor of Judea, is described as being essentially sympathetic to Jesus, but unable to withstand the pressure of the Jews who demanded the execution of Jesus.

This idea is most clearly expressed in the Gospel of John: "Pilate said," Take him yourself and judge him according to your own law. "The Jews answered," We are not permitted to put anyone to death "(18:31)).

In the most controversial verse of all passion stories, the assembled members of the Jewish community of Pilate tell, "His blood be upon us and upon our children" (Matthew 27:25). This is the source of the Christian belief that later generations of Jews are also guilty of deicide, the crime of killing God.

An etching from 1845 depicting King Herod and Pontius Pilate shaking hands. [image source: F.A. Ludy via Wellcome Images / Wikimedia Commons]

Church Fathers and After
In the writings of the Church Fathers, the authoritative Christian theologians after the New Testament period, this charge appears with even more clarity and force.

One of the Church Fathers, Justin Martyr (mid-second century), explains to his Jewish interlocutor why the Jews in exile and the destruction of their temple suffered: these `` tribulations have been rightly imposed upon you since you murdered the Righteous One (Dialogue with Trypho, Chapter 16).

In classical and medieval times this theme occurs in Christian literature and drama. For example, in a 12th-century religious drama entitled "The Mystery of Adam," Biblical King Solomon addresses the Jews and prophesies that they will eventually kill the son of God.

Here is a translation of a rhyme from the original Norman French and Latin:

This saying will be verified when God's own Son died for us. The masters of the law [i.e. The Pharisees or rabbis] "will be so. That kill him most unlawfully; Against all righteousness, all faith, they will crucify Him like a thief. But they will lose their royal seat, who envy him and implore all. They will come low down from a great height, but they may mourn their sad state.


Even in modern times, passion plays - large open-air theater productions depicting the end of Jesus' life, often with a cast of hundreds - have perpetuated this idea.

In the Talmud

Interestingly, the idea that the Jews killed Jesus is also found in Jewish religious literature. In the Sanhedrin tract of the Babylonian Talmud, in folio 43a, a beraita (a doctrine prior to 200 C.E.) claims that Jesus was put to death by a Jewish court for the crimes of sorcery and sedition.

In standard texts of the Talmud from Eastern Europe - or in American texts simply copied from it - there is a blank space at the bottom of that folio because the potentially offensive text has been removed. The censorship may have been internal - for self-protection - or it may have been imposed on the Jews by the Christian authorities. This passage has been restored in many new editions of the Talmud.

The Talmud's assertion there that the event occurred on the eve of Passover is consistent with the chronology in the Gospel of John. In the Talmudic account, the Romans played no part in his death. Jewish folk literature, such as the popular scandalous Jewish biography of Jesus, Toledot Yeshu (which may be as old as the fourth century), also places responsibility for Jesus' death on the Jews.

It is likely that Jews in Christian Europe believed their ancestors killed Jesus until at least the 19th century. From the first to the 19th century, the level of tension between Jews and Christians was such that both groups believed that the claim that the Jews killed Jesus was credible.

Fortunately, it is heard less often in our world. But we should not be surprised if it persists among those who consider the New Testament (or Talmud) stories to be reliable historical sources.

by Martin I. Lockshin

Sources: Brabosh:
♦ to an article by Martin I. Lockshin “Who Killed Jesus? From the Gospels to Nostra Aetate, how Jews were accused of deicide ”2002-2020 on the site of My Jewish Learning
♦ to an article by MJL “What Do Jews Believe About Jesus? - How Judaism regards the man Christians revere as the messiah ”and an article by Martin I. Lockshin“ What Jews Can Learn from the New Testament - A rich source for understanding the history of Judaism and the history of anti-Semitism ”on the site from My Jewish Learning
♦ an article on this blog “Millions Still Hold the Jews Collectively Responsible for the Murder of Jesus” from May 3, 2016 and an article “Anti-Semitism: The Nature of Anti-Judaism in Christianity” from September 26, 2018 and an article “How Jesus Died: Extremely Rare Evidence of Roman Crucifixion Unveiled in Italy” of May 31, 2018 and an article “In an Israeli warehouse contains clues about Jesus' life and death” of May 23, 2018 and an article “Jesus Was Not a Palestinian and not even an Arab ”of January 20, 2018