05 mei 2021

2021-05-05: Hoe Israëlische Arabieren gepassioneerde pro-Israëlactivisten zijn geworden - How Israeli Arabs became passionate pro-Israel activists

Bedoeïenen Muhammad Kabiya, Bedoeïenensoldaat bij de IDF, werd een gepassioneerde pro-Israëlactivist

Omdat anti-Israëlische – en in toenemende mate antisemitische – elementen op universiteitscampussen mondiger, actiever en provocerender zijn geworden op universiteitscampussen in de VS, werken pro-Israëlische activisten aan de strijd tegen de haat en desinformatie die op zo velen wordt aangetroffen in instellingen in het hele land.

Waarom deze Arabische moslim dienst deed in het Israëlische leger is omdat hij trots de natie verdedigt die hem vrijheid en kansen heeft gegeven. Mohammad Kabiya, reservist van de Israëlische luchtmacht, deelde zijn opmerkelijke verhaal.

De onlangs gedemobiliseerde IDF-soldaat Kabiya besloot namens Israël in het buitenland deel te nemen aan de strijd nadat hij had gehoord hoe vijandig veel universiteitscampussen zijn geworden tegenover aanhangers van de Joodse staat.

Muhammad Kabiya, een Israëlische bedoeïen die onlangs zijn dienst in de IDF voltooide bij een zoek- en reddingsteam van de Israëlische luchtmacht, zegt dat critici van de Joodse staat in het buitenland blijk geven van een opmerkelijke onwetendheid over Israël – in het bijzonder de anti-Israëlische Joden die hij tegenkwam in de Amerikaanse universiteitscampussen.

Opgegroeid in het dorp Kabiya, dat naar zijn familie is vernoemd, komt Muhammad Kabiya uit een lange rij bedoeïenen die Israël en de zionistische onderneming steunen. Zijn dorp was een van de Arabische gemeenschappen in Israël die de nieuw gevormde Joodse staat in 1948 steunden en voor haar vochten.

Veel dorpelingen en familieleden hebben in de IDF gediend, zei Kabiya, die United With Israel vertelde dat zijn familie zijn beslissing om zich aan te melden volledig steunde. “Mijn familie heeft drie soldaten opgeofferd in de veldslagen van Israël”, zei Kabiya.

Nadat hij zijn dienst bij de IDF had beëindigd, zette Kabiya zijn werk namens Israël voort en werd hij IDF-consulent en pro-Israëlische activist.

In 2017 hield abiya een lezingentour langs universiteitscampussen in de VS, waar hij Israël in het Arabisch verdedigde tegen Arabische tegenstanders, en anti-Israëlische Joden leerde hoe weinig ze weten over de Joodse staat. De tour werd gesponsord door de onderwijsorganisatie StandWithUs Israel en heette Between The Lines: Voices from Israel – Stories Untold .

Kabiya zei hierover tegen Channel 10

Mensen weten niets over wat er hier [in Israël] gebeurt. Ik verdedig het beeld van de staat dat ze proberen te vernietigen. Toen ik aankwam op het adres, was de ‘Israel Apartheid Week’ net begonnen. Ik confronteerde Joodse studenten die beweerden dat zionisme racisme is. Ik zei dat ze zich moesten schamen. Ik, Mohammed, een Israëlisch-Arabier, was degene die de confrontatie met anti-Israëlische Joden moest aangaan. Ze werden er gek van.

Kabiya vervolgde:

Op de eerste dag [van de spreekbezoek] gaf een Joodse student me een flyer voor een adres dat beweerde ‘Zionisme is racisme. Ik zei hem ‘je zou je moeten schamen’, je hoeft niet samen te werken met groepen die tot doel hebben haat en leugens te verspreiden tegen de staat Israël, tegen jouw staat, de staat van de Joden – en van mij, dat vertel ik je als Israëlische Arabier.

Kabiya is niet de enige Arabier die zich bezighoudt met het bestrijden van anti-Israëlische vooringenomenheid in de VS. Eerder sloot Sandra Solomon zich aan bij andere pro-Israëlische activisten in een tegendemonstratie buiten de AIPAC-conferentie in Washington, waarbij ze een anti-Israëlisch protest aanvechtte georganiseerd door IfNotNow, een anti-zionistische Joodse groep georganiseerd door voormalig Sanders-campagnestafmedewerker Simone Zimmerman.

Solomon, een Canadese mensenrechtenactiviste, geboren in Samaria en opgegroeid in Saoedi-Arabië, is met de dood bedreigd voor haar werk tegen de verspreiding van de radicale islam in Canada en haar pro-Israëlische boodschap.

Ik ben Palestijn, maar ik sta achter Israël. Wij zijn de Arabieren. We bezetten het land van de Joden. Dit Joodse land. Het zal er voor altijd en eeuwig zijn. Ik was vroeger moslim. Ze leerden me Israël en het Joodse volk te haten. Er is geen Palestina. Het is een leugen. Ze gebruiken Palestina alleen om het Joodse volk te doden. Gewoon om de Joden te haten. Ze leren me ‘de Al-Aqsa-moskee te zuiveren van de smerige Joden’. Palestijnen zijn leugenaars.

Bronnen: Brabosch:

  • naar een artikel van David Rosenberg “Pro-Israel Palestinian Arab confronts anti-Israel Jews” van 27 maart 2017 en een artikel Bedouin soldier: You don’t know anything about Israel van 28 maart 2021 op de site van Arutz Sheva
  • naar een artikel van Shimon Yaish “Muhammad Kabiya: ‘The Arab parties abandoned us’” van 22 februari 2019 op de site van Israel Hayom
  • naar een artikel “Meet The Arab Muslim who Serves in the Israeli Army” van 13 april 2020 op de site van Combat Anti-Semitism


*******************************
ENGLISH:

Bedouin Muhammad Kabiya, Bedouin soldier in the IDF, became a passionate pro-Israel activist

As anti-Israel - and increasingly anti-Semitic - elements on college campuses have become more vocal, active and provocative on college campuses across the U.S., pro-Israel activists are working to combat the hate and disinformation found on so many in institutions across the country.

Why this Arab Muslim served in the Israeli army is because he proudly defends the nation that gave him freedom and opportunity. Mohammad Kabiya, reservist in the Israeli Air Force, shared his remarkable story.

The recently demobilized IDF soldier Kabiya decided to join the fight abroad on behalf of Israel after hearing how hostile many college campuses have become toward supporters of the Jewish state.

Muhammad Kabiya, an Israeli Bedouin who recently completed his service in the IDF on an Israeli Air Force search and rescue team, says critics of the Jewish state abroad demonstrate a remarkable ignorance about Israel - particularly the anti-Israel Jews he encountered on American college campuses.

Raised in the village of Kabiya, which is named after his family, Muhammad Kabiya comes from a long line of Bedouins who support Israel and the Zionist enterprise. His village was one of the Arab communities in Israel that supported and fought for the newly formed Jewish state in 1948.

Many villagers and family members have served in the IDF, said Kabiya, who told United With Israel that his family fully supported his decision to enlist. "My family sacrificed three soldiers in Israel's battles," Kabiya said.

After he finished his service in the IDF, Kabiya continued his work on behalf of Israel, becoming an IDF consultant and pro-Israel activist.

In 2017, abiya held a lecture tour of college campuses across the U.S., where he defended Israel in Arabic to Arab opponents, teaching anti-Israel Jews how little they know about the Jewish state. The tour was sponsored by the educational organization StandWithUs Israel and was called Between The Lines: Voices from Israel - Stories Untold .

Kabiya told Channel 10: 

People don't know anything about what is happening here [in Israel]. I defend the image of the state that they are trying to destroy. When I arrived at the address, "Israel Apartheid Week" had just begun. I confronted Jewish students who claimed that Zionism is racism. I told them to be ashamed of themselves. I, Mohammed, an Israeli-Arab, was the one who had to confront anti-Israel Jews. It was driving them crazy.
Kabiya continued:

On the first day [of the speaking tour], a Jewish student gave me a flyer for an address that claimed 'Zionism is racism.' ' I told him 'you should be ashamed of yourself,' you don't have to cooperate with groups whose purpose is to spread hatred and lies against the state of Israel, against your state, the state of the Jews - and from me, I tell you that as an Israeli Arab.

Y

Kabiya is not the only Arab engaged in fighting anti-Israel bias in the US. Earlier, Sandra Solomon joined other pro-Israel activists in a counter-demonstration outside the AIPAC conference in Washington, challenging an anti-Israel protest organized by IfNotNow, an anti-Zionist Jewish group organized by former Sanders campaign staffer Simone Zimmerman.

Solomon, a Canadian human rights activist born in Samaria and raised in Saudi Arabia, has received death threats for her work against the spread of radical Islam in Canada and her pro-Israel message.

I am Palestinian, but I support Israel. We are the Arabs. We occupy the land of the Jews. This Jewish land. It will be there forever and ever. I used to be a Muslim. They taught me to hate Israel and the Jewish people. There is no Palestine. It is a lie. They only use Palestine to kill the Jewish people. Just to hate the Jews. They teach me to "cleanse the Al-Aqsa Mosque from the filthy Jews. Palestinians are liars.

Sources: Brabosh

* to an article by David Rosenberg "Pro-Israel Palestinian Arab confronts anti-Israel Jews" dated March 27, 2017 and an article Bedouin soldier: You don't know anything about Israel dated March 28, 2021 on the site of Arutz Sheva
* to an article by Shimon Yaish "Muhammad Kabiya: 'The Arab parties abandoned us'" dated February 22, 2019 on the site of Israel Hayom
* to an article "Meet The Arab Muslim who Serves in the Israeli Army" dated April 13, 2020 on the site of Combat Anti-Semitism