03 juni 2021

2021-06-03: Het evangelie delen in de Sharon-regio van Israël - Sharing the Gospel in the Sharon Region of Israel

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Heb je gehoord van de vlakte van Saron in Israël? Het is het dichtstbevolkte deel van het land, dat tot aan het Karmelgebergte in het noorden en de Yarkon-rivier van Tel Aviv in het zuiden reikt.

Door Kehila News - Estera Wieja

Het zal je misschien verbazen dat Jeruzalem niet bovenaan deze lijst staat, aangezien de media zich het meest op deze inwoners richten. Maar de Sharonvlakte omvat dichtbevolkte steden als Netanya, Herzliyah en Hadera, die blijven groeien.

In het huidige Israël is het prachtig om te zien dat waar mensen zijn, daar het evangelie ook te vinden is! En een gemeente in Netanya heeft de hele vlakte van Sharon bereikt met de boodschap van verlossing aan Israëli's.


Revolutie in de Vlakte van Sharon

De  kerkelijke gemeente Beit Asaph  in Netanya bleef in 2020 waakzaam. Toen de leiders zich realiseerden dat de wereldwijde noodtoestand niet afnam, verwachtten ze dat de beperkingen in Israël zouden voortduren. Daarom voerden ze een ingrijpende hervorming door in hun gemeenschap.

Omdat Beit Asaph als hele kerk niet bij elkaar kon komen, maakte zij kleine groepen die tot een primaire levensbron voor hun gemeenschap werden.

Georgiy en zijn vrouw zijn samen met hun zes kinderen al jaren actieve leden van de gemeente. Samenkomen met hun gemeenschap op Shabbat was een hoogtepunt van hun week. Het is dus niet verwonderlijk dat ze aanvankelijk niet enthousiast waren over deze verandering.

Hoewel ze niet tegen huisgroepen waren, waren ze eraan gewend dat ze aanvullend waren en niet andersom. En dit paste echt niet in zijn denkkader. Maar de Heer begon Georgiy's houding te veranderen en toonde hem nieuwe wegen om impact te hebben.

Leiders opleiden om leiders te laten groeien

Dankzij deze grote verschuiving naar kleinere bijeenkomsten waren de voorgangers van Beit Asaph nu veel meer beschikbaar om anderen discipelschapstrainingen te geven. Pastors Evan Thomas en Lev Guler begonnen zich te concentreren op het trainen van leiders in elke groep die vervolgens anderen in hun groep tot discipelen konden maken.

Georgiy realiseerde zich dat dit in feite was wat hij al die tijd nodig had. Hij was enthousiast om te leren en zijn bediening uit te breiden, en als resultaat groeide hij van een actief gemeentelid tot een echte leider. Hoewel aanvankelijk voorzichtig, leidt Georgiy tegenwoordig anderen op tot discipelen en gelooft hij echt in de kleine groep als kweekvijver.


Elke kleine groep die deel uitmaakt van Beit Asaph heeft ongeveer 10-12 leden. Ze verschillen per locatie, taal of leeftijdsgroep, maar de criteria zijn flexibel. Velen zijn organisch gevormd. Rollen in de groep worden verdeeld en worden vaak in overleg bepaald in plaats van dat ze van bovenaf aangewezen worden. Naarmate de tijd verstrijkt, worden deelnemers ook steeds proactiever.

Groepsleden worden ook meer uitgedaagd naarmate ze meer betrokken raken bij outreach. FIRM sponsorde een computer waarmee Beit Asaph bronnen kan delen, video's kan opnemen en meer mensen kan bereiken via sociale media. Wat aanvankelijk aanvoelde als desintegratie voor Greorgiy, kweekt nu spirituele groei over de hele vlakte van Sharon.

Sharon zien bloeien

Pastor Evan Thomas benadrukt dat zij als gemeenteleiders een verantwoordelijkheid hebben om hun gemeenschap te dienen. Toen er geen manier was om iedereen bij elkaar te halen voor de ‘gemeenschap der heiligen’, werd de gemeenschap naar hen gebracht. Toch komen de kleine groepen af en toe samen voor een tijd van aanbidding en gemeenschap.

David van Ouwerkerk leidt een van de huisgroepen voor jongvolwassenen en is onder de indruk van de groei. De veranderingen in de gemeente die hij ziet zijn een antwoord op zijn gebeden!

Een meer besloten omgeving geeft iedereen de ruimte om te groeien in hun gaven en talenten. David geeft toe dat Evan en Lev een grote stap in geloof hebben gezet, maar de gemeente ziet daar nu al de vruchten van. Jongeren voelen zich prettiger in een kleinere kring en kunnen zich makkelijker openstellen. Huisgroepen zijn een plaats van genezing geworden.


Voortzetting van het Bijbelse verhaal

De Sharonvlakte wordt slechts één keer genoemd in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen. Ondanks tegenstand in het land floreerden de volgelingen van Jezus destijds. De apostel Petrus trok door het hele land (9:32), predikte het evangelie en genas de zieken.

Na zo'n wonder lezen we: "Alle inwoners van Lydda en van de en Sharonvlakte, zagen wat er gebeurd was en bekeerden zich tot de Heer." (Handelingen 9:35 NBV) Wat een inspirerend feit! Ik durf te zeggen dat als het Nieuwe Testament maar één keer naar uw regio verwijst, dit de beste referentie is. Voor elke discipel is het boek Handelingen een grote bron van bemoediging. Vandaag de dag doet Beit Asaph haar uiterste best om deze woorden tot leven te laten komen, opdat iedereen die in Sharon woont zich tot de Heer zal bekeren.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FIRM , 27 mei 2021, en opnieuw geplaatst met toestemming.

 

 

***************************
ENGLISH:

Have you heard of the Plain of Sharon in Israel? It is the most densely populated part of the country, which reaches the Carmel Mountains in the north and the Yarkon River of Tel Aviv in the south.

By: Kehila News - Estera Wieja

You may be surprised that Jerusalem is not at the top of this list, since the media focuses on its population the most. But the Sharon includes such populous cities like Netanya, Herzliyah and Hadera, which continue to grow.

In today’s Israel, it is wonderful to see that where there are people, there goes the Gospel! And a congregation based in Netanya has been reaching out with the message of Salvation to Israelis all across the Plain of Sharon.

Revolution at the Plain of Sharon

The Beit Asaph Congregation in Netanya stayed watchful in 2020. As the leaders realized that the global state of emergency was not dwindling, they expected the restrictions in Israel to continue. That is why they introduced a major reform to their community.

Not able to gather, Beit Asaph made small groups a primary life source for their community.

Georgiy and his wife, together with their six kids, have been active members of the congregation for years. Coming together with their community on Shabbat has been a highlight of their week. So, unsurprisingly, at first they were not thrilled by this change.

Though not opposed to homegroups, they were used to them being supplementary, not the other way around. And this was truly a paradigm shift. But the Lord started changing Georgiy’s attitude and showed him new ground for impact.


Raising Leaders to Grow Leaders

Thanks to this great shift to smaller gatherings, the pastors of Beit Asaph were now much more available to disciple others. Pastors Evan Thomas and Lev Guler started focusing on raising leaders in each group who could then disciple others in their groups.

Georgiy realized that this was in fact what he needed all along. He has been excited to learn and expand in ministry, and in result, he grew from an active congregation member to a true leader. Though cautious at first, today Georgiy is discipling others and really believes in group planting.


Every small group that is a part of Beit Asaph has about 10-12 members. They vary by location or language or age group, but the criteria is flexible. Many have formed organically. Roles in the group are shared and are often decided by agreement rather than appointing. As time goes, participants are becoming more and more proactive as well.

Group members are also being stretched as they get more involved in outreach. FIRM sponsored a computer that allows Beit Asaph share resources, record videos and reach more people through social media. What initially felt like disintegration to Greorgiy, now cultivates spiritual growth across the entire plain of Sharon.

Seeing the Sharon Bloom

Pastor Evan Thomas stresses that as congregation leaders they have a responsibility to serve their community. When there was no way to gather everyone to fellowship, the fellowship was brought to them. Still, occasionally the small groups come together, for a time of worship and communion.

David van Ouwerkerk is leading one of the young adults homegroups and is impressed with its growth. Seeing the changes at the congregation unfold has been something he has been praying for!

A more private environment gives everyone room to grow in their gifts and talents. David admits that Evan and Lev have taken a big step of faith, but the congregation is already seeing its fruit. Young people feel more comfortable in a smaller circle and it’s easier for them to open up. Homegroups have become a place of healing.


Continuing the Biblical Narrative

The Sharon is mentioned in the New Testament only once, in the Book of Acts. At the time, despite opposition in the land, the followers of Jesus were thriving. The apostle Peter was going through all parts of the country (9:32), preaching the Gospel and healing the sick.

After one such miracle, we read that “All those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord.” (Acts 9:35) What an inspiring fact! I dare say, if the New Testament refers to your region only once, this is the best kind of reference. For every disciple, the Book of Acts is a great source of encouragement. Today Beit Asaph is doing their utmost to make these words come alive – that all those who live in Sharon would turn to the Lord.

This article originally appeared on FIRM, May 27, 2021, and reposted with permission.