14 juni 2018

2018-06-14 Ongebruikelijke zomerregen: Huilt God over Jeruzalem? (Adam Eliyahu Berkowitz)


Rain in Jerusalem (Photo: Miriam Alster/Flash90)

Door Adam Eliyahu Berkowitz 

Zelfs de stenen klagen je aan vanuit de muur, en de balken stemmen ermee in vanuit het gebinte. Habakkuk 2:11 (NBV)

Een opmerkelijk ongewoon seizoensgebonden stortbui in doordrenkte gebieden van Israël, die veel Joden ertoe bracht hun ogen naar de hemel te richten op zoek naar begrip: was dit een zegen of misschien het tegenovergestelde? Toen Joshua Wander de regen zag vallen op de Tempelberg, was zijn conclusie beslist ongemakkelijk.

Israël is een droog land met ongeveer 70 procent van de gemiddelde regenval tussen november en maart. Juni tot en met augustus zijn vaak regenloos. Dit wordt weerspiegeld in de dagelijkse gebeden waarin het gebed voor regen wordt ingebracht aan het eind van de herfstvakantie van Sukkoth en doorgaat tot de voorjaarsvakantie van Pesach. Dit heeft zijn wortels in de agrarische basis van de religie en niet seizoensgebonden regen kan gewassen beschadigen.

De Bijbel beschrijft het weer in Israël als gevolg van de relatie van de Joden met God.

Als u de geboden gehoorzaamt die Ik u vandaag voorhoud, en de HEER, uw God, liefhebt en Hem met hart en ziel dient, belooft de HEER: ‘Ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie.Deuteronomium 11:13-14 NBV

Toen zware regen viel, vergezeld op plaatsen door onweer, werden velen herinnerd aan dit vers en vroeg zich af of deze regen Goddelijk ongenoegen betekende. De weersvoorspellingen gingen vergezeld van waarschuwingen tegen een plotse overstroming, een herinnering dat in april, vergelijkbare niet-seizoensgebonden regens een plotse overstroming veroorzaakten waarbij tien tieners omkwamen.

https://www.facebook.com/jwand...

Wander bewoner van de Olijfberg, zag de regen vallen op de Tempelberg. Hij had nog nooit regen gezien in Israël zo laat in het zomerseizoen. Als religieuze Jood zocht hij naar een reden voor zo'n vreemd fenomeen en dacht hij aan wat er zich 25 mijl ten zuiden van waar hij stond afspeelde. In Netiv Ha'avot, een wijk in de stad Elazar in Gush Etzion, werden 15 huizen verwoest. 

"Het leek gewoon zo duidelijk dat Hasjem (God, letterlijk 'de naam') huilde", vertelde Wander Breaking Israel News. "Ik ga door een achtbaan van gevoelens als gevolg van wat er daar gebeurt. Gezinnen worden uit hun huizen gerukt.

"Rabbi Yosef Dayan, lid van het Sanhedrin in wording en afstammeling van koning David, was het met Wander eens.

“Wij bidden voor regen in zijn seizoen en wanneer het buiten het seizoen komt, is dit zeker een teken van Goddelijke interventie," vertelde Rabbi Dayan  Breaking Israel News. "Het is onmogelijk om te zeggen dat we weten waarom deze dingen gebeuren, maar de vernietiging van Joodse huizen in Netiv Ha'Avot is zeer ernstig. We hebben vandaag veel om blij mee te zijn in Israël, maar er zijn zoveel dingen waar we aandacht aan moeten besteden. Ja, Netiv Ha'Avot is verschrikkelijk en het is goed om te denken dat God huilt omdat Joden dakloos worden. Maar de situatie op de Tempelberg is niet beter. En dat is ook onze schuld".

De Rabbijn vergeleek de situatie op de Tempelberg met een profetie in Haggai.

‘is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl Mijn huis nog een ruïne is! Haggai 1:4 (NBV)

"Het opbouwen van het land is niet genoeg als we  uit het oog verliezen waarom we hier zijn," zei Rabbi Dayan. "Jeruzalem, Har HaBayit (de Tempelberg), is de reden waarom het belangrijk is om te vechten voor Netiv Ha'Avot. Het is allemaal één.”

Unusual Summer Rain: Is God Crying On Jerusalem?

By Adam Eliyahu Berkowitz 

For a stone shall cry out from the wall, And a rafter shall answer it from the woodwork.” Habakkuk 2:11 (The Israel Bible™)

A remarkably unseasonal downpour drenched parts of Israel,  leading many Jews to turn their eyes to heaven in search of understanding: was this a blessing or perhaps the opposite. As Joshua Wander watched the rain fall on the Temple Mount, the conclusion he came to was decidedly uncomfortable.

Israel is an arid country with about 70 percent of the average rain falling between November and March. June through August are often rainless. This is reflected in the daily prayers in which the prayer for rain is inserted at the end of the autumnal holiday of Sukkoth and continues until the spring holiday of Passover. This has its roots in the agricultural basis of the religion and unseasonal rain can damage crops.

The Bible describes the weather in Israel as a result of the Jews’ relationship with God.

If, then, you obey the commandments that I enjoin upon you this day, loving Hashem your God and serving Him with all your heart and soul, I will grant the rain for your land in season, the early rain and the late. You shall gather in your new grain and wine and oil Deuteronomy 11:13-14

When heavy rain fell, accompanied in places by thunder, many were reminded of this verse and wondered if this rain signified divine displeasure. The weather forecasts were accompanied by flash flood warnings, a reminder that in April, similar unseasonal rains generated a flash flood that killed ten teens.

Wander, a resident of the Mount of Olives, was watching the rain fall on the Temple Mount. He had never seen rain in Israel so late in the summer season. As a religious Jew, he searched for a reason for such a strange phenomenon and he thought of what was taking place 25 miles south of where he was standing. In Netiv Ha’avot, a neighborhood in the city of Elazar in Gush Etzion, 15 homes were being destroyed. 

“It just seemed so clear that Hashem (God, literally ‘the name’) was crying,” Wander told Breaking Israel News. “I am going through a roller coaster of feelings because of what is happening there. Families are being torn from their houses.”

“Rabbi Yosef Dayan, a member of the nascent Sanhedrin and a descendant of King David, agreed with Wander.

“We pray for rain in its season and when it comes out of season, this is surely a sign of divine intervention,” Rabbi Dayan told Breaking Israel News. “It is impossible to say that we know why these things happen, but the destruction of Jewish homes in Netiv Ha’Avot is very serious. We have much to be happy for in Israel today but there are so many things we need to pay attention to. Yes, Netiv Ha’Avot is awful and it is good to think that God is crying because Jews are being made homeless. But the situation on the Temple Mount is no better. And that is also our fault.”

The rabbi compared the situation on the Temple Mount to a prophecy in Haggai.

Is it a time for you to dwell in your paneled houses, while this House is lying in ruins? Haggai 1:4

“Building up the land is not enough if we lose sight of why we are here,” Rabbi Dayan said. “Jerusalem, Har HaBayit (the Temple Mount), is why it is important to fight for Netiv Ha’Avot. It is all one.”

Source: https://www.breakingisraelnews...