13 juni 2018

2018-06-13 Er zal bloed zijn (David Ben Horin)

"Dank G-d voor Israël” is een wekelijkse column. Deze week: Als het goed is om het te verliezen.

David Ben Horin

In plaats van met ons te onderhandelen, een soort compromis aan te bieden en uiting te geven aan elke vorm van bereidheid om een normaal leven te leiden, heeft Hamas zijn toevlucht genomen tot vliegers vol gas, chemicaliën en vuur met als enig doel ons land te verbranden. Tot op heden is meer dan 1.000 hectare van het fijnste groen in Israël tot as gereduceerd.

Buiten mijn geboortestad Afula reden twee monsters door een landbouwschool voor kinderen en gooiden molotovcocktails naar de velden, waarbij een deel van het schoolterrein in brand werd gestoken.


Stabbing in Afula June 11,2018 (Photo via Twitter Yeshiva News)

Een 18-jarig meisje op weg naar examens werd neergestoken en bijna gedood door een terrorist in de stad.

Het is een constante herinnering van wie ze zijn, en wie we zijn. We bouwen. We geven onderwijs aan onze kinderen. We groeien. Wij zijn een vrije samenleving die burgers beloont voor hun inspanningen en hun bijdragen aan de natie en de mensheid. We eren de heiligheid van het Land dat God ons gegeven heeft door het te laten groeien tot zijn volle pracht.

Ze branden. Ze vernietigen. Zij dwingen hun kinderen onwetend te zijn. Ze vervangen hun kindertijd door horror door hen te leren hoe te haten, hoe te kwetsen en hoe te doden. Resultaten worden niet beloond. Mensen worden betaald om onschuldige mannen, vrouwen, kinderen en baby's te vermoorden. Ze krijgen geld om het land te verbranden dat God ons heeft gegeven.

Ze bidden 5 keer per dag dat God het werk van Adolph Hitler zal voortzetten door ons uit te roeien. We bidden voor vrede elke keer dat we de Shemonei Esrei, Aleinu en Kaddish bidden - alle onderdelen van elke set van Joodse gebeden. We kunnen geen hap brood eten zonder Hashem om vrede te vragen.

Ik hou van het Land met al mijn wezen. Het brengt onnoemelijk geluk in mijn familie. Dank G-d, Hashem heeft ons een plaats gegeven die heel, heel goed is. Ik verafschuw haat, woede en verdriet. Maar zelfs gelukkige mensen geven toe dat er momenten zijn waarop deze wegen nodig zijn, al was het maar voor een snelle omweg.

Haat is liefde omgekeerd. Het is wat je voelt als je bereid bent om naar elke gewenste lengte te gaan om te beschermen wat je liefhebt. Alleen als je zo van iets houdt, kun je zoveel energie verzamelen om het te beschermen. We houden van het land, dus we haten met elke vezel van ons bestaan elk monster die aan zou durven het schade toe te brengen.

Er zijn momenten waarop we moeten ontketenen. Waar we niet om moeten geven wat de sneeuwvlokken in de Burbankstudio's denken, of wat de dystopische democraten in hun ochtendkranten zullen jammeren.

Deze monsters verbrandden ons land. Een pak zielloze dieren verbrandde een stuk van onze ziel. Huppelzwijnen verbrandden een stukje van ons hart.

Ik ken mensen die 100 dollarshirts dragen
die zich bukken en een vuil plakje 
sigaretten oppakken

Ik ken mensen die 100 dollarshirts dragen die zich bukken en een vuil plakje sigaretten oppakken, simpelweg omdat die op een straat in ons land ligt. Zij zien Israël als een vertrouwen dat God ons gegeven heeft om over te waken. Zelfs een stuk afval in een openbare ruimte is een gruwel. Hij loopt zelfs naar  het midden van de straat als er iets afschuwelijks is.

Wij zijn de enige natie op aarde die vandaag meer bomen in leven heeft dan 100 jaar geleden. Elk jaar lichten een miljard vurig rode Kalanit-bloemen het land op. Sinaasappels bloeien in de herfst. Olijven ontspruiten in de nazomer. Het land is ons leven.

Wij zijn een vreedzame natie die waardering heeft voor diegenen onder onze neven die hun inspanningen richten op het liefhebben van hun familie. Wij willen rust met degenen die hier als wettige Israëlische burgers willen wonen.

Maar voor degenen die ons land willen ontheiligen, weet dit. Je ontheiligt onze Thora en onze God. De passie die wij Joden voor onze God hebben, versterkt meer dan vierduizend jaar, doet ISIS en Iran eruitzien als pussycats. Herinnert u zich Simson de Richter? Hij was de eerste die zijn leven opofferde in de Naam van God om zoveel mogelijk afgodendienaren te doden. Dat deden ook de krijgers van Massada.

Zij deden het niet voor een levenpensioen voor hun mamma. Zij deden het voor God.

Herinnert u zich de Makkabeeën? Het waren geen slapeloze lafaards gericht op vrouwen en kinderen. Ze vochten een oorlog tegen het machtigste rijk dat er ooit is geweest om de eer van God te verdedigen.

Ze deden het niet om een kop koffie te delen in Diezinghoff straat. Ze deden het, zodat ze God konden dienen.

We zullen meer opofferen en harder strijden voor God dan jullie ooit hebben, en jullie ooit zullen strijden.

Als u ons land verbrandt en onze God bespot, markeer dan mijn woorden: Er zal bloed zijn.

Aan de andere kant.

We zijn net klaar met onze verhuizing. De laatste doos bevatte twee items. Een daarvan was de schaal. De andere was de laatste kabel waarmee onze computer aan de monitor werd bevestigd.

"Honey, ik vond gewoon onze schaal en onze Facebook. Wat pakken we eerst uit?

Het heeft een week geduurd voordat we er één uit de doos haalden! Ik ben blij te kunnen melden dat ik na drie keer verplaatsen van het apparaat, ik 2 kilo verloren ben.

Joodse Veerkracht

De brand op school veroorzaakte een groot probleem. De dag dat het gebeurde was het einde van schoolfeest voor ouders en kinderen. Er werd gesproken over het annuleren van het evenement totdat de lokale oudercommissie een verklaring aflegde:

"Gisteravond hebben we allemaal zelfgemaakte gerechten voor de kinderen bereid. Er zijn tonnen voedsel voor iedereen. We zullen u vanavond zien."

Zelfs Hamas kan een Joods buffet niet stoppen. Het brengt in perspectief hoe we vieren:

"Ze probeerden ons te doden. G-d is tussenbeide gekomen. Laten we eten.

Ik woon al meer dan 15 jaar in Israël en wil u het echte verhaal vertellen. Het land waar ik woon, is gelukkig, laid back, gefocust en rijk aan zoveel gebieden van het leven. Het is mijn grootste verlangen om alle emotionele, fysieke en spirituele rijkdom van de staat Israël met u te delen en u een voorproefje te geven van het sublieme geluk dat wij hier elke dag voelen. Mijn naam is David Ben Horin en dit is mijn schatkamer in het land Israël.

David Ben Horin (INN:DBH) 

The writer works as a marketing manager in a hi-tech company in Hadera and loves Israel passionately. He can be found at https://www.proudlycandid.com/


There will be blood

Thank G-d for Israel is a weekly column. This week: When it is okay to lose it.

David Ben Horin

Instead of negotiating with us, offering some sort of compromise, expressing any type of willingness to live a normal life, Hamas has resorted to flying kites full with gas, chemicals, and fire for the sole purpose of burning our land. To date, over 1,000 acres of Israel’s finest greenery has been reduced to ashes.

Outside my hometown of Afula, two monsters drove by a children’s Agricultural School and threw Molotov cocktails at the fields, burning down a portion of the school grounds.

An 18 year old girl on her way to exams was stabbed and almost killed by a terrorist inside the city.

It’s a constant reminder of who they are, and who we are. We build. We educate our children. We grow. We are a free society that rewards citizens for their efforts, and their contributions to the nation and mankind. We honor the sanctity of the Land God gave us by enabling it to grow to its full splendor.

They burn. They destroy. They force their children to be ignorant. They replace their childhood with horror by teaching them how to hate, how to hurt, and how to kill. Achievement is not rewarded. People get paid to murder innocent men, women, children, and babies. They get money to burn the Land God gave us.

They pray 5 times a day that God will continue the work of Adolph Hitler in wiping us out. We pray for peace every time we recite the Shemonei Esrei, Aleinu, and Kaddish – all parts of every set of Jewish prayers. We can’t eat a morsel of bread without asking Hashem for peace.

I love the Land with all my being. It brings untold happiness to my family. Thank G-d, Hashem has put us in a place that is very, very good. I abhor hate, anger, and sadness. But even happy people admit that there are times when these avenues are necessary, even if just for a quick detour.

Hate is love inverted. It’s what you feel when you are willing to go to any length to protect what you love. Only when you love something so much, can you garner so much energy to protect it. We love the Land, so we hate with every fiber of our being any monster who would dare harm it.

There are moments when we need to unleash. Where we shouldn’t care a wink about what the snowflakes over in Burbank studios think, or about what the dystopian Democrats will whine about in their morning papers.

These monsters burnt our Land. A pack of soulless animals burnt a piece of our soul. Rabid savages burnt a piece of our heart.

I know people who wear $100 shirts who bend down and pick up a dirty carton of cigarettes simply because it is lying on the streets of our Land. They see Israel as a trust God gave to us to guard over. Even a piece of trash in a public area is an abomination. He even runs into the middle of the street if there is something detestable.

We are the only nation on earth to have more trees alive and well today than 100 years ago. Every year, a billion fiery red Kalanit flowers light up the Land. Oranges are in bloom in the autumn. Olives sprout in late summer. The Land is our life.

We are a peaceful nation who appreciates those among our cousins who focus their efforts on loving their families. We desire tranquility with those willing to live here as law abiding Israeli citizens.

But for those who wish to desecrate our Land, know this. You are desecrating our Torah and our God. The passion we Jews have for our God, strengthened over four thousand years, makes ISIS and Iran look like pussycats. Remember Shimshon the Judge? He was the first one to sacrifice his life in the Name of God in order to kill as many idolaters as he could. So were the warriors at Massada.

They didn’t do it for a lifetime pension for their mommies. They did it for God.

Remember the Maccabees? They weren’t spineless cowards aiming at women and children. They fought a war against the mightiest empire that ever existed to defend God’s Honor.

They didn’t do it to share a cup of coffee in Diezinghoff street. They did it so they could serve God.

We will sacrifice more, and fight harder for God than you ever have, and you ever will.

If you burn our land and mock our God, mark my words: There will be blood.

On the Lighter Side

We just finished up our move. The last box contained two items. One was the scale. The other was the final cable attaching our computer to the monitor.

“Honey, I just found our scale and our Facebook. Which do we unpack first?”

It took a week before we actually took one out of the box! I am happy to report that after repositioning the device three times, I lost 2 pounds.

Jewish Resilience

The fire at the school caused a big problem. The day it happened was the end of school party for parents and children. There was talk about cancelling the event until the local parents committee made a statement:

“We all spent last night preparing homemade dishes for the children. There are tons of food for everyone. We will see you tonight.”

Not even Hamas can stop a Jewish buffet. It puts into perspective how we celebrate:

“They tried to kill us. G-d intervened. Let’s eat.”

Living in Israel for over 15 years, I want to share with you the real story. The country I live in is happy, laid back, focused, and rich in so many areas of life. It is my greatest desire to share with you all the emotional, physical, and spiritual wealth the State of Israel offers, and to give you a taste of the sublime happiness we all feel here each and every day. My name is David Ben Horin and this is my treasure trove of the Land of Israel.

Source: http://www.israelnationalnews....