10 juni 2021

2021-06-10: Hamas, Islamitische Jihad hebben nog steeds genoeg raketten - Hamas, Islamic Jihad Still Have Enough Rockets

Palestijnse kinderen kijken toe terwijl militanten van de Islamitische Jihad de wacht houden na het bestand tussen Israël en Hamas, in Gaza 21 mei 2021. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Hamas, Islamitische Jihad hebben nog steeds genoeg raketten om maandenlange gevechten met Israël te voeren

Bron: The Algemeiner

De terreurgroep Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) hebben nog steeds genoeg raketten en soldaten om de komende conflicten van een week of zelfs maanden te kunnen uitvechten na de recente vijandelijkheden met Israël, volgens een beoordeling van Le Beck, een in het Midden-Oosten gevestigd geopolitiek en veiligheidsadviesbureau.

"De Israëlische operatie heeft Hamas noch PIJ ernstig verlamd (en dat was ook niet de bedoeling) ... terwijl beiden nog steeds raketten met een kortere reikwijdte kunnen afvuren gedurende weken (zo niet maanden), is een aanzienlijk deel van hun lange-afstandsraketarsenaal waarschijnlijk uitgeput," aldus het Le Beck-rapport, dat dinsdag werd gepubliceerd, over de belangrijkste lessen uit het conflict van mei.

"Hamas en PIJ hebben nog ongeveer tweederde van het totale aantal raketten dat ze hadden aan het begin van de Israëlische operatie," vertelde Michael Horowitz, hoofd van de inlichtingendienst bij Le Beck, aan The Algemeiner. "Dit betekent dat ze nog steeds tot 17.000 raketten kunnen hebben, in vergelijking met de 4.350 raketten die werden afgevuurd tijdens het 11-daagse conflict."

"Dit wil niet zeggen dat hun capaciteiten om raketten af te vuren of te produceren niet zijn verminderd," merkte Horowitz op. "Hun raketproductiemogelijkheden zijn het onderwerp geweest van meerdere aanvallen en ze hebben ook de meeste van hun langere-afstandsraketten afgevuurd. Onze schatting is dat ze tussen de 600 en 900 langere afstandsraketten [meer dan 40 kilometer] hebben afgevuurd."

Bovendien vuurde Hamas veel meer raketten af tijdens Operatie Guardian of the Walls - dat was vier keer zo snel als tijdens de Gaza-oorlog van 2014, ook bekend als Operatie Protective Edge - en twee keer zo snel als tijdens de Pillar of Defense-operatie van 2012, aldus de beoordeling van het rapport.

"Hamas gebruikte ook zijn langste-afstandsraket tot nu toe. Hoewel dit een opmerkelijke ontwikkeling is, betekent het gebrek aan precisie-geleiding, of enige inspanning om de nauwkeurigheid van de raketten te verbeteren, dat het onwaarschijnlijk is dat dergelijke raketten enig soort militair resultaat hebben, anders dan de psychologische impact op het Israëlische thuisfront," las een van de conclusies in het rapport.

De pogingen van Hamas om het Israëlische leger tijdens de gevechten van vorige maand te "verrassen" met de inzet van nieuwe, door Iran geïnspireerde drones, of het gebruik van een onbemand onderwatervoertuig, werden door veiligheidsanalisten van Le Beck "grotendeels ondoeltreffend" geacht.

"Deze capaciteiten zijn nog in ontwikkeling, maar zouden, net als de ongeleide raketten, meer een plaag kunnen worden als ze in grotere hoeveelheden worden geproduceerd, of verder worden verbeterd," aldus het rapport.

Tijdens de laatste operatie was een van de hoofddoelen van Israël het beschadigen van de defensieve infrastructuur van Hamas door het ondergrondse tunnelsysteem in de Gazastrook te beschadigen. Het complexe tunnelsysteem wordt door de terreurgroep gebruikt om raketten en manschappen van het ene gebied naar het andere te verplaatsen en om aanvallen te lanceren.

"Als het Israëlische leger inderdaad ongeveer 20% van het Metro [tunnel] netwerk heeft vernietigd, vooral in Gaza stad en het noorden van Gaza, zal Hamas inderdaad kwetsbaarder zijn voor druk gedurende nog minstens anderhalf jaar," aldus de beoordeling van Le Beck.

Het veiligheidsadviesbureau identificeerde ten minste 86 militanten in Gaza, waaronder 13 hooggeplaatste leden van Hamas en PIJ, die het doelwit waren van het Israëlische leger en door hen werden gedood.

Een analyse uit het Le Beck-rapport van Palestijnse militanten die tijdens het conflict zijn gedood.

"De gerichte moordaanslagen kunnen sommige capaciteiten van de groep hebben verstoord, met name de 'verrassingen' waarvan Hamas beweerde dat het die zou gebruiken, maar de kern van de gevechtscapaciteiten van de groep (raketlanceringen) werd op een veel beperktere manier getroffen," aldus het rapport. "De gerichte moorden op O&O/productiefunctionarissen, naast de voortdurende aanvallen op de raketproductiemogelijkheden van de groepen, zullen hun vermogen om hun arsenaal aan te vullen vertragen, maar niet verhinderen dat ze dit doen."

Voor Hamas is de "maatstaf voor succes" van het recente conflict op strategisch niveau een functie van hoeveel steun het heeft verworven op zijn thuisgrond in het algemeen, en op de Westelijke Jordaanoever in het bijzonder.

"Er zijn al tekenen dat Hamas populairder is geworden onder de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever dan voorheen, hoewel het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken. De groep zal blijven proberen meer voet aan de grond te krijgen op de Westelijke Jordaanoever, ongeacht de situatie in Gaza," aldus het rapport.

Intussen was Israëls strategische doelstelling de afschrikking te herstellen en daarom zal de "maatstaf voor het succes" van het land worden bepaald door hoe lang het duurt voor het volgende Gazaconflict zich ontwikkelt.

Met dit in het achterhoofd prees het veiligheidsadviesbureau het Israëlische leger voor zijn "aanzienlijke" verbeteringen in het gebruik van nieuwe technologieën om snel bedreigingen op te sporen, raketlanceerders te spotten en de capaciteiten van militanten in kaart te brengen.

"Deze verbeteringen vloeien voort uit verschillende belangrijke nieuwe inlichtingenprogramma's die van cruciaal belang zullen blijken in toekomstige oorlogen," aldus het rapport.


********************** 

ENGLISH:

Palestinian children look on as Islamic Jihad militants stand guard following Israel-Hamas truce, in Gaza May 21, 2021. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Hamas, Islamic Jihad Still Have Enough Rockets to Wage Months-Long Clashes With Israel

By: The Algemeiner

The Hamas terror group and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) still have enough rockets and fighters to wage additional week-long or even months-long conflicts following the recent hostilities with Israel, according to an assessment by Le Beck, a Middle East-based geopolitical and security consultancy.

“The Israeli operation did not critically cripple Hamas nor PIJ (nor was it meant to) … while both can still fire shorter-range rockets for weeks (if not months), a significant portion of their long-range rocket arsenal has likely been depleted,” according to the Le Beck report, published Tuesday, on the key lessons from the May conflict.

“Hamas and PIJ still have around two-third of the total number of rockets they had at the start of the Israeli operation,” Michael Horowitz, Head of Intelligence at Le Beck, told The Algemeiner. “This means that they may still have up to 17,000 rockets between the both of them, when compared to the 4,350 rockets that were fired during the 11-day conflict.”

“This is not to say that their capabilities to fire or produce rockets haven’t been degraded,” commented Horowitz. “Their missile-production capabilities have been the focus of multiple strikes and they have also fired most of their longer-range rockets. Our assessment is that they fired between 600 to 900 longer-range rockets [more than 40 kilometers].”

Additionally, Hamas fired rockets at a far greater rate during Operation Guardian of the Walls — which was four times that of the 2014 Gaza war, also known as Operation Protective Edge — and twice that of the 2012 Pillar of Defense operation, according to the report’s assessment.

“Hamas also used its longest-range rocket to date. While this is notable development, the lack of precision-guidance, or any effort to improve rocket accuracy, means such rockets are unlikely to have any sort of military result, other than the psychological impact on the Israeli home front,” read one of the conclusions in the report.

Le Beck security analysts deemed Hamas’s attempts to “surprise” the Israeli army during last month’s fighting with the deployment of new Iranian inspired drones, or the use of an unmanned underwater vehicle as “largely ineffective.”

“These capabilities are still in development, but similarly to the unguided rockets, could become more of a nuisance should they be produced in greater quantities, or be further improved,” the report said.

During the last operation, one of Israel’s main targets was to harm Hamas’s defensive infrastructure by damaging the underground tunnel system in the Gaza Strip. The complex tunnel system is used by the terrorist group to move rockets and operatives from one area to another and to launch attacks.

“If the Israeli military did indeed destroy around 20% of the Metro [tunnel] network, particularly in Gaza city and northern Gaza, Hamas will indeed be more vulnerable to pressure for another year and a half at least,” according to Le Beck’s assessment.

The security consultancy identified at least 86 militants in Gaza, including 13 Hamas and PIJ senior members, who were targeted and killed by the Israeli army.

An analysis from the Le Beck report of Palestinian militants killed during the conflict.

“The targeted assassinations may have disrupted some of the group’s capabilities, particularly the ‘surprises’ Hamas claimed it would use, but the core of the group’s fighting capabilities (rocket launches) was affected in a far more limited way,” according to the report. “The targeted assassinations of R&D/production officials, in addition to continued strikes against the groups’ rocket-production capabilities will delay their ability to replenish their arsenal, yet won’t prevent them from doing so.”

For Hamas, the recent conflict’s “measure of success” on a strategic level is a function of how much support it gained on its home turf in general, and in the West Bank in particular.

“There are already signs that Hamas became more popular amongst West Bank Palestinians than it was before, although it still too early to draw any definitive conclusions. The group will continue to try and gain a broader foothold in the West Bank, regardless of the situation in Gaza,” the report assessed.

Meanwhile, Israel’s strategic objective was to restore deterrence and therefore the country’s “measure of success” will be determined by how long it takes for the next Gaza conflict to evolve.

With this in mind, the security consultancy commended the Israeli military for its “significant” improvements in the use of new technologies to quickly detect threats, spot rocket launchers, and warn map out militant capabilities.

“These improvements stem from several key new intelligence programs that will prove critical in future wars,” the report said.