06 mei 2021

2021-05-06: 4 Mythes en feiten over "christelijke missionarissen" in Israël - 4 Myths and Facts About ‘Christian Missionaries’ in Israel.

Gezicht op de Oude Stad in Jeruzalem

Nederlands + English

NEDERLANDS

Onlangs was er een verhaal in de Israëlische media over een echtpaar dat als Joden leefde in een ultraorthodox gedeelte van Jeruzalem, maar zij waren niet als Joden geboren en geloofden heimelijk in Jesjoea (Jezus). Zij werden "ontmaskerd" toen een van hun kinderen op school over Jezus begon.  De orthodoxe gemeenschap bestempelde het echtpaar onmiddellijk als "christelijke missionarissen".

Bron: Kehila News

Het verhaal van het echtpaar en hoe een goede vriend zich verraden voelde, werd verteld in een blog op Times of Israel over de werkelijke schade die christelijke missionarissen aanrichten. De blogger schrijft: "Vergis je niet, missionaire christenen willen de Joden als een natie vernietigen."

Wat een vreselijk en onwaar iets om te zeggen. Niets is verder van de waarheid.

Het doel van dit artikel is niet om het echtpaar te verdedigen, maar eerder om de mythe te ontkrachten dat elke Joodse persoon die gelooft dat Jesjoea de Joodse Messias is, automatisch wordt bestempeld als een "zendeling".

We gaan een aantal mythen en feiten over zendelingen op een rijtje zetten, maar voordat we dat doen, laten we eerst definiëren wat een zendeling is. Volgens Merriam-Webster is een zendeling "een persoon die naar een vreemd land wordt gestuurd om religieus werk te doen (zoals mensen overtuigen om zich bij een religie aan te sluiten of om mensen te helpen die ziek, arm, etc. zijn)".

Mythe #1: Alle Messiasbelijdende Joden in Israël zijn vanuit een vreemd land naar Israël gestuurd om religieus werk te doen.

Feit #1: De meeste Messiasbelijdende Joden die aliyah naar Israël maken, zijn niet gezonden, maar komen uit eigen beweging omdat Israël het Joodse thuisland is. Messiasbelijdende Joden in Israël maken actief deel uit van de beroepsbevolking, betalen belasting, dienen in het IDF, en leven als normale Israëli's. Zij zijn niet afhankelijk van steun van de Israëlische regering. Zij zijn bijdragers, geen afnemers.

Mythe #2: Alle Messiasbelijdende Joden willen "zendingswerk" verrichten onder Joden en het Evangelie van Jezus verkondigen aan iedereen die zij ontmoeten.

Feit #2: Messiasbelijdende Joden in Israël kunnen hun geloof wel of niet delen met bepaalde vrienden en kennissen, afhankelijk van de situatie. Waar het op neerkomt is dat alle Messiasbelijdende Joden niet hetzelfde zijn, zij belijden hun geloof niet op dezelfde manier, zij zijn niet allemaal misleidend, en zij zouden niet allemaal als "zendelingen" moeten worden gecategoriseerd.

Mythe #3: Alle gelovigen in Jezus die in de orthodox-joodse gemeenschap leven, zijn "zendelingen".

Feit #3: De meeste gelovigen in Jesjoea Jezus, die in de orthodox Joodse gemeenschap leven, doen dit als hun persoonlijke uitdrukking van geloof en delen hun geloof meestal niet verbaal. Als een gelovige vrouw op zijn sterfbed ligt en nooit over Jezus heeft gesproken met haar orthodoxe vriend, dan was zij geen zendeling. Ja, ze leefde als een orthodoxe Jood, misschien geloofde ze in Jezus, maar als ze nooit getuigde aan een van hen, dan was ze geen zendeling.

Mythe #4: Wanneer een persoon, geboren uit Joodse ouders, Jesjoea accepteert als de Messias, wordt hij automatisch een christen en een "zendeling."

Feit #4: Wij zeggen graag: "Er is meer aan Joods zijn dan niet in Jezus geloven." Als iemand die als Jood geboren is tot geloof in Jesjoea komt, hoe verandert dat de etniciteit? Dat doet het niet. Zijn Joden een bevolkingsgroep of een religieuze groep of beide? Aliyah was altijd gebaseerd op etniciteit en niet op Joden als religieuze groep. Als het op het jodendom gebaseerd was, zou alijah beperkt moeten worden tot alleen orthodoxen. Dat zou natuurlijk niet werken, dus werd de wet zo opgesteld dat Joden worden toegelaten op grond van geboorte, niet op grond van gebruiken. Dus, als je als Jood geboren bent, ben je Jood, ongeacht je geloof of levenswijze. We moeten het woord "missionaris" uit ons vocabulaire halen. Als hun geloof in het Jodendom zo sterk is, dan zouden zij niets te vrezen moeten hebben van andere gelovigen.****************************
ENGLISH:

A view of the Old City in Jerusalem

Recently there was a story in the Israeli media about a couple who lived as Jews in an ultra-Orthodox section of Jerusalem, but they were not born Jewish and secretly believed in Yeshua (Jesus). They were “outed” when one of their children mentioned Jesus in school.  The Orthodox community immediately labeled the couple as “Christian Missionaries.”

Source: Kehila News

The story of the couple and how a close friend felt betrayed was told in a Times of Israel blog about the real damage caused by Christian missionaries. The blogger writes: “Make no mistake, missionary Christians want to destroy the Jews as a nation.”

What a terrible and untrue thing to say. Nothing could be further from the truth.

The purpose of this article is not to defend the couple, but rather to dispel the myth that any Jewish person who believes that Yeshua is the Jewish Messiah is automatically labelled as a “missionary.”

We are going to list some myths and facts about missionaries, but before we do, let’s define what a missionary is. According to Merriam-Webster a missionary is “a person who is sent to a foreign country to do religious work (such as to convince people to join a religion or to help people who are sick, poor, etc.)”

Myth #1: All Messianic Jews in Israel were sent to Israel from a foreign country to do religious work.

Fact #1: Most Messianic Jews who make aliyah to Israel are not sent, but come on their own accord because Israel is the Jewish homeland. Messianic Jews in Israel are an active part of the workforce, pay taxes, serve in the IDF, and live as normal Israelis. They don’t depend on support from the Israeli government. They are contributors, not takers.

Myth #2: All Messianic Jews want to “missionize” to Jews and preach the Gospel of Jesus to everyone they meet.

Fact #2: Messianic Jews in Israel may or may not share their faith with certain friends and associates depending on the situation. The bottom line is that all Messianic Jews are not the same, they do not walk out their faith the same way, they are not all deceptive, and they should not all be categorized as “missionaries.”

Myth #3: All believers in Jesus that live in the Orthodox Jewish community are “missionaries.”

Fact #3: Most believers in Yeshua Jesus that live among the Orthodox Jewish community do so as their personal expression of faith and mostly do not verbally share their faith. If a believer is on their deathbed, as the wife was, and never mentioned Jesus to her Orthodox friend, then she was not a missionary. Yes, she lived as an Orthodox Jew, maybe believed in Jesus, but if she never witnessed to any of them, then she was not a missionary.

Myth #4: When a person, born to Jewish parents, accepts Yeshua as the Messiah, he automatically becomes a Christian and a “missionary.”

Fact #4: We like to say: “There is more to being Jewish than not believing in Jesus.” If a person who is born Jewish comes to faith in Yeshua, how does that change ethnicity? It doesn’t. Are Jews a people group or a religious group or both? Aliyah was always based on ethnicity and not Jews as a religious group. If it was based on Judaism then aliyah should be restricted to Orthodox only. Obviously that wouldn’t work, so the law was set up to accept Jews by birth, not by practice. So, if you were born Jewish, then you are Jewish without regard to your belief or practices. We need to get this word “missionary” out of the vocabulary. If their faith in Judaism is so strong then they should have nothing to fear from believers.