08 april 2021

2021-04-08: Negeer de lessen uit de Holocaust niet - Don't ignore the lessons of the Holocaust.

Auschwitz-Birkenau 1943-1944. Leden van een Sonderkommando verbranden vergaste mensen in een open put omdat de ovens de verbranding van de massa’s lijken niet meer aankonden

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Terwijl de winden van Europa de stank van brandend vlees droegen, waar was het geweten van de wereld? De ovens van Auschwitz branden niet meer, maar er zijn nog steeds enkele brandende vragen over de Holocaust of de Tweede Wereldoorlog.

Door ArutzSheva7 en Brabosh

Wie was verantwoordelijk voor de dood van zes miljoen Joden tijdens de Holocaust? Het voor de hand liggende antwoord is het antwoord dat u en ik hebben geleerd van onze leraren sociale studies en uit onze geschiedenisboeken.

We zeggen dat het Hitler en zijn nazi-regime was. Onze geschiedenisboeken en onze leraren waren niet helemaal onjuist toen ze dit aan ons uitlegden, maar misschien waren ze ook niet helemaal correct in hun uitleg.

Ons werd verteld dat de Verenigde Staten en de geallieerde mogendheden gedurende het grootste deel van de oorlog neutraal bleven. Onze leraren gebruikten woorden als ‘isolationistisch beleid’ en spraken met ons over het belang van het buiten de oorlog houden van de Verenigde Staten. 

Ik wil dat je nadenkt over een moeilijkere vraag. 

Zijn de omstanders niet even schuldig als de daders van deze massamoord? 

Vragen als deze één en zes miljoen onbeantwoorde kreten onthullen de schokkende realiteit van geallieerde neutraliteit. Maar wat nog belangrijker is, het onthult hoe de regeringen van de Verenigde Staten en de geallieerde machten de schuld moeten dragen voor de grootste genocide in de menselijke geschiedenis.

Ik ga je de rest van het verhaal vertellen. Het deel dat je geschiedenisboeken en leraren sociale studies hebben weggelaten, over hoe de Verenigde Staten en de geallieerde regeringen medeplichtig waren aan Hitler bij de misdaden die tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen het Joodse volk werden gepleegd.

Laten we eerst eens kijken naar het immigratiebeleid van de VS. Tijdens de Holocaust hadden de Verenigde Staten de strengste immigratiewetten ter wereld. In feite waren de wetten zo streng dat de Verenigde Staten niet eens hun eigen quota vulden. In de 10 jaar tussen 1933 en 1943 hadden de Verenigde Staten meer dan anderhalf miljoen vluchtelingen kunnen toelaten, maar kozen ervoor om slechts een klein percentage van dit quotum toe te laten.

De Verenigde Staten weigerden zelfs de toegang tot vluchtelingen die over Amerikaanse immigratie toelatingen beschikten. In mei 1939 zeilde een schip genaamd de St. Louis van nazi-Duitsland naar Cuba. Nadat Cuba van gedachten was veranderd en had besloten deze vluchtelingen die ze eerder hadden beloofd niet op te nemen, dachten de 734 vluchtelingen met Amerikaanse immigratie beschikkingen dat de Verenigde Staten hen misschien eerder zouden opnemen dan hun verwachte tijd. De Verenigde Staten stuurden het schip en alle vluchtelingen terug naar nazi-Duitsland. Denk je dat de apathie en ongevoeligheid van de Verenigde Staten onopgemerkt bleven?

Wat nog erger is, is dat de apathie van de VS diende als rechtvaardiging van het nazi-beleid. U vraagt zich misschien af waarom de Verenigde Staten geen vluchtelingen wilden toelaten. Ik zal enkele van de meest populaire excuses met je delen.

- De geallieerden waren het erover eens dat het dumpen van grote aantallen vluchtelingen gevaarlijk zou zijn, aangezien sommige van deze vluchtelingen mogelijk vermomde spionnen zijn.

Vertel me eens, hoeveel van de duizenden kleine kinderen die stierven in massagraven en gaskamers, hoeveel denk je dat het spionnen waren?

– Sommige tegenstanders van immigratie zeiden dat vluchtelingen in de nasleep van de Grote Depressie banen zouden stelen die rechtmatig toebehoorden aan werkloze Amerikaanse arbeiders. Heeft een van deze mensen er ooit bij stilgestaan dat deze vluchtelingen zowel consumenten als arbeiders zouden zijn en dus voor evenveel banen zouden zorgen als ze zouden aannemen?

Is geld desondanks heiliger dan een mensenleven? Hoeveel dollar is een leven eigenlijk waard? Wat grenst aan 6 miljoen levens?

Had de bijeenkomst van de Amerikaanse regering een duidelijk beeld van wat er in Europa gebeurde? In augustus 1942 had Hitler meer dan anderhalf miljoen joden gedood in die maand. Dr. Stephen Wise bracht gedetailleerde rapporten naar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarin de uiteindelijke oplossing (Endlösung) van Hitler werd beschreven. De rapporten werden pas in november daaropvolgend geverifieerd en als waar aanvaard. 

In december vaardigen de geallieerden een verklaring uit waarin staat dat NA de oorlog de nazi’s gestraft zouden worden voor de misdaden die ze tegen de Joden hebben gepleegd. Met andere woorden, de geallieerden zouden kijken hoe Hitler alle Joden vermoordde en toen hij klaar was, DAN gingen ze Duitsland straffen.

Hier is nog een interessant feit. De geallieerden wisten precies waar de concentratiekampen en vernietigingskampen waren. Toch verwierp het Amerikaanse Ministerie van Oorlog in 1944 oproepen om de gaskamers van Auschwitz en de spoorwegen naar Auschwitz te bombarderen. De redenen die ze gaven waren dat een dergelijke operatie essentiële luchtmacht zou afleiden van beslissende operaties elders. Ze beweerden dat ze alleen militaire doelen zouden bombarderen. Maar terwijl deze excuses werden gemaakt, bombardeerden de Amerikanen gebieden niet 50 mijl van Auschwitz en industriële doelen in Auschwitz, niet 8 mijl van de gaskamers.

Hoe kon het Amerikaanse publiek toestaan dat hun regering op deze manier doorging? Voor sommigen was een belangrijke reden te wijten aan de slechte berichtgeving in de media. Zonder voldoende pers werd het moeilijk om publieke belangstelling en verontwaardiging op te wekken. Deze belemmerde pogingen om vanuit de basis druk op te bouwen voor overheidsmaatregelen om de Joden te helpen.

Een stringent immigratiebeleid (wat doet het pijn om de massale illegale onbetwiste immigratie vandaag de dag te zien) negeerde reddingsvoorstellen en het gebrek aan openbare informatie hebben de Verenigde Staten en de geallieerde machten medeplichtig gemaakt aan Hitler bij de misdaden tegen het Joodse volk tijdens de Holocaust van de Wereldoorlog II.

Dus wat blijft er voor ons over om te doen? We kunnen geen zes miljoen levens weer tot leven wekken. We kunnen miljoenen verwoeste gezinnen niet herenigen. En hoe we het ook proberen, we kunnen de tijd niet terugdraaien. Maar er zijn een paar dingen die we kunnen doen. We kunnen de wereld met onze ogen open tegemoet treden en onszelf of de regering van ons land nooit meer medeplichtig laten worden door apathie. Laten we beloven te begrijpen wat er in de wereld om ons heen gebeurt, maar wat nog belangrijker is, laten we er onze plicht en onze morele verantwoordelijkheid van maken om over onze medemens te waken.

Een artikel van Rabbi Bernard Rosenberg

Rabbi Bernard Rosenberg is emeritus rabbijn van de congregatie Beth-El, Edison, NJ en ontving zijn wijding en doctoraat in het onderwijs aan de Yeshiva University in New York. Hij is een productief auteur en heeft vele onderscheidingen ontvangen, waaronder de Dr. Martin Luther King Jr. Humanitarian Award.***************************
ENGLISH:

Auschwitz-Birkenau 1943-1944. Members of a Sonderkommando burn gassed people in an open pit because the ovens could no longer handle the burning of the masses of corpses

While the winds of Europe carried the stench of burning flesh, where was the conscience of the world? The ovens of Auschwitz are no longer burning, but there are still some burning questions about the Holocaust or World War II.

By: ArutzSheva7 en Brabosh

Who was responsible for the deaths of six million Jews during the Holocaust? The obvious answer is the one you and I learned from our social studies teachers and from our history books.

We say it was Hitler and his Nazi regime. Our history books and our teachers were not entirely incorrect when they explained this to us, but perhaps they were not entirely correct in their explanations either.

We were told that the United States and the Allied Powers remained neutral for most of the war. Our teachers used words like "isolationist policy" and talked to us about the importance of keeping the United States out of the war. 

I want you to think about a more difficult question. 

Aren't the bystanders just as guilty as the perpetrators of this mass murder? 

Questions like this one and six million unanswered cries reveal the shocking reality of allied neutrality. But more importantly, it reveals how the governments of the United States and the Allied Powers must bear the blame for the greatest genocide in human history.

I'm going to tell you the rest of the story. The part that your history books and social studies teachers have left out, about how the United States and allied governments were complicit with Hitler in the crimes committed against the Jewish people during World War II.

First, let's look at U.S. immigration policy. During the Holocaust, the United States had the strictest immigration laws in the world. In fact, the laws were so strict that the United States did not even fill its own quota. In the 10 years between 1933 and 1943, the United States could have admitted over one and a half million refugees, but chose to admit only a small percentage of this quota.

The United States even refused entry to refugees who had U.S. immigration numbers. In May 1939, a ship called the St. Louis sailed from Nazi Germany to Cuba. After Cuba changed its mind and decided not to take in these refugees they had previously promised, the 734 refugees with U.S. immigration numbers thought the United States might take them in earlier than their expected time. The United States sent the ship and all the refugees back to Nazi Germany. Do you think the apathy and insensitivity of the United States went unnoticed?

What is worse is that the apathy of the U.S. served as a justification for Nazi policy. You may wonder why the United States did not want to admit refugees. I will share with you some of the most popular excuses.

-The Allies agreed that dumping large numbers of refugees would be dangerous, since some of these refugees might be spies in disguise.

Tell me, how many of the thousands of little children who died in mass graves and gas chambers, how many do you think were spies?

- Some opponents of immigration said that in the aftermath of the Great Depression, refugees would steal jobs that rightfully belonged to unemployed American workers. Did any of these people ever consider that these refugees would be consumers as well as workers and thus would provide as many jobs as they would take?

Nevertheless, is money more sacred than a human life? How many dollars is a life actually worth? What borders on 6 million lives?

Did the US government meeting have a clear picture of what was happening in Europe? In August 1942, Hitler had killed more than one and a half million Jews in that month. Dr. Stephen Wise brought detailed reports to the U.S. State Department detailing Hitler's final solution (Endlösung). The reports were not verified and accepted as true until the following November. 

In December, the Allies issued a declaration stating that AFTER the war the Nazis would be punished for the crimes they committed against the Jews. In other words, the Allies would watch Hitler murder all the Jews and when he was done, THEN they were going to punish Germany.

Here's another interesting fact. The Allies knew exactly where the concentration camps and death camps were. Yet in 1944 the U.S. War Department rejected calls to bomb the gas chambers at Auschwitz and the railroad tracks to Auschwitz. The reasons they gave were that such an operation would distract essential air power from decisive operations elsewhere. They claimed that they would bomb only military targets. But while these excuses were being made, the Americans were bombing areas not 50 miles from Auschwitz and industrial targets in Auschwitz, not 8 miles from the gas chambers.

How could the American public allow their government to continue in this manner? For some, a major reason was due to poor media coverage. Without sufficient press, it became difficult to generate public interest and outrage. This hampered attempts to build pressure from the grassroots for government action to help the Jews.

Stringent immigration policies (how it hurts to see the massive illegal uncontested immigration today) ignored rescue proposals and the lack of public information made the United States and allied powers complicit with Hitler in the crimes against the Jewish people during the Holocaust of World War II.

So what is left for us to do? We cannot bring six million lives back to life. We cannot reunite millions of devastated families. And no matter how we try, we cannot turn back time. But there are a few things we can do. We can face the world with our eyes open and never again allow ourselves or our country's government to become complicit through apathy. Let us pledge to understand what is happening in the world around us, but more importantly, let us make it our duty and our moral responsibility to watch over our fellow man.

Article by Rabbi Bernard Rosenberg

Rabbi Bernard Rosenberg is Rabbi Emeritus of Congregation Beth-El, Edison, NJ and received his ordination and doctorate in education from Yeshiva University in New York. He is a prolific author and has received many awards, including the Dr. Martin Luther King Jr. Humanitarian Award.