01 september 2020

2020-09-01: Arabieren eisen nog steeds publiekelijk de verdrijving van Joden uit Israël in grote kranten - Arabs are still publicly demanding the expulsion of Jews from Israel in newspapers

 Tijdens Israël’s Onafhankelijkheidsoorlog (1947-1949) werden meer dan 40.000 Joden verdreven uit Judea & Samaria, aka de Westelijke Jordaanoever, waar ze generaties lang hadden geleefd. Pas in 1967 zullen velen van hen terugkeren naar hun heimat [beeldbron: Quora]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ad Dustour is een Jordaanse krant die al sinds 1966 publiceert. Het is een van de top 100 websites in Jordanië en ondersteunt koning Abdullah sterk. Gisteren riep een van zijn columnisten op tot de verdrijving van bijna alle Joden die in Israël wonen.

Khaled Al-Zubaidi is de auteur van een artikel van 30 augustus 2020 in Ad Dustour getiteld: ‘Ze hebben geen toekomst in onze regio.’

Raad eens over wie hij het heeft? Juist: de Joden.

Zubaidi, die ook schrijft voor Ammon News en andere Jordaanse media, beweert dat Joden en Arabieren vóór 1948 in vrede leefden in Palestina. Dit is natuurlijk een leugen – ik heb onlangs de dodelijke aanval en verkrachtingen van Arabieren tegen Joden in Hebron in 1834 gedocumenteerd, om maar één voorbeeld te geven.

Hij beëindigt het artikel door te zeggen dat alle Joden wier gezinnen arriveerden nadat het moderne zionisme was gesticht, gedwongen moesten worden verdreven:

Het is zeker dat 72 jaar na de Nakba van Palestina, en ondanks de intensivering van de onderdrukking door de vijanden, alle demografische, economische en vitale gegevens bevestigen dat de zionistische entiteit geen toekomst heeft in Palestina en de Arabische regio. Netanyahu’s plaats is in Polen of in Boston, waar hij vandaan kwam, en iedereen die op hem lijkt kent hun natuurlijke plaats. De Joden die al lang onder ons wonen, hebben dezelfde rechten en plichten als wij, maar het lot van de vreemdeling zal zwaarder zijn dan wat ze denken, aangezien ze geen toekomst hebben in onze regio. 

Merk op dat geen van de Arabieren die deze eis stellen, ooit hetzelfde zegt over de honderdduizenden Arabieren die eind 19e en begin 20e eeuw naar Palestina trokken en nu als ‘inheems’ worden beschouwd. Dit is geen abnormaal standpunt in Jordanië – dit is een gangbare gedachte. Zowel in de intelligentsia als door de gewone burger wordt aangenomen dat op een dag bijna alle Joden in Israël eruit zullen worden verdreven, en dat dit een morele verplichting is.

Deze oproep om Joden uit het Midden-Oosten etnisch te zuiveren, veroorzaakte geen verontwaardiging of protest vanuit de Arabische wereld. Deze openbare oproep tot een massale schending van de mensenrechten wordt eveneens genegeerd door de ‘mensenrechten’ -gemeenschap en door degenen die beweren dat hun verzet tegen het zionisme gebaseerd is op morele principes.

Bronnen: Brabosh naar een artikel van EoZ “Arabs still publicly demand the expulsion of Jews from Israel in major newspapers” van 30 augustus 2020 op de site van Elder of Ziyon

*****************************
ENGLISH:

During Israel's War of Independence (1947-1949), more than 40,000 Jews were expelled from Judea & Samaria, aka the West Bank, where they had lived for generations. Not until 1967 will many of them return to their homes [image source: Quora]

Ad Dustour is a Jordanian newspaper that has been publishing since 1966. It is one of the top 100 websites in Jordan and strongly supports King Abdullah. Yesterday one of his columnists called for the expulsion of almost all Jews living in Israel.

Khaled Al-Zubaidi is the author of an August 30, 2020 article in Ad Dustour entitled: "They have no future in our region."

Guess who he's talking about? Correct: the Jews.

Zubaidi, who also writes for Ammon News and other Jordanian media, claims that Jews and Arabs were living in peace in Palestine before 1948. This is a lie, of course - I recently documented the deadly attack and rapes of Arabs against Jews in Hebron in 1834, just to give one example.

He ends the article by saying that all Jews whose families arrived after modern Zionism was founded should be forcibly expelled:

It is certain that 72 years after the Nakba of Palestine, and despite the intensification of oppression by the enemies, all demographic, economic and vital data confirms that the Zionist entity has no future in Palestine and the Arab region. Netanyahu's place is in Poland or Boston, where he came from, and anyone like him knows their natural place. The Jews who have lived among us for a long time have the same rights and obligations as we have, but the stranger's fate will be more serious than they think, as they have no future in our region.

Note that none of the Arabs making this demand ever says the same about the hundreds of thousands of Arabs who migrated to Palestine in the late 1800s and early 1900s and are now considered "indigenous". This is not an abnormal position in Jordan - this is a common thought. In the intelligentsia as well as by the commoner, it is believed that one day nearly all Jews in Israel will be expelled, and that this is a moral obligation.

This call to ethnically purify Middle Eastern Jews caused no outrage or protest from the Arab world. This public call for a massive human rights violation has also been ignored by the "human rights" community and by those who claim that their opposition to Zionism is based on moral principles.

Sources: to an article by EoZ “Arabs still publicly demand the expulsion of Jews from Israel in major newspapers” of August 30, 2020 on the site of Elder of Ziyon

Google Translate