17 mei 2018

2018-05-17 Een Israëlische veiligheidsofficier vertelde me de waarheid over Gaza / An Israeli security officer told me the truth about Gaza (Giulio Meotti)


Eens, "Ooit gingen we winkelen in de Strip, mijn vrouw ging naar Rafah en de Palestijnen kwamen hier om te werken. We hadden uitstekende relaties."

"Terwijl het nieuws uit Gaza kwam, ben ik maandag van de ene kibboets naar de andere gegaan om de bevolking gerust te stellen en vervolgens branden gaan blussen."

Dit is hoe Ilan Isaacson me de waarheid vertelde over wat er in Gaza is gebeurd. Hij is het hoofd veiligheid van de regionale raad van Eshkol, de Israëlische gemeenschappen in de buurt van de Gazastrook.

900 Meter scheiden Nahal Oz van het door de Palestijnse Arabieren aangevallen hekwerk. Er achter ligt Shejaiya, een district van Gaza. Kibbutz Nir Am werd wakker met een Hamas-tunnel in zijn tuinen tijdens de laatste oorlog. Een paar honderd meter scheiden de Israëli's van Nirim van de stad Khan Younis in Gaza.

"De grens was open voordat Israël zich terugtrok uit Gaza", vertelde Isaacson me. Hij woont in Sde Nitzan, een moshav niet ver van Gaza. "We gingen winkelen in de Strip, mijn vrouw ging naar Rafah. En de Palestijnen kwamen hier om te werken. We hadden uitstekende relaties. Toen veranderden de Intifada, de raketten en de staatsgreep van Hamas alles. Hamas wil ons vernietigen. Ze leren dit aan hun kinderen. Daarom is vandaag de grens, die sinds 1947 is erkend, gesloten. "

Ilan Isaacson nodigde me uit om een landkaart te ontvouwen. "Er is een grens tussen Egypte en Gaza. Waarom opent Egypte die niet? Ze zijn toch Arabische broeders? Waarom stelt niemand die vraag? Omdat de relatie tussen Hamas en Egypte slechter is dan die tussen Hamas en Israël. Als Hamas iets nodig heeft, komen ze naar ons toe. Egypte is tegen Hamas, zoals de meeste Arabische landen, van Saoedi-Arabië tot de Golfstaten. Het geld van Hamas komt uit Iran, Qatar en andere landen."

"Deze manifestaties aan onze grens worden georganiseerd door Hamas en de Islamitische Jihad, ze zijn niet spontaan. Ik weet zeker dat velen in Gaza in vrede willen leven, maar er is geen democratie en er zijn geen burgerrechten, ze hebben geen keus. De gewonden worden betaald door Hamas. De terroristen willen met deze demonstraties de Palestijnse kwestie nieuw leven inblazen. Sinds 2005 is er geen enkele Israëliër, burger of soldaat meer in de Gazastrook. Ze hebben hun land en nu willen zij ook het onze?".

Isaacson legde me vervolgens uit met welke bedreigingen ze geconfronteerd worden. "16.000 Israëlische burgers wonen in de gemeenschappen aan de grens met Gaza. En deze mensen worden vaak bedreigd door Hamas. Het gaat van de tunnels, het meest geavanceerde wapen van de terroristen, we vernietigen deze, maar er zijn er veel die ze nog steeds kunnen gebruiken, tot de mortieren die Hamas gemakkelijk kan lanceren. Van deze Hamas-raketten wordt geschat dat er 10.000 zijn en tegen deze werkt Iron Dome, ons antiraketsysteem, niet, omdat we te dicht bij de grens zitten. We hebben van vijf tot vijftien seconden om een schuilplaats te vinden als het alarm op rood gaat. Dus in deze jaren hebben we 9.000 anti-raketbunkers gebouwd voor gemeenschappen die zich minder dan zeven kilometer van Gaza bevinden. Zelfs onze scholen hebben bunkers. Nu steken de Palestijnen onze velden in brand en gooien met de hand gemaakte bommen naar onze soldaten en onze huizen."

Isaacson is trots op de frontlinie. "Drie van de gemeenschappen die ik coördineer, Beeri, Gvulot en Nirim, werden gebouwd in 1946, nog voor de geboorte van de staat Israël. Op het moment dat de Britten aan de macht waren. En die kibboetsen zijn er nog steeds, vandaag de dag bedreigd door Hamas. Nirim leed veel onder terroristische aanslagen en verloor veel leden vermoord door de Egyptenaren en later door de Fedayyin, de terroristen die de grens passeerden vóór de Zesdaagse Oorlog."

We hebben Isaacson ook gevraagd wat er in het ergste geval zou gebeuren: Duizenden Palestijnen steken het hek over, het Israëlische leger trekt zich terug en de grens geeft zich over. "Ik hoop dat het nooit gebeurt", vertelde Isaacson me. "Veel Palestijnen zouden worden gedood. En geen enkele Israëliër zou hier meer willen wonen. Daarom moeten we hen op hun grondgebied tegenhouden. Het trauma zou zo diep zijn dat niets in dit gebied nog hetzelfde zou zijn".

Het leger liet weten dat acht terroristen van Hamas de grens overgestoken waren en het vuur op de soldaten hadden geopend voordat ze werden uitgeschakeld. "Israël had pamfletten gelanceerd en waarschuwde ze: 'Kom niet in de buurt van de grens'. De grens is het enige obstakel voor ons tussen leven en dood. Maar het is hetzelfde ook in Libanon en Syrië, de kibbutzim daar."

Ondanks de verschroeide velden, de proclamaties van het hoofd van Hamas Sinwar over "het eten van de levers van de Israëli's", de tunnels en de infiltraties, is geen enkele Israëliër vertrokken. "Sinds de laatste oorlog in 2014 is onze bevolking met 10 procent gegroeid. We zullen niet vertrekken ".

An Israeli security officer told me the truth about Gaza

Once, "we went shopping in the Strip, my wife went to Rafah. And the Palestinians came here to work. We had excellent relations."

“While the news came from Gaza, on Monday I moved from one kibbutz to another to reassure the population, and then to extinguish fires”.

This is how Ilan Isaacson told me the truth about what happened in Gaza. He is the head of security at the Eshkol regional council, the Israeli communities near the Gaza Strip.

900 meters separate Nahal Oz from the reticulated assaulted by the Palestinian Arabs. Beyond them there is Shejaiya, a district of Gaza. Kibbutz Nir Am woke up with a Hamas tunnel in its gardens during the last war. A few hundred meters separate the Israelis of Nirim from the Gaza town of Khan Younis.

“The border was open before Israel disengaged from Gaza” Isaacson told me. He lives in Sde Nitzan, a moshav not far from Gaza. “We went shopping in the Strip, my wife went to Rafah. And the Palestinians came here to work. We had excellent relations. Then the Intifada, the missiles, the Hamas coup changed everything. Hamas wants to destroy us. They teach this to their children. This is why today that border recognized since 1947 is closed.”

Ilan Isaacson invited me to open a map. “There is a border between Egypt and Gaza. Why doesn't Egypt open it, since they are Arab brothers? And why does nobody ask that question? Because the relationship between Hamas and Egypt is worse than the one between Hamas and Israel. If Hamas needs something, it comes to us. Egypt is against Hamas, like most Arab countries, from Saudi Arabia to the Gulf countries. Hamas' money comes from Iran, Qatar and other countries."

"These manifestations on our border are organized by Hamas and Islamic Jihad, they are not spontaneous. I am sure that many in Gaza would like to live in peace, but there is no democracy and civil rights, they have no choice. Their wounded are paid by Hamas. The terrorists, with these demonstrations, want to revive the Palestinian question. Since 2005 there is no longer a single Israeli, civilian or soldier, in the Gaza Strip. They have their land. Do they also want ours?”.

Isaacson then explained me what threats they face. “16.000 Israeli civilians reside in the communities on the border of Gaza. And these people receive many threats from Hamas. It goes from the tunnels, the most sophisticated weapon of the terrorists, we are destroying these but there are many that they can still use, to the mortars hamas can launch easily. Of these Hamas missiles it is estimated that there are 10.000 and against these Iron Dome, our anti-missile defense system, does not work, because we are too close to the border. We have from five to fifteen seconds to find a shelter if the red alarm sounds. So in these years we have built 9.000 anti-missile bunkers for communities that are located less than seven kilometers from Gaza. Even our schools have bunkers. Now the Palestinians are burning our fields and throwing handcrafted bombs on our soldiers and our homes.”.

Isaacson is proud to be on the front line. “Three of the communities I coordinate, Beeri, Gvulot and Nirim, were built in 1946, even before the birth of the State of Israel. At the time the British were in power. And those kibbutzim are still there, today threatened by Hamas. Nirim suffered many terrorist attacks and lost many members killed by the Egyptians, then from the fedayyin, the terrorists who crossed the border before the Six Day War.”.

We also asked Isaacson what would happen in the worst case scenario: Thousands of Palestinians cross the fence, the Israeli army retreats and the border surrenders. “I hope it never happens”, Isaacson told me. “Many Palestinians would be killed. And no Israeli would want to live here anymore. For this reason we must stop them in their territory. The trauma would be so profound that nothing in this area would be the same”.

The army revealed that eight Hamas terrorists had actually crossed the border and opened fire on the soldiers, before being eliminated. “Israel had launched leaflets and told them: 'Do not approach the border'. The border is the only obstacle that separates life and death for us. But it is the same also in Lebanon and Syria, the kibbutzim there”.

Despite the scorched fields, the proclamations of the head of Hamas Sinwar on “eating the livers of the Israelis”, the tunnels and the infiltrations, no Israeli has left. “Since the last war in 2014, our population has grown 10 percent. We will not leave”.

Giulio Meotti

The writer, an Italian journalist with Il Foglio, writes a twice-weekly column for Arutz Sheva. He is the author of the book "A New Shoah", that researched the personal stories of Israel's terror victims, published by Encounter and of "J'Accuse: the Vatican Against Israel" published by Mantua Books.. His writing has appeared in publications, such as the Wall Street Journal, Frontpage and Commentary.