10 februari 2021

2021-02-10: De geschiedenis herhaalt zich: Palestijnen zijn het meest antisemitische volk ter wereld - History repeats itself: Palestinians are the most anti-Semitic people in the world

Berlijn, 25 april 2018. Massale protesten tegen opkomend islamitisch antisemitisme in Duitsland. De tekst op het bord leest: “Bescherm Joden. Stop islamisering!”  [beeldbron: Handelsblatt]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Voor de meeste mensen zijn Holocaust-herdenkingsevenementen, zoals die onlangs plaatsvonden ter gelegenheid van de Internationale Holocaustherdenkingsdag, cruciaal om zowel de slachtoffers te herdenken als om ervoor te zorgen dat de gruwel van het nazisme nooit meer de kop kan opsteken.

Bronnen: Palestinia Media Watch - Brabosh

In de Palestijnse Autoriteit (PA) is de herdenking van de Holocaust een heel ander verhaal. Deze week kregen Palestijnen die afstemden op de officiële PA-tv te horen dat de Joden de Holocaust over zichzelf hadden gebracht – dat het Europa’s manier was om de Joden te straffen voor hun ‘samenzweringen en slechtheid’.

De claim werd gedaan op het programma ‘From the Israeli Archive’, dat momenteel delen van een Israëlische documentaireserie uit 1981 uitzendt, ‘Pillar of Fire’, waarbij de oorspronkelijke vertelling verkeerd wordt geïnterpreteerd – en zelfs verkeerd wordt vertaald, zodat het een Palestijns en zelfs antisemitisch perspectief kreeg.

De bovenstaande verklaring was de inleiding van de gastheer op een deel uit een aflevering over de jaren dertig en de opkomst van het nazisme. De PA herinnert zich de Holocaust niet als een waarschuwing tegen antisemitisme, maar bewapent deze tegen de nakomelingen van de overlevenden en het Joodse volk in het algemeen en gebruikt de genocide om antisemitisme te promoten.

Helaas is dit laatste voorbeeld verre van het eerste. PA-leider Mahmoud Abbas heeft zelf tegen de Palestijnen gezegd dat de Europeanen eeuwenlang ‘elke 10 tot 15 jaar’ bloedbaden tegen Joden hebben gepleegd, met als hoogtepunt de Holocaust, als reactie op Joods gedrag. “De haat tegen de Joden is niet te wijten aan hun religie, maar veeleer aan hun sociale rol die verband hield met woeker en banken, enzovoort,”‘ zei Abbas.

‘Het project van Satan’ De Fatah-beweging van Abbas heeft ook een korte documentaire over de Joodse geschiedenis in Europa geproduceerd en gepubliceerd, waarin dezelfde bewering wordt beweerd dat Joden zichzelf Europese haat hebben aangedaan. Het stelt joden voor als een kwaadaardige en bedreigende kracht in Europa waartegen Europeanen zich moesten verdedigen.

De Joden, legt Fatah uit, “leidden het project om de mensheid tot slaaf te maken” en sloten zich aan bij de nazi’s om Joden te verbranden “om rijkdom te vergaren.” De Joden hebben zelf “getto’s opgericht om zich te scheiden van andere mensen uit arrogantie en afkeer jegens niet-Joden”. Het was in de getto’s, zo stelt de documentaire verder, “dat de joden plannen maakten tegen de niet-joden, wat leidde tot Europees antisemitisme: ‘[joden] werden gehaat vanwege hun racisme en hun smerige gedrag.”

Behalve dat Abbas zelf antisemitisme verspreidt, stelden sommige van zijn topleden Joden ook voor als een bron van kwaad waartegen de wereld zich moet verdedigen. Mahmoud al-Habbash, die door Abbas zijn persoonlijke adviseur voor de islam heeft aangesteld, heeft geleerd dat het Palestijnse conflict met Israël in wezen het historische conflict van de islam tegen de Joden is, omdat zij satans bondgenoot zijn en kwaad en leugen verspreiden. Dat Israël, omdat het een Joodse staat is, “het project van Satan” is.

Imad Hamato, hoogleraar Koranstudies aan de Universiteit van Palestina in Gaza, een andere door Abbas aangestelde persoon, heeft geleerd dat Joden verantwoordelijk zijn voor alle conflicten op aarde en zelfs onder de zee. “De mensheid zal nooit in vrede of fortuin of rust leven zolang zij [Joden] het land corrumperen. Als een vis in de zee vecht met een andere vis, weet ik zeker dat de Joden erachter zitten,” zei hij.

Voor de PA is het bestaan van de joden een fundamentele bedreiging voor de mensheid – een bedreiging die de PA bij gelegenheid expliciet heeft verklaard, kan alleen worden gestopt door uitroeiing. Zoals een predikant op de officiële PA TV het uitlegde:

Deze kwaadaardige [joodse] genen en vervloekte kenmerken blijven in hen bestaan. Ze dragen ze over van generatie op generatie. Ze erven het van vader op zoon. De mensheid zal nooit met hen kunnen samenleven. Onze profeet [Mohammed] vertelde ons [dat] aan het einde der tijden de moslims de joden zullen bevechten: “De joden zullen zich verschuilen achter een steen of een boom, en de steen of een boom zal zeggen: ‘Moslim, dienaar van Allah, er is een Jood achter mij, kom en dood hem’ . Allah, tel ze en dood ze een voor een, en laat er niet één [over].’

Deze voortdurende demonisering van Joden door de PA heeft een aanzienlijke impact gehad op Palestijnen. Volgens een ADL Global 100-peiling gelooft 87 procent van de Palestijnen dat “mensen Joden haten vanwege de manier waarop Joden zich gedragen”. Uit de peiling bleek ook dat Palestijnen de meest antisemitische bevolking ter wereld zijn.

Nogmaals, zoals Palestinian Media Watch jarenlang heeft gedocumenteerd, vergiftigt het aanzetten van de PA tot haat en terreur de geest van de Palestijnse bevolking en blijft het de drijvende kracht achter Palestijnse haat en terreur.

Bijgevolg zijn de oproepen van de internationale gemeenschap om een einde te maken aan de plaag van antisemitisme bij de herdenking van de Internationale Holocaustherdenkingsdag zielig, aangezien veel van diezelfde landen doorgaan met het financieren van een Palestijnse Autoriteit die actief het vuur van de Jodenhaat aanwakkert.

Naar een artikel van Itamar Marcus “PMW op-ed:Once Again, the Palestinians Desecrate Holocaust Memory” van 29 januari 2021 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)*************************** ENGLISH:

 Berlin, April 25, 2018. Mass protests against rising Islamic anti-Semitism in Germany. The text on the sign reads, "Protect Jews. Stop Islamization!"  [image source: Handelsblatt]

For most people, Holocaust remembrance events, such as the one that recently took place to mark International Holocaust Remembrance Day, are crucial to both remembering the victims and ensuring that the horror of Nazism can never reappear.

Sources: Palestinia Media Watch - Brabosh

In the Palestinian Authority (PA), Holocaust Remembrance Day is a very different story. This week, Palestinians tuning in to official PA TV were told that the Jews had brought the Holocaust upon themselves - that it was Europe's way of punishing the Jews for their "conspiracies and wickedness.

The claim was made on the program "From the Israeli Archive," which is currently airing parts of a 1981 Israeli documentary series, "Pillar of Fire," misinterpreting - and even mistranslating - the original narrative to give it a Palestinian and even anti-Semitic perspective.

The above statement was the host's introduction to a section from an episode about the 1930s and the rise of Nazism. Rather than remembering the Holocaust as a warning against anti-Semitism, the PA weaponizes it against the descendants of the survivors and the Jewish people in general and uses the genocide to promote anti-Semitism.

Unfortunately, the latter example is far from the former. PA leader Mahmoud Abbas himself has told Palestinians that Europeans have committed massacres against Jews "every 10 to 15 years" for centuries, culminating in the Holocaust, in response to Jewish behavior. "The hatred of the Jews is not due to their religion, but rather to their social role which was related to usury and banks and so on,'' Abbas said.

'The project of Satan' Abbas' Fatah movement has also produced and published a short documentary on Jewish history in Europe, which makes the same claim that Jews have inflicted European hatred on themselves. It depicts Jews as an evil and threatening force in Europe against which Europeans had to defend themselves.

The Jews, Fatah explains, "led the project to enslave humanity" and joined the Nazis in burning Jews "to amass wealth." The Jews themselves "established ghettos to separate themselves from other people out of arrogance and dislike of non-Jews." It was in the ghettos, the documentary goes on to state, "that the Jews planned against the non-Jews, leading to European anti-Semitism: '[Jews] were hated because of their racism and their filthy behavior.'"

In addition to Abbas spreading anti-Semitism himself, some of his top members also portrayed Jews as a source of evil against which the world must defend itself. Mahmoud al-Habbash, whom Abbas appointed his personal advisor on Islam, taught that the Palestinian conflict with Israel is essentially Islam's historic conflict against the Jews, because they are Satan's ally and spread evil and lies. That Israel, because it is a Jewish state, is "the project of Satan."

Imad Hamato, professor of Quranic studies at the University of Palestine in Gaza, another Abbas appointee, taught that Jews are responsible for all conflicts on earth and even under the sea. "Humanity will never live in peace or fortune or tranquility as long as they [Jews] corrupt the land. If a fish in the sea fights with another fish, I am sure the Jews are behind it," he said.

For the PA, the existence of the Jews is a fundamental threat to humanity - a threat that the PA has explicitly declared on occasion can only be stopped by extermination. As a preacher on official PA TV explained it:

These evil [Jewish] genes and cursed characteristics persist in them. They carry them on from generation to generation. They inherit it from father to son. Humanity will never be able to live with them. Our Prophet [Muhammad] told us [that] at the end of time the Muslims will fight the Jews: "The Jews will hide behind a stone or a tree, and the stone or a tree will say, 'Muslim, servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him' . Allah, count them and kill them one by one, leaving not one [left].'

This continued demonization of Jews by the PA has had a significant impact on Palestinians. According to an ADL Global 100 poll, 87 percent of Palestinians believe that "people hate Jews because of the way Jews behave." The poll also found that Palestinians are the most anti-Semitic population in the world.

Once again, as Palestinian Media Watch has documented for years, the PA's incitement to hatred and terror poisons the minds of the Palestinian people and remains the driving force behind Palestinian hatred and terror.

Consequently, calls by the international community to end the scourge of anti-Semitism at the commemoration of International Holocaust Remembrance Day are pathetic, as many of these same countries continue to fund a Palestinian Authority that actively fuels the fire of Jew hatred.

to an article by Itamar Marcus "PMW op-ed:Once Again, the Palestinians Desecrate Holocaust Memory" dated January 29, 2021 on the site of Palestinian Media Watch (PMW)