05 januari 2021

2021-01-05: ‘Yasser Arafat was zeker vergiftigd maar niét door Israël maar door een Palestijn’ - "Yasser Arafat was certainly poisoned but not by Israel but by a Palestinian

PrimeTimeZone bericht over een nieuw interview dat Suha Arafat, de weduwe van Yasir Arafat, aan Yediot Aharonot (Ynet News) gaf.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Arafat’s weduwe: ‘Yasser Arafat was zeker vergiftigd maar niét door Israël maar door een Palestijn’

In verrassende en schokkende verklaringen heeft de weduwe van de overleden Palestijnse president Yasser Arafat, Suha, Israël vrijgesproken van de verantwoordelijkheid voor het vergiftigen van haar man en het veroorzaken van zijn dood.

En ze overwoog in een lang interview met de Hebreeuwse krant ‘Yediot Aharonot’ dat haar man het pad van terrorisme opging en een grote fout beging door de Al-Aqsa Intifada aan te steken die in 2000 uitbrak nadat de voormalige Israëlische premier Ariel Sharon de Al Aqsa moskee had bestormd.

Suha vertelde de krant dat Yasser Arafat zeker vergiftigd was, maar niet door Israël maar door een Palestijn.

Ze voegde eraan toe:

Iedereen geloofde dat Israël schuldig was, maar ik beschuldig het niet. Ik heb altijd gezegd dat het te gemakkelijk is om Israël te zeggen, maar ik denk niet dat de Israëli’s Arafat hebben vermoord. … Welk bewijs heb je dat Israël verantwoordelijk is?

Suha gelooft dat Arafat niet had moeten terugkeren naar het pad van terreur, en voegde eraan toe:

Er zijn anderen die meer moordenaars waren dan Arafat, en Yasser rouwde en treurde diep om de moord op Yitzhak Rabin. Behalve dat hij geobsedeerd was door haat tegen Sharon.

Volgens de Hebreeuwse krant “probeert Suha Arafat de Israëli’s ervan te overtuigen dat hoewel de handen van haar man Yasser zijn bevlekt met het bloed van duizenden Israëli’s, hij echt vrede wilde.

Het klinkt alsof ze de moorddadige erfenis van Arafat wil herschrijven en tegelijkertijd afstand wil nemen van andere Palestijnse leiders die ze in het verleden bekritiseerd heeft.

Zestien jaar zijn verstreken sinds de dood van de voormalige ‘president’ van de Palestijnse Autoriteit, Yasser Arafat, en zijn weduwe onthulde dat ze meer dan 100 keer heeft geprobeerd van hem te scheiden, maar dat hij haar dat heeft belet. De thans 57-jarige Suha huwde in 1990 met Arafat toen ze 27 was en hij 61.

Ik hield van Arafat, maar het huwelijk met hem was een grote fout van mijn kant. Ik weet dat er veel vrouwen waren die met Arafat wilden trouwen. Het was echter mijn lot. Ik was verloofd met een Franse advocaat en toen ontmoette ik Arafat. Ik ben in het geheim met hem getrouwd in Tunesië, ik droeg toen niet eens een trouwjurk. Mijn moeder was tegen het huwelijk en later begreep ik waarom. Als ik had geweten wat ik zou doorstaan, was ik duidelijk niet met hem getrouwd. Toegegeven, hij was een grote leider, maar ik was eenzaam.

 Suha en Yasser Arafat in Spanje in 1994. Op 24 juli 1995 kregen ze in Neuilly-sur-Seine, Frankrijk, samen hun enige kind, hun dochter Zahwa [beeldbron: EPA/DW]

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van EoZ “Suha Arafat says Yassir was poisoned – but not by Israel; that second intifada was a major mistake” van 1 januari 2021 op de site van Elder of Ziyon
♦ naar een artikel “Suha Arafat: I tried divorcing Arafat 100 times” van 10 februari 2013 op de site van Ynet News


***************************
ENGLISH:

PrimeTimeZone reports on a new interview that Suha Arafat, the widow of Yasir Arafat, gave to Yediot Aharonot (Ynet News).

Arafat's widow: "Yasser Arafat was certainly poisoned but not by Israel but by a Palestinian"

In surprising and shocking statements, the widow of the late Palestinian President Yasser Arafat, Suha, acquitted Israel of the responsibility for poisoning her husband and causing his death.

And she considered in a lengthy interview with the Hebrew newspaper 'Yediot Aharonot' that her husband was going down the path of terrorism and making a big mistake in lighting the Al-Aqsa Intifada that broke out in 2000 after former Israeli Prime Minister Ariel Sharon de Al Aqsa mosque had stormed.

I told the newspaper that Yasser Arafat had certainly been poisoned, but not by Israel but by a Palestinian.

She added:

Everyone believed Israel was guilty, but I don't blame it. I've always said it's too easy to say, but I don't think the Israeli killed Arafat. … What evidence do you have that Israel is responsible?

Suha believes Arafat should not have returned to the path of terror, adding:

There are others who were more murderers than Arafat, and Yasser mourned and deeply mourned the murder of Yitzhak Rabin. Except he was obsessed with hatred of Sharon.

According to the Hebrew newspaper, "Suha Arafat is trying to convince the Israelis that although her husband Yasser's hands are stained with the blood of Israel, he really wanted peace."

It sounds like she wants to rewrite Arafat's murderous legacy and also distance herself from other Palestinian leaders she has criticized in the past.

Sixteen years have passed since the death of former Palestinian Authority "President" Yasser Arafat, and his widow revealed that they have tried to divorce him more than 100 times, but he prevented her from doing so. The then 57-year-old Suha married in 1990 with Arafat when she was 27 and he was 61.

"I loved Arafat, but marrying him was a big mistake on my part. I know there were many women who wanted to marry Arafat. However, it was my lot. I was engaged to a French lawyer and then I met Arafat. I secretly married him in Tunisia, I didn't even wear a wedding dress at the time. My mother was against marriage and later I understood why. If I had known what I was going to endure, I clearly wouldn't have married him. Granted, he was a great leader, but I was lonely.

Suha and Yasser Arafat in Spain in 1994. On July 24, 1995 in Neuilly-sur-Seine, France, they had their only kind, their daughter Zahwa [image source: EPA / DW]

Sources: Brabosh
♦ to an article by EoZ “Suha Arafat says Yassir was poisoned - but not by Israel; that second intifada was a big mistake ”from January 1, 2021 on the site of Elder of Ziyon
♦ to an article “Suha Arafat: I tried to divorce