15 januari 2021

2021-01-15: Volgens "De mensenrechtengroep" zegt dat Israël geen democratie is, maar een apartheidsregime. - “Human Rights” Group Says Israel isn’t a Democracy, It’s An ‘Apartheid Regime,’

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De door Europa gefinancierde anti-Israëlische "Mensenrechten" B’Tselem, met nauwelijks binnenlandse steun, lijkt hun fondsenwervingscampagne voor 2021 te hebben gestart met de bewering dat Israël een "apartheidsregime" is. 

Door: BTNews

Ter verduidelijking: de Apartheid is een regering waarvan de wetten individuen discrimineren op grond van ras. Zoals u wellicht weet, is de "Vredesindustrie" een grote industrie, waar Triljoenen dollars worden geïnvesteerd in duizenden organisaties, van wereldwijde initiatieven tot aan een burgerbevolking.

 B'Tselem zit midden in deze industrie en heeft een eigenbelang om dit conflict te continueren en de wereld te misleiden vanwege  geldstromen en 'belangrijk' te blijven. Maar wat gebeurt er als we de bovenlaag van hun foutieve beweringen aan het licht brengen?

B'Tselem beweert dat "meer dan 14 miljoen mensen, waarvan ruw geschat de helft joden en de andere helft Palestijnen zijn, die tussen de Jordaan en de Middellandse Zee wonen onder één enkele regel", aldus B'Tselem in een nieuwe analyse met de titel: "Een regime van joodse overheersing van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee: Dit is apartheid." "

Twee vragen voor B’Tselem:

Heeft Israël wettelijk gezag over alle mensen in de regio's Judea, Samaria, de Jordaanvallei en Gaza? Als dat zo is, moeten we opnieuw bekijken wat de overeenkomst van Olso-akkoorden tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit betekende toen het een Palestijnse Autoriteit had opgericht, die belast was met beperkt zelfbestuur over hun eigen volk, los van het bestuur door de Israëlische autoriteiten. 

 Als "mensenrechten"-groepen zoals B'Tselem geloven dat de Israëlische autoriteiten verantwoordelijk zijn, laat ze dan de toepassing van het Israëlische recht in dit land bevorderen en oproepen tot de ontbinding van de Palestijnse Autoriteit en Hamas.


Apartheid, waarvan u Israël beschuldigt, is een systeem van geïnstitutionaliseerde rassenscheiding. Welke Israëlische wet voor Israëlische burgers scheidt en discrimineert? En hoe ziet die er vanaf de basis uit? Hoewel Israël geen  rassenscheidingwetten van ras heeft, kan men zelfs zeggen dat Arabische Israëli's een voorkeursbehandeling krijgen als het gaat om toelating tot de universiteit, toelating tot de medische school en sociale programma's om deze sector van de Israëlische samenleving een impuls te geven. 

De volgende illustraties vergelijken de Zuid-Afrikaanse apartheid met de realiteit van het leven van Israëlische Arabieren in Israël (20% van de bevolking)

    


 


 

 

 
*************************
ENGLISH:

European-funded anti-Israel “Human Rights” organization B’Tselem, with little or no domestic support, seems to have kicked off their 2021 fundraising campaign with a claim that Israel is an “Apartheid Regime”

By: BTNews

To clarify, Apartheid is a government whose laws discriminate against individuals due to race. As you may know, the “Peace Industry” is a large one with Trillions of dollars being invested into thousands of organizations from global initiatives to grassroots.

B’Tselem’s in right in the midst of this industry and whose self-interest is to perpetuate this conflict and deceive the world in order to keep the money flowing and to stay ‘relevant’. But what happens if we scratch the surface beyond their erroneous claims?

B’Tselem claims is that “More than 14 million people, roughly half of them Jews and the other half Palestinians, live between the Jordan River and the Mediterranean Sea under a single rule,” B’Tselem said in a new analysis titled: “A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid.”

Two Questions For B’Tselem:

Does Israel have legal authority over all people in the regions of Judea, Samaria, the Jordan Valley, and Gaza? If so, we should revisit what the Olso Accords agreement between Israel and the Palestinian Authority meant when it had created a Palestinian

Authority tasked with limited self-governance over their own people, separate from the governance by Israeli authorities. If “Human Rights” groups like B’Tselem believe that Israeli authorities are responsible, let them promote the application of Israeli law throughout this land and call for the disbanding of the Palestinian Authority and Hamas.

Apartheid, as you accuse Israel of, is a system of institutionalized racial segregation. Which Israeli law for Israeli citizens segregates and discriminates and how does it look from the ground? While Israel has no segregation laws based on race, some may even say that Arab Israelis get preferential treatment when it comes to University admissions, Medical School admissions, and social programs in order to boost this sector of Israeli society. The following pictorial essay compares South African Apartheid with the reality of the lives of Israeli Arabs in Israel (20% of the population)