11 mei 2020

2020-05-11: 80 jaar geleden begon Operatie Aktion T4, het euthanasieprogramma van de SS - 80 years ago, Operation Aktion T4, the euthanasia program of the SS, started

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Deze week is het tachtig jaar geleden dat het meest dodelijke euthanasieprogramma ‘Aktion T4‘ (Tiergarte 4) van start ging met het implementeren van ‘genadige sterfgevallen’ voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte Duitsers.

Hartheim Castle was niet ver van het Oostenrijkse Linz, waar Adolf Hitler opgroeide. De renaissancistische wortels van de uitgestrekte binnenplaats met zuilengalerij werden door de nazi’s gebruikt voor een van de twee crematoria van Hartheim.

‘Nutteloze eters’
Het plan om zogeheten ‘nutteloze eters’ te doden, kwam voort uit nazi-theorieën over eugenetica, ‘raciale hygiëne’ en het sociale darwinisme.

Tegen het einde van de oorlog werden naar schatting 230.000 mensen met een fysieke of mentale handicap vermoord in ‘T4’ en het daaropvolgende programma, ook wel ‘wilde euthanasie’ genoemd.

Nadat ‘T4’ zogenaamd was gestopt in 1941, trokken tientallen medewerkers van Hartheim hun weg naar bezet Polen. In Chelmno, Sobibor en Treblinka pasten ze hun knowhow van de euthanasiecentra toe om de eerste vernietigingskampen voor joden op te zetten.

Hitler's willing executioners

“De vernietigingskampen die volgden, brachten de technologie naar een nieuw niveau”, zegt historicus Michael Berenbaum. “De vernietigingskampen zouden duizenden tegelijk kunnen doden en hun lichaam binnen enkele uren kunnen verbranden.”

In Hartheim Castle werden 18.000 mensen vermoord ‘volgens de boeken’ tijdens ‘T4’, terwijl nog eens 12.000 slachtoffers gedood na het beveld om ermee te stoppen. Deze omvatten Joodse gevangenen uit Mauthausen, zieke vrouwen uit Ravensbrück en politieke gevangenen, waaronder priesters.

Van de zes door de nazi’s opgerichte euthanasiecentra had Hartheim het hoogste aantal slachtoffers. Al snel na de bevrijding werd ter plaatse een document ontdekt met de naam ‘The Hartheim Statistics’. Het was een boekhouding van geld dat werd bespaard door 70.273 asielpatiënten te ‘desinfecteren’ in termen van wat ze zouden hebben moeten onderhouden voor een decennium.

Plaatje hierboven: Duitse nazi-propagandaposter over de ‘kosten’ van het in leven houden van ‘nutteloze eters’, dwz. mensen met een geestelijke en of fysieke handicap [beeldbron: openbaar domein]

Ook werd in het kasteel informatie ontdekt over gouden tanden die uit slachtoffers werden gehaald nadat ze waren vergast, en gegevens waaruit bleek dat families ook na de oorlog geld naar de centra bleven sturen zelfs nadat hun geliefde was vermoord.

Om de moorden quasi-wetenschappelijk te dekken, werden de hersenen van duizenden slachtoffers geëxtraheerd en naar Duitse artsen gestuurd om ‘aangeboren idiotie’ en andere aandoeningen te bestuderen.

Tegelijkertijd werd de as van slachtoffers willekeurig naar gezinnen gestuurd, samen met een condoleancebriefje over de vroegtijdige dood van hun familielid door ‘longontsteking’ of de zeer besmettelijke ‘longtuberculose’.

Volgens het Holocaust Memorial Museum in de Verenigde Staten was het ‘T4’ -programma ‘in veel opzichten een repetitie voor het daaropvolgende genocidale beleid van nazi-Duitsland’, compleet met valse medische terminologie, ‘selectie’ van slachtoffers voor de gaskamers en vernietiging van lijken door verbranding.

Plaatje hierboven: SS-Obersturmbannführer Karl Brandt (8 januari 1904-2 juni 1948) was een Duitse arts en officier van Schutzstaffel (SS) in nazi-Duitsland. Opgeleid in de chirurgie trad Brandt in 1932 toe tot de nazi-partij en werd in augustus 1934 de lijfarts van Adolf Hitler.

Als lid van Hitler’s binnenste kring op de Berghof werd hij door Philipp Bouhler, het hoofd van Hitler’s Kanselarij, uitgekozen om het Aktion T4 euthanasieprogramma te leiden. Brandt werd later benoemd tot Reichskommissaris voor Welzijn en Gezondheid (Bevollmächtigter für das Sanitäts- und Gesundheitswesen).

Beschuldigd van betrokkenheid bij menselijke experimenten en andere oorlogsmisdaden, werd Brandt eind 1946 aangeklaagd en moest hij samen met 22 anderen voor een Amerikaans militair tribunaal terechtstaan. Hij werd veroordeeld, ter dood veroordeeld en samen met zes anderen opgehangen op 2 juni 1948 in de gevangenis van Landsberg.

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Matt Lebovi “80 years ago, lethal Nazi T4 center began euthanizing Germans with disabilities” van 9 mei 2020 op de site van The Times of Israel

♦ naar een artikel van Roland Hureaux “Il y a 80 ans débutait l’opération Aktion T4” van 28 juni 2019 op de site van Liberté Politique

 


**********************************
ENGLISH:

This week marks eighty years since the most deadly euthanasia program "Aktion T4" (Tiergarte 4) began implementing "gracious deaths" for physically and mentally handicapped Germans.

Hartheim Castle was not far from Linz, Austria, where Adolf Hitler grew up. The Renaissance roots of the sprawling colonnaded courtyard were used by the Nazis for one of Hartheim's two crematoriums.

"Useless eaters"
The plan to kill so-called "useless eaters" stemmed from Nazi theories of eugenics, "racial hygiene" and social Darwinism.

By the end of the war, an estimated 230,000 people with physical or mental disabilities were murdered in "T4" and its subsequent program, known as "wild euthanasia."

After "T4" supposedly stopped in 1941, dozens of Hartheim employees made their way to occupied Poland. In Chelmno, Sobibor and Treblinka they applied their know-how of the euthanasia centers to set up the first extermination camps for Jews.

"The death camps that followed took the technology to a new level," said historian Michael Berenbaum. "The death camps could kill thousands at a time and burn their bodies in hours."

In Hartheim Castle, 18,000 people were murdered "according to the books" during "T4," while another 12,000 were killed after being ordered to quit. These included Jewish prisoners from Mauthausen, sick women from Ravensbrück, and political prisoners, including priests.

Of the six euthanasia centers set up by the Nazis, Hartheim had the highest casualties. Soon after the liberation, a document was discovered on the spot called "The Hartheim Statistics". It was an accounting of money saved by "disinfecting" 70,273 asylum patients in terms of what they should have maintained for a decade.

Picture above: German Nazi propaganda poster about the "cost" of keeping "useless eaters" alive, ie. people with mental and or physical disabilities [image source: public domain]

The castle also uncovered information about gold teeth removed from victims after they were gassed, and data showing that families continued to send money to centers even after the war, even after their loved one was murdered.

To cover the murders in a quasi-scientific way, the brains of thousands of victims were extracted and sent to German doctors to study "congenital idiocy" and other conditions.

At the same time, victims' ashes were randomly sent to families, along with a condolence note about their family member's premature death from "pneumonia" or the highly contagious "pulmonary tuberculosis."

According to the United States Holocaust Memorial Museum, the "T4" program "was in many ways a rehearsal for Nazi Germany's subsequent genocidal policies," complete with false medical terminology, "selection" of victims for the gas chambers, and destruction of appear by burning.

Picture above: SS-Obersturmbannführer Karl Brandt (January 8, 1904 - June 2, 1948) was a German physician and officer of Schutzstaffel (SS) in Nazi Germany. Trained in surgery, Brandt joined the Nazi Party in 1932 and became Adolf Hitler's personal physician in August 1934.

As a member of Hitler's inner circle at the Berghof, he was chosen by Philipp Bouhler, the head of Hitler's Chancellery, to lead the Aktion T4 euthanasia program. Brandt was later appointed Reich Commissioner for Welfare and Health (Bevollmächtigter für das Sanitäts- und Gesundheitswesen).

Accused of involvement in human experiments and other war crimes, Brandt was charged in late 1946 and had to stand trial before an American military tribunal along with 22 others. He was convicted, sentenced to death and hanged together with six others on June 2, 1948, in Landsberg prison.

Sources: Brabosh
♦ to an article by Matt Lebovi “80 years ago, lethal Nazi T4 center began euthanizing Germans with disabilities” of May 9, 2020 on The Times of Israel site
♦ from an article by Roland Hureaux “Il y a 80 ans débutait l’opération Aktion T4” of 28 June 2019 on the Liberté Politique site


Google Translate