09 juni 2021

2021-06-09: De Armeense wijk van Jeruzalem - The Armenian quarter of Jerusalem.

Photo by Josh Appel on Unsplash

NEDERLANDS + ENGLISH

NEDERLANDS:

De Oude Stad van Jeruzalem is verdeeld in vier delen - Joods, Arabisch (moslim), Christelijk en Armeens. Dus wie zijn de Armeniërs? En waarom hebben zij een wijk in Jeruzalem? 

Door: One for Israel  

ARMENIË: 'S WERELDS EERSTE CHRISTELIJKE NATIE

Het Armeense volk is beroemd omdat het in 301 na Christus als eerste ter wereld het christendom aannam. Andere landen hadden misschien al eerder gemeenschappen of zelfs hele steden met gelovigen, maar Armenië was het eerste land dat officieel christelijk werd. 

In een verhaal dat veel lijkt op een Bijbels drama, leidde de koning van Armenië uiteindelijk zijn hele natie naar Jezus dankzij een gevangen gelovige die werd geroepen om in een nood te voorzien. 

De koning werd geplaagd door ziekte, maar zijn zuster had een droom over een christen, gevangen om zijn geloof, die wonderen kon verrichten en voor genezing kon bidden. In 301 werd die gevangene, Grigor Lusavorich, uit zijn 11-jarige gevangenschap gehaald om voor de koning te bidden, wiens gezondheid op bovennatuurlijke wijze werd hersteld. De koning keerde de zonaanbidding van zijn voorouders de rug toe, en verklaarde Armenië vanaf dat moment tot een christelijke natie.

 Daarom is er vanaf de vierde eeuw een Armeense aanwezigheid geweest in Jeruzalem, de stad van onze Grote Koning. Verschillende Armeense monniken kwamen zich in de stad vestigen, en vormden uiteindelijk de oudste nog levende Armeense gemeenschap buiten het land. Tegen de wil van de Armeense gemeenschap aldaar beschouwt de christelijke wijk (overwegend Latijns- en Grieks-christelijke tradities) zich als afgescheiden. De meeste christenen die in de stad wonen, spreken Arabisch en identificeren zich als Palestijns of Israëlisch Arabisch, maar de Armeniërs hebben een andere taal en een ander erfgoed.  

OPMERKELIJKE GESCHIEDENIS EN ERFGOED

Er zijn verschillende opmerkelijke kenmerken van het land Armenië, zoals het verplichte schaakonderwijs op school, maar misschien is het de Armeense genocide door toedoen van de Turken die Armenië jammer genoeg wereldwijd op de kaart heeft gezet. 

Nadat andere moslimveroveringen waren gekomen en gegaan, veroverden de Turkse Ottomanen 400 jaar lang een groot gebied in het Midden-Oosten, waaronder Armenië en het toenmalige Palestina, en heersten over dit gebied. Het bouwen van kerken en synagogen werd verboden, kerkklokken werden verboden, niet-moslims (dhimmis) hadden voor het overgrote deel van die tijd geen gelijke rechten en moesten de extra 'jizya'-belasting betalen. Maar het meest catastrofale van alles was dat in 1915 de oproep was uitgegaan om zich te ontdoen van alle christenen in het Rijk. De Armeense genocide omvatte niet alleen Armeniërs, maar ook katholieken en Grieks-orthodoxe christenen. Misschien had God besloten dat het genoeg was, want direct na deze gruweldaad viel het Ottomaanse Rijk.

Toen ik een Armeense vriendin vroeg wat zij de wereld wilde laten weten over haar volk en haar natie, wees zij op een boek met de titel The Happiest People on Earth. Dit, zo vertelde ze me, was geschreven door een Armeen, over een beweging die begonnen was door Armeniërs!

De Full Gospel Businessmen's Fellowship werd in 1951 opgericht door een Armeense man genaamd Demos Shakarian, wiens familie enkele decennia eerder aan de Armeense genocide was ontsnapt, nadat zij een boodschap van God hadden ontvangen dat zij moesten vluchten.

De voorouders van Shakarian vestigden zich in Californië enkele jaren voordat onvoorstelbare gruwelen hun landgenoten troffen. Veel andere Armeniërs vluchtten toen het gevaar duidelijker werd, maar ongeveer 1,5 miljoen werden vermoord door de Ottomaanse Turken in een campagne die de weg zou vrijmaken voor de Holocaust.  

In de VS bloeide Shakarian's Full Gospel Businessmen's Fellowship op en werd al snel een internationale kracht om rekening mee te houden, die het Evangelie bracht aan mensen over de hele wereld. Veel christenen zullen deze beweging kennen, maar niet de Armeense wortels ervan. Evenzo zult u zien dat verschillende voorgangers en dienaren van het Evangelie die vandaag de dag in Iran werkzaam zijn, eigenlijk van Armeense afkomst zijn. Veel aanbiddingsliederen die gezongen worden door gelovigen in Iran, de snelst groeiende kerk ter wereld, zijn afkomstig van Armeniërs die Jezus liefhebben. 

Satan mag dan keer op keer proberen Gods volk uit te roeien, maar net zoals vervolging in de eerste eeuw alleen maar diende om het vuur van het Evangelie te verspreiden, is het een feit dat dit een vlam is die niet gedoofd kan worden. Armeense gelovigen aanbidden Jezus nog steeds in Jeruzalem.

 

 

********************
ENGLISH:

Photo by Josh Appel on Unsplash

The Old City of Jerusalem is divided into four – Jewish, Arab (Muslim), Christian and Armenian. So who are the Armenians? And why do they have a quarter in Jerusalem? 

By: ONE FOR ISRAEL

ARMENIA: THE WORLD’S FIRST CHRISTIAN NATION

The Armenian nation is famous for being the first in the world to adopt Christianity way back in 301 AD. Other countries may have had communities or even entire cities of believers before that, but Armenia was the first to become an officially Christian country.

In a story that sounds not dissimilar to a biblical drama, the King of Armenia ended up leading his entire nation to Jesus thanks to an imprisoned believer who was called upon to save the day.

The king had been plagued with illness but his sister had a dream about a Christian man, imprisoned for his faith, who could do miracles and pray for healing. In 301, that prisoner, Grigor Lusavorich, was brought out of his 11 year incarceration to pray for the king whose health was supernaturally restored. The king turned his back on the sun worship of his ancestors, and declared Armenia a Christian nation from that moment on.

This is why, from the fourth century onwards, there has been an Armenian presence in Jerusalem, the city of our Great King. Several Armenian monks came to settle in the city, and eventually formed the oldest living Armenian community outside the country. Against the wishes of the Armenian community there, the Christian quarter (predominantly Latin and Greek Christian traditions) considers itself as separate. Most Christians living in the city speak Arabic and identify as Palestinian or Israeli Arab, but the Armenians have a different language and heritage. 

REMARKABLE HISTORY AND HERITAGE

There are several remarkable features of the country of Armenia, such as the compulsory teaching of chess in school lessons, but perhaps it is the Armenian Genocide at the hands of the Turks that sadly put Armenia on the map in global consciousness. 

After other Muslim conquests had come and gone, the Turkish Ottomans conquered and ruled over a huge area of the Middle East including Armenia and what was then Palestine for 400 years. The building of churches and synagogues was outlawed, church bells were forbidden, non-Muslims (dhimmis) did not have equal rights for the vast majority of that time and had to pay the additional ‘jizya’ tax. But most catastrophically of all, in 1915 the call had gone out to get rid of every Christian in the Empire. The Armenian Genocide included not only Armenians but also Catholics and Greek Orthodox Christians. Perhaps God had decided that enough was enough, because it was right after this atrocity that the Ottoman Empire fell.

When I asked an Armenian friend what she wanted the world to know about her people and her nation, she pointed to a book called The Happiest People on Earth. This, she informed me, was written by an Armenian man, about a movement started by Armenians!

The Full Gospel Businessmen’s Fellowship was founded in 1951 by an Armenian man named Demos Shakarian, whose family had escaped the Armenian genocide just a few decades earlier, having received a message from God that they needed to flee.

Shakarian’s ancestors settled in California several years before unimaginable horrors hit their fellow countrymen. Many other Armenians fled as the danger became more evident, but some 1.5 million were murdered at the hands of the Ottoman Turks in a campaign that would pave the way for the Holocaust. 

Over in the US, Shakarian’s Full Gospel Businessmen’s Fellowship flourished and quickly became an international force to be reckoned with, bringing the Gospel to people all over the world. Many Christians will know of this movement, but not of its Armenian roots. Similarly, you will find several pastors and servants of the Gospel operating in Iran today are actually of Armenian origin. Many worship songs sung by believers in Iran – the fastest growing church in the world – originated with Armenians who love Jesus.

Satan may try to wipe out God’s people time and time again, but just as persecution only served to spread the fire of the Gospel in the first century, the fact is that this is a flame that cannot be extinguished. Armenian believers are still worshiping Jesus in Jerusalem.