01 april 2021

2021-04-01: 'Wonderen van Poerim en van de uittocht uit Egypte vonden plaats in onze generatie' - ‘Miracles of Purim and the Miracles of the Exodus from Egypt Happened in Our Generation’

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Tijdens het Pascha vertellen Joodse mensen het verhaal van het wonder van de uittocht uit Egypte, meer dan 3000 jaar geleden. Een maand eerder op Poerim vieren ze de Joodse overwinning op de slechte Haman die het Joodse volk wilde vernietigen, zoals beschreven in het boek Esther.

Bron: CBN - Julie Stahl

De beroemde Sovjet-dissident Natan Sharansky, nu een staatsburger van Israël, vertelde CBN News over de wonderen die zijn gebeurd om het Sovjet-jodendom te redden van het bloedbad op Poerim en later de massale uittocht om hen naar huis te brengen in Israël.

Sharansky's emigratie uit de voormalige Sovjet-Unie naar Israël in 1986 maakte de weg vrij voor de uittocht van twee miljoen Sovjet-Joden, waarvan meer dan de helft hier belandde.

 “In de Hagada [het Pascha-verhaal] wordt gezegd dat er in elke generatie mensen zijn die tegen ons opstaan. En dus is de viering van Seder Pesach [Paasmaaltijd] om eraan herinnerd te worden dat de uitdagingen hetzelfde zijn en om onszelf te herinneren aan de kracht van mensen wanneer we door God worden geleid,” zei Sharansky.

"Dus ik denk dat we geluk hebben dat we deel uitmaken van de generatie die het wonder van Poerim beleefd hebben en door [de] krachtige bevrijding van [de] uittocht uit Egypte zijn gegaan," zei hij.

Sharansky was vijf jaar oud toen de Sovjet-dictator Joseph Stalin in 1953 stierf. Het was een levensveranderende ervaring voor hem toen hij begon te begrijpen wat het betekende om onder het Sovjetsysteem te leven.

“Mijn vader legde me uit dat het een geweldige dag was voor ons, voor Joden. Ik zou mijn hele leven moeten onthouden dat er wonderen zijn gebeurd en dat we zijn gered. Hij vertelde me niet dat het op de dag van Poerim was. Zelfs toen hij het mij vertelde, was ik al absoluut geassimileerd. We groeiden [op] los van alles wat joods was, maar we wisten dat toen Stalin stierf het de dag van Poerim was. Stalins stierf toen men bezig was de grootste afslachting van Joodse mensen [sinds] de Holocaust te plannen, ”zei Sharansky.

Vooraanstaande Joodse Sovjet-doktoren waren al gearresteerd, gemarteld en beschuldigd van het vergiftigen van de leiders van de Sovjet-Unie. Hun proces en openbare executie waren gepland voor het Pascha, een maand na Poerim, vertelde Sharansky.

Het moest woede opwekken die zou leiden tot geweld en pogroms. Er was zogenaamd al een brief van de Russisch-Joodse leiders aan Stalin waarin zij hem vroegen om het Joodse volk te redden van wat als gerechtvaardigde woede van het Russische volk zou worden beschouwd. En dan zouden honderdduizenden Joden uit Moskou, Leningrad, Kiev en andere plaatsen zijn gehaald en naar Siberië zijn gestuurd. En het was de bedoeling dat minstens een derde van hen onderweg zou sterven, zei hij.

'Toen kwam Poerim en stierf Stalin,' zei Sharansky.

“Ik ging naar de kleuterschool en ik deed wat vader me vertelde, wat iedereen deed. Iedereen huilde om Stalin en ik huilde ook. We zongen liedjes over [de] zon van alle mensen, Stalin, en ik zong ook. En ik had geen idee hoeveel kinderen echt huilden of hoeveel van hen precies zo huilden als ik, want we wisten dat het heel goed was dat Stalin stierf,” legde Sharansky uit.   

"Dus dat was het begin van mijn leven van [een] loyale Sovjetburger, een ‘dubbelleven’, zei hij.

Hij legde het idee uit van wat hij 'dubbelleven' noemde. 

'De manier van leven om je heen bestond allemaal uit leugens. De waarheid kon alleen worden bewaard voor in het gezin, voor eigen mensen. Omdat er geen sprake was van waarden, alleen de waarde van overleven, vocht je nergens voor,’ zei hij.

Maar dat was niet het einde van het verhaal voor Sharansky, Sovjet-joden of Joden wereldwijd. God had nog andere wonderen in de maak. Hij realiseerde zich dat Joods zijn niet alleen over antisemitisme ging.

“Toen, na 1967, Israël ons leven binnenkwam, en je begrijpt dat de hele wereld naar je kijkt en zegt: 'Hoe hebben jullie het gedaan?' De wereld verbindt mij met Israël. Dit verband is niet te begrijpen, 'zei hij.

“In de metro begonnen we de boeken over de uittocht uit Egypte te lezen, boeken die door Joodse toeristen uit het buitenland waren meegebracht. En plotseling realiseerden we ons dat onze geschiedenis niet begon vanaf de Bolsjewistische Revolutie van 1917, maar onze geschiedenis,  begon bij [de] uittocht uit Egypte. 

"En het ging duizenden jaren door en er waren mensen die zeiden dat we familie waren, Joden over de hele wereld. En dan de staat Israël, die klaar stond (en nog staat) om vliegtuigen naar de uiteinden van de wereld te sturen om ons naar de vrijheid te brengen," zei hij over zijn openbaring van wat het betekende om Joods te zijn.

“Dan vind je de kracht om te vechten voor je rechten, de rechten van andere Joden en voor vrijheid. Zo word je [een] activist voor de zionistische beweging en de mensenrechtenbeweging in de Sovjet-Unie.

Sharansky, een prominente mensenrechtenactivist, werd bekend als een refusenik,  een Jood die geen toestemming kreeg om de Sovjet-Unie te verlaten en naar Israël te emigreren. 

Veroordeeld tot 14 jaar, diende hij negen jaar, grotendeels voor het verspreiden van de waarheid over mensenrechtenschendingen in de Sovjet-Unie. Hij werd op 11 februari 1986 op dramatische wijze vrijgelaten uit de gevangenis en emigreerde diezelfde dag naar Israël.

Tien jaar later, na de val van de Sovjet-Unie, keerde Sharansky terug naar Rusland als minister in de Israëlische regering.

“Ik stond erop dat ik niet alleen officiële bijeenkomsten van de ministers zou bezoeken, maar ook [de] KGB-gevangenis waar ik anderhalf jaar ondervraagd werd. En ik nam mijn vrouw daarheen mee en toen de journalisten hem vroegen: 'Waarom doe je het? Is het niet pijnlijk? ' zei ik ‘Integendeel, het was het machtigste rijk in onze tijd. Het heerste over een derde van de wereld. De KGB was de meest sinistere en gevaarlijkste geheime politie ter wereld, ”zei hij.

Toen hij in de gevangenis had gezeten, zei hij, vertelde de KGB hem dat het allemaal afgelopen was, dat alle joodse activisten waren gearresteerd en dat de wereld te bang was om zelfs maar hun namen te noemen.    

“Ik wist dat het een leugen was, maar ik was dan ook absoluut geïsoleerd. Nu bestaat de Sovjet-Unie niet. KGB bestaat niet. Twee miljoen Joden verlieten [de] Sovjet-Unie. Meer dan een miljoen mensen wonen in Israël en de hele wereld ziet er voor mij nu heel anders uit, ” zei Sharansky.

“En dat realiseren we ons allemaal als we teruggaan naar onze identiteit, naar onze waarden, en wanneer we de stem van God horen en wanneer we verenigd zijn in deze strijd. Dus [de] wonderen van Poerim en daarna de wonderen van [de] uittocht uit Egypte gebeurden in onze generatie, ”zei hij.

VIDEO INTERVIEW

Video


 

**********************************
ENGLISH:

 

At Passover, Jewish people recount the story of the miracle of the Exodus from Egypt more than 3,000 years ago. A month earlier on Purim, they celebrate the Jewish victory over wicked Haman who wanted to destroy the Jewish people as described in the Book of Esther.

Bron: CBN - Julie Stahl

Famous Soviet dissident Natan Sharansky, now a citizen of Israel, told CBN News about the miracles that happened to save the Soviet Jewry from the massacre on Purim and later the massive Exodus to bring them home to Israel.

Sharansky’s emigration from the former Soviet Union to Israel in 1986 paved the way for the exodus of two million Soviet Jews, more than half of them ended up here.

“In the Hagadah, [Passover story] it is said that in every generation, there are people who rise [up] against us.  And so, the idea of Seder Pesach [Passover meal], of celebration, is to remind that the challenges are the same and to remind ourselves about the power of people when we are guided by God,” Sharansky said.

“So, I think we are lucky to be in the generation which went through the miracle of Purim and through [the] powerful liberation of [the] Exodus from Egypt,” he said.

Sharansky was five years old when Soviet dictator Joseph Stalin died in 1953. It was a life-changing experience for him as he began to understand what it meant to live under the Soviet system.

“My father explained to me that it’s a great day for us, for Jews.  I should remember all my life that miracles happened, and we are saved.  He didn’t tell me that that is the day of Purim. Even if he told me, I was absolutely assimilated.  We grew [up] disconnected from anything Jewish, but that was the day of Purim and Stalin died while planning the biggest massacre of Jewish people [since] the Holocaust,” Sharansky said.

Leading Jewish Soviet doctors had already been arrested, tortured, and accused of poisoning the leaders of the Soviet Union.  Their trial and public execution were planned for Passover, a month after Purim, Sharansky related.

It was supposed to create anger that would lead to violence and pogroms. There was already the letter ostensibly from the Russian Jewish leaders to Stalin asking him to save the Jewish people from what would have been considered justified anger of the Russian people. And then, hundreds of thousands of Jews were supposed to have been taken from Moscow, Leningrad, Kyiv, and other places and sent to Siberia. And it was planned that least one-third of them would die on the way there, he said.

“Then, Purim came, and Stalin died,” Sharansky said.

“I go to Kindergarten and I do what father told me, what everybody does.  Everybody’s crying about Stalin and I’m crying.  We are singing songs about [the] sun of all the people, Stalin, and I’m also singing.  And I have no idea how many children are really crying or how many of them are crying exactly as I because we know that it’s very good that Stalin died,” Sharansky explained.   

“So, that was the beginning of my life of [a] loyal, Soviet citizen, a doublethink,” he said.

He explained the idea of what he calls “doublethink.” 

“When you know that all the life around you is all lies. But the truth can be only kept for your family, for your people.  And you’re not fighting for anything because there are no values except the value of survival,” he said.

But that wasn’t the end of the story for Sharansky, Soviet Jewry, or Jews worldwide. God had other miracles in the works.  He realized that being Jewish wasn’t just about anti-Semitism.

“Then, later, after 1967, when Israel entered our lives, and you understand that all the world looks at you and says, ‘How you guys did it?’  The world connects me to Israel.  You don’t understand this connection,” he said.

“In the underground, we start[ed] reading the books that were brought by Jewish tourists from abroad about the Exodus from Egypt.  And, suddenly, you realize that your history doesn’t begin from the Bolshevik Revolution from 1917. But your history – if you decide that is your history – starts from [the] Exodus from Egypt. 

“And it continues through thousands of years and there are people who say that we are family, Jews all over the world and the State of Israel, which is ready to send airplanes to the ends of the world to bring you to freedom,” he said of his revelation of what it meant to be Jewish.

“That’s when you find strength to start fighting for your rights, the rights of other Jews, and for freedom.  That’s how you become [an] activist for the Zionist movement and the human rights movement in the Soviet Union.

A prominent human rights activist, Sharansky became known as a refusenik – a Jew who was refused permission to leave the Soviet Union and immigrate to Israel. 

Sentenced to 14 years, he served nine– largely for spreading the truth about human rights abuses in the Soviet Union.  He was dramatically released from prison in February 11, 1986, and immigrated to Israel that very day.

Ten years later, after the fall of the Soviet Union, Sharansky returned to Russia as a minister in the Israeli government.

“I insisted that I will visit not only official meetings of the ministers but also [the] KGB prison where I spent a year and a half of interrogation.  And I took my wife there and when asked by the journalists, ‘Why are you doing it?  Isn’t it painful?’  I said, to the contrary.  Only thing, that was the most powerful empire of our times. It controlled one-third of the world.  KGB was the most sinister, most dangerous secret police in the world,” he said.

When he had been in prison, he said, the KGB told him that everything was finished, all the Jewish activists had been arrested and the world was too afraid to even mention their names.    

“I knew that it was a lie, but I was absolutely isolated.  Now, the Soviet Union doesn’t exist.  KGB doesn’t exist.  Two million Jews left [the] Soviet Union. More than one million live in Israel and all the world is a different place,” Sharansky said.

“And that all comes when we go back to our identity, to our values, and when we hear the voice of God and when we’re united in this struggle.  So, [the] miracles of Purim and then the miracles of [the] Exodus from Egypt happened in our generation,” he said.