02 juni 2018

2018-06-02 Beëindig de anti-Israël activiteiten van de EU (Eldad Beck)

31 mei 2018

Ondanks de sterke economische en diplomatieke banden met de Joodse staat veroordeelt de Europese Unie vaak als eerste haar gedrag en geeft zij miljoenen dollars uit aan instellingen die haar veiligheid ondermijnen. 

European Union foreign policy chief Federica Mogherini  (Reuters)

Eldad Beck schrijft:

In het verleden probeerden Israëlische regeringen om voor de hand liggende redenen de economie van Israël aan die van Europa te binden. Israël heeft op veel gebieden veel te bieden en de Europeanen hebben veel geld. De geografische nabijheid van het continent maakt Europa tot de belangrijkste handelspartner van Israël. Hoewel Israël toegang heeft tot diverse belangrijke EU-programma's, heeft deze relatie, die heeft bijgedragen aan de omvorming van Israël tot een stabiele en toonaangevende economie, een zware prijs gekregen: de Europeanen hebben deze samenwerking afhankelijk gemaakt van hun betrokkenheid bij de binnenlandse aangelegenheden van Israël en van een belangrijke rol bij de bevordering van een "vredesproces" tussen Israël en de Palestijnen. Achteraf gezien was deze rol van meet af aan bedoeld om Europa in staat te stellen Palestijnse belangen te verdedigen ten koste van die van Israël.

Het gaat hier niet alleen om onbeperkte en onvoorwaardelijke hulp aan de Palestijnen in hun strijd om Judea en Samaria en, in het verleden, de Gazastrook te "bevrijden" van de "Israëlische bezetting". . . . Met middelen van de [EU] kunnen de Palestijnse Autoriteit en de VN-systemen voor vluchtelingeneducatie al jaren antisraëlisme en antisemitisch aanzetten propageren. Daarnaast moedigt de EU de financiering aan van organisaties die het Joodse karakter van Israël trachten uit te roeien en om te vormen van een "apartheidsstaat" tot een "staat van al zijn burgers". Het gaat hier niet om een wijziging van de status van de "bezette gebieden", maar om een fundamentele wijziging van de staat Israël. De EU steunt ook groepen en organisaties die zich verzetten tegen het beleid van de huidige regering, in een poging de interne Israëlische politiek te beïnvloeden. . . .

En toch had dit alles niet kunnen gebeuren als opeenvolgende Israëlische regeringen niet hadden toegestaan dat dit verschijnsel zich zou ontwikkelen en verergeren.

Israël is geen Europese kolonie en heeft er zeker geen belang bij om in zijn huidige staat toe te treden tot de Europese Unie. Als de EU geïnteresseerd is in goede betrekkingen met Israël, en daar zijn vele redenen voor, moet zij onmiddellijk stoppen met haar subversieve inspanningen om Israël regelingen en oplossingen op te leggen die noch in haar belang noch haar tot voordeel zijn. Als soevereine staat moet Israël dit en eisen en alles in het werk stellen om dit te voorkomen.

Eldad Beck

End the EU’s Anti-Israel Activities
MAY 31 2018
 

The European Union, despite strong economic and diplomatic ties with the Jewish state, is often the first to condemn its behavior and, moreover, gives millions of dollars to institutions that undermine its security. Eldad Beck writes:

[In the] past, Israeli governments sought, for obvious reasons, to tie Israel’s economy to that of Europe. Israel has much to offer in many fields, and the Europeans have a lot of money. Geographical proximity to the continent makes Europe Israel’s main trade partner. While Israel enjoys access to various major EU programs, this relationship, which contributed to Israel’s transformation into a stable and leading economy, came at a heavy price: the Europeans conditioned this cooperation on their involvement in Israel’s internal affairs and a significant role in the promotion of a “peace process” between Israel and the Palestinians. In retrospect, this role was meant from the outset to allow Europe to defend Palestinian interests at the expense of Israel’s.

This is not just about unlimited and unconditional assistance to the Palestinians in their struggle to “liberate” Judea and Samaria and, in the past, the Gaza Strip from “Israeli occupation.” . . . [EU] funds have allowed the Palestinian Authority and the UN refugee agency-education systems to propagate anti-Israel and anti-Semitic incitement for years. [In addition], the EU encourages the financing of bodies that seek to eradicate the Jewish character of Israel and transform it from an “apartheid state” to a “state of all its citizens.” This is not about bringing change to the status of the “occupied territories,” but rather a fundamental change to the state of Israel. The EU also supports groups and organizations that oppose the current government’s policies, in an effort to influence internal Israeli politics. . . .

And yet, all this could not have happened had successive Israeli governments not allowed the phenomenon to develop and intensify.

Israel is not a European colony and certainly has no interest in joining the European Union in its present state. If the EU is interested in good ties with Israel, and there are many reasons and motives for this to be the case, it must immediately cease its subversive efforts to impose on Israel arrangements and solutions that are neither to its advantage nor to its benefit. As a sovereign state, Israel must both demand this and make every effort to prevent it from happening.

Source: https://mosaicmagazine.com/pic...