24 juni 2021

2021-06-24: Duitse Bundeswehr heeft voor het eerst in 100 jaar weer een veldrabbijn in het leger - German Bundeswehr has field rabbi in the army for the first time in 100 years

De inhuldiging in de Leipziger Synagoge van Rabbi Zsolt Balla op 21 juni 2021 [beeldbron: epd via Reuters Connect]

Nederlands + English

NEDERLANDS:

De Duitse Bundeswehr heeft maandag de eerste militaire rabbijn in het leger van het land in 100 jaar ingehuldigd.

De nieuw benoemde Joodse kapelaan van het Duitse leger zal zich bij de protestantse en katholieke pastores voegen bij het bieden van ondersteuning aan soldaten. De inaugurele ceremonie voor de 42-jarige rabbijn Zsolt Balla vond plaats in de synagoge van Leipzig.

In zijn toespraak tot de Centrale Raad van Joden in Duitsland sprak Josef Schuster zijn vreugde en dankbaarheid uit over het feit dat ongeveer 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog Joodse militaire aalmoezeniers hun taken in de Bundeswehr opnemen. “Dat leek decennialang ondenkbaar”, merkte Schuster op.

Dit is volgens Schuster ook een belangrijke stap in de strijd tegen antisemitisme:

Dit zal de vreemdheid ten opzichte van het jodendom verminderen, zodat – ik ben ervan overtuigd – vooroordelen niet zullen optreden of in de kiem worden gesmoord. De Joodse gemeenschap aanvaardt de verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor onze democratie. En dat omvat een leger dat deze democratische waarden naleeft. Een leger, waar geen plaats is voor politiek extremisme en intolerantie.

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer noemde de benoeming een “groot teken van vertrouwen en toewijding aan onze democratie, aan onze open, diverse en tolerante samenleving. En dat we dit voorbeeld geven in de Bundeswehr – dat maakt me trots”, zei ze.

Als Joodse militaire kapelaan zal Balla verantwoordelijk zijn voor de zorg voor naar schatting 300 Joodse soldaten en hun families. Hij zal fungeren als contactpersoon bij wie de soldaten terecht kunnen met ethische vragen, religieuze zorgen en persoonlijke kwesties.

Balla, geboren in Boedapest, is getrouwd en heeft drie kinderen en woont sinds 2002 in Duitsland. Na zijn studies in Boedapest, Berlijn en Jeruzalem werd Balla de tweede orthodoxe rabbijn die sinds 1938 in Duitsland werd opgeleid en gewijd. 

Sinds 2009 heeft hij diende als gemeenterabbijn van Leipzig en sinds 2019 als staatsrabbijn van Saksen. In zijn nieuwe functie zal hij de Joodse gemeenschap van Leipzig blijven dienen en zijn huidige functies behouden.

Onder de sprekers tijdens de ceremonie waren de katholieke militaire bisschop dr. Franz-Josef Overbeck, de protestantse militaire bisschop dr. Bernhard Felmberg, evenals rabbijn prof. Andreas Nachama en rabbijn Avichai Apel voor de rabbijnse conferenties en de Israëlische ambassadeur Jeremy Issacharoff.

De komende maanden zullen maximaal tien militaire rabbijnen worden aangesteld, zoals is afgesproken in het militaire pastoraatscontract.

Veldrabbijn
In de Duitstalige landen werd de functie van Militärrabbiner in het Feldrabbinat voor het eerst geïntroduceerd in 1875 in de militaire pastorale zorg van de Oostenrijks-Hongaarse landstrijdkrachten. In het Duitse leger werd het Feldrabbinat pas aan het begin van de Eerste Wereldoorlog geïntroduceerd. Meest bekende veldrabbijnen van het Duitse leger waren Leo Baeck en Aron Tänzer.

Leo Baeck (1873-1956) was een 20ste-eeuwse Duitse rabbijn, geleerde en theoloog. Hij diende als leider van het Liberaal Judaïsme in zijn geboorteland en internationaal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Baeck een veldrabbijn in het Duitse keizerlijke leger. Later vertegenwoordigde hij alle Duitse Joden tijdens het Nazi-tijdperk. Na de oorlog vestigde hij zich in Londen, Verenigd Koninkrijk, waar hij diende als voorzitter van de World Union for Progressive Judaism.

In totaal zijn er vandaag ongeveer dertig Duitse veldrabbi’s uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog bekend. De Vereniging van Duitse Joden heeft speciaal een speciale veldbijbel uitgegeven. De Duitse Feldrabbiner uit de Eerste Wereldoorlog droeg het veldgrijze legeruniform met een armband met rood kruis. De Davidster werd aan een ketting gedragen.

Joodse soldaten in het Duitse leger tijdens Chanoeka 1916. Ongeveer 100.000 Joden dienden gedurende de Eerste Wereldoorlog in het Duitse leger. 12.000 werden gedood in actie en niet minder dan 35.000 ontvingen medailles en onderscheidingen [beeldbron: The Librarians]

Bronnen: Brabosh

  • naar een artikel van Sharon Wrobel “First Jewish Military Rabbi Appointed to Germany’s Bundeswehr in 100 Years” van 21 juni 2021 op de site van The Algemeiner
  • naar een areen artikelikel van Cnaan Liphshiz “A rabbi from Hungary will be the German army’s first rabbi chaplain since the Holocaust” van 11 juni 2021 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
  • een artikel op deze blog “Duitsland tekent akkoord om militaire rabbijnen na meer dan een eeuw opnieuw te introduceren” van 21 december 2019 en een artikel “Opmerkelijk: Voor het eerst in honderd jaar weer veldrabbijnen in het Duitse leger” van 18 april 2019*****************************
ENGLISH:

The inauguration at Leipzig Synagogue of Rabbi Zsolt Balla on June 21, 2021 [image source: epd via Reuters Connect]

The German Bundeswehr on Monday inaugurated the first military rabbi in the country's army in 100 years.

The German army's newly appointed Jewish chaplain will join Protestant and Catholic pastors in providing support to soldiers. The inaugural ceremony for 42-year-old Rabbi Zsolt Balla took place at the Leipzig synagogue.

In his address to the Central Council of Jews in Germany, Josef Schuster expressed his joy and gratitude that about 75 years after the end of World War II, Jewish military chaplains are taking up their duties in the Bundeswehr. "That seemed unthinkable for decades," Schuster noted.

According to Schuster, this is also an important step in the fight against anti-Semitism:

This will reduce the strangeness towards Judaism, so that - I am convinced - prejudice will not occur or will be nipped in the bud. The Jewish community accepts responsibility. Responsibility for our democracy. And that includes an army that lives up to these democratic values. An army, where there is no place for political extremism and intolerance.


German Defense Minister Annegret Kramp-Karrenbauer called the appointment a "great sign of trust and commitment to our democracy, to our open, diverse and tolerant society. And that we set this example in the Bundeswehr - that makes me proud," she said.

As Jewish military chaplain, Balla will be responsible for caring for an estimated 300 Jewish soldiers and their families. He will serve as a contact person to whom soldiers can turn with ethical questions, religious concerns and personal issues.

Born in Budapest, Balla is married with three children and has lived in Germany since 2002. After studying in Budapest, Berlin and Jerusalem, Balla became the second Orthodox rabbi to be trained and ordained in Germany since 1938. 

Since 2009, he has served as municipal rabbi of Leipzig and since 2019 as state rabbi of Saxony. In his new position, he will continue to serve the Jewish community of Leipzig and maintain his current positions.

Among the speakers at the ceremony were Catholic Military Bishop Dr. Franz-Josef Overbeck, Protestant Military Bishop Dr. Bernhard Felmberg, as well as Rabbi Prof. Andreas Nachama and Rabbi Avichai Apel for the Rabbinical Conferences and Israeli Ambassador Jeremy Issacharoff.

Up to ten military rabbis will be appointed in the coming months, as agreed in the military pastoral contract.

Field Rabbi
In the German-speaking countries, the position of Militärrabbiner in the Feldrabbinat was first introduced in 1875 in the military pastoral care of the Austro-Hungarian land forces. In the German army, the Feldrabbinat was only introduced at the beginning of World War I. Most famous field rabbis of the German army were Leo Baeck and Aron Tänzer.

Leo Baeck (1873-1956) was a 20th-century German rabbi, scholar and theologian. He served as a leader of Liberal Judaism in his native country and internationally. During World War I, Baeck was a field rabbi in the German Imperial Army. Later he represented all German Jews during the Nazi era. After the war, he settled in London, United Kingdom, where he served as president of the World Union for Progressive Judaism.

In total, about thirty German field rabbis from the time of World War I are known today. The Association of German Jews has specially published a special field bible. The German Field Rabbi of World War I wore the field gray army uniform with an armband with a red cross. The Star of David was worn on a chain.

Jewish soldiers in the German army during Hanukkah 1916. Approximately 100,000 Jews served in the German Army during World War I. 12,000 were killed in action and no fewer than 35,000 received medals and decorations [image source: The Librarians]


Source: Brabosh

- to an article by Sharon Wrobel "First Jewish Military Rabbi Appointed to Germany's Bundeswehr in 100 Years" dated June 21, 2021 on The Algemeiner site

- to an article by Cnaan Liphshiz "A rabbi from Hungary will be the German army's first rabbi chaplain since the Holocaust" dated June 11, 2021 on The Jewish Telegraphic Agency (JTA) site

-an article on this blog "Germany signs agreement to reintroduce military rabbis after more than a century" from December 21, 2019 and an article "Remarkable: Field rabbis back in German army for first time in 100 years" from April 18, 2019