05 juli 2021

2021-07-05: Nieuw apparaat voor telezorg maakt huisbezoeken een virtueel makkie - New telehealth device makes home visits a virtual snap

Nonagon's N9 voert veel tests uit die een arts traditioneel persoonlijk moet doen. Foto met dank aan Nonagon

Nederlands + English:

NEDERLANDS:

Een negen-in-één apparaat voor thuis bevat een stethoscoop, otoscoop, oximeter en thermometer. Voor keel- en huidtesten gebruikt N9 de telefooncamera van de patiënt.

Door: Israel 21c -  Brian Blum 

De Covid-19-crisis heeft de omarming van tele-geneeskunde door zowel artsen als patiënten versneld.

Patiënten maakten graag op afstand verbinding om te voorkomen dat ze naar een ziekenhuis of gezondheidscentrum zouden moeten. Artsen merken dat overleg met patiënten via de telefoon of Zoom hen tijd bespaart.

De Israëlische startup Nonagon (voorheen MyHomeDoc) voegt een nieuwe tool toe aan de voorraad technologietrucs in de telegeneeskunde met: het N9 negen-in-één apparaat voor thuis (vandaar de nieuwe naam van het bedrijf, die verwijst naar een negenzijdige polygoon). Veel van de tests die een arts traditioneel persoonlijk thuis uitvoert, worden door dit apparaat gedaan.

Het draagbare apparaat bevat een stethoscoop om naar long-, hart- en darmgeluiden te luisteren; een otoscoop om in de oren te kijken; een oximeter die de hartslag en zuurstof controleert (van cruciaal belang voor het bewaken van Covid-19); en een thermometer om de lichaamstemperatuur te registreren. Voor keel- en huidtesten maakt het apparaat gebruik van de camera op de smartphone van de patiënt.

Patiënten kunnen de resultaten van hun thuiscontroles rechtstreeks naar hun arts sturen als deze de software van Nonagon heeft geïnstalleerd. De gegevens kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande artsen- en verzekeringssoftwaresystemen.

De N9 van Nonagon kan worden geïntegreerd in bestaande softwaresystemen voor artsen en verzekeraars. Afbeelding met dank aan Nanogon

Patiënten kunnen offline, rechtstreeks of in de "gemengde" -modus met hun artsen communiceren, waarbij de patiënt gegevens naar de arts stuurt die deze offline beoordeelt en vervolgens een onlinesessie opent om te bespreken wat er daarna komt. De arts kan de Nonagon zelfs op afstand bedienen.

Zonder een hulpmiddel als N9 moet de arts een diagnose-op-afstand stellen "zonder enige klinische gegevens om het op te baseren", vertelt Omer Maman, Nonagon's VP Marketing, aan ISRAEL21c. "Hij kan niet naar mijn longen luisteren of in mijn oren kijken als hij een behandeling moet voorschrijven."

Goedgekeurd door de Warenwet

Het apparaat van Nonagon kreeg eind maart goedkeuring van de Warenwet. Dat volgde op de eerder in 2021 verleende Europese Warenwetgoedkeuring.

De N9 moet niet worden verward met andere technologieën voor bewaking op afstand, bijvoorbeeld apparaten die een constante stroom gegevens over bloeddruk, glucose of hypertensie leveren. Die zijn meestal duurder, omslachtiger en gericht op mensen met chronische aandoeningen.

Omer Maman, VP marketing van Nonagon. 
Foto met dank aan Nonagon

"Ons product komt tegemoet aan de behoeften van een heel gezin of huishouden, ongeacht of de patiënt een kind of een senior is, een chronische patiënt of niet", benadrukt Maman.

Er zijn ook complete systemen voor bewaking op afstand, zoals die worden ontwikkeld door het I-Medata-initiatief van Tel Aviv Sourasky Medical Center, waarbij gebruik wordt gemaakt van producten van twee Israëlische bedrijven in medische hulpmiddelen: BioBeat uit Petah Tikva, zij hebben een wegwerppleister   ontwikkeld die op de huid wordt gedragen om dergelijke vitale functies zoals bloeddruk, oxidatiesnelheid, pols, huidtemperatuur en zweet te meten; en AnyVision van Holon, gespecialiseerd in software voor gezichts- en objectherkenning.

Dan is er de Apple Watch. Apple-CEO Tim Cook heeft de laatste tijd opgeschept dat de medische monitoringfunctionaliteit van Apple's vlaggenschip ‘Wearable’ misschien wel de "grootste bijdrage van het bedrijf aan de mensheid" is.

Hoewel sommige van de sensoren op de Apple Watch en de Nonagon N9 hetzelfde kunnen zijn, benadrukt Maman dat de N9 een door de Koepel van Verzekeraars goedgekeurd medisch apparaat is in plaats van een wellnessapparaat. Het is alleen op recept verkrijgbaar, althans voorlopig.

"Onze kanalen zijn artsen, zorgstelsels, verzekeraars en andere instellingen die geïnteresseerd zijn in het benutten van hun telezorgmogelijkheden met geldige klinische gegevens om betere patiëntenzorg te bieden", legt Maman uit.Afhankelijk van de voorwaarden zullen sommige medische vestigingen het apparaat rechtstreeks aan patiënten verkopen, terwijl in andere gevallen "het zorgsysteem of de verzekeraars het zullen financieren".

N9 voldoet aan de nieuwste normen voor privacy, zoals bij de AVG van de Europese Unie en de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), die bedrijven verplicht om gevoelige patiëntgegevens te beschermen. Er is ook een sterke beveiliging om te voorkomen dat hackers toegang krijgen tot de privégegevens van een patiënt.

Makkelijk te besturen

In tegenstelling tot apparaten van concurrenten, waaronder Medwand  in Californië en het in Netanya gevestigde TytoCare , zijn er geen camera's of beeldschermen op de Nonagon N9, wat de omvang en de behoefte aan omvangrijke accessoires zoals extra geheugenkaarten of printplaten vermindert.

"Ons apparaat kan qua kosten aantrekkelijk zijn in vergelijking met de concurrentie, omdat we de mogelijkheden van de smartphone gebruiken voor veel van onze functies", merkte Maman op.

"Tegenwoordig weten zelfs grootouders hoe ze een smartphone-app moeten bedienen, dus er is geen nieuwe educatie nodig."

Hoewel hij weigerde te zeggen hoeveel N9 zal kosten, zei Maman dat het zo betaalbaar zou moeten zijn, "dat elementaire primaire en pediatrische zorg toegankelijk wordt voor de massabevolking, iets dat dure slimme horloges niet kunnen doen."

Nonagon begon in een incubator voor gezondheidstechnologie die werd opgericht door Teva, de Israëlische fabrikant van generieke geneesmiddelen, en Phillips, die veel medische apparaten produceert, waaronder toonaangevende MRI- en CT-apparaten. Vier jaar onderzoek en ontwikkeling zijn gestoken in het bouwen van de hardware, mobiele app en administratieve mogelijkheden voor de arts.

Nonagon heeft zijn hoofdkantoor in Ra'anana en heeft ongeveer 15 mensen in dienst. Een klein team van verkoop- en marketingmedewerkers werkt in het kantoor van het bedrijf in Massachusetts.

Maman is al 12 jaar actief in de sector van medische hulpmiddelen, meest recentelijk bij Lumenis , dat lasers produceert voor medische en chirurgische doeleinden. Daarvoor werkte hij bij ReWalk Robotics . Nonagon is opgericht door Nir Raz  en de CEO van het bedrijf is Alon Natanson.

Nu het apparaat van Nonagon klaar is voor verkoop, "opent het bedrijf kanalen met potentiële zakenpartners in de VS en andere regio's", vertelt Maman aan ISRAEL21c. "Hopelijk kunnen we binnenkort een aantal zakelijke pilots lanceren."

Voor meer informatie, klik hier .*****************************************
ENGLISH: 

Nonagon’s N9 performs many tests a doctor traditionally has to do in person. Photo courtesy of Nonagon 

A nine-in-one home device includes a stethoscope, otoscope, oximeter and thermometer. For throat and skin tests, N9 uses the patient’s phone camera.

By: Israel21c - Brian Blum  

The Covid-19 crisis has accelerated an embrace of telemedicine by doctors and patients alike.

Patients have been happy to connect remotely in order to avoid entering a medical facility. Physicians find that consulting with patients over the phone or on Zoom saves them time.

Israeli startup Nonagon (formerly MyHomeDoc) is adding a new tool to the telemedicine bag of technology tricks: the N9 nine-in-one home device (hence the company’s new name, which refers to a nine-sided polygon) that performs many of the tests a doctor has traditionally done in person.

The portable device includes a stethoscope to listen to lung, heart and bowel sounds; an otoscope to look into the ears; an oximeter that checks pulse rate and oxygen (critical for monitoring Covid-19); and a thermometer to record body temperature. For throat and skin tests, the device uses the camera on the patient’s smartphone.

Patients can send the results of their at-home checks directly to their physicians if the latter have installed Nonagon’s software. The data easily integrates into existing physician and HMO software systems.

Nonagon’s N9 integrates into existing physician and HMO software systems. Image courtesy of Nanogon

Patients can communicate with their doctors offline, in real-time, or in “blend” mode where the patient sends data to the doctor who reviews it offline, then opens an online session to discuss what comes next. The physician can even operate the Nonagon remotely.

Without a tool like N9, the physician must make a tele-health diagnosis “without any clinical data to base it on,” Omer Maman, Nonagon’s VP of marketing, tells ISRAEL21c. “He can’t listen to my lungs or look in my ears when he needs to prescribe treatment.”

FDA approved

Nonagon’s device received FDA clearance in late March. That followed European CE approval granted earlier in 2021.

The N9 should not be confused with other remote monitoring technologies – for example, devices that provide a constant feed of data on blood pressure, glucose or hypertension. Those tend to be more expensive, cumbersome and aimed at people with chronic conditions.

Omer Maman, VP marketing of Nonagon.
Photo courtesy of Nonagon

“Our product addresses the needs of an entire family or household, no matter if the patient is a child or a senior, a chronic patient or not,” Maman points out.

There are also complete remote monitoring systems such as those being developed by Tel Aviv Sourasky Medical Center’s I-Medata initiative using products from two Israeli medical device companies: Petah Tikva-based BioBeat, which has developed a disposable patch worn on the skin to track such vital signs as blood pressure, oxidation rate, pulse, skin temperature and sweat; and AnyVision of Holon, which specializes in facial and object-recognition software.

Then there’s the Apple Watch. Apple CEO Tim Cook has boasted lately that the medical monitoring functionality of Apple’s flagship wearable may be the company’s “greatest contribution to mankind.”

While some of the sensors on the Apple Watch and the Nonagon N9 may be the same, Maman stresses that N9 is an FDA-cleared medical device, rather than a wellness device. It is available only by prescription, at least for now.

“Our channels are physicians, healthcare systems, insurers and other institutions that are interested in leveraging their telehealth capabilities with valid clinical data to provide better patient care,” Maman explains.

Depending on the arrangement, some medical offices will sell the device directly to patients, while in other cases, “the healthcare system or the insurers will finance it.”

N9 is compliant with the latest data privacy standards such as the European Union’s GDPR and the US Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), which requires companies to protect sensitive patient data. There is also strong security to prevent hackers from accessing a patient’s private information.

Easy to operate

Unlike devices from competitors including Medwand in California and Netanya-based TytoCare, there are no cameras or display on the Nonagon N9, which reduces its size and the need for bulky accessories like extra memory cards or circuit boards.

“Our device can be cost attractive compared with the competition since we leverage the smartphone’s capabilities for many of our features,” Maman noted.

“Today, even grandparents know how to operate a smartphone app, so there’s no new learning curve.”

Though he declined to say how much N9 will cost, Maman said it should be affordable, “making basic primary and pediatric care accessible to the mass population, something that expensive smart watches can’t do.”

Nonagon got its start in a health-tech incubator established by Teva, the Israeli generic drug maker, and Phillips, which manufacturers many medical devices including world-leading MRI and CT machines. Four years of R&D went into building the hardware, mobile app and admin tool for the physician.

Nonagon is headquartered in Ra’anana and employs around 15 people. A small team of sales and marketing staff work in the company’s Massachusetts office.

Maman has been in the medical devices industry for 12 years, most recently at Lumenis, which manufactures lasers for medical and surgical purposes. He previously worked at ReWalk Robotics. Nonagon was founded by Nir Raz and the company’s CEO is Alon Natanson.

With Nonagon’s device now ready for sales, the company is “opening channels with potential business partners in the US and other regions,” Maman tells ISRAEL21c. “Hopefully we will be able to launch some business pilots soon.”

For more information, click here.