28 maart 2021

2021-03-28: Het contrast met 'koosjere telefoons' maakt deze studie mogelijk - Cellphone obsessives are grinding their teeth, losing sleep — Israeli study

Forenzen kijken naar hun smartphones terwijl ze door een metrostation in Peking lopen, donderdag 29 oktober 2020. (AP Photo / Mark Schiefelbein)

Onderzoekers ontdekken dat, als de symptomen verband houden met FOMO (fear of missing out), mensen met een smartphone-afhankelijkheid zichzelf lichamelijk pijn doen

Door: Time of Israel -  NATHAN JEFFAY 

De angst om iets te missen, of FOMO, kan leiden tot daadwerkelijke fysieke pijn, beweren Israëlische onderzoekers.

Ze concentreerden zich specifiek op FOMO, zoals blijkt uit fixatie op mobiele telefoon uit angst voor het missen van berichten, posts of meldingen. De onderzoekers vonden een directe correlatie tussen apparaatafhankelijkheid en twee markers van stress en angst: tandenknarsen en kaakpijn. Mensen die minder gehecht zijn aan hun telefoon, slapen ook beter, met minder onderbrekingen.

"Wij geloven dat deze symptomen verband houden met FOMO, de angst om iets te missen", zei dr. Pessia Friedman-Rubin van de tandheelkundige school van de Universiteit van Tel Aviv. “Mensen gebruiken constant hun telefoon omdat ze bang zijn dat ze iets zullen missen, en checken WhatsApp, Facebook en andere apps.

“Hierdoor ontstaat een cyclus van toenemende afhankelijkheid van mobiele telefoons, wat leidt tot gevoelens van stress en angst, en het gevoel dat iemand misschien iets op sociale media schrijft dat niet gezien wordt en men daardoor niet op de hoogte is. Kortom, telefoons veroorzaken in feite bij veel mensen stress, en we zien hier fysieke kenmerken van. "

 Een vrouw die lijdt aan kaakpijn (fizkes via iStock by Getty Images)

Friedman-Rubin en haar team profiteerden van een Ph.D. proefschrift van haar student Dr. Yitzhak Hochhäuser, waarin het ging over een uniek kenmerk bij het gebruik van elektronica in Israël. Dr. Yitzhak Hochhäuser is een lid van de Israëlische Haredi-gemeenschap.

Veel ultraorthodoxe mensen mijden gewone smartphones en hebben in plaats daarvan zogenaamde koosjere telefoons, apparaten die op advies van rabbijnen zijn ontdaan van sociale media en de meeste andere apps.

Van de gewone smartphonegebruikers heeft 45 procent een matige tot hoge behoefte om hun telefoon constant beschikbaar te hebben en ongeveer 50% vindt dat hun telefoon matig tot hoog stressvol is. Van de koosjere telefoongebruikers voelt slechts 22% de behoefte om beschikbaar te zijn en slechts 20% denkt dat hun apparaat hen stress bezorgt.

In een collegiaal getoetst academisch artikel dat binnenkort in het tijdschrift Quintessence International zal worden gepubliceerd, rapporteerden de onderzoekers een veel hogere mate van angstige gewoonten bij reguliere smartphonegebruikers, en suggereerden dat dit te wijten is aan hun telefoongewoonten. Bij het onderzoek waren 600 mensen van 18 tot 35 jaar betrokken.

Bij de ingang van een ultraorthodoxe school in Jeruzalem op 6 mei 2020 houdt een leraar zijn mobiele telefoon omhoog en geeft aan dat het 'koosjer' is,. (Nati Shohat / Flash90)

Ongeveer 24% van de reguliere smartphonegebruikers meldde tandenknarsen overdag en 21% 's nachts, terwijl dat voor koosjere telefoongebruikers respectievelijk 6% en 7,5% was. Ongeveer 29% van de mensen met gewone apparaten leed aan pijn in de kaakspieren, maar slechts 14% van de koosjere telefoongebruikers ervaart deze pijn.

Illustratieve afbeelding: concept van smartphoneverslaving. (myella via iStock door Getty Images)

'S Nachts wordt 54% van de gewone smartphonegebruikers wakker als ze willen slapen, in tegenstelling tot 20% van de koosjere telefoongebruikers.

Dr.Pessia Friedman-Rubin (met dank aan Pessia Friedman-Rubin)

Friedman-Rubin zei dat haar team de mogelijkheid wilde onderzoeken dat andere factoren dan het gebruik van mobiele telefoons, zoals algemene culturele verschillen tussen seculiere en religieuze Israëli's, de resultaten beïnvloedden, dus gingen ze onder deelnemers aan de studie dieper in op patronen in het gebruik van dit apparaat.

"We hebben niet alleen verschillen tussen de groepen gevonden, maar ook duidelijke patronen die aantonen dat hoe meer je je smartphone gebruikt, hoe groter de kans is dat je kaakpijn krijgt, tandenknarst en 's nachts wakker wordt", zei ze. "We hebben zeer complex statistisch werk gedaan en als je andere factoren uitsluit, is het waarschijnlijk dat het gebruik van mobiele telefoons de gedragspatronen die we hebben gezien verklaren."

Gevraagd of het mogelijk is dat smartphones geen stress veroorzaken, maar eerder een uitlaatklep voor stress, wat de correlatie zou kunnen verklaren, zei Friedman-Rubin dat deze hypothese niet overeenkomt met opmerkingen van deelnemers op vragenlijsten. Velen gaven aan de smartphones als een bron van stress te ervaren, merkte ze op.

Friedman-Rubin zei dat het onderzoek niet bedoeld is om denigrerend te spreken over smartphonetechnologie, maar suggereert wel dat mensen grenzen moeten stellen.

"We zijn natuurlijk voorstander van technologische vooruitgang, maar zoals met alles in het leven, kan overmatig gebruik van smartphones tot negatieve symptomen leiden", zei Friedman-Rubin. "Het is belangrijk dat het publiek zich bewust is van de gevolgen die het heeft voor lichaam en geest."

 


****************************************
ENGLISH:

Commuters look at their smartphones as they walk through a subway station in Beijing, Thursday, Oct. 29, 2020. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Saying symptoms are related to FOMO, researchers find those with smartphone dependency are physically hurting themselves

By: Time of Israel -  NATHAN JEFFAY

The fear of missing out, or FOMO, can lead to actual physical pain, Israeli researchers are claiming.

They focused specifically on FOMO as manifested by cellphone fixation for fear of missing messages, posts or notifications. The researchers found a direct correlation between device dependency and two markers of stress and anxiety: teeth grinding and jaw pain. People who are less attached to their phones also sleep better, with less interrupted shut-eye.

“We believe these symptoms are related to FOMO, fear of missing out,” said Dr. Pessia Friedman-Rubin, of Tel Aviv University’s dental school. “People are constantly using their phones because they are worried they will miss something, and check WhatsApp, Facebook and other apps.

“This creates a cycle of growing dependency on cellphones, which leads to feelings of stress and anxiety, and the feeling that someone might write something on social media and I’ll miss it and not be in the loop. In short, phones are actually causing many people stress, and we’re seeing physical manifestations of this.”

A woman suffering from jaw pain (fizkes via iStock by Getty Images)

Friedman-Rubin and her team took advantage of a uniquely Israeli characteristic of electronics usage, in the study that integrated the Ph.D. thesis of her student Dr. Yitzhak Hochhäuser, a member of Israel’s Haredi community.

Many ultra-Orthodox people shun regular smartphones and have so-called kosher phones instead — devices stripped of social media and most other apps, at the advice of rabbis.

Among regular smartphone users, 45 percent have a moderate-to-high need to constantly have their phones available and some 50% feel their phone causes them a moderate-to-high level of stress. Among kosher phone users, only 22% feel the need to be available and only 20% think their device causes them stress.

Writing in a peer-reviewed academic article soon to be published in the journal Quintessence International, the researchers reported a far higher incidence of anxious habits among regular smartphone users, and suggested it is due to their phone habits. The study involved 600 people, aged 18 to 35.

A teacher holding up his cellular phone certificating that it is a ‘kosher’ one, at the entrance to an Ultra-Orthodox school in Jerusalem on May 6, 2020. (Nati Shohat/Flash90)

Some 24% of regular smartphone users reported teeth grinding during the day, and 21% at night, while for kosher phone users the figures were 6% and 7.5%, respectively. Some 29% of people who have regular devices suffered pain in their jaw muscles, but only 14% of the kosher phone users experience this pain.

Illustrative image: smartphone addiction concept. (myella via iStock by Getty Images)

At night, 54% of regular smartphone users find themselves waking up when they want to be asleep, contrasted to 20% of kosher phone users.

Dr. Pessia Friedman-Rubin (courtesy of Pessia Friedman-Rubin)

Friedman-Rubin said that her team wanted to probe the possibility that factors other than cellphone use, such as general cultural gaps between secular and religious Israelis, impacted results, so they delved closer into patterns of device use among study participants.

“We didn’t just find differences between the groups, but also clear patterns showing that the more you use your smartphone the more likely you are to hurt from jaw pain, grind your teeth, and wake in the night,” she said. “We did very complex statistical work and saw if you separate out other factors, cellphone use is most likely to account for the patterns of behavior we saw.”

Asked whether it’s possible that smartphones aren’t causing stress, but rather an outlet for stress, which may explain the correlation, Friedman-Rubin said this hypothesis doesn’t match comments provided by participants on questionnaires. Many presented smartphones as a source of stress, she commented.

Friedman-Rubin said that the research isn’t intended to denigrate smartphone technology, but does suggest that people should set limits.

“We are of course in favor of technological progress, but as with everything in life, the excessive use of smartphones can lead to negative symptoms,” Friedman-Rubin said. “It is important that the public is aware of the consequences it has on the body and mind.”