10 februari 2021

2021-02-10: Israëlische emeritus hoogleraar erkend voor het redden van joden tijdens WOll - Israeli professor emeritus recognized for rescuing jews during WWll

BIU Prof.Simon Raymond Schwarzfuchs (Bar-Ilan)

Nederlands - english

NEDERLANDS:

'Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. "  Joshua 1: 9 (HSV )

Door. Israel365 News - JUDY SIEGEL-ITZKOVICH

Het heeft meer dan 75 jaar geduurd, maar uiteindelijk is een emeritus hoogleraar aan de Bar-Ilan Universiteit (BIU) in Ramat Gan (nabij Tel Aviv) geëerd voor het redden van Joden en het bestrijden van de nazi's als lid van de Joodse ondergrondse in Frankrijk. 

Het B'nai B'rith World Center-Jerusalem en het Comité ter Erkenning van het Heldendom van Joodse Redders tijdens de Holocaust presenteerden tijdens een virtuele ceremonie onlangs hun gezamenlijke Joodse Redders Citaat ter ere van 18 helden.

BIU prof.Simon Raymond Schwarzfuchs werd voor deze eer aanbevolen door Dr. Tsilla Hershco, lid van het Commitee, historicus en expert op het gebied van de Joodse ondergrondse in Frankrijk, alsmede Hoofdmedewerker Onderzoek bij BIU’ss Begin-Sadat (BESA) Centrum voor Strategische Studies en een collega bij het Finkler Institute for Holocaust Research van de universiteit.

Schwarzfuchs werd in 1927 geboren in Bischheim in het noordoosten van Frankrijk. Met de Duitse bezetting van de Elzas en Lotharingen werden de Joden uit het gebied verdreven en verhuisde zijn familie naar de stad Limoges in het westen van centraal Frankrijk. Daar werd hij van 1942 tot 1944 actief in tal van takken van de Joodse Verzetsbeweging. 

Vóór de invasie van juni 1944 zorgden de Maquis-groepen van het Joodse verzet voor een onderduikadres voor jonge Joden die aan de nazi's waren ontsnapt en vooral voor de Joodse verzetsleden die de Gestapo zocht. Volgens het getuigenis van Schwarzfuch gebruikten leden van de groep hun connecties in het gebied om lokale onderduikadressen te vinden voor Joden, inclusief kinderen zonder ouders. Schwarzfuchs nam ook deel aan het ophalen van geallieerde parachutisten.

Op 19 augustus 1944 nam Schwarzfuchs deel aan een aanval op een trein in Zuid-Frankrijk die vol zat met Duitse soldaten en wapens. Hij was bij de Maquis-troepen die de stad Castres binnenvielen nadat het Duitse garnizoen zich had overgegeven. Door de bevrijding van de stad en haar hele gebied konden de Joden uit de onderduikadressen komen.  

In 1948 werd Schwarzfuchs tot rabbijn gewijd. Later voltooide hij zijn doctoraatsstudie in Philadelphia, Pennsylvania in de VS. In 1964 emigreerde hij met zijn gezin naar Israël, waar hij geschiedenis doceerde aan de BIU. Daar was hij onder meer hoofd van de afdeling Joodse geschiedenis en decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hij ontving de Legion of Honor-medaille van de Franse autoriteiten.

De Jewish Rescuers Citation werd in 2011 opgericht door de permanente aanwezigheid van het B'nai B'rith World Center-Jerusalem-B'nai B'rith International in Jeruzalem en zijn afdeling ‘publieke zaken’ in Israël.  Het comité besloot de geschiedenis van de Joodse redding recht te zetten en de Joodse helden de langverwachte erkenning te geven. Tot dusver zijn 344 Joodse reddingswerkers erkend die hun leven riskeerden om mede-joden in Duitsland en Oostenrijk en in nazi-bezet Europa en Noord-Afrika te redden.    Velen die hadden kunnen proberen te vluchten, bleven liever om anderen te redden; sommigen betaalden ervoor met hun leven. Met grote heldenmoed gebruikten Joden in elk land in bezet Europa uitvluchten, vervalsingen, smokkelen, zwijgplicht en andere methoden om ervoor te zorgen dat Joden de Holocaust overleefden, of hielpen ze hen te ontsnappen naar een veilig onderkomen, en daarmee verijdelde ze het nazi-doel van totale genocide van Joden. 

 

 

**************************
ENGLISH:

BIU Prof. Simon Raymond Schwarzfuchs (Bar-Ilan)

“I charge you: Be strong and resolute; do not be terrified or dismayed, for Hashem your God is with you wherever you go.”  Joshua 1:9 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News - JUDY SIEGEL-ITZKOVICH

It has taken more than 75 years, but finally, an emeritus professor at Bar-Ilan University (BIU) in Ramat Gan (near Tel Aviv) has been honored for rescuing Jews and fighting the Nazis as a member of the Jewish underground in France.   

The B’nai B’rith World Center-Jerusalem and the Committee to Recognize the Heroism of Jewish Rescuers during the Holocaust recently presented their joint Jewish Rescuers Citation in honor of 18 heroes at a virtual ceremony.

BIU Prof. Simon Raymond Schwarzfuchs was recommended for the honor by Dr. Tsilla Hershco, a member of the committee, historian, and expert on the Jewish resistance in France, as well as a senior research associate at BIU’ss Begin-Sadat (BESA) Center for Strategic Studies and a fellow at the university’s Finkler Institute for Holocaust Research.

Schwarzfuchs was born in 1927 in Bischheim in the northeastern part of France. With the German occupation of Alsace and Lorraine, the Jews were expelled from the area, and his family moved to the city of Limoges in west central France. There he became active in numerous branches of the Jewish Resistance Movement from 1942 to 1944. 

Before the June 1944 invasion, the Maquis groups of the Jewish Resistance supplied a hiding place for young Jews who escaped the Nazis and especially the Jewish Resistance members whom the Gestapo sought. According to Schwarzfuch’s testimony, members of the group used their connections in the area to find local hiding places for Jews, including children without parents. Schwarzfuchs also participated in an Allied parachute collection operation.

On August 19, 1944, Schwarzfuchs participated in an attack on a train in southern France that was loaded with German soldiers and weapons. He was with the Maquis forces who entered the city of Castres after the German garrison surrendered. Liberation of the city and its entire area made it possible for the Jews to emerge from hiding.  

In 1948m Schwarzfuchs was ordained as a rabbi, later completing his doctoral studies in Philadelphia, Pennsylvania in the US. In 1964, he immigrated to Israel with his family, teaching history at BIU. There he served, among other positions, as head of the department of jewish history and as dean of the Faculty of Humanities. He received the Legion of Honor Medal from the French authorities.

The Jewish Rescuers Citation was established in 2011 by the B’nai B’rith World Center-Jerusalem-B’nai B’rith International’s permanent presence in Jerusalem and its public affairs arm in Israel. The committee decided to rectify the historical record regarding Jewish rescue and offer long overdue recognition to Jewish heroes. So far, 344 Jewish rescuers who risked their lives to save fellow Jews in Germany and Austria and across Nazi-allied and occupied Europe and North Africa have been recognized.    Many who could have tried to flee preferred to stay and rescue others; some paid for it with their lives. With great heroism, Jews in every country in occupied Europe employed subterfuge, forgery, smuggling, concealment and other methods to ensure that Jews survived the Holocaust, or assisted them in escaping to a safe heaven – and in doing so foiled the Nazi goal of total genocide against the Jews.