08 mei 2018

2018-06-05 Een overwinnende explosie in het Kinneret (Ben Packer)

Vandaag reed ik naar het noorden langs het Kinneret (Zee van Galilea) en uit het niets was er een explosie aan de zijkant van mijn auto! Het was vrij luid, maar ik hield mijn hoofd koel. Het duurde een paar seconden voordat ik me realiseerde wat er eigenlijk was gebeurd, in tegenstelling tot de schijnbare mogelijkheid om het doelwit te worden van een IED. (Red: improvised explosive device, IED, geïmproviseerde bom)

De explosie vond plaats tussen de weg en het Kinneret, in een afgeschermd gebied met borden die waarschuwen voor mijnen. Het werd al snel duidelijk dat dit gebied daadwerkelijk van mijnen werd ontdaan! Aan de andere kant van de weg, naar de Golanhoogte, viel het me op dat er meer mijnen waren. Ik keek omhoog en merkte duidelijk op dat dit een gebied was dat het meest waarschijnlijk leek waar een mogelijke aanval vanuit de richting Syrië vandaan zou kunnen komen - vandaar de historische mijnen.

Ik was blij. Eerst was ik blij dat het eigenlijk geen IED was. Toen was ik blij dat er, als alle mijnen waren verwijderd, nu meer gebied in het land Israël zou zijn dat productief kan worden gebruikt door het Joodse volk. Maar toen dacht ik verder: Nu Iran openlijk dreigt Israël vanuit Syrië aan te vallen, zijn we zo vastberaden dat we zullen weigeren onze vijanden te sussen door hun de Golanhoogte over te geven, dat we deze defensieve maatregelen, die niet langer nodig zijn, kunnen opheffen en kunnen genieten van het goede land dat ons is beloofd. Ik was daar het gelukkigst over! Dit waren overwinningsexplosies!

Ben Packer

Oude Stad, Jeruzalem

A Victorious Explosion at the Kinneret

Today I was driving up north along the Kinneret (Sea of Galilee) and, out of nowhere, there was an explosion to the side of my car! It was pretty loud, but I kept my cool. It took a few seconds before I realized what had actually happened, as opposed to the seeming possibility of being targeted by an IED.

The explosion took place between the road and the Kinneret, in an area cordoned off with signs warning of mines. It soon become clear that this area was actually being cleared of mines! I then noticed on the other side of the road, leading towards the Golan Heights, there were more mines. I looked up at the mountains and clearly observed that this was an area that seemed the most probable from which any potential attack from the direction of Syria might come - hence the historical mines.

I was happy. First I was happy that it wasn't actually an IED. Then I was happy that, once all the mines are removed, there would now be more area in the Land of Israel that can be used productively by the Jewish People. But then I thought a little more: At a time when Iran is publicly threatening to attack Israel from Syria, we are so resolute that we will refuse to appease our enemies by surrendering the Golan Heights to them that we can remove these defensive measures that are no longer necessary and enjoy the good land that was promised to us. I was happiest about that! These were victory explosions!

Ben Packer

Old City, Jerusalem

Originally from Petersburg, Virginia, Ben Packer moved to Israel in 1999, where he served in the IDF's Givati Brigade in the Gaza Strip. Ben served as a Rabbi on campus at Univ. of North Carolina and at Duke Univ. Ben now serves as Director of the Jerusalem Heritage House (www.heritagehouse.org.il) and Co-Director of Young Jewish Conservatives (www.youngjewishconservatives.org). He lives in the Old City of Jerusalem with his wife and 6 children.