16 mei 2018

2018-05-16 De echte krantenkop: IDF redt duizenden Israëlische levens (Abraham Chicheportiche)

Er zijn deze week geen onschuldige Gazan-levens verloren gegaan bij het grenshek. Er zijn veel onschuldige levens gered aan de Israëlische kant van die grens.

The writer, born in Paris France, began writing articles in response to the exponential rise in anti-Semitism and hostility to Israel in the wake of 9/11 and is a contributor on Dreuz and other sites. He studied in the US, then made Alyah in 2012 and lives in Southern Israel. Abraham Chicheportiche, 16/05/18

Hoewel we het verlies aan mensenlevens in het algemeen kunnen betreuren, is er iets belangrijks om te onthouden over de 52 (zogenaamde pacifisten) die gisteren in Gaza zijn omgekomen.

Er zijn geen onschuldige doden gevallen.

Want degenen die vliegers lanceren die zijn doorspekt met molotovcocktails zijn niet onschuldig.

Omdat degenen die hevig woeden op de grens met messen, assen, stenen, brandende banden of vuurwapens niet onschuldig zijn.

Omdat degenen die proberen explosieve apparaten langs het hek te plaatsen niet onschuldig zijn.

Omdat degenen die proberen een grenshek te vernietigen niet onschuldig zijn.

Omdat degenen die dorst hebben naar bloed, absolute moord en wanhopig om het te bereiken zijn niet onschuldig.

Omdat degenen die banden verbranden om een rookgordijn te maken om aan te vallen en zichzelf te bedekken niet onschuldig zijn.

Omdat het niet onschuldig is dat Hamas kinderen en vrouwen naar de frontlinie stuurt.

Omdat degenen die grote tarwe velden verbranden in Israël met brandende vliegers niet onschuldig zijn.

Hamas stuurde mensen om te sterven, geholpen door UNRWA, die scholen sloot, geholpen door de meeste bedrijven, geholpen door een betaling in contanten aan al degenen die gewond raakten of omkwamen. Hamas biedt $3.000 aan families met één gedood familielid en $500 aan de verwondde.

En ze kregen wat ze wilden. Degenen die Hamas heeft gebruikt, zijn dood en de wereld zal Israël veroordelen.

Hamas zei gisteren 10.000 mensen klaar te hebben om te sterven en onschuldige Israëli’s te doden.

Ze probeerden de grens te bestormen, zoals ze hadden beloofd. Ze mislukten. Nakba weer.

En als u een bewijs van hun bedoelingen wilt, staat hieronder het Hamas-bericht dat op 15 mei 2018 op de Facebook-pagina is geplaatst

Hamas, die bewust mensen de dood instuurt die het heeft opgehitst in de Jodenhaat vanaf de wieg, is een criminele organisatie die de dood kweekt.

HEt is tijd dat de Europeanen, en in de eerste plaats de Fransen, ophouden hen te omarmen in de richting van slachtoffering en hen op deze dodelijke manier aanmoedigen.

De steltlopers, manipulatoren en vervalsers van de waarheid hadden liever gezien dat deze woedende en bloeddorstige demonstranten werden begroet met bloemen of Zwitserse pralines, dat Israël deze terroristen gewoon binnen zou moeten laten. Eén ding is zeker: deze media moedigen alleen maar de moord op Joden aan.

De dagen dat Joden hulpeloos waren? Dat was 75 jaar geleden. Niet langer. Joden kunnen zich vandaag de dag verdedigen.

"Als de Israëlische strijdkrachten hen niet hadden tegengehouden om de grens over te steken... Honderden, zo niet duizenden onschuldige mensen zouden zijn vermoord door een horde fanatieke islamitische terroristen.

Als de Israëlische strijdkrachten hen er niet van hadden weerhouden de grens over te steken om de goedkeuring van de wereld te krijgen, zouden honderden zo niet duizenden onschuldige mensen zijn vermoord door een horde fanatieke islamitische terroristen die niets anders willen dan Joden vermoorden en verminken.

Ik zie het nieuws dus niet als 52 terroristen die worden gedood - of welk getal het ook blijkt te zijn.

Ik zie het nieuws als duizenden onschuldige Israëlische levens die gered zijn.

Dank u wel IDF.

G-d zegene Israël.

The real headline: IDF saves thousands of Israeli lives

There were no innocent Gazan lives lost at the border fence this week. There were many innocent lives saved on the Israeli side of that border.

Abraham Chicheportiche, 16/05/18

While we can deplore the loss of life in general, there is something important to remember about the 52 (so-called pacifists) who died in Gaza yesterday.

There were no innocent lives lost.

 • Because those who launch kites laced with Molotov cocktails are not innocent.
 • Because those who rage violently on the border with knives, axes, stones, burning tires or fire arms are not innocent.
 • Because those who try to place explosive devices along the fence are not innocent.
 • Because those who try to destroy a border fence are not innocent.
 • Because those who are thirsty for blood, absolute murder and desperate to achieve it are not innocent.
 • Because those who burn tires to create a smokescreen to attack and cover themselves are not innocent.
 • Because Hamas sending children and women to the front line is not innocent.
 • Because those who burn large wheat fields in Israel with burning kites are not innocent.
 • Hamas sent people to die, helped by UNRWA, which closed schools, helped by most businesses, helped by a cash payment to all those who were injured or killed. Hamas offers $3,000 to families with one member killed and $500 to the injured.

  And they got what they wanted. Those whom Hamas has used are dead and the world will condemn Israel.

  Hamas said they had 10,000 people ready to die and kill innocent Israelis yesterday.

  True to their word, they tried to storm the border. They failed. Nakba again.

  And if you want proof of their intentions, below is the Hamas message posted on may 15, 2018 on its Facebook page

  Hamas, which deliberately sends to death people whom it has fanaticized in the hatred of Jews from their cradle, is a criminal organization that cultivates death.

  t is time for the Europeans, and the French in first place, to stop caressing them in the direction of victimization and encouraging them in this deadly way.

  The still-liars, manipulators and falsifiers of the truth would have preferred that these raging and bloodthirsty protesters be greeted with flowers or Swiss chocolates, that Israel should simply submit and let these terrorists in. One thing is certain, these media only encourage the killing of Jews.

  The days when Jews were helpless? That was 75 years ago. No longer. Today Jews can defend themselves.

  "If Israel’s defense forces had not stopped them from crossing the border...hundreds if not thousands of innocent people would have been murdered by a horde of fanatical Islamic terrorists”.

  If Israel's defense forces had not stopped them from crossing the border in order to gain the world's approval, hundreds if not thousands of innocent people would have been murdered by a horde of fanatical Islamic terrorists who want nothing more than to murder and to mutilate Jews.

  So I do not see the news as 52 terrorists being killed - or whatever number it turns out to be.

  I see the news as thousands of innocent Israeli lives saved.

  Thank you IDF.

  G-d bless Israel.