30 juli 2017

2017-07-30 Een goede relatie naar de knoppen. (Naomi Ragen)


Door Naomi Ragen op 6 juli 2017

Er is Iets verschrikkelijk misgegaan in de relatie tussen Amerikaanse en Israëlische Joden. Ik zeg dit als een Amerikaanse Jodin die bijna een halve eeuw in Israël heeft gewoond. Maar als iemand denkt dat dit begon met Women of the Wall of met PM Netanyahu’s recente - en ik denk het ongelukkige - terugkrabbelen op de overeenkomst over egalitair gebedsruimte bij de Kotel, lijdt hij aan selectief geheugen, zoniet volledige ontkenning.

Er was een tijd waarin Amerikaanse Joden hun pennies niet alleen in hun pushkas zetten om het worstelende Joodse thuisland te helpen. Ze zetten hun leven op het spel. Ik praat over Lou Lenert en Leon Frankel, Gideon Lichtmann en George Lichter, Harold Livingston en Al Schwimmer en Bob Vickman, Amerikaanse Joden die dachten dat het niet genoeg was om de nazi's te verslaan, ze moesten zich bij hun broers in Israël aansluiten Zodat het Joodse volk een plek zou kunnen krijgen als de volgende nazi's aan de macht kwamen. Zij hebben bedrijven en vriendinnen achtergelaten en de Israëlische Luchtmacht gecreëerd, zonder welke dat ik en zes miljoen andere Israëlische Joden niet in ons eigen land zouden leven maar verspreid over de hele wereld wachten, zoals de Joden van Frankrijk en de Joden van Groot-Brittannië, en de Joden van België, voor de volgende verschrikkelijke islamitische wreedheid om hen en hun families te raken.


Zonder deze Amerikaanse Joden zou er geen Israël zijn.

Maar zoals de kinderen van de helden van de 'Save Private Ryan' generatie die denken dat het patriottisme verkeerde is, voelen deze generatie Amerikaanse Joden niet echt alles wat verband houdt met Israël. Ik kan je niet vertellen hoeveel keer zeer mooie, opgevoede, zorgzame Amerikaanse Joodse vrouwen mij hebben verteld dat, hoewel president Obama niet geweldig was voor Israël, was hij een geweldige president voor hen als Amerikanen. ‘Jij woont niet hier,' vertellen ze mij. "We hebben andere prioriteiten."

Ik herinner me toen de voormalige president Obama boog voor Saoedi-Arabië, de Israëlische verkiezing van de premier met zijn geld probeerde te verstoren en zijn handpicked “specialists” werden overgestuurd om ervoor te zorgen dat Israëli’s links zouden stemmen, diezelfde mensen die ons de nachtmerrie van Oslo brachten en de schandelijke en onjuiste ontkoppeling van Gaza, dezelfde mensen die bijna mijn familie opbliezen in het Park Hotel op Seder-nacht. Maar Israëli’s, net zoals Amerikanen, luisteren niet meer naar verkiezingsslogans.

Vandaar, president Trump.

We kozen voor Netanyahu en we waren enthousiast toen hij naar Amerika ging om het Congres te overtuigen over de existentiële bedreiging voor onze mensen om Iran een nucleair vermogen te geven en dat onze Amerikaanse Joodse broers dachten dat hij thuis had moeten zijn blijven.

Deze zelfde mensen hebben hun best gedaan om op Hillary Clinton te stemmen, ondanks duidelijk bewijs van de anti-Israëlische vooroordelen van haar partij, en haar goedkeuring van de heel heel anti-Israël Obama.

En nu, hier zijn we. De Joden van Amerika zijn woedend. De goede mensen die hier op vakantie komen en alle vormen van Israëlische liefdadigheidsinstellingen ondersteunen en de slechte die hier zelf nooit geweest zijn en die vreemden toestaan voor hun kinderen alle kosten te betalen voor de Birthright vakantie. (Red, Birthright biedt de mogelijkheid om naar Israel te komen) Hun kinderen ervaren uit de eerste hand waar we in Israël voor zijn gestorven: een Joods vaderland met een leger en een luchtmacht en een bloeiende economie, en mooie parken en mooie huizen, na duizenden jaren vervolging, moord en dakloosheid. Toch ben ik blij dat ze hier komen, in plaats van hun vakantie in Cancun te vieren of zich bij de JStreet-antisemieten aan te sluiten.

Voor degenen die gevuld zijn met woede, zeg ik dit: Ik ben het met je eens over hoe walgelijk het is dat de Haredim hun weg in de macht hebben gevodnen, zodat ze Joodse wetten kunnen verstoren en Joodse heilige plaatsen kunnen beheersen, waardoor het leven miserabel wordt voor de rest van ons, met inbegrip van orthodoxe Joodse vrouwen zoals ikzelf.

Maar ik betreur het nog meer dat je je kinderen niet Joods heb opgevoed of liefde voor de Joodse staat Israë heb meegegeven. Als je hen anders had opgevoed - of zelf ander was opgegroeid - dan zou een miljoen Amerikaanse conservatieve en hervormende Joden die Aliyah maken, het hele politieke systeem in dit land volledig veranderd hebben, en zouden de Haredim het niet voor het zeggen hebben.

Maar nu zijn wij het die het geluk ontbeert.

A Good Relationship Gone Bad

by Naomi Ragen on July 6th, 2017

Something is terribly broken in the relationship between American and Israeli Jews. I say this as an American Jew who has lived in Israel for almost half a century. But if anyone thinks this started with Women of the Wall or PM Netanyahu’s recent – and I believe unfortunate – backtracking on the agreement over egalitarian prayer space at the Kotel, he is suffering from selective memory, if not total denial.

There was a time when American Jews not only put their pennies in their pushkas to help the struggling Jewish homeland. They put their lives on the line. I’m talking about Lou Lenert and Leon Frankel, Gideon Lichtmann and George Lichter, Harold Livingston and Al Schwimmer and Bob Vickman, American Jews who thought it wasn’t enough that they helped defeat the Nazis, they needed to join their brothers in Israel so that the Jewish people would have a place to go when the next Nazis came to power. They left behind businesses and girlfriends and created the Israeli Air Force, without which I and six million other Israeli Jews would not be living in our own country, but spread out all over the world waiting, like the Jews of France, and the Jews of Great Britain, and the Jews of Belgium, for the next horrible Islamic atrocity to hit them and their families.

Without these American Jews, there would be no Israel.

But like the children of the heroes of the “Saving Private Ryan” generation who think patriotism is wrongheaded, this generation of American Jews don’t really feel all that connected to Israel. I can’t tell you how many times very nice, educated, caring American Jewish women have told me that even though President Obama wasn’t great for Israel, he was a wonderful president for them as Americans. “You don’t live here,” they tell me. “We have other priorities.”

I remember when former President Obama was bowing to Saudi Arabia, interfering in Israel’s election of Prime Minister with his cash and his handpicked “specialists” sent over to make sure Israelis voted in the Left, those same people who brought us the Oslo nightmare and the shameful and wrong-headed disengagement from Gaza, the same people who almost got my family blown up in the Park Hotel on Seder night. But Israelis, like Americans, aren’t listening to electioneering slogans anymore.

Hence, President Trump.

We elected Netanyahu, and we were thrilled when he went to America to convince Congress about the existential threat to our people of allowing Iran a nuclear capability, and incensed that our American Jewish brothers thought he should have stayed home.

These same people did their best to vote in Hillary Clinton, despite clear evidence of the anti-Israel bias of her party, and her endorsement by the very, very anti-Israel Obama.

And now, here we are. The Jews of America are incensed. The good ones, who come here on vacation and support all manner of Israeli charities, and the bad ones who have never been here once and who allow strangers to give their kids all expenses paid vacations on Birthright in order to do us the favor of allowing their children to experience first-hand what we in Israel have died for: a Jewish homeland with an army and an air force and a flourishing economy, and lovely parks and pretty homes, after thousands of years of persecution, murder, and homelessness. Still, I’m glad they come to see, rather than spending their vacation in Cancun or joining the JStreet anti-Semites.

For those who are filled with fury, I say this: I agree with you about how disgusting it is that the haredim have wormed their way into power so that they can distort Jewish laws and control Jewish holy sites, making life miserable for the rest of us, including Orthodox Jewish women like myself.

But I am even more sorry that you have raised your children not to care about being Jewish, or about the Jewish State of Israel. If you had raised them differently – or been raised differently yourselves – then a million American Conservative and Reform Jews making Aliyah would have completely changed the entire political system in this country, and the haredim would be out of luck.

But as for now, it is we who are out of luck.