02 april 2021

2021-04-02: Hoe het Suez-debacle in Egypte een fortuin voor Israël zou kunnen betekenen - How Egypt’s Suez debacle could make Israel’s fortune

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De oliehaven van Eilat biedt plaats aan tankers met een draagvermogen tot 350.000 ton (dwt) en de oliehaven van Ashkelon tot 250.000 dwt.

Door David Isaac, World Israel News

Kan Israël profiteren van een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal?

Israel's Globes meldt zondag dat Egypte's beschamende escapade met de Ever Given, het containerschip ter grootte van het Empire State Building dat op 23 maart aan de grond liep, zou kunnen eindigen als een 'belangrijke katalysator' voor Israël, die 'Suez Canal bypass'-projecten nastreefde, welke naar de achtergrond zijn geraakt vanwege hun hoge kosten.

Wat wel recent in het nieuws was is het project om olie van de Verenigde Arabische Emiraten naar Europa te transporteren via een oude pijpleiding die ooit werd gebruikt om Iraanse olie van Eilat naar Ashkelon te transporteren. De pijpleiding is eigendom van en wordt beheerd door de Eilat Ashkelon Pipeline Company (EAPC).

Eilat ligt aan de Rode Zee en Ashkelon aan de Middellandse Zee. Olietankers zouden lossen in Eilat, de olie zou via de pijpleiding naar Ashkelon worden overgebracht en weer op tankers worden geladen die de olie naar Europa zouden vervoeren. Het Suezkanaal zou dan daarvoor niet meer nodig zijn.

De oliehaven van Eilat biedt plaats aan tankers met een draagvermogen tot 350.000 ton (dwt) en de oliehaven van Ashkelon tot 250.000 dwt.

Globes meldt dat hoewel er in oktober 2020 een contract werd getekend in Dubai met betrekking tot het project, kort na de Abraham-akkoorden, er nog geen geld is toegewezen.

Volgens Reuters zei een bron, die bekend was met de deal, dat indien afgerond, deze over een periode van meerdere jaren tussen de $ 700 en $ 800 miljoen zou kunnen bedragen en dat de leveringen begin 2021 zouden kunnen beginnen."

Andere projecten zijn de aanleg van spoorlijnen van de Golfstaten naar de Middellandse Zee. Men zou door Jordanië gaan en verbinding maken met het Saoedische spoorwegsysteem. Een ander idee is een spoorlijn tussen de mediterrane haven van Ashdod en Eilat.

Alle projectkosten worden geschat op miljarden dollars.

Israël is niet het enige land dat naar manieren kijkt om zaken te doen om het Suezkanaal heen. Eén weg is te danken aan de opwarming van de aarde, waardoor de Noordpool een levensvatbare doorgang is geworden.

“De Noordpool is nu het hele jaar door geopend nadat een groot commercieel schip de Noordelijke Zeeroute van Jiangsu, China, naar een Russische gasfabriek aan de Arctische kust aflegde, voor de eerste keer ooit in de maand februari, als de wintertemperaturen normaal gesproken de ijskoude waterweg onbevaarbaar maken,” meldde Vox in februari.

En China heeft een directe goederenspoorlijn die van Yiwu naar Londen loopt, een afstand van 7.500 mijl. De route is in januari 2017 geopend.

 

 

*****************************
ENGLISH:

Eilat Oil Port can accommodate tankers with up to 350,000 dead weight tonnage (dwt) and the Ashkelon Oil Port up to 250,000 dwt.

By David Isaac, World Israel News

Could Israel benefit from a stuck container ship in the Suez Canal?

Israel’s Globes reports on Sunday that Egypt’s embarrassing escapade with the Ever Given, the Empire State Building-sized container ship that ran aground on March 23, could end up as a “major catalyst” for Israel to pursue “Suez Canal bypass” projects, which have been on the back burner due to their high cost.

One recently in the news is the project to transport oil from the United Arab Emirates to Europe via an old pipeline once used to transport Iranian oil from Eilat to Ashkelon. The pipeline is owned and operated by the Eilat Ashkelon Pipeline Company (EAPC).

Eilat is on the Red Sea and Ashkelon is on the Mediterranean. Oil tankers would offload in Eilat, the oil would be transferred via the pipeline to Ashkelon and loaded back onto tankers that would transport the oil to Europe. The Suez Canal would be cut out of the picture.

Eilat Oil Port can accommodate tankers with up to 350,000 dead weight tonnage (dwt) and the Ashkelon Oil Port up to 250,000 dwt.

Globes reports that while a contract was signed in Dubai regarding the project in October 2020, shortly after the Abraham Accords, no money has been allocated yet.

According to Reuters, “A source familiar with the deal said that, if finalized, it could be worth $700-$800 million over several years and that supplies could start at the beginning of 2021.”

Other projects include the construction of rail lines from Gulf States to the Mediterranean. One would pass through Jordan and connect up with the Saudi railway system. Another idea is a railway between the Mediterranean port of Ashdod and Eilat.

All project costs are estimated in the billions of dollars.

Israel isn’t the only country looking at ways to capture business from the Suez Canal. One avenue is courtesy of global warming, which has made the Arctic a viable passageway.

“The Arctic is now open for business year-round after a large commercial ship sailed the Northern Sea Route from Jiangsu, China, to a Russian gas plant on the Arctic coast, for the first time ever during the month of February, when winter temperatures normally make the icy waterway impassable,” Vox reported in February.

And China has a direct freight railway running from Yiwu to London, a distance of 7,500 miles. The route was opened in January 2017.