09 juli 2021

2021-07-09: UNESCO: Rachel’s Tombe en Graf Patriarchen zijn ‘Palestijns’ en Islam - UNESCO: Rachel's Tomb and Tomb of Patriarchs are 'Palestinian' and Islam

Graftombe van Rachel (Kever Rachel) in Bethlehem, de derde heiligste plaats in het Judaïsme. Rachel is één van de vier aartsmoeders in de Bijbel en een symbool van de terugkeer van het Joodse volk naar zijn oude, bijbelse thuisland. Sinds de Oslo II Akkoorden van 1995 eisen de Palestijnen Rachel’s Tombe op en verwijzen ernaar als de Bilal bin Rabah Moskee [beeldbron: Zadikim]

Nederlands + English

NEDERLANDS:

De roof van het Joodse erfgoed en heiligdommen door de Verenigde Naties – via haar dochterorganisatie UNESCO – en dat op instignatie van de moslimwereld, lijkt zich onverminderd door te zetten.

Het uitvoerend comité van UNESCO heeft gisteren Resolutie 28 en Resolutie 29 aangenomen waarin staat dat de Grot van de Patriarchen (Maarat Hamachpela) in Hebron en Rachel’s Tombe (Kever Rachel) in Bethlehem beiden “een integraal deel vormen van de Bezette Palestijnse Gebieden (OPT).”

De resoluties, getiteld ‘Bezet Palestina,’ gingen verder met het veroordelen van de “Israëlische maatregelen gericht op het veranderen van het karakter, de status en de demografische samenstelling van het bezette Palestijnse gebied.” De taal in de resoluties die werden ingediend door Jordanië, Libanon, Egypte, Oman, Qatar, Soedan en Marokko verwees herhaaldelijk naar Israël als de “bezetter” in Hebron en Bethlehem.

Afgelopen december droeg premier Benjamin Netanyahu de gezant van Israël aan UNESCO Carmel Shama Hacohen op om officieel de terugtrekking van Israël uit de organisatie aan te kondigen, twee maanden nadat de Amerikaanse president Donald Trump de Verenigde Staten had opgedragen zich terug te trekken vanwege een “anti-Israël vooroordelen”.

Israël zou zich officieel terugtrekken uit de VN-organisatie per 31 december 2018, na lid te zijn geweest sinds 1949, echter in juni, in reactie op de inspanningen van de nieuw aangestelde UNESCO-directeur-generaal Audrey Azoulay, een Joodse vrouw van Frans-Marokkaanse origine, om de anti-Israëlische vooringenomenheid te bestrijden binnen de organisatie, zei Shama Hacohen: “Israël moet de nieuwe geest die in de richting van Unesco blaast niet negeren”, eraan toevoegend dat “Israël, samen met de VS, de kwestie van het vertrek opnieuw zou moeten evalueren, of op zijn minst de mogelijkheid moet overwegen van een bepaalde vertraging, zodat we een positief signaal naar alle betrokkenen sturen.”

In september zond UNESCO-chef Azoulay een uitnodiging uit aan premier Netanyahu om deel te nemen aan een door UNESCO georganiseerde conferentie gericht op de bestrijding van antisemitisme, waar hij echter niet op inging.

“Hoewel ik alle pogingen om antisemitisme te bestrijden heb geprezen, heb ik besloten niet deel te nemen aan de UNESCO-conferentie over antisemitisme van de week vanwege de aanhoudende en flagrante vooroordelen tegen Israël,” zei Netanyahu in een verklaring, eraan toevoegend dat “sinds 2009, UNESCO 71 resoluties heeft aangenomen waarin Israël wordt veroordeeld en slechts twee resoluties waarin alle andere landen samen worden veroordeeld. Dit is gewoon schandalig.”

Netanyahu benadrukte dat als de Unesco dit ‘schandelijk gebaar’ wil verwijderen, het meer moet doen dan een conferentie over antisemitisme houden. Het moet ophouden met het beoefenen van antisemitisme en het moet de absurditeit van het nemen van resoluties tegenhouden die de connectie ontkennen tussen het Joodse volk en het Land van Israël – tussen het Joodse volk en onze eeuwige hoofdstad, Jeruzalem.”

De Israëlische VN-afgevaardigde Danny Danon beschuldigde de poging van UNESCO om zijn controversiële tweejaarlijkse resolutie in Jeruzalem af te zwakken en bevestigde opnieuw dat Israël van plan was de organisatie aan het eind van het jaar te verlaten. Danny Danon sprak nadat de 58 leden van de raad van bestuur van UNESCO in Parijs taal verstopten die de Israëlische soevereiniteit over Jeruzalem verafschuwt in de lange bijlage bij een verder kortaardige goedaardige tekst genaamd Resolutie 28.

Danon zei dat de verklaringen in de bijlagen van de resolutie “verder bewijsmateriaal zijn, voor iedereen die niet begrijpt waarom de Verenigde Staten en Israël zich terugtrokken uit de UNESCO.” Vorige UNESCO-resoluties hadden de banden met de meest heilige plaats, de Tempelberg, bekend in het Hebreeuws als Har Habayit, genegeerd en er uitsluitend naar verwees met de Arabisch-islamitische naam al-Haram al-Sharif.

In oktober 2018 besloot UNESCO om het graf van Rachel, en de Grot van de Patriarchen in Hebron (Grot van Machpela) van de lijst beschermde monumenten van Israël te schrappen en toe te wijzen aan de Palestijnse Autoriteit. De UNESCO wil dat de Machpela voortaan de Ibrahimi Moskee wordt genoemd. Volgens de moslimwereld is het Graf van de Aartsvaders een 1000 jaar oude moskee. De Turkse leider Recep Tayyip Erdogan zei dat het graf van de Aartsvaders en Rachels Tomb “nooit Joodse heilige plaatsen zijn geweest, maar altijd islamitische.”

Bronnen: Brabosh

♦ naar een artikel van TPS / Tazpit News Agency “UNESCO: Cave of the Patriarchs, Rachel’s Tomb Part of “Occupied Palestine” van 10 oktober 2018 op de site van The Jewish Press

♦ naar een artikel van Rina Bassist “UNESCO: Rachel’s Tomb and Cave of Patriarchs part of ‘Occupied Palestine’” van 10 oktober 2018 en een artikel “Israel envoy to UNESCO: do what you want, we’re leaving anyway” van 11 oktober 2018 op de site van The Jerusalem Post

♦ naar een artikel van Guy Cohen “UNESCO: Rachel’s Tomb is ‘Palestinian’” van 10 oktober 2018 op de site van Arutz Sheva


*******************************
ENGLISH:

Tomb of Rachel (Beetle Rachel) in Bethlehem, the third holiest site in Judaism. Rachel is one of the four archmothers in the Bible and a symbol of the return of the Jewish people to their ancient, biblical homeland. Since the 1995 Oslo II Accords, Palestinians have been claiming Rachel's Tomb and referring to it as the Bilal bin Rabah Mosque [image source: Zadikim]

The looting of Jewish heritage and shrines by the United Nations - through its subsidiary UNESCO - and that at the instigation of the Muslim world, seems to be continuing unabated.

UNESCO's Executive Committee yesterday adopted Resolution 28 and Resolution 29 stating that the Cave of the Patriarchs (Maarat Hamachpela) in Hebron and Rachel's Tomb (Beetle Rachel) in Bethlehem both "form an integral part of the Occupied Palestinian Territory (OPT)."

The resolutions, titled "Occupied Palestine," went on to condemn "Israeli measures aimed at changing the character, status and demographic composition of the occupied Palestinian territory." The language in the resolutions submitted by Jordan, Lebanon, Egypt, Oman, Qatar, Sudan and Morocco repeatedly referred to Israel as the "occupier" in Hebron and Bethlehem.

Last December, Prime Minister Benjamin Netanyahu instructed Israel's envoy to UNESCO Carmel Shama Hacohen to officially announce Israel's withdrawal from the organization, two months after U.S. President Donald Trump ordered the United States to withdraw due to an "anti-Israel bias."

Israel would officially withdraw from the UN organization as of Dec. 31, 2018, having been a member since 1949, however, in June, in response to efforts by newly appointed UNESCO Director-General Audrey Azoulay, a Jewish woman of French-Moroccan origin, to combat anti-Israel bias within the organization, Shama Hacohen said: "Israel should not ignore the new spirit blowing in the direction of UNESCO," adding that "Israel, together with the U.S., should re-evaluate the issue of the departure, or at least consider the possibility of a certain delay, so that we send a positive signal to all concerned. "

In September, UNESCO chief Azoulay sent out an invitation to Prime Minister Netanyahu to participate in a conference organized by UNESCO aimed at combating anti-Semitism, which he did not accept, however.

"While I have praised all efforts to combat anti-Semitism, I have decided not to participate in this week's UNESCO conference on anti-Semitism because of the persistence and blatant prejudice against Israel," Netanyahu said in a statement, adding that "since 2009, UNESCO has adopted 71 resolutions condemning Israel and only two resolutions condemning all other countries combined. This is simply outrageous."

Netanyahu stressed that if UNESCO wants to remove this "shameful gesture," it must do more than hold a conference on anti-Semitism. It must stop practicing anti-Semitism and it must stop the absurdity of passing resolutions that deny the connection between the Jewish people and the Land of Israel - between the Jewish people and our eternal capital, Jerusalem."

Israeli UN delegate Danny Danon blamed UNESCO's attempt to water down its controversial biennial resolution in Jerusalem and reaffirmed Israel's intention to leave the organization at the end of the year. Danny Danon spoke after the 58 members of UNESCO's executive board in Paris hid language abhorring Israeli sovereignty over Jerusalem in the lengthy annex to an otherwise short-lived benign text called Resolution 28.

Danon said the statements in the annexes to the resolution are "further evidence, for anyone who does not understand why the United States and Israel withdrew from UNESCO." Previous UNESCO resolutions had ignored ties to the most sacred site, the Temple Mount, known in Hebrew as Har Habayit, and referred to it exclusively by the Arabic-Muslim name al-Haram al-Sharif.

In October 2018, UNESCO decided to remove Rachel's Tomb, and the Cave of the Patriarchs in Hebron (Cave of Machpela) from Israel's list of protected monuments and assign them to the Palestinian Authority. UNESCO wants the Machpela to be called the Ibrahimi Mosque from now on. According to the Muslim world, the Tomb of the Archfathers is a 1,000-year-old mosque. Turkish leader Recep Tayyip Erdogan said the Tomb of the Archfathers and Rachel's Tomb "have never been Jewish holy places, but always Islamic ones."

Source: Brabosh

♦ to an article by TPS / Tazpit News Agency "UNESCO: Cave of the Patriarchs, Rachel's Tomb Part of 'Occupied Palestine'" dated October 10, 2018 on The Jewish Press site

♦ to an article by Rina Bassist "UNESCO: Rachel's Tomb and Cave of Patriarchs part of 'Occupied Palestine'" dated October 10, 2018 and an article "Israel envoy to UNESCO: do what you want, we're leaving anyway" dated October 11, 2018 on The Jerusalem Post site

♦ to an article by Guy Cohen "UNESCO: Rachel's Tomb is 'Palestinian'" dated October 10, 2018 on the Arutz Sheva site