08 november 2019

2019-11-08: De apartheid op de Westbank - Apartheid on the Westbank


Door Fred Maroun, een Canadese schrijver van Arabisch-Libanese afkomst. Vertaling en bewerking: Likoed Nederland, 8 november 2019.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In het Arabisch-Israëlische conflict is geen enkele kwestie controversiëler dan de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria.

Zelfs de naam van de plaats is controversieel, omdat Jordanië erin geslaagd is het gebied een nieuwe naam te geven: “Westbank”. Zo wordt het nu genoemd door de meeste mensen.

Die naamswijziging verdoezelt slim dat dit deel van het Midden-Oosten drieduizend jaar joodse geschiedenis heeft en dat het door de Arabische legers in hun oorlog tegen Israël in 1948 etnisch werd gezuiverd van Joden.

Israël wordt ervan beschuldigd een apartheidssysteem te hebben in Judea en Samaria, maar is daar echt apartheid?

Ik heb dat onderzocht. Mijn conclusie is: ja, er is duidelijk een vorm van apartheid in Judea en Samaria. Echter, die ligt anders dan wat de meeste mensen zouden verwachten.

Terwijl in Israël alle etnische groepen gelijke rechten hebben, is dat niet het geval in Judea en Samaria. 

In Judea en Samaria is er één groep die consequent en uitgebreid gediscrimineerd wordt op basis van hun etniciteit, en die groep is het Joodse volk. Deze vorm van discriminatie wordt afgedwongen door de Palestijnse Autoriteit. Hij wordt gehandhaafd door de Israëlische regering op basis van de Oslo-akkoorden.

Bovenstaande tabel geeft de beperkingen weer die in Judea en Samaria van toepassing zijn, afhankelijk van het gebied. De gebieden A, B en C zijn bepaald in de Oslo-akkoorden. De gebieden A en B staan onder Palestijns bestuur. Daar woont 96% van de Palestijnen in Judea en Samaria. Het verschil tussen gebied A en B is dat in gebied B de Palestijnse Autoriteit en Israël gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheidssituatie. Gebied C staat onder Israëlisch bestuur.

Een toelichting op de tabel:

  1. Israël garandeert geen bescherming voor Joden die naar gebied A gaan. Zij lopen daar een groot risico om door Palestijnen te worden aangevallen. Als de Palestijnse politie hen aantreft, draagt die hen over aan de Israëlische politie. Die kan hen dan aanklagen voor een strafbaar feit.
  2. Israëlische Joden mogen in gebied C wonen, maar alleen in die delen die daarvoor zijn aangewezen. Dat is slechts een klein deel van gebied C.
  3. Ook alleen in die delen mogen zij het land bebouwen. Echter, zij kunnen nooit eigenaar worden van het land. Terwijl Arabieren door grond te cultiveren na 10 jaar eigenaar daarvan kunnen worden.
  4. Bovenstaande beperkingen door de Palestijnse Autoriteit voor Israëlische Joden gelden niet voor Israëlische Arabieren.

Voor wie de Arabische wereld kent, is de apartheidssituatie in Judea en Samaria niet verrassend. Die wordt breed gedragen door de Palestijnen. In een opiniepeiling vorig jaar gaf 63% aan dat in een toekomstige Palestijnse staat Joden geen gelijke rechten zouden mogen krijgen.

In Israël hebben Joden en Arabieren wel dezelfde rechten. Maar uit de Arabische wereld zijn alle Joden verjaagd en hebben daarom niets meer over, laat staan rechten.

De situatie in Judea en Samaria is het gevolg van de etnische zuivering door Arabieren van de daar wonende Joden in 1948. Vanaf 1967 volgde een bescheiden terugkeer. Dat belet de Arabieren daar niet om in voorspoed te leven.

De enige zware beperkingen die er zijn, bestaan voor Joden, niet voor Arabieren. Judea en Samaria weerspiegelen tegenwoordig veel meer de Arabische wereld, waar geen plaats is voor Joden. En veel minder de Israëlische waarden van gelijke rechten voor iedereen.

________________________
ENGLISH

In the Arab-Israeli conflict, no issue is more controversial than the Jewish settlements in Judea and Samaria.

By Fred Maroun, a Canadian writer of Arab-Lebanese descent. V

Even the name of the place is controversial, because Jordan has succeeded in renaming the area: "Westbank". That's what it's called by most people now.

The name change cleverly conceals that this part of the Middle East has three thousand years of Jewish history and that it was ethnically purified by Jews in their war against Israel in 1948.

Israel is accused of having an apartheid system in Judea and Samaria, but is there really apartheid?

I investigated that. My conclusion is: yes, there is clearly a form of apartheid in Judea and Samaria. However, it is different from what most people would expect.

While in Israel all ethnic groups have equal rights, that is not the case in Judea and Samaria.

In Judea and Samaria there is one group that is consistently and extensively discriminated against based on their ethnicity, and that group is the Jewish people. This form of discrimination is enforced by the Palestinian Authority. It is maintained by the Israeli government on the basis of the Oslo Accords.

The table above shows the limitations that apply in Judea and Samaria, depending on the area. Areas A, B and C are defined in the Oslo Accords. Areas A and B are under Palestinian rule. 96% of Palestinians live in Judea and Samaria there. The difference between areas A and B is that in area B the Palestinian Authority and Israel are jointly responsible for the security situation. Area C is under Israeli rule.

An explanation of the table:

1. Israel does not guarantee protection for Jews going to area A. There they run a high risk of being attacked by Palestinians. When the Palestinian police find them, they hand them over to the Israeli police. He can then sue them for a criminal offense.
2.Israeli Jews may live in area C, but only in those areas designated for that purpose. That is only a small part of area C.
3.They can also cultivate the land only in those parts. However, they can never become the owner of the land. While Arabs can cultivate land after 10 years of ownership.
4. The above restrictions by the Palestinian Authority for Israeli Jews do not apply to Israeli Arabs.

For those who know the Arab world, the apartheid situation in Judea and Samaria is not surprising. It is widely supported by the Palestinians. In a poll last year, 63% said that in a future Palestinian state, Jews should not be given equal rights.

In Israel, Jews and Arabs do have the same rights. But all Jews from the Arab world have been driven out and therefore have nothing left, let alone rights.

The situation in Judea and Samaria is the result of the ethnic cleansing by Arabs of the Jews living there in 1948. From 1967 a modest return followed. That does not prevent the Arabs there from living in prosperity.

The only serious limitations that exist are for Jews, not for Arabs. Judea and Samaria nowadays reflect much more the Arab world, where there is no room for Jews. And much less the Israeli values of equal rights for everyone.

(Google Translate ICNN)