25 februari 2021

2021-02-25: Terug van nooit weg geweest: de tweestatenoplossing - Back from never being away: the two-state solution

De 2-statenoplossing: ‘slaan op het dode paard van Palestina’. De nieuwe Amerikaanse tandem Joe Biden, Tony Blinken en Co denken dat ze het paard dat al 74 jaar dood is, opnieuw leven kunnen inblazen.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Waanzin is telkens opnieuw en opnieuw hetzelfde doen en verwachten een ander resultaat te verkrijgen
(Insanity Is Doing the Same Thing Over and Over Again and Expecting Different Results)

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinkenbenadrukte het belang van de tweestatenoplossing in een telefoongesprek maandag met zijn Israëlische tegenhanger, Gabi Ashkenazi.

Natuurlijk, hoe iemand nog steeds het vertrouwen in de tweestatenoplossing behoudt na bijna drie decennia van diplomatiek falen, herinnert zich aan de beroemde Einstein-definitie van waanzin als “steeds hetzelfde doen, en een ander resultaat verwachten.”

Blinken benadrukte de overtuiging van de Amerikaanse president Joe Biden dat …

.. de tweestatenoplossing de beste manier is om de toekomst van Israël te verzekeren als een joodse en democratische staat die in vrede leeft naast een levensvatbare en democratische Palestijnse staat. 

De regering-Biden heeft beloofd de betrekkingen met de Palestijnen te verbeteren, onder meer door de missie van de PLO in Washington te heropenen en de hulp te herstellen die door de regering-Trump was afgesneden.

Het allereerste voorbeeld van een tweestatenoplossing en waar het Westen zich even zo lang blijft achter scharen, is reeds bijna 74 jaar oud, met name het VN-Verdeelplan van 29 november 1947:

De tweestatenoplossing – 29.11.1947
(Resolutie 181)

Het Verdeelplan werd zoals bekend aangenomen met 33 pro-stemmen (waaronder de VS, Rusland, België en Nederland), 13 landen stemden tegen (de Arabische moslimlanden) en 10 onthoudingen (o.m. China en Groot-Brittannië).

Het Arabische blok geleid door Azzam Pasha, de toenmalige president van de Arabische Liga dat de resolutie had verworpen, opende prompt een open aanvalsoorlog tegen de ontluikende Joodse staat die pas de facto op 14 mei 1948 zal opgericht worden:

De Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog eindigde in april 1949 in een compleet débàcle voor de deelnemende Arabische landen en resulteerde in een wapenstilstandslijn, de Groene Lijn genoemd. Die ‘lijn’ werd later door Barack Obama in een dubieuze poging om een politieke precedent te scheppen, de ‘pre-1967-lijn‘ genoemd in de hoop dat iedereen deze weldra een “grens” zou noemen.

Er werden vervolgens vruchteloos pogingen ondernomen om te onderhandelen met de Arabieren om tot een alomvattend akkoord te komen. Die besprekingen werden al in 1949 eenzijdig afgebroken door de Arabieren. Sindsdien komt Resolutie 181, ook wel de “moeder van alle anti-Israël resoluties van de VN” genoemd, bij elke vredesonderhandeling terug op tafel te liggen. “Steeds op dezelfde nagel slaan tot hij blijft zitten.”

Om de een of andere dwaze reden hebben de westerse landen zich daar op vast gepind, hoewel de Palestijnen (en de Arabische wereld) ze nooit aanvaard hebben, want vrede met Israël betekent dat ze het bestaansrecht van Israël moeten erkennen en dàt mag nooit gebeuren, dat is voor het gros van de vijanden van Israël een brug te ver.

Ondanks 74 jaar geknoei en onderhandelen over de tweestatenoplossing van 1947, blijft ook nu de regering Biden met zijn minister van BuZa Tony Blinken vasthouden aan het oude zinloze onding.

Een veelbetekenend signaal van Obama aan zijn opvolger Biden was de stunt van de VS in 2016 in de Veiligheidsraad van de VN. In de laatste weken van zijn presidentschap had Barack Obama nog wat in petto voor Israël.

Op 23 december 2016 weigerde de VS zijn vetorecht te gebruiken toen gestemd werd over Resolutie 2334 van de Veiligheidsraad. Dat was een persoonlijk vergiftigd ‘geschenk’ van Barack Obama, aka de spreekwoordelijke schop onder het achterwerk van Israël:

Bronnen: Brabosh`:
♦ naar een artikel “Blinken stresses importance of two-state solution in call with Israeli counterpart” van 22 februari 2021op de site van The Jewish News Syndicate (JNS)
♦ naar een artikel “US’s Blinken Stresses Two-State Solution to Palestinian Conflict in Call With Israeli Minister” van 22 februari 2021 op de site van The Algemenier
♦ naar een artikel van Hana Levi Julian “US Secretary Antony Blinken to Israel’s FM Ashkenazi: ‘America Supports Two-State Solution’ (Again)” van 23 februari 2021 op de site van The Jewish Press


**********************************************
ENGLISH:

The 2-state solution: 'beating the dead horse of Palestine'. The new American tandem Joe Biden, Tony Blinken and Co think they can revive the horse that has been dead for 74 years.

"Insanity is doing the same thing again and again and again and expecting to get a different result"
(Insanity Is Doing the Same Thing Over and Over Again and Expecting Different Results)

U.S. Secretary of State Tony Blinkenbenadressed the importance of the two-state solution in a phone conversation Monday with his Israeli counterpart, Gabi Ashkenazi.

Of course, how anyone still maintains faith in the two-state solution after nearly three decades of diplomatic failure recalls the famous Einstein definition of insanity as "doing the same thing over and over again, and expecting a different result."Blinken emphasized U.S. President Joe Biden's belief that ...

. the two-state solution is the best way to ensure Israel's future as a Jewish and democratic state living in peace alongside a viable and democratic Palestinian state. 

The Biden administration has promised to improve relations with the Palestinians, including by reopening the PLO's mission in Washington and restoring aid that had been cut off by the Trump administration.

The very first example of a two-state solution and which the West continues to support for just as long is already almost 74 years old, specifically the UN Partition Plan of November 29, 1947:

The Two-State Solution - 29.11.1947
(Resolution 181)

The Partition Plan, as is well known, was adopted with 33 pro-votes (including the US, Russia, Belgium and the Netherlands), 13 countries voted against (the Arab Muslim countries) and 10 abstentions (including China and Britain).

The Arab bloc led by Azzam Pasha, the then president of the Arab League who had rejected the resolution, promptly opened an open war of aggression against the nascent Jewish state that will not be established de facto until May 14, 1948:

Israel's War of Independence ended in April 1949 in a complete débàcle for the participating Arab countries and resulted in an armistice line called the Green Line. That "line" was later called the "pre-1967 line" by Barack Obama in a dubious attempt to set a political precedent, in the hope that everyone would soon call it a "border.

There were then fruitless attempts to negotiate with the Arabs to reach a comprehensive agreement. Those talks were unilaterally broken off by the Arabs as early as 1949. Since then, Resolution 181, also called the "mother of all UN anti-Israel resolutions," has been back on the table at every peace negotiation. "Hitting the same nail over and over until it sticks."

For some foolish reason, Western countries have pinned themselves on these, even though the Palestinians (and the Arab world) have never accepted them, because peace with Israel means recognizing Israel's right to exist, and that must never happen, that is a bridge too far for the majority of Israel's enemies.

Despite 74 years of bungling and negotiating the 1947 two-state solution, even now the Biden administration with its Secretary of State Tony Blinken is sticking to the old pointless unthinkable.

A telling signal from Obama to his successor Biden was the 2016 US stunt at the UN Security Council. In the final weeks of his presidency, Barack Obama had something up his sleeve for Israel.

On December 23, 2016, the US refused to use its veto power when voting on Security Council Resolution 2334. That was a personally poisoned "gift" from Barack Obama, aka the proverbial kick in the rear to Israel:


Sources: Brabosh:
♦ to an article "Blinken stresses importance of two-state solution in call with Israeli counterpart" dated February 22, 2021 on The Jewish News Syndicate (JNS) site
♦ to an article "US's Blinken Stresses Two-State Solution to Palestinian Conflict in Call With Israeli Minister" dated February 22, 2021 on The Algemenier site
♦ to an article by Hana Levi Julian "US Secretary Antony Blinken to Israel's FM Ashkenazi: 'America Supports Two-State Solution' (Again)" dated February 23, 2021 on The Jewish Press site