18 maart 2020

2020-03-18: Antisemitisme: Een Messiaanse Reactie - Anti-Semitism: A Messianic Response

Photo by Toa Heftiba on Unsplas

Nederlands - English

NEDERLANDS: 

Door ONE FOR ISRAEL (Messiaanse Joden In Israël)
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Antisemitisme is nooit beperkt door tijd of religie - het loopt door de geschiedenis heen en gebeurt door toedoen van atheïsten, christenen, moslims en heidenen om het even. Of nu joodse mensen in de cultuur zijn geassimileerd of op zichzelf zijn gebleven in hun eigen gemeenschap, ze zijn gehaat en vervolgd, waar ze ook gaan en wat ze ook doen. Of ze nu in ballingschap zijn of in hun eigen land, in Babel of in Egypte, in christelijk Europa, atheïstisch Rusland of het islamitische Midden-Oosten, of ze nu God volgen of in opstand tegen Hem zijn, de aanvallen houden niet op.

Antisemitisme, de oudste haat?

Het Britse parlementslid Jenny Tonge, lid van House of Lords, gaf Israël de schuld van het bloedbad in Pittsburgh. "Het is absoluut verschrikkelijk en een criminele daad", schreef ze op Facebook, "maar komt het ooit bij Bibi en de huidige Israëlische regering op dat de [sic] acties tegen Palestijnen het antisemitisme doen herleven?" Ze suggereerde kwaadaardig dat het Israëlische beleid de schuld was van de massamoord op joden in Pittsburgh - een absoluut verschrikkelijke daad van antisemitisme van haar kant.

Maar antisemitisme gaat terug lang voordat de problemen van de moderne staat Israël ooit bestonden. Het was niet de 'bezetting' die Adolf Hitler hinderde ... of de Spaanse inquisitie, of de plegers van de gewelddadige pogroms en kruistochten die door de eeuwen heen in Europa en Rusland Joodse levens vernietigden. We kunnen er zeker van zijn dat het niet de nederzettingen of controleposten waren, waarmee Haman een bok schoot in het verhaal van Esther, of dat de Amalekieten zo heetgebakerd waren dat ze probeerden de hele bevolkingsgroep te doden vlak na de Uittocht.

Het is niet zo dat de staat Israël racisme tegen het joodse volk veroorzaakt, maar eerder racisme tegen de joden die de noodzaak van een joodse staat aantoont.

Zolang er een volk van God is, gekozen voor Zijn doeleinden, zijn de aanvallen en vernietigingspogingen meedogenloos geweest. Het is belachelijk om te suggereren dat de staat Israël de schuld heeft van het geweld tegen het Joodse volk.

Het irrationele vooroordeel tegen het Joodse volk wordt vaak de 'oude haat' genoemd. Er lijkt geen logische verklaring te zijn die past bij de woede die uit alle uithoeken van de aarde wordt verspreid, de hele tijd door, zonder duidelijke gemeenschappelijke noemer. Het is puur en eenvoudig omdat Joodse mensen Joods zijn. Of ze nu rijk of arm zijn, of ze er hetzelfde uitzien als de mensen om hen heen, zich hetzelfde kleden, hetzelfde denken - of niet - niets verhindert de aanvallen.

Het ware doel van haat: de God van Israël

Wat maakt Joodse mensen Joods? De God die de natie tot stand bracht voor Zijn eigen doeleinden. Het was God die het volk van Israël heeft geschapen. God veranderde Jacob's naam in Israël en bepaalde dat zijn twaalf zonen de twaalf stammen van Israël zouden worden. Zijn mensen. Ze waren een door God uitverkoren volk, geleid door God, onderwezen door God en kostbaar voor God. En ze worden bij zijn naam genoemd.

'Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. ' (Deuteronomium 7: 6 NBV)

Waarom koos God voor Israël?  

Ze identificeerden zich niet alleen met Hem, maar God identificeerde Zich met hen. Hij is en zal altijd de God van Israël zijn. Hij verwijst in de Schrift honderden keren naar zichzelf als de God van Israël. De God die Israël uit Egypte verloste. Op een dag leren we uit Jeremia 16:14 en 23: 7-8 dat we Hem zullen kennen als de God die Israël heeft teruggebracht. Hoe je het ook bekijkt, God is onlosmakelijk verbonden met Israël en zal dat altijd zijn. Dit irriteert veel mensen. Sommigen zijn verbitterd over het feit dat God überhaupt een bepaalde natie heeft gekozen, of dat Israël (zoals de hele mensheid) Gods genade altijd zo verdiend heeft, of dat God degene is die de leiding heeft en zulke keuzes mag maken zonder iedereen te raadplegen.

'Antisemitisme komt voort uit de inherent opstandige harten van mensen. Als volk van God worden de joden met God geassocieerd en daarom is de Jodenhaat soms verborgen maar altijd te wijten aan een niet wedergeboren hart. '
Christine Darg

Dr. Richard Bookers zegt in dezelfde geest dat Jodenhaat haat tegen God is omdat de Joden de wereld eraan herinneren dat ze verantwoording schuldig zijn aan God voor hun leven en dat ze daar niet aan herinnerd willen worden.

De vijand van onze ziel haat het Joodse volk met een speciale haat omdat God hen heeft uitgekozen om een belangrijke rol te spelen in Gods verlossingsplan voor de wereld, in het verleden, heden en toekomst. En Satan hoeft niet ver te zoeken naar gewillige individuen die willen samenwerken en handlangers willen worden in zijn zoektocht om het volk van Israël zoveel mogelijk te vernietigen en te belasteren. Het bewijs is helaas door de geschiedenis heen geleverd. De vermoorde gelovigen in Pittsburgh zijn de laatste slachtoffers van deze aanhoudende aanval.

Hoe kunnen heidenen zich verzetten tegen antisemitisme?

'Je kunt God niet liefhebben', waarschuwde Corrie Ten Boom, 'zonder het Joodse volk lief te hebben'. Het is schokkend dat hier zelfs op moet worden gewezen, maar als het gaat om de behandeling van de joden is de kerkgeschiedenis daar heel duidelijk over . Maar wat kunnen christenen in deze tijd tegen het antisemitisme doen?

1. Bidden.

We kunnen de impact van onze gebeden niet onderschatten. Laten we bidden voor de nabestaanden, voor de bange Joodse gemeenschappen die met antisemitisme worden geconfronteerd in de VS, Frankrijk, het VK en de rest van de wereld. We moeten ook bidden voor hun vijanden. Bid voor degenen die vastzitten in een web van bitterheid en leugens. Bid voor christenen die verblind zijn voor de waarheid over Gods hart voor zijn volk. U kunt er zeker van zijn dat uw gebeden het hart van de Vader zullen bereiken, en we weten dat als we bidden in overeenstemming met Zijn wil, Hij hoort en verhoort.
U kunt ook een brief sturen naar een synagoge bij u in de buurt om hen te laten weten dat u voor hen bidt, naast hen staat en dat het u iets kan schelen.

2. Kom in het openbaar op voor de waarheid en verwerp leugens

Er zijn zoveel onwaarheden over Israël en het Joodse volk in omloop. Het is gewoon niet waar dat Israël een apartheidsstaat is, of dat ze genocide plegen. Er zijn geen Joodse samenzweringen gaande om de wereld of zelfs het Midden-Oosten over te nemen. Israël zal er alles aan doen om te voorkomen dat burgers, vooral kinderen, worden vermoord. De leugens die over deze kwesties worden verspreid, wakkeren de vuren van antisemitische haat aan. Het is belangrijk om zelf te onderzoeken wat waar is en wat niet, in plaats van de ene of de andere kant te geloven. Maar als je solide feiten weet, maak ze dan bekend.

Of het zich nu manifesteert als alternatief-rechts racisme of extreem-linkse haat tegen Israël, antisemitisme wordt gevoed door samenzweringstheorieën. Achter de verkoper van leugens en de verspreider van angst is de vader der leugens zelf te vinden.
We kunnen antisemitisme helpen bestrijden door de waarheid aan het licht te brengen en die te verkondigen.

3. Herinner mensen eraan dat Jezus Joods is! (tegenwoordige tijd)

Zoals Russell Moore het zo goed verwoordde in zijn stuk in de Washington Post: 'Als je de Joden haat, haat je Jezus ook':

"Ik hoor christenen vaak zeggen:" Onthoud dat Jezus Joods was. " Dat is waar, maar de verleden tijd laat het klinken alsof Jezus 'joods-zijn’ iets was dat hij bij de opstanding achter zich heeft gelaten. Jezus leeft nu en troont in de hemel. Hij is getransfigureerd en verheerlijkt, ja, maar hij is nog steeds Jezus. Dit betekent dat hij mens is en dat altijd zal blijven. Hij is nog steeds de zoon van Maria en zal dat altijd zijn. Hij is en zal altijd een Galileeër zijn. Toen Jezus voor Saul van Tarsus op weg naar Damascus verscheen, stelde de opgestane Christus zichzelf voor als "Jezus van Nazareth" (Handelingen 22: 8). Jezus is Joods, tegenwoordige tijd ...  Hij behoort tot de stam van Juda. Hij is van het huis van David ... Als christenen worden we allemaal geadopteerd in een joods gezin, in een Israëlisch verhaal. '

Te veel christenen hebben het Nieuwe Testament verkeerd begrepen en denken dat Jezus tegen het Joodse volk als geheel was. Maar niet alleen is Jezus Joods, zijn hele familie, al zijn discipelen en de meeste vroege kerken waren ook Joods. Herinner christelijke vrienden eraan dat de Bijbel leert dat Israël niet afgedaan heeft bij God. Hij zal het Joodse volk nooit verlaten (Romeinen 9-11).

4. Identificeer u met het volk van Israël

Het is belangrijk om naast het Joodse volk te staan, vooral in tijden als deze - om je te identificeren met het volk van Israël als ze worden aangevallen. Tijdens de Holocaust, toen de Joden een gele ster van de nazi’s moesten dragen, zou de Deense koning aan zijn minister van Financiën, Vilhelm Buhl, hebben voorgesteld: 'Misschien moeten we die allemaal dragen.' 2   Een dergelijke handeling zou de poging om het Joodse volk te isoleren en tot slachtoffer te maken volledig tenietdoen. Evenzo, toen een baksteen door het raam van een joodse familie in Hanukkah-tijd gegooid werd, besloot de hele stad Billings, Montana, solidair te zijn en de Joodse Chanoekia in hun vensterbanken te zetten. 3 De aanvallen van de KKK hielden al snel op. Er was moed voor nodig om naast hun joodse buren te gaan staan, wetende dat ze zichzelf ook tot doelwit maakten, maar het was een krachtig protest.

Voor niet-joodse gelovigen in Yeshua is identificatie met Israël niet slechts een gebaar, maar een uitdrukking van de realiteit - van de diepe waarheid dat je bent ingelijfd in het ‘gemenebest’ Israël. Ruth's moedige liefde voor Naomi's volk en hun God bleef niet onopgemerkt, en de jouwe ook niet.

'Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden' (Ruth 1: 16-17NBV)
 

Bronnen:

  1. Washington Post, If you hate Jews, you hate Jesus, too, Russell Moore, October 31, 2018
  2. US Holocaust Memorial Museum website, Jewish Badge: During the Nazi Era
  3. Facing History – the “Not in Our Town” movement

************************************
ENGLISH:

Anti-Semitism has never been constrained by time or religion – it has continued throughout history at the hands of atheists, Christians, Muslims and pagans alike. Whether Jewish people have assimilated into the culture or kept themselves to themselves in their own communities, they have been hated and persecuted wherever they go, and whatever they do. Whether in exile or in their own land, in Babylon or in Egypt, in Christian Europe, Atheist Russia or the Muslim Middle East, whether they’re following God or in rebellion against him, the attacks do not stop.

Anti-Semitism, the oldest hatred?

British lawmaker, Jenny Tonge, a member of the House of Lords, blamed Israel for the Pittsburgh massacre. “Absolutely appalling and a criminal act”, she wrote on Facebook, “but does it ever occur to Bibi and the present Israeli government that it’s [sic] actions against Palestinians may be reigniting anti-Semitism?” She outrageously suggested that Israel’s policies were to blame for the mass murder of Jews in Pittsburgh – an absolutely appalling act of anti-Semitism on her own part. 

But anti-Semitism goes back long before the troubles of the modern State of Israel ever existed. It was not the ‘occupation’ that was bothering Adolf Hitler… or the Spanish Inquisitors, or the perpetrators of the violent pogroms and Crusades that destroyed Jewish lives throughout the centuries in Europe and Russia. We can be confident it was not the settlements or checkpoints that got Haman’s goat in the story of Esther, or put the Amalekites’ nose out of joint to the degree that they tried to kill off the entire people group just after the Exodus.

It is not that the State of Israel causes racism against the Jewish people, but rather, racism against the Jews that demonstrates the need for a Jewish state.

As long as there has been a people of God, chosen for His purposes, the attacks and annihilation attempts have been relentless. It is ludicrous to suggest that the State of Israel is to blame for violence perpetrated against the Jewish people.

The irrational prejudice against Jewish people is often called the “ancient hatred”. There seems to be no logical explanation that fits the fury spewed out from every corner of the earth, throughout all time, with no apparent common denominator. It is purely and simply because Jewish people are Jewish. Whether they are rich or poor, whether they look the same as those around them, dress the same, think the same – or not – nothing prevents the attacks from coming.

The true object of hatred: the God of Israel

What makes Jewish people Jewish? The God who called the nation into being for His own purposes. It was God who created the people of Israel. God changed Jacob’s name to Israel and ordained that his twelve sons would become the twelve tribes of Israel. His people. They were a people chosen by God, led by God, instructed by God, and precious to God. And they are called by His name.

“For you are a people holy to the LORD your God. The LORD your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be his people, his treasured possession.” (Deuteronomy 7:6)

Why did God choose Israel? =>

Not only did they identify themselves with Him, but God identified Himself with them. He is, and always will be, the God of Israel. He refers to Himself in Scripture hundreds of times as the God of Israel. The God who delivered Israel from Egypt. One day, we learn from Jeremiah 16:14 and 23:7-8, we will know Him as the God who regathered Israel. Whichever way you look at it, God is inextricably linked to Israel, and always will be. This irks a lot of people. Some are bitter about the fact that God chose a particular nation at all, or the fact that Israel (like all of humanity) has always been so undeserving of God’s grace, or that God is the one in charge and gets to make such choices without consulting anyone. 

“Anti-Semitism stems from the inherently rebellious hearts of humans. As the people of God, the Jews are associated with God, and thus Jew hatred is sometimes subliminal but always due to an unregenerate heart.”
Christine Darg

Dr. Richard Bookers says in a similar vein that Jew hatred is God hatred because the Jews remind the world they are accountable to God for their lives and they don’t want to be reminded.

The enemy of our souls hates the Jewish people with a special hatred because God has chosen them to play an important part in God’s redemptive plan for the world – past, present and future. And Satan doesn’t have to look far to find willing individuals who will cooperate and become agents in his quest to destroy and defame the people of Israel as much as possible. The evidence is sadly strewn throughout history – the murdered worshipers in Pittsburgh just the latest victims of this ongoing onslaught.

How can Gentiles stand against anti-Semitism?

“You cannot love God”, warned Corrie Ten Boom, “without loving the Jewish people”. It is shocking that this even needs to be pointed out, yet Church history makes extremely uncomfortable reading when it comes to the treatment of the Jews. But what can Christians do to stand against anti-Semitism today?

1. Pray

We cannot underestimate the impact of our prayers. Let’s pray for the bereaved, for the frightened Jewish communities facing anti-Semitism in the US, in France, in the UK, and all over the world. We must also pray for their enemies. Pray for those trapped in webs of bitterness and lies. Pray for Christians who are blinded to the truth about God’s heart for His people. You can be sure that your prayers will be reaching the Father’s heart, and we know that if we pray in accordance with His will, He hears, and He will answer.

You could also send a letter to a synagogue near you to let them know that you are praying for them, standing with them, and that you care.

2. Publicly stand up for the truth and denounce lies

There are so many falsehoods defaming Israel and the Jewish people in circulation. It is simply not true that Israel is an Apartheid state, or that they are committing genocide. There are no Jewish plots in progress to take over the world, or even the Middle East. Israel will do everything it can to avoid killing civilians, especially children, and the lies that are perpetrated on these matters fuel the fires of anti-Semitic hatred. It’s important to investigate for yourself what is true and what is not, rather than believing one side or the other, but when you find solid facts, make them known.

Whether it manifests as Alt-Right racism or Far-Left hatred of Israel, anti-Semitism is fueled by conspiracy stories. Behind them lies the peddler of falsehoods and the spreader of fear: the father of lies himself.
We can help combat anti-Semitism by uncovering and proclaiming the truth.

3. Remind people that Jesus IS Jewish – present tense!

As Russell Moore put it so well in his piece in the Washington Post, “If you hate the Jews, you hate Jesus too”:

“I will often hear Christians say, “Remember that Jesus was Jewish.” That’s true enough, but the past tense makes it sound as though Jesus’ Jewishness were something he sloughed off at the resurrection. Jesus is alive now, enthroned in heaven. He is transfigured and glorified, yes, but he is still Jesus. This means he is still, and always will be, human. He is still, and always will be, the son of Mary. He is, and always will be, a Galilean. When Jesus appeared before Saul of Tarsus on the Road to Damascus, the resurrected Christ introduced himself as “Jesus of Nazareth” (Acts 22:8). Jesus is Jewish, present tense… He is of the tribe of Judah. He is of the House of David… As Christians, we are, all of us, adopted into a Jewish family, into an Israelite story.” 1

Too many Christians have misunderstood the New Testament and think that Jesus was against the Jewish people as a whole. But not only is Jesus Jewish, his entire family, all his disciples, and most of the early church were Jewish too. Remind Christian friends that the Bible teaches God is not done with Israel, and will never forsake the Jewish people (Romans 9-11).

4. Identify with the people of Israel

It is important to stand with the Jewish people especially in times like this – to identify with the people of Israel as they are under attack. During the Holocaust when the Nazis were making Jews wear a yellow star, the Danish king is said to have suggested to his finance minister, Vilhelm Buhl, “perhaps we should all wear it.” Such an act would completely negate the attempt to isolate and victimize the Jewish people. Similarly, when a brick came through the window of a Jewish family at Hanukkah time, the entire town of Billings, Montana, decided to put Jewish Hanukkiahs in their windows in solidarity.3 The attacks by the KKK soon stopped. It took courage for people to stand with their Jewish neighbors, knowing that they are making themselves a target too, but it’s a powerful thing to do. 

For Gentile believers in Yeshua, identification with Israel is not a mere gesture, but an expression of reality – of the deep truth that you are grafted into the commonwealth of Israel. Ruth’s courageous love for Naomi’s people and their God did not go unnoticed, and neither will yours.

“Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go I will go, and where you lodge I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Where you die I will die, and there will I be buried. May the Lord do so to me and more also if anything but death parts me from you.” (Ruth 1:16-17)

Sources:

  1. Washington Post, If you hate Jews, you hate Jesus, too, Russell Moore, October 31, 2018
  2. US Holocaust Memorial Museum website, Jewish Badge: During the Nazi Era
  3. Facing History – the “Not in Our Town” movement