28 mei 2021

2021-05-28: Woorden hebben betekenis: de beschuldiging tegen Israël van etnische zuivering is een grote leugen - Words Have Meaning: Ethnic Cleansing Accusation Against Israel is a Big Lie

Duizenden jonge Jordaniërs komen aan voor een massale mars bij de grens met Israël uit solidariteit met de Palestijnen op 21 mei 2021. (Foto door Jordan Pix/Getty Images)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Er is geen etnische zuivering in Gaza. Er vindt geen etnische zuivering plaats op de Westelijke Jordaanoever.

Woorden hebben betekenis. En in moeilijke tijden, in zaken van oorlog en vrede en van leven en dood, is het van cruciaal belang de juiste woorden te gebruiken. Om onze geschillen op te lossen, om onze problemen op te lossen, moeten we nauwkeurig beschrijven wat er gebeurt, zodat we kunnen reageren op feiten, niet op retoriek.

Door Jewish Journal - Stephen Smith

Dat brengt me bij de recente gevechten tussen Israël en Hamas.

Rashida Tlaib heeft gezegd dat Israël "aan etnische zuivering doet". Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar heeft een verklaring uitgegeven waarin Israël wordt opgeroepen een einde te maken aan de "etnische zuivering" van de Palestijnen. In een ingezonden brief die deze week in de Los Angeles Times verscheen, schreef een lezer: "Als je niet begrijpt wat de term 'etnische zuivering' werkelijk betekent, probeer dan eens dieper te begrijpen wat de staat Israël de Palestijnen aandoet."

Er is maar één probleem: Er vindt geen etnische zuivering plaats in Gaza. Er vindt geen etnische zuivering plaats op de Westelijke Jordaanoever. Israël heeft een overweldigend militair voordeel tegen zijn Palestijnse buren, en men kan sommige van Israëls defensieve acties als overdreven provocerend of onnodig destructief beschouwen. Maar Israël is niet bezig met een campagne van etnische zuivering.

Ik zal het uitleggen.

De term "etnische zuivering" is niet gecodificeerd in het internationale recht. Het is een aspect van wat de Verenigde Naties omschrijven als "massale wreedheden". Maar een commissie van deskundigen van de Verenigde Naties, belast met het onderzoeken van schendingen van het internationaal humanitair recht in voormalig Joegoslavië tijdens de oorlogen daar in het begin van de jaren negentig, definieerde etnische zuivering in haar tussentijds rapport als "het etnisch homogeen maken van een gebied door gebruik van geweld of intimidatie om personen van bepaalde groepen uit het gebied te verwijderen". In haar eindverslag heeft die commissie haar omschrijving bijgesteld tot "een doelbewust beleid van een etnische of religieuze groep om de burgerbevolking van een andere etnische of religieuze groep met gewelddadige en terreur opwekkende middelen uit bepaalde geografische gebieden te verwijderen".

En volgens deze definities vindt er in Israël en op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza eenvoudigweg geen etnische zuivering plaats. De Israëli's proberen niet de samenstelling van de bevolking te veranderen door de Palestijnen te dwingen te verhuizen. Wat er tussen Israël en de Palestijnen gebeurt, is veeleer een territoriale oorlog tussen gekozen bestuursorganen.

Territoriale oorlogen zijn verschrikkelijk. Territoriale oorlogen maken slachtoffers onder de burgerbevolking. Territoriale oorlogen veroorzaken dood en verderf, en kweken haat.

En territoriale oorlogen worden over het algemeen uitgevochten over legitieme geschillen. Het voeren van een territoriale oorlog is op zichzelf geen oorlogsmisdaad, hoewel beide partijen die in de loop van hun acties kunnen begaan. Door de acties van Israël tegen Hamas en Gaza als "etnische zuivering" te bestempelen, bepalen Israëls tegenstanders de voorwaarden voor de discussie: Als Israël aan etnische zuivering doet, dan is het onmogelijk om Israël te verdedigen.

In werkelijkheid is Israël een nationale staat die het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. In werkelijkheid gebruikt Hamas dichtbevolkte stedelijke gebieden voor zijn militaire infrastructuur. In werkelijkheid valt Israël geen burgers aan omdat het burgers wil doden; die burgers zijn ongelukkige nevenschade in de stedelijke oorlogsvoering waartoe Hamas heeft uitgenodigd.

Als Israël Gaza etnisch zou willen zuiveren, heeft het de militaire middelen om dat snel en effectief te doen. De reden waarom dat niet is gebeurd, is dat Israël niet de intentie heeft tot etnische zuivering over te gaan.

In het internationaal recht is opzet belangrijk.

ALS ISRAËL GAZA ETNISCH ZOU WILLEN ZUIVEREN, HEEFT HET DE MILITAIRE MIDDELEN OM DAT SNEL EN EFFECTIEF TE DOEN. DE REDEN WAAROM DAT NIET IS GEBEURD, IS OMDAT ISRAËL NIET DE INTENTIE HEEFT OM EEN ETNISCHE ZUIVERING TE PLEGEN. IN HET INTERNATIONAAL RECHT IS OPZET BELANGRIJK.

Hamas is aantoonbaar de oorlogvoerende partij die aan etnische zuivering doet. Het afvuren van 3500 ballistische raketten op Israël en het lukraak afvuren ervan op zowel civiele als militaire doelen geeft blijk van de intentie om burgers te doden. Dat de Iron Dome die burgers op miraculeuze wijze verdedigt, verandert niets aan de intentie.

De IDF heeft meer vuurkracht dan Hamas, maar Hamas heeft een genocidale ideologie. Het zevende artikel van het handvest stelt dat op de oordeelsdag alle Joden zullen worden gedood, en roept op tot de vernietiging van Israël. Joden hebben via de harde manier geleerd om genocidale ideologen op hun woord te geloven.

Mijn hart breekt voor het Palestijnse volk. Ze zijn het slachtoffer van vreselijke omstandigheden en vreselijk leiderschap. Ze verdienen een staat, en daar hebben ze voor gevochten. Ze ergeren zich onder het Israëlische regime en worden slecht gediend door hun eigen militante leiders.

En Israël van zijn kant verdient streng onderzoek. Ik negeer niet de mogelijkheid dat de IDF op elk moment oorlogsmisdaden zou kunnen plegen.

Israël zoekt veiligheid voor zijn volk, niet de uitroeiing van een ander volk. Dat is geen etnische zuivering, en iets anders impliceren is niet alleen lasterlijk maar ook gevaarlijk. Het is een nieuwe vorm van verwarring, een diefstal van de taal van Joods slachtofferschap.

Woorden hebben betekenis. Het gebruik van gepolitiseerde, opruiende taal heeft gevolgen. En uiteindelijk zal het de Palestijnse zaak niet helpen.


Stephen D. Smith
 is directeur van Finci-Viterbi van de USC Shoah Foundation. De eerste aflevering van "The Memory Generation" werd uitgebracht op 15 april 2021 en is hier te vinden: https://www.memorygenerationpo...

 

 

 ***************************
ENGLISH:

Thousands of young Jordanians arrive for a mass march near the border with Israel in solidarity with the Palestinians on May 21, 2021. (Photo by Jordan Pix/Getty Images)

There is no ethnic cleansing going on in Gaza. There is no ethnic cleansing going on in the West Bank.

By: Jewish Journal - Stephen Smith

Words have meaning. And in fraught times, in matters of war and peace and life and death, it is critically important to use the right words. To resolve our disputes, to solve our problems, we must accurately describe what is happening, so that we can respond to facts, not to rhetoric.

Which brings me to the recent fighting between Israel and Hamas.

Rep. Rashida Tlaib has said that Israel “is practicing ethnic cleansing.” The foreign ministry of Qatar put out a statementurging Israel to end “ethnic cleansing” of Palestinians. In a letter to the editor published in the Los Angeles Times this week, a reader wrote: “If you don’t understand what the term ‘ethnic cleansing’ really means, try to take a deeper dive into understanding what the state of Israel is doing to the Palestinians.”

There is only one problem: There is no ethnic cleansing going on in Gaza. There is no ethnic cleansing going on in the West Bank. Israel holds an overwhelming military advantage against its Palestinian neighbors, and one may deem some of Israel’s defensive actions as overly provocative or unnecessarily destructive. But Israel is not engaged in a campaign of ethnic cleansing.

Let me explain.

The term “ethnic cleansing” is not codified in international law. It is an aspect of what the United Nations defines as “mass atrocities.” But a United Nations Commission of Experts tasked with examining violations of international humanitarian law in the former Yugoslavia during the early 1990s wars there defined ethnic cleansing in its interim report as “rendering an area ethnically homogeneous by using force or intimidation to remove persons of given groups from the area.” In its final report, that commission updated its description to “a purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from certain geographic areas.”

And by those definitions, ethnic cleansing is simply not happening in Israel and the West Bank and Gaza. The Israelis are not trying to change the make-up of the population by forcing Palestinians to move. Rather, what is happening between Israel and the Palestinians is a territorial war between elected governing bodies.

Territorial wars are horrible. Territorial wars result in civilian casualties. Territorial wars cause death and destruction, and they breed hatred.

And territorial wars are generally fought over legitimate disputes. Fighting a territorial war is not committing a war crime in and of itself, although either side might commit them in the course of their actions. By labeling Israel’s actions against Hamas and Gaza as “ethnic cleansing,” Israel’s detractors set the terms of the discussion: If Israel is committing ethnic cleansing, then it is impossible to defend Israel.

In truth, Israel is a nation-state with a right to defend itself from enemy attack. In truth, Hamas uses dense urban areas for its military infrastructure. In truth, Israel is not attacking civilians because it wants to kill civilians; those civilians are unfortunate collateral damage in the urban warfare that Hamas has invited.

If Israel wanted to ethnically cleanse Gaza, it has the military wherewithal to do so quickly and effectively. The reason that hasn’t happened is because Israel has no intent to commit ethnic cleansing.

In international law, intent matters.

 IF ISRAEL WANTED TO ETHNICALLY CLEANSE GAZA, IT HAS THE MILITARY WHEREWITHAL TO DO SO QUICKLY AND EFFECTIVELY. THE REASON THAT HASN’T HAPPENED IS BECAUSE ISRAEL HAS NO INTENT TO COMMIT ETHNIC CLEANSING. IN INTERNATIONAL LAW, INTENT MATTERS.

Indeed, Hamas is arguably the belligerent engaged in ethnic cleansing. Lobbing 3,500 ballistic missiles into Israel, indiscriminately firing them at both civilian and military targets, displays an intent to kill civilians. That the Iron Dome miraculously defends those civilians doesn’t change the intent.

The IDF has more firepower than Hamas, but Hamas has a genocidal ideology. The 7th Article of its charter states that on the day of judgment, all Jews will be killed, and calls for the destruction of Israel. Jews have learned the hard way to take genocidal ideologues at their word.

My heart breaks for the Palestinian people. They are victims of terrible circumstances and terrible leadership. They deserve statehood, and they have been fighting for that. They chafe under the Israeli regime, and they are ill-served by their own militant leaders.

And Israel, for its part, merits tough scrutiny. I am not ignoring the possibility that war crimes could be committed by the IDF at any time.

Israel is seeking security for its people, not the elimination of another people. That is not ethnic cleansing, and implying otherwise is not just libelous but dangerous. It’s a new form of gaslighting, a theft of the language of Jewish victimhood.

Words have meaning. Using politicized, inflammatory language has consequences. And, ultimately, it will not help the Palestinian cause.

Stephen D. Smith is Finci-Viterbi executive director of the USC Shoah Foundation. The first episode of “The Memory Generation” was released on April 15, 2021, and can be found here: https://www.memorygenerationpo...