26 maart 2020

2020-03-26Einde van het goedkope vliegtijdperk - End of the low-cost flight era

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nadat de crisis afgelopen is zullen de vliegprijzen oplopen tot het hoge niveau van vele jaren geleden.

Bron: Globes
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

Reken er maar op dat de tijd van lage tarieven afgelopen is. Vliegmaatschappijen zijn door de corona pandemie dieper in de schulden gekomen. Na de crisis zullen zij verhoging van de vluchtprijs niet kunnen vermijden. Denk maar niet dat er nog voor 10 euro van Tel Aviv naar Boedapest gevlogen kan worden.

In het nachtmerriescenario voor de toekomst van de civiele luchtvaartindustrie rapporteerde afgelopen week het CAPA Centrum voor Luchtvaart, dat door de crisis de meeste luchtvaartmaatschappijen wereldwijd zullen omvallen, tenzij de overheden hen te hulp schiet. Volgens het CAPA-rapport zullen vele luchtvaartmaatschappijen de verlammende werking van deze catastrofe op de meeste van hun afzetmarkten niet overleven.

De Italiaanse regering heeft Alitalia genationaliseerd om het te behouden. Alitalia, dat al op de rand van een faillissement stond ver voor de crisis, ontving van de regering een overbruggingslening.

Luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld moeten onmiddellijk actie ondernemen om hun cash-flow te verbeteren door belastingverlagingen of leningen en subsidies. Hoewel het duidelijk is dat de civiele luchtvaartindustrie echter niet het enige slachtoffer van de crisis is, is het duidelijk voor de maatschappijen dat de prioriteiten van regeringen veranderd zijn.

In navolging van Italië heeft President Trump van de VS vastgesteld dat hij van plan is de luchtvaartmaatschappijen te helpen. Hij zei: “We gaan de luchtvaartmaatschappijen 100% steunen want het is niet hun schuld.” Luchtvaartmaatschappijen in de VS vragen $ 350 miljard hulp aan de regering. De luchtvaartsector in de VS maakt het meeste winst, speciaal waar het binnenlands passagiersverkeer in normale tijden betreft.

Het CAPA-rapport legt uit dat de problemen van de luchtvaartmaatschappijen niet te wijten zijn aan de dramatische terugval in vluchten; het komt ook doordat meer en meer landen hun landingsbanen sluiten voor luchtverkeer vanuit de hele wereld. Dit houdt ook een verbod in van de VS voor vluchten uit Europa. Net zoals in Israël worden ook in Canada, Polen, Jordanië en Rusland vreemdelingen de entree geweigerd. Georgië, Australië en Nieuw-Zeeland zullen volgen. Luchtvaartmaatschappijen in de meeste van deze landen zullen hun vluchten stopzetten.

In zo’n situatie, gaat het rapport verder, komt er nog bij dat naast het afzeggen van vluchten de luchtvaartmaatschappijen geen tickets voor de toekomst kunnen verkopen. Alsof dat nog niet genoeg is, worden duizenden tickets afgezegd en moeten die maatschappijen, afhankelijk van de wetten van het land, de passagiers hun geld terugbetalen.

Het jongleren met teruglopende cash-flow gecombineerd met schulden en leningen onderstrepen de problemen van de luchtvaartmaatschappijen.

De aanvraag voor vluchten is weggevallen.

Ryanair kondigde deze week aan dat hoewel er een reële mogelijkheid bestond dat hun gehele vloot van 450 vliegtuigen aan de grond zouden moeten blijven, $4 miljard cash-flow hen is staat zou stellen om te overleven. Dat is niet het geval met andere luchtvaartmaatschappijen.

Brian Pearce, de hoofdeconoom van International Air Transport Association (IATA) zei op een door hen gehouden persconferentie, dat de meeste luchtvaartmaatschappijen niet genoeg geld hebben om meer dan drie maanden te overleven.

“De crisis verergerd en treft het merendeel van de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd.”

Buiten de 30 grootste luchtvaartmaatschappijen die het langer uithouden is er een steeds groter wordende liquiditeitscrisis.

“Het grootste probleem is niet langer dat mensen bang zijn om te vliegen, maar dat grenzen gesloten zijn. De vraag naar vluchten is weggevallen. Op 5 maart schatten we de schade aan die industrie op $ 113 miljard en dachten toen dat dat het slechtste scenario was. Het is ons nu duidelijk dat dit bedrag sterk is gestegen.”

Pearce benadrukte dat het liquiditeitsprobleem 75% van de luchtvaartmaatschappijen treft. “Zelfs vóór de coronacrisis begonnen deze luchtvaartmaatschappijen met een zodanige ‘cash-balance’ die hen in staat stelde om het twee maanden uit te houden. Nu met deze substantiële terugval in activiteiten kunnen ze alleen overleven met onmiddellijke steun van de regering.” Pearce maakte ook opmerkingen over de terugloop van vrachtvluchten, dat vorig jaar begon met de handelsoorlog tussen de VS en China, “die erger wordt en die een negatieve invloed heeft op de inkomsten van luchtvaartmaatschappijen.”

Het is een feit dat na de crisis de wereldwijde luchtvaartindustrie heel anders zal zijn dan wat het tot nog toe geweest is. Het is een redelijke voorspelling dat sommige luchtvaartmaatschappijen het niet zullen halen. De vraag is welke het eerst failliet verklaard wordt (nadat de prijsvechter Flybe uit de UK, die al in de problemen was vóór de crisis, zijn deuren moest sluiten toen de crisis aanbrak).

Zelfs als er niet veel luchtvaartmaatschappijen ten onder zouden gaan, dan zullen de meeste overlevers in verregaande moeilijkheden verkeren en de wetten van de competitie zullen er anders uit gaan zien. Bedrijven zoals Ryanair zullen niet meer door kunnen gaan met de verkoop van tickets voor 10, 20 of zelfs niet voor 50 euro. Bovendien hoeft Ryanair niet te concurreren met een bedrijf dat bodemprijzen aanbiedt, want er is geen bedrijf dat zich dat kan veroorloven.

Het zal vele maanden duren nadat de crisis voorbij is voordat de civiele luchtvaart weer hersteld is. Sommigen geloven dat het wel een jaar kan duren. De gehavende luchtvaartmaatschappijen zullen hun dienstregelingen en tijdschema’s niet volledig kunnen hervatten. Hun staf zal kleiner zijn (na massaontslagen) en het hervatten van hun activiteiten zal aarzelend en langzaam op gang komen. De civiele luchtvaartsector was een welvarende sector voor de crisis, maar zal terugkeren naar het niveau van jaren geleden, zowel in grootte als in de hoeveelheid passagiers.

Vanwege het verlies aan beschikbaar inkomen bij het publiek, zal de toename aan recreatieve vluchten tot een stop komen. Mensen hebben op zijn best onbetaald verlof en zijn op zijn slechtst ontslagen. Bovendien moeten zij hun huishoudbudgetten weer opbouwen. Vakanties kunnen wachten. De zakensector moet zich ook weer herstellen. Zakelijke passagiers hebben inmiddels ook het digitaal vergaderen met overzeese collega’s ontdekt. Bedrijven moeten ook herstellen van de crisis en zullen ongetwijfeld het reizen van hun werknemers terugschroeven. De civiele luchtvaart zal van alle kanten druk ervaren.

De mogelijkheden voor reisbureaus

Als de crisis over is, zullen we in de civiele luchtvaart prijzen zien verschijnen zoals jaren geleden toen we voor een vlucht naar Europa zelfs $ 400,-- en $ 500,-- betaalden. Als bijvoorbeeld El Al de lening van NIS 700 miljoen krijgt die zij van de staat willen hebben (in ruil voor een bezuiniging op grote schaal) samen met de schulden van de recent aangeworven luchtvaartmaatschappijen, zal het niet kunnen vermijden dat de kosten van de afbetalingen in de consumententarieven verwerkt zullen worden. Deze rekensom zal over de hele wereld toegepast worden.

Wie gaat hiervan profiteren? Het in elkaar klappen van de civiele luchtvaart en het toerisme heeft ook de reisbureaus geraakt. Zij hebben hun activiteiten in een klap zien verdwijnen. Eigenlijk bestaan de meeste van hun activiteiten uit het reageren op gecancelde vluchten, het gevecht aangaan met luchtvaartmaatschappijen die die gecancelde vluchten niet vergoeden, en onderhandelen met andere leveranciers. Uiteindelijk zouden ze er echter van kunnen gaan profiteren.

Een passagier, die een vlucht geboekt had voor de crisis, heeft er een les uit geleerd. “Ik heb een vlucht geboekt bij een onbekende maatschappij in Spanje via internet. De vlucht werd echter gecanceld. Toen ik probeerde mijn geld terug te krijgen werd ik van het kastje naar de muur gestuurd, kreeg geen enkele response, noch mijn geld terug. Ik weet zeker dat als de coronacrisis voorbij is, ik mijn vluchten alleen ga boeken bij een regulier en verantwoord reisbureau, dat in zulke gevallen voor mij zal zorgen. Ik heb mijn les geleerd,” zei hij. Het is heel wel mogelijk dat de ervaring van deze passagier een zekere troost kan zijn voor de beschadigde reisbureausector in haar strijd om te overleven.

 

**********************************
ENGLISH:

 After the crisis ends, air fares will inevitably return to the high levels of many years ago.

Source: Globes

Get ready for the end of the low-cost trend that brought us cheap flights. As airlines sink deeper in debt because of the coronavirus pandemic, they will be unable to avoid raising fares after the crisis. Forget about €10 flights from Tel Aviv to Budapest.

In the nightmare scenario for the future of the civil aviation industry published this week by the CAPA Center for Aviation, the crisis will cause most of the world's airlines to fold, unless a fairy godmother comes to their aid, i.e. governments. According to the CAPA report, most airlines will not survive the catastrophe of the paralysis afflicting aviation in most of its markets.

he Italian government has nationalized Alitalia in order to save it. Alitalia, which was on the verge of shutting down long before the crisis, received a bridging loan from the government.

Airlines all over the world are calling for immediate action to improve their cash flow, through tax cuts or loans and monetary grants. Since it is clear that the civil aviation industry is not the only sufferer in the crisis, however, it is clear to the airlines that governments' priorities have changed.

In addition to Italy, US President Donald Trump has also stated that he plans to help US airlines, saying "We're going to back the airlines 100% - it's not their fault." US airlines are asking the government for $50 billion in aid. The US aviation market is the most profitable in the world, especially internal US passenger traffic in normal times.

The CAPA report explains that the airlines' problems are not confined to the dramatic drop-off in demand for flights; they are also being affected by more and more countries closing their gates to global aviation, including a US ban on flights from Europe. In addition to Israel, among the countries that have already banned entry of foreigners are Canada, Poland, Jordan, Russia, and Georgia and Australia and New Zealand are set to follow. Airlines in most of these countries are discontinuing their flights.

In such a situation, the report says, in addition to canceling their flights, airlines are unable to sell tickets for the future. As if that were not enough, airlines are receiving thousands of ticket cancellations and must refund the passengers' money, depending on the laws in each country.

This highlights the airlines' problem - dwindling cash flow combined with the liabilities and loans that they juggle as a matter of course.

"Demand for flights has disappeared"

Ryanair announced this week that while there was a real possibility that it would have to ground its entire fleet of 450 aircraft, its €4 billion cash flow would enable it to survive. This is not the case with other airlines.

t a (virtual) press conference held by the International Air Transport Association (IATA), Brian Pearce, the organization's chief economist, said that most airlines did not have enough money to survive for more than three months. "The crisis is getting worse, and is afflicting the vast majority of the world's airlines. Outside of the 30 largest airlines, which can survive longer, there is a deepening liquidity crisis.

"The main problem is no longer that people are afraid to fly; it's that borders are being closed. The demand for flights has disappeared. On March 5, we estimated the damage to the industry at $113 billion, which we thought at the time was the worst-case scenario. It's clear to us that this amount has greatly increased."

Pearce emphasized the liquidity problem afflicting 75% of the airlines. "Even before the coronavirus crisis, these airlines began 2020 with a cash balance enabling them to survive for two months. Now, with this substantial drop-off in activity, they will be unable to survive without immediate government support." Pearce also commented on the decline in air cargoes, which began last year with the trade war between the US and China, "and which is getting worse now," and which is also having a negative impact on the airlines' revenue.

It is definite that after the crisis passes, the global civil aviation industry will be completely different from what it has been up until now. The prediction that some airlines will not survive is quite reasonable. The question is which will be the first to declare bankruptcy (after UK low-cost airline Flybe, which was in trouble before the crisis, closed its doors when the crisis hit).

Even if not many airlines go under, most of the survivors will be in desperate straits, and the competition laws will therefore also be changed. Companies like Ryanair will not be able to continue selling tickets for €10, €20, or even €50. Furthermore, Ryanair will not have to compete with a company that can afford to offer bargain basement prices, because no company will be able to afford it.

It will take the civil aviation industry many months after the virus passes to recover, and some believe that recovery will take a year. The battered airlines will not resume their full schedules and timetables. Their staff will be smaller (following mass layoffs), and the resumption of their activity will be gradual and hesitant. The civil aviation sector, which was prosperous before the crisis, will revert to what it was many years ago, both in the size of companies and the extent of passenger traffic.

The increase in the frequency of leisure flights will come to a stop with the loss of disposable income among the public, which has been put on unpaid leave at best and fired at worst, and which will also have to rebuild their household economies. Vacations can wait. The business sector will also have to recover. Business passengers have already discovered the option of holding work meetings with overseas colleagues by screen. Companies will also have to recover from the crisis, and will undoubtedly cut back on travel by employees. Civil aviation will face pressure from every direction.

Travel agents' window of opportunity

When the crisis ends, the language of prices in civil aviation will go back to what it was years ago, even to the years when we paid $400 and $500 for a flight to Europe. For example, if El Al Airlines gets the NIS 700 million state loan it wants (in return for a large-scale cost-cutting program), together with its liabilities from the airlines it recently procured, it will be unable to avoid rolling the cost of its loan payments onto the consumer through fares. This mathematics will be applied all over the world.

Who will be in a position to profit? The collapse of civil aviation and tourism has also hit the travel agents, who have seen their activity disappear instantly. Actually, most of their activity consists of responding to flight cancellations, battling against airlines refusing to refund passengers for canceled flights, and pleading with other suppliers. They may wind up profiting, however.

One passenger who ordered a flight before the crisis, has learned a lesson. "I ordered a flight from some unknown airline in Spain that I found on the Internet. Now, when I have to get a refund for the flight, which was canceled, I'm getting bumped from one place to another, and I can't get any response or my money back. I know that when the virus is finished, I'll order a flight only from a regular and responsible travel agent, who will take care of me in such cases. I learned my lesson," he said. It is very possible that this passenger's experience will be of some comfort to the battered travel agent sector in its battle for survival.