14 juni 2021

2021-06-14: Israëlisch bedrijf maakt wereldwijd water uit lucht - Israeli Company Makes Water Out of Air Worldwide.

 Israëlisch bedrijf maakt wereldwijd water uit lucht. Vrienden uit vijanden in het Midden-Oosten

Nederlands + English

NEDErLANDS: 

ABU DHABI, VAE -- Water uit lucht maken lijkt vergezocht, maar het Israëlische bedrijf Watergen is een wereldleider geworden in deze baanbrekende technologie. Haar visie is om iedereen te voorzien van schoon en veilig drinkwater en die visie helpt ook de banden tussen de Joodse staat en de Arabische wereld te versterken.

Door CBN News - Julie Stahl

Abu Dhabi is een modern juweel in het Midden-Oosten en de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Gelegen aan de Perzische Golf, zou je kunnen denken dat er veel water is. Maar er is een probleem.

“Ik heb het niet alleen over de oceaan die je buiten ziet. Ik heb het over het grondwater. Het is allemaal erg, erg zout en ondrinkbaar”, zegt Michael Rutman, CO-CEO van Watergen.   

Vorig jaar werd de VAE, toen het de Abraham-akkoorden ondertekende, de eerste Arabische staat in meer dan 25 jaar die vrede sloot met Israël. Dat opende de deur voor Watergen.

VIDEO

Dr. Michael Mirilashvili is eigenaar en voorzitter van Watergen, dat water uit lucht maakt. Nu helpt die technologie om vrienden te maken van voormalige vijanden.

" Het moment dat ik hoorde en zag dat de Abraham-akkoorden werden ondertekend, liet ik alles vallen waarmee ik te maken had en ging rechtstreeks naar de VAE om de Abraham-akkoorden te versterken", vertelde Mirilashvili aan CBN News tijdens een recente reis naar Abu Dhabi.

" We zijn hier begonnen, bijna zes maanden geleden, en vandaag zijn onze machines overal in Abu Dhabi geïnstalleerd", vertelde Rutman aan CBN News.

"De Verenigde Arabische Emiraten lijken heel erg op Israël, omdat het een relatief jong land is dat midden in de woestijn ligt", zei Rutman.

De VAE is 50 jaar oud en de temperaturen stijgen daar regelmatig tot meer dan 100 graden en soms nog meer.

Nu hebben Watergen en het Emirati-bedrijf Al-Aahra Group een overeenkomst getekend voor een wateronderzoeksprogramma. Dat is een mijlpaal in de geschiedenis.

"We hebben een wateronderzoeksinstituut geopend (in de VAE), een subinstituut van de Universiteit van Tel Aviv in Israël, vernoemd naar mijn vader, Moshe Mirilashvili," zei Mirilashvili. Het helpt ons bij Watergen om een formule te produceren voor het beste premium water ter wereld dat het lekkerste, het schoonste en het gezondste ter wereld zal zijn.”

Ben Gurion Universiteit van de Negev is ook betrokken. President Daniel Chamovitz zegt dat het doel is om onderzoek naar water en landbouw te combineren.

" Wat we met Watergen doen, is deze twee instituten samenbrengen, zodat water, gezuiverd door Watergen uit de lucht, vervolgens kan worden gebruikt om via een trechter in landbouwsystemen te worden geleid, om tuinbouw mogelijk te maken in woestijnachtige stedelijke omgevingen," vertelde Chamovitz aan CBN News.

Een andere belangrijke aankondiging werd gedaan, namelijk het leggen van de hoeksteen voor een productiefaciliteit van Watergen in de VAE. Het zal producten leveren in de VAE, andere Golfstaten en Afrika.

"Ze hebben een droom die ook onze droom en visie is, dat de Abraham-akkoorden niet alleen het Midden-Oosten maar de hele wereld zullen beïnvloeden en aantonen dat vrede, samenwerking en wederzijds respect veel gunstiger zijn dan vijandigheid," zei Mirilashvili.

Terwijl 70 procent van het aardoppervlak bedekt is met water, is slechts de helft van één procent zoet water. Meer dan twee miljard mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Daar komt Watergen in beeld.

"Mijn belangrijkste doel is dat iedereen ter wereld het zich kan veroorloven om onze machines te gebruiken en zo het beste drinkwater te kunnen drinken", zei Mirilashvili.

Rutman, legde uit hoe Watergen werkt.

“De laatste 100 jaar, geloof ik, gebruikten mensen een heel, heel eenvoudig mechanisme, de warmtewisselaar genaamd, om lucht te koelen. Wanneer de lucht de temperatuur bereikt dat het gaat condenseren, wordt de vochtigheid gescheiden en krijg je water," zei Rutman.

Wetenschappers van het bedrijf werkten aan het opnieuw uitvinden van de warmtewisselaar.

"Nu, met deze revolutionaire gepatenteerde nieuwe warmtewisselaar, kunnen we tot vijf keer meer water per kilowatt energie onttrekken dan enige andere technologie op de markt," zei hij.

Hun grootste machine maakt zo'n 5000 tot bijna 7000 liter per dag.

"We gaan in de toekomst grotere machines introduceren, maar geen fabrieken, want het hele idee hier draait om decentralisatie," voegde hij eraan toe. "Het hele idee is om zoveel mogelijk kleine of middelgrote machines overal te plaatsen en het water beschikbaar te maken wanneer je het consumeert."

Dat omvat een kleine "Genie" -machine voor thuis en zelfs voor auto's om stromend water te leveren terwijl u rijdt.

Al in meer dan 80 landen heeft Watergen machines geplaatst aangedreven door zonnepanelen, ook in de Gazastrook.

De Israëlische ambassadeur Eitan Na'eh, Charge d'Affairs en hoofd van de Israëlische missie in Abu Dhabi, VAE, vertelde CBN News wat dit partnerschap zo strategisch belangrijk maakt.

"Wat we rond Watergen zien, is dat dat echt de reden definieert waarom de Verenigde Arabische Emiraten in de eerste plaats zulke relaties met Israël wilden hebben, en dat gaat over wat we elkaar kunnen geven: technologie en opschaling", zei Na'eh.

Na'eh voegde eraan toe waarom die combinatie tot een sterke synergie leidt.

“Het is echt een symbool van onze relatie. Wij maken water uit de lucht. We creëren relaties, we creëren contacten, we creëren zaken en handelden eerder uit vijandigheid of onverschilligheid. Nu maken we vrienden uit vijanden. Dit is waar we hopelijk naar op weg zijn", zei hij.

Mirilashvili zei dat een belangrijk onderdeel van de beslissing is dat de VAE niet voor Watergen hebben gekozen alleen omdat het Israëlisch is.

"Ze hebben veel bedrijven getest en vergeleken, en ze realiseerden zich dat we een voorsprong hadden op alle anderen. Ze vertelden ons: 'niemand kan zelfs maar met jullie concurreren', zei Mirilashvili. 

Hij zei dat dit heeft geleid tot een sterker partnerschap met zeer goede mensen.

"Als iemand goede en serieuze bedoelingen heeft, verleent de Almachtige altijd Zijn hulp", voegde hij eraan toe.

Andere gerelateerde artikelen:

UAE, Bahrain Deepen Ties with Israel as Abraham Accords Expand 10/23/20

CBN Abu Dhabi Exclusive: Abraham Accords Allow Ties Between Israel and UAE to Grow in Wake of Hamas Conflict


Video


*************************
ENGLISH: 

Israeli Company Makes Water Out of Air Worldwide, Friends Out of Enemies in the Middle East

By: CBN News - Julie Stahl

ABU DHABI, UAE -- Making water out of air seems farfetched but the Israeli company Watergen has become a world leader in this groundbreaking technology. Its vision is to provide everyone with clean and safe drinking water and that vision is also helping strengthen ties between the Jewish state and the Arab world.

Abu Dhabi is a modern jewel in the Middle East and capital of the United Arab Emirates. Located on the Persian Gulf, you might think it has plenty of water. But there’s a problem.

“I'm not talking just about the ocean that you see outside.  I'm talking about the ground water.  It's all very, very salty, and undrinkable,” said Michael Rutman, CO-CEO of Watergen.   

Last year, the UAE became the first Arab state in more than 25 years to make peace with Israel, when it signed on to the Abraham Accords. That opened the door for Watergen.

VIDEO

Dr. Michael Mirilashvili is owner & president of Watergen, which makes water out of air. Now that technology is helping make friends out of former enemies.

The second I heard and saw the Abraham Accords were signed, I dropped everything I was dealing with and went directly to the UAE in order to strengthen the Abraham Accords,” Mirilashvili told CBN News during a recent trip to Abu Dhabi.

We started here, almost six months ago, and today, our machines are installed all over Abu Dhabi,” Rutman told CBN News.

“The United Arab Emirates is very, very similar to Israel because it's a relatively young country that is located in the middle of the desert,” Rutman said.

The UAE is 50 years old and temperatures there regularly soar to more than 100 degrees and beyond.

Now, Watergen and the Emirati company Al-Aahra Group, have signed a landmark agreement for a water research program.

“We opened a water research institute (in the UAE), which is a sub-institute from Tel Aviv University in Israel named after my father, Moshe Mirilashvili,” said Mirilashvili. It helps us at Watergen to produce a formula for the best premium water in the world which will be the tastiest, the cleanest and the healthiest in the world.”

Ben Gurion University of the Negev is also involved. President Daniel Chamovitz says the goal is to combine research on water and agriculture.

What we're doing with Watergen is bringing these two institutes together, such that with water, purified through Watergen from the air, can then be used to funnel into agriculture systems to provide horticulture in desert urban settings,” Chamovitz told CBN News.

Another major announcement came with laying the cornerstone for a Watergen production facility in the UAE. It will provide products in the UAE, other Gulf states and Africa.

“They have a dream, also, it’s our dream and vision that the Abraham Accords impact not only the Middle East but the entire world and demonstrate that peace, cooperation and mutual respect are much more beneficial than animosity,” Mirilashvili said.

While 70 percent of the earth’s surface is covered by water, only half of one percent is fresh water. More than two billion people don’t have access to safe drinking water. That’s where Watergen comes in.

“My main goal, is that every person in the world could afford to use our machines and drink the best drinking water,” Mirilashvili said.

Rutman, explained how Watergen works.

“Now, for the last, I believe, 100 years people were using a very, very simple mechanism called the heat exchanger in order to cool air. When the air is reaching the dew point temperature, humidity separated, and you get water,” Rutman said.

Company scientists worked to re-invent the heat exchanger.

“Now, with this revolutionary patented new heat exchanger, we can extract up to five times more water per one kilowatt of energy than any other technology on the market,” he said.

Their biggest machine makes some 1,300 to nearly 1,600 gallons a day.

“We're going to introduce bigger machines in the future, but factories, no, because the whole idea here is about decentralization,” he added. “The whole idea is to place as many small machines or medium machines all around the place and to create the water when you consume it.”

That includes a small “Genie” machine for the home and even for cars to provide running water while you drive.

Already in more than 80 countries, Watergen has also placed machines in the Gaza Strip, powered by solar panels.

Israeli Ambassador Eitan Na’eh, Charges d’Affairs and Head of Israel’s mission in Abu Dhabi, UAE, told CBN News what makes this partnership so strategically important.

“What we see around Watergen is that it really defines the reason why the United Arab Emirates wanted to have such relations in the first place with Israel, which is about what we can give each other: technology and scale-up,” Na’eh said.

Na’eh added why that combination leads to a strong synergy.

“It’s really a symbol of our relationship. We create water from the air. We create relationships, we create contacts, we create business and trade out of animosity or indifference before.  Friends out of enemies. This is what we’re heading for hopefully,” he said.

Mirilashvili said a key part of the decision is that the UAE didn’t choose Watergen just because it’s Israeli.

“They tested a lot of companies and compared, and they realized that we had an edge over everyone else.  They told us: ‘no one can even compete with you,’” Mirilashvili said. 

He said that’s led to a stronger partnership with very good people.

“When one has good and serious intentions, the Almighty always lends His help,” he added.

Other related articles:

UAE, Bahrain Deepen Ties with Israel as Abraham Accords Expand 10/23/20

CBN Abu Dhabi Exclusive: Abraham Accords Allow Ties Between Israel and UAE to Grow in Wake of Hamas Conflict