16 april 2021

2021-04-16: Dr. Bubnys, nazi-collaborateurs verheerlijker, hoofd genocide centrum in Litouwen?​​ - Dr. Bubnys, glorified Nazi collaborators, head of genocide center in Lithuania?

Een optreden van het orkest van het Joodse getto in Kovno, Litouwen, ten tijde van de nazi-bezetting. Foto: Yad Vashem Archief.

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Historicus-revisionist die nazi-collaborateurs verheerlijkt wordt genomineerd als hoofd van door de staat gesponsord genocide centrum in Litouwen

Bron: The Algemeiner

Een historicus die door extreemrechtse groeperingen in Litouwen wordt bejubeld omdat hij collaborateurs met de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft verheerlijkt, wordt de nieuwe directeur van het door de Litouwse staat gesteunde Onderzoekscentrum voor Genocide en Verzet (LGGRTC).

Dr. Arūnas Bubnys werd woensdag voor deze functie voorgedragen door Viktorija Čmilytė-Nielsen, de voorzitter van de Litouwse volksvertegenwoordiging, de Seimas.

Volgens de biografie van Bubnys op de website van de LGGRTC zijn de "belangrijkste tendensen in zijn werk" gericht op "het anti-nazistisch verzet in Litouwen in 1941-1944, de Poolse ondergrondse in Litouwen tijdens WO II, en de holocaust (sic) in Litouwen".

Deskundigen op het gebied van de slachting van bijna 200.000 Joden in Litouwen - de overgrote meerderheid - tijdens de nazi-Holocaust hebben de benoeming van Bubnys echter afgekeurd, en beschuldigen hem ervan het pro-Duitse marionettenregime te verheerlijken dat na de nazi-invasie van 1941 aan de macht was, en de rol die Litouwse collaborateurs tijdens de Holocaust hebben gespeeld, opzettelijk te minimaliseren.

"Jarenlang heeft Dr. Bubnys deelgenomen aan de verheerlijking van het uitbreken van de Litouwse Holocaust op 23 juni 1941," merkte de website Defending History op, die het politiek geladen klimaat rond de bestudering van de Holocaust in Litouwen en andere Oost-Europese landen op de voet volgt.

In juni 2020 sprak Bubnys op een openbare bijeenkomst zijn lof uit over Jonas Noreika, een voorvechter van de Litouwse onafhankelijkheid en militair generaal die deelnam aan de massamoord op de Joden in de zomer van 1941, en Kazys Škirpa, een oprichter van het Litouws Activisten Front (LAF) uit de oorlogstijd, die in zijn publicaties pleitte voor de etnische zuivering van de Joodse burgers van Litouwen. De twee mannen behoren tot de vele anti-Sovjet, nationalistische politici uit die periode wier reputatie in de afgelopen 20 jaar door de Litouwse regering is gerehabiliteerd.

Volgens Defending History heeft Bubnys "ook de 'voorlopige regering' van de nazi-marionetten in de zomer van 1941 verheerlijkt, en consequent de plaatselijke collaboratie met de Holocaust gebagatelliseerd, terwijl hij waar mogelijk de 'Joodse politie' de schuld probeerde te geven voor de gruwelen in de getto's van Vilna, Kovno en Shavl (Šiauliai), in de periode na de moord op de Joodse inwoners van alle honderden kleinere gemeenschappen [in Litouwen] in de tweede helft van 1941".*********************
ENGLISH:

A performance of the orchestra of the Jewish ghetto in Kovno, Lithuania, duing the Nazi occupation. Photo: Yad Vashem Archive.

Revisionist Historian Who Glorifies Nazi Collaborators Is Nominated as Head of State-Sponsored Genocide Center in Lithuania

Source: The Algemeiner

A historian lionized by far right groups in Lithuania for glorifying collaborators with the occupying Nazis during World War II is set become the new director of the country’s state-sponsored Lithuanian Genocide and Resistance Research Center (LGGRTC).

Dr. Arūnas Bubnys was nominated for the post on Wednesday by Viktorija Čmilytė-Nielsen, the Speaker of Lithuania’s parliament, the Seimas.

According to the biography of Bubnys on the LGGRTC’s website, the “most important trends of his work” focus upon “anti-Nazi resistance in Lithuania in 1941–1944, the Polish underground in Lithuania in WWII, and holocaust (sic) in Lithuania.”

However, experts on the slaughter of nearly 200,000 Jews in Lithuania — the overwhelming majority — during the Nazi Holocaust decried the appointment of Bubnys, charging him with glorifying the pro-German puppet regime that ruled following the Nazi invasion of 1941, as well as deliberately minimizing the role played by Lithuanian collaborators during the Holocaust.

“For years Dr. Bubnys has participated in the glorification of the outbreak of the Lithuanian Holocaust on 23 June 1941,” observed the website Defending History, which closely monitors the politically-charged environment around the study of the Holocaust in Lithuania and other eastern European countries.

In June 2020, Bubnys addressed a public meeting in which he effusively praised Jonas Noreika, a Lithuanian independence advocate and military general who participated in the mass murder of Jews in the summer of 1941, and Kazys Škirpa, a founder of the wartime-era Lithuanian Activist Front (LAF) whose writings advocated the ethnic cleansing of Lithuania’s Jewish citizens. The two men are among the many anti-Soviet, nationalist politicians of that period whose reputations have been rehabilitated by the Lithuanian government over the previous 20 years.

According to Defending History, Bubnys “has also glorified the Nazi puppet ‘provisional government’ of the summer of 1941, and has consistently downgraded local Holocaust collaboration while seeking wherever possible to blame the ‘Jewish police’ for the horrors of the Vilna, Kovno, and Shavl (Šiauliai) ghettos, in the period after the murder of the Jewish residents of all of the hundreds of smaller communities [in Lithuania] in the second half of 1941.”