18 mei 2021

2021-05-18: Israël stuurt 44 experimenten de ruimte in voor een nieuwe missie - Israel to send 44 experiments into space on new mission

Vierenveertig Israëlische experimenten zullen het internationale ruimtestation ISS bereiken. Foto door Dima Zel via Shutterstock.com

Nederlands + English

NEDERLANDS:

De voormalige Israëlische piloot, Eytan Stibbe, zal 44 experimenten op gebied van landbouw, neurologie en optica meenemen naar de ruimte tijdens de missie van volgend jaar naar het internationale ruimtestation ISS.

Door: ISRAEL21C -  Naama Barak  

Vierenveertig experimenten bedacht door Israëlische wetenschappers, ondernemers en studenten zullen in de ruimte worden uitgevoerd door Eytan Stibbe, die de tweede Israëliër zal worden die de dampkring om de aarde zal verlaten.

Stibbe , een voormalige gevechtspiloot van de Israëlische luchtmacht, zal naar het internationale ruimtestation reizen als onderdeel van Axiom Space's AX1-missie in 2022. Het zal de eerste ruimtemissie naar het ISS zijn die volledig zal worden bemand door privé-astronauten, en Stibbe schenkt de $ 50 miljoen voor zijn reis en voor de experimenten die zullen worden uitgevoerd.

Veel van de 44 experimenten zullen niet ruimtegerelateerd zijn, maar gebruiken eerder de unieke omstandigheden die in de ruimte worden aangetroffen om ideeën en technologieën te testen op verschillende gebieden, zoals optica, landbouw en neurologie.

Ze werden woensdag aangekondigd tijdens een conferentie gehouden door de Israel Space Agency en de Ramon Foundation, die is vernoemd naar Israëls eerste astronaut Ilan Ramon en zijn familie.

"Onderzoek in de ruimte is bedoeld om de grenzen van de menselijke kennis te doorbreken, de pogingen om het onoplosbare op te lossen en het onbekende te ontcijferen", zei Stibbe op de conferentie.

“Wat begon als een droom, krijgt vorm voor onze ogen. De diepten van een hele en fascinerende wereld gingen voor me open, en elke dag leer ik iets nieuws, dankzij jullie,” vertelde hij de menigte, die bestond uit de ondernemers wiens experimenten hij zal uitvoeren.

Van optica tot hummus

Volgens de Ramon Foundation zullen de geselecteerde experimenten afkomstig zijn uit de gebieden optica (1), engineering (1), energie (3), landbouw (3), geneeskunde-neurologie (3), communicatie (3), astrofysica (5). ), geneeskunde-oogheelkunde (7), geneeskunde-medische hulpmiddelen (7) en geneeskunde-biologie (11). Ze komen uit verschillende bronnen, zoals universiteiten, startups, ziekenhuizen en schoolkinderen.

Zo stuurt het Sheba Medical Center meerdere experimenten de ruimte in. Een van hen zal de effecten onderzoeken van de omstandigheden in de ruimte op de virulentie van Salmonella enterica-bacteriën die door voedsel overgedragen ziekten veroorzaken, en met name de impact van microzwaartekracht op hun groei.

Een ander onderzoek betreft de activering van antivirale T-cellen en de productie van een T-cel-biobank voor astronauten die naar de ruimte reizen, terwijl een derde onderzoek gericht is op de effecten van microzwaartekracht op de ziekte van Alzheimer.

Eytan Stibbe is de tweede Israëlische astronaut die de ruimte in vliegt. Hier gezien tijdens een persconferentie in Tel Aviv op 5 mei 2021. (Flash90)

Op het gebied van energie werkte het Israëlische bedrijf StoreDot ondertussen samen met de Israel Electric Corporation om snellaadtechnologie te testen voor geavanceerde ion-lithium accu’s die kunnen worden gebruikt in elektrische voertuigen. De zwaartekrachtsomstandigheden in de ruimte, zegt het bedrijf, zullen het in staat stellen onregelmatigheden in het oppervlak van de anodes van de accu’s te identificeren.

Hummus zal ook vertegenwoordigd zijn in de missie, met SpaceIL-mede-oprichter en Standford-promovendus Yonatan Winetraub die een experiment met de naam 'Space Hummus' opstuurt.

Winetraub werkt samen met andere wetenschappers en tienerstudenten uit Zuid-Israël om kikkererwten te kweken in het internationale ruimtestation ISS met behulp van optogenetica, een genetisch hulpmiddel dat de plantengroei controleert. Het punt, zeggen ze, is dat hummus een gemakkelijk te kweken superfood is, waardoor het een sterke kandidaat is voor landbouwinspanningen in de ruimte.

Andere spannende experimenten zijn onder meer van de afdeling Oncologie in het Children Medical Center van Schneider. Onderzoekers daar willen de invloed van subzwaartekracht op kwaadaardige cellen met of zonder chemotherapie onderzoeken.

De studie zal de veranderingen in genexpressie en in de proliferatie van kwaadaardige cellen analyseren in gevallen van T-ALL-leukemie in subzwaartekrachtomstandigheden.  Het is de bedoeling om innovatieve manieren te onderzoeken om de kanker, die zeer vaak voorkomt bij kinderen, te behandelen op een minder toxische en meer effectieve manier.       

Het welzijn van de hersenen monitoren

EEG-Sense streeft er ook naar om de hersenactiviteit van Eytan Stibbe twee keer per dag gedurende 10 minuten te volgen terwijl hij op zijn missie is met behulp van een headset met meerdere sensoren die AI-algoritmen bevatten.

Gegevens die van Stibbe zijn verzameld, kunnen vervolgens worden gebruikt om de beoordeling van het cognitieve welzijn van toekomstige astronauten aan boord van hun missies te vergemakkelijken. 

Een gezamenlijk experiment van Technion - Israel Institute of Technology en NASA, gebaseerd op de fysica van vloeistoffen onder microzwaartekracht, zal ook proberen aan te tonen dat vloeistoffen in de ruimte met succes kunnen worden gevormd tot optische elementen van hoge kwaliteit.

Als dit werkt, zou het de fabricage in de ruimte mogelijk kunnen maken van optische elementen zoals ruimtetelescopen die in staat zullen zijn om directe beelden van planeten buiten het zonnestelsel vast te leggen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door NASA en Axiom Space, zullen de experimenten samen met Stibbe klaar zijn voor de start naar het ISS, aldus de Israel Space Agency.

AAN DE ONDERKANT VAN DIT ARTIKEL VINDT U DE 44 GESELECTEERDE EXPERIMENTEN****************************
ENGLISH:

Forty-four Israeli experiments are set to reach the International Space Station. Photo by Dima Zel via Shutterstock.com 

Former Israeli pilot, Eytan Stibbe will be taking 44 experiments in fields like agriculture, neurology and optics to space on next year’s mission to the International Space station.

By: ISRAEL21c -  Naama Barak

Forty-four experiments conceived by Israeli scientists, entrepreneurs and students will be conducted in outer space by Eytan Stibbe, who is set to become the second Israeli to leave Earth’s orbit.

A former Israeli Air Force fighter pilot, Stibbe is scheduled to travel to the International Space Station as part of Axiom Space’s AX1 mission in 2022. It will be the first space mission to the ISS that will be manned entirely by private astronauts, and Stibbe is donating the $50 million cost of his trip and of the experiments that will be conducted.

Many of the 44 experiments will not be space related, but rather use the unique conditions found in space to test ideas and technologies from a variety of fields such as optics, agriculture and neurology.

They were announced on Wednesday at a conference held by the Israel Space Agency and the Ramon Foundation, which is named after Israel’s first astronaut Ilan Ramon and his family.

“Research in space is meant to break the boundaries of human knowledge, the attempts to resolve the unsolvable and decipher the unknown,” Stibbe said at the conference.

“What started out as a dream is taking shape before our eyes. The depths of a whole and fascinating world opened up before me, and every day I’m learning something new – thanks to you,” he told the crowd, which was made up of the entrepreneurs whose experiments he will be conducting.

From optics to hummus

According to the Ramon Foundation, the selected experiments will come from the fields of optics (1), engineering (1), energy (3), agriculture (3), medicine-neurology (3), communications (3), astrophysics (5), medicine-ophthalmology (7), medicine-medical devices (7) and medicine-biology (11). They come from a variety of sources, such as universities, startups, hospitals and schoolchildren.

The Sheba Medical Center, for example, will be sending multiple experiments into space. One of them will examine the effects of space conditions on the virulence of Salmonella enterica bacteria that causes foodborne disease, and specifically the impact of microgravity conditions on their growth.

Another is set to investigate anti-viral T cell activation and the production of a T-cell bio-bank for astronauts traveling to space, while a third will study the effects of microgravity on Alzheimer’s disease.

Eytan Stibbe is the second Israeli astronaut to launch into space. Seen here at a press conference in Tel Aviv on May 5, 2021. (Flash90)

In the field of energy, meanwhile, Israeli company StoreDot partnered with the Israel Electric Corporation to test fast charging technology for advanced ion-lithium batteries that could be utilized in electric vehicles. The zero-gravity conditions in space, the company says, will enable it to identify irregularities in the surface of the batteries’ anodes.

Hummus, too, is going to be represented in the mission, with SpaceIL co-founder and Standford PhD candidate Yonatan Winetraub sending off an experiment called “Space Hummus.”

Winetraub is collaborating with other scientists and teen students from southern Israel to grow chickpeas at the International Space Station using optogenetics, a genetic tool that controls plant growth. The point, they say, is that hummus is an easy-to-grow superfood, making it a strong candidate for outer-space agricultural efforts.

Other exciting experiments include one from the Oncology Department and Schneider’s Children Medical Center. Researchers there want to examine the influence of sub-gravity on malignant cells with or without chemotherapy.

The study will analyze the changes in gene expression and in the proliferation of malignant cells in instances of T-ALL leukemia in sub-gravity conditions to explore innovative ways to treat the cancer, which is very common in children, in a less toxic and more effective way.       

Monitoring brain wellness

Also, EEG-Sense aims to monitor Eytan Stibbe’s brain activity for 10 minutes twice a day while he is on his mission using a multi-sensor headset that incorporates AI algorithms.

Data gathered from Stibbe could then be used to facilitate assessment of future astronauts’ cognitive wellness aboard their missions. 

A joint Technion – Israel Institute of Technology and NASA experiment based on the physics of fluids under microgravity is also going to try show that liquids in space can successfully be shaped into optical elements of high quality.

If this works, it could enable the in-space manufacturing of optical elements such as space telescopes that will be able to capture direct imaging of extrasolar planets.

The experiments will take off with Stibbe to the ISS subject to approval by NASA and Axiom Space, the Israel Space Agency noted.


*******************************************

Dit zijn de 44 geselecteerde experimenten - These are the 44 selected experiments:

Agriculture

 1. The Promise of Fresh Duckweed, GreenOnyx, Dr. Dubi Shachal 
 2. Space Hummus, Stanford University, Yonatan Winetraub 
 3. Martian Agriculture Experiment (MARS), Brenner Regional High School (BRHS), Dr. Tal Feingersh

Astrophysics

 1. ILAN-ES, Interdisciplinary Center, Herzliya, Prof. Yoav Yair
 2. Gamma-ray burst Localizing Instrument (GALI), Technion – Israel Institute of Technology, Roy Rahin
 3. In orbit demonstration of the inline-screw-feeding vacuum-arc-thruster, Technion – Israel Institute of Technology, Space Plasmatics, Dr. Igal Kronhaus 
 4. COTS-Capsule, Tel Aviv University, Yoav Simhony 
 5. Astrorad Ergonomics Research, StemRad, Dr. Oren Milstein 

Communication

 1. Space-to-Sea, University of Haifa, Dr. Roee Diamant 
 2. Photonic Freespace – Qphoton Link, ELTA/QuantLR, Dr. Nissan Maskil 
 3. NISSAN (Nano ISS Antenna Nisui), NSLComm, Daniel Rockberger 

Energy

 1. Cosmo Cell Power System, Israel Electric Corporation – PV Nano Cell, Ira Perelshtein-Elbaz
 2. Flexible solar film for extra-terrestrial use to produce electricity, Solarapint (Apollo Power), Michal Dagan 
 3. Silicon-dominant lithium-ion breakthrough experiment, Israel Electric Corporation – StoreDot, Gadi Gonen – Daniel Aronov 

Engineering

 1. Drone in the ISS, Tel Aviv University, Shay Monat

Medicine-biology

 1. Anti-viral T cells, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Nira Varda-Bloom 
 2. IAMI-RedC, RedC Biotech, Dr. Eran Schenker, Dr. Ari Gargir 
 3. CRISPR-based genetic diagnostics in microgravity, Tel Aviv University, Dr. David Burstein 
 4. Enhancing bone forming and muscle cells performances in microgravity conditions by amorphous calcium carbonate, Amorphical, Moti Tikotinski 
 5. Space travel induced immune dysfunction, Sheba Medical Center, Dr. Yaacov Richard Lawrence 
 6. Impact of space environment on human urinary microbiome, Thomas Jefferson University – Sheba Medical Center collaboration, Dr. Ben Boursi 
 7. The effect of space conditions on the virulence of bacterial pathogens, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Prof. Ohad Gal-Mor 
 8. The influence of sub-gravity on malignant cells with or without chemotherapy, Schneider Children’s Medical Center, Shai Mantzur 
 9. Aging in space: the final frontier of brain star shaped cells, Tel Aviv University, Dr. Dan Frenkel 
 10. Zeprion – Creutzfeldt Jakob Disease, Israel Creutzfeldt Jakob Foundation, Alice Anane 
 11. In-situ cultivated meat production for space exploration, Aleph Farms, Pascal Rosenfeld 

Medicine-medical devices

 1. Wristwatch monitor for heart conditions and vital signs in space missions, Israel Aerospace Medicine Institute (IAMI), CardiacSense, Dr. Eran Schenker, Eldad Shemesh, Meni Itzhak 
 2. Inclusive neurological tests for space missions, IAMI-Encephalog, Montfort Brain Monitor, Israel Aerospace Medicine Institute (IAMI), Dr. Ziv Yekutieli, Dr. Eran Schenker 
 3. IvyLife medical intravenous transfusion pump for space missions, IAMI-Medinfuze, Dr. Ami Glicksman, Dr. Eran Schenker 
 4. Cardiac point of care ultrasound for space missions, Ultrasight, Israel Aerospace Medicine Institute (IAMI), Davidi Vortman
 5. SpacePharma Advanced (SPAD) Lab, SpacePharma R&D Israel, Dr. Lihi Efremushkin 
 6. Urinalysis in space, Healthy.io, Yonatan Adiri, Ron Zohar 
 7. Monitoring stress, ARC Innovation Center, Sheba MC, Thomas Jefferson University, Tunefork, Dr. Asaf Caspi 

Medicine-neurology

 1. EEG Sense: Neuro-wellness study in micro gravity environment, EEG-Sense, Israel Deutsch 
 2. BBB in space, Sheba Medical Center, Dr. Itzik Cooper 
 3. Optimizing brain function in space with remote EEG and neurofeedback, Myndlift, Dr. Glen Doniger

Medicine-ophthalmology

 1. Digital tablet eye test for space missions, Israel Aerospace Medicine Institute, Bar-Ilan University, Dr. Eran Schenker, Prof. Uri Polat, Prof. Yossi Mandel 
 2. IAMI-SlitTrek, Sheba Medical Center, Tel Aviv University, Israel Aerospace Medicine Institute, Prof. Ygal Rotenstreich, Prof. Haim Suchowski, Dr. Eran Schenker 
 3. The eye in orbit, Rabin Medical Center, Dr. Gal Antman, Dr. Itay Gabbay, Dr. Iftach Yassur, Dr. Orly Gal-Or, Prof. Irit Bahar 
 4. Evaluation of visual function during space flight, Tel Aviv University, Prof. Arieh S. Solomon 
 5. Eye-tracking space, Israel Aerospace Medicine Institute, Dr. Eran Schenker 
 6. In-flight monitoring of space travelers’ retina using advanced imaging system, ARC Innovation Center, Sheba Medical Center, Prof. Ygal Rotenstreich
 7. Shamir overhead spectacles for astronauts, Shamir Optical Industries, Noam Baran 

Optics

 1. FLUTE – fluidic telescope experiment, Technion – Israel Institute of Technology, NASA AMES Research Center. Prof. Moran Bercovici, Dr. Edward Balaban