03 juni 2018

2018-07-24 Free Gaza! (Dovid Ben-Meir)


Er zijn mensen, ook Joden, die protesteren met borden: “Bevrijd Gaza! Dit is een boodschap waar ik het volledig mee eens ben! Bevrijd Gaza! Om deze slogan te begrijpen heeft men natuurlijk een beetje achtergrond nodig. Wat betekent "Vrij Gaza"? 

Als er mensen stonden met borden te lezen: "Vrije Liefde", zou ik veronderstellen dat ze nog leefden in de jaren 60. Als hun tekens lezen: "Free Beer", het is waarschijnlijk een oude politieke rally of de opening van een nieuw café. Er is "Free Parking!" met de universele dissonantie tussen de spelregels en wat kinderen eigenlijk doen als ze Monopoly spelen. Misschien is een van de beroemdste “Vrij -----“ wel “Free Willy!" en daarom ga ik ervan uit dat "Free Gaza!" betekent dat Gaza gevangen wordt gehouden en moet worden vrijgelaten. 

Wat verwijst  “Free Gaza!”naar : het volk, een stad of een stuk land of alle drie? De vraag is hoe het doel moet worden gedefinieerd en met welke middelen dit doel moet worden bereikt.

Blijkbaar denken de mensen die de borden houden ten onrechte dat Israël - en Israël alleen - de schuld heeft, alsof Israël de sleutel heeft om Gaza vrij te laten en dat kwaadwillig niet doet en zonder goede reden. Dat is vreemd, want Israël heeft dertien jaar geleden Gaza verlaten, de sleutel weggegeven aan de lokale bevolking en gevraagd om gestoord te worden door raketten, mortieren en aanvalstunnels. Is dat te veel gevraagd? 
Israël verwijderde 8.000 eigen burgers die tientallen jaren eerder gemeenschappen hadden opgebouwd uit lege zandduinen. Deze gemeenschappen exporteerden 10 procent van alle Israëlische landbouwexport - geen slecht bestaansmiddel. Toen Israël al zijn burgers en soldaten uit Gaza terugtrok, liet het kassen achter, de middelen om die lucratieve, voor de export bestemde landbouw voort te zetten. Wat is er met die kassen gebeurd? Heeft Gaza dat deel van de Israëlische landbouwexport overgenomen? Zou het niet een zegen zijn voor de mensen van Gaza? Dat wel, maar die kassen waren vernield. Daarnaast waren veel Gazanen die in die kassen in hun levensonderhoud voor Joden hadden voorzien nu werkloos, net als anderen die vroeger in Israël werkten maar dat niet meer konden.

"Ah", zegt u, "Dat komt omdat Gaza belegerd wordt door Israël! Niemand kan in Israël werken en geen enkele cherrytomaat mag worden geëxporteerd"!

Luisteren: Gaza heeft drie "buren": Israël, Egypte en de zee. Israël is, net als elk ander land, niet verplicht zijn grenzen open te stellen voor buitenlanders. Egypte heeft ook zijn grens gesloten voor de Gazanen. De zeeroute is inderdaad geblokkeerd, maar zelfs de U.N. (de Commissie Palmer) heeft de wettigheid en legitimiteit van die blokkade erkend. 

Waarom? Dit is waar veel mensen in de war raken, het paard achter de wagen spannen. De situatie in Gaza is niet het gevolg van het sluiten van Gaza. Gaza is gesloten en juridisch geblokkeerd door de zee, omdat de gekozen leiders van Gaza de oorlog hebben verklaard aan Israël en alle Joden. De oorlog die zij eenzijdig verklaren, is in naam van de extremistische islamitische ideologie van Hamas, die niets te maken heeft met de materiële en economische omstandigheden in Gaza; de Gazanen zijn slechts pionnen voor die ideologie die die materiële omstandigheden schept.

Kunt u zich voorstellen dat Amerikanen in maart 1945 met borden stonden “Free Berlin! Natuurlijk niet! In 1945 was Berlijn toen bijna volledig belegerd en onder voortdurend bombardement omdat de Duitse leiders Duitsland naar een imperialistische oorlog hadden gevoerd om zijn buren te veroveren uit egoïsme en een doctrine vol haat. Zolang de nazi’s aan de macht waren - kon niemand iets moreels  doen voor de burgers van Berlijn. Pas nadat Duitsland zich onvoorwaardelijk had overgegeven, kon er iets worden gedaan om de benarde situatie van de Berlijnse burgers te verlichten.

Zolang Hamas in Gaza regeert en meer geïnteresseerd is in het doden van Israëli’s dan in het zorgen voor een fatsoenlijk leven voor de Gazanen - niets dat echt en effectief kan worden gedaan om de ellende van de Gazanen te verlichten. De hulp aan Gaza gaat in de eerste plaats naar de Hamas-oorlogsmachine tegen Israël; als er nog restanten zijn, gaan die naar de mensen volgens hun lidmaatschap van de verschillende terroristenorganisaties. In plaats van te investeren in het veranderen van Gaza in Singapore of de Rivièra, wordt het geld letterlijk in de grond gesmeten.

Dus ja: “Free Gaza! Bevrijd Gaza van Hamas, en dan kan een beter leven voor alle betrokkenen beginnen.

Dovid Ben-Meir


Free Gaza!

There are people, including Jews, who stand in protest with signs reading: "Free Gaza!" This is a message I fully agree with! Free Gaza! Of course in order to make sense of this slogan one needs a bit of background. What does "Free Gaza" mean? 

If there were people standing around with signs reading: "Free Love", I would assume they were still living in the 1960s. If their signs read: "Free Beer", it's probably an old-time political rally or the opening of a new pub. There's "Free Parking!" with the universal dissonance between the rulebook and what kids actually do when playing Monopoly. Perhaps one of the most famous "Free -----" is "Free Willy!" therefore I assume that "Free Gaza!" means that Gaza is held captive and should be released. 

What does "Free Gaza!" refer to: the people, a city or a piece of land or all three? The question is how to define the goal and the means to achieve it.

Apparently the people holding the signs mistakenly think that Israel – and Israel alone – is to blame, as if Israel has the key to let Gaza free and is maliciously not doing do so and for no good reason. This is strange since, after all, Israel left Gaza 13 years ago, giving away the key to the locals, and asking just not to be disturbed by rockets, mortars and attack tunnels. Is that too much to ask? 
Israel expelled 8,000 of its own citizens who had built communities out of empty sand dunes decades before. Those communities exported 10% of all Israeli agricultural exports – not a bad bit of a livelihood. When Israel withdrew all its citizens and soldiers from Gaza, it left behind hothouses, the means to continue that lucrative, for-export agriculture. What happened to those hothouses? Has Gaza taken over that portion of Israeli agricultural exports? Wouldn't it be a boon to the people of Gaza? It would, but those hothouses were trashed. In addition, many Gazans who had made a living working for Jews in those hothouses were now out of work, as were others who used to work in Israel but no longer could.

"Ah", you say, "That's because Gaza is under siege by Israel! No one can work in Israel and not a single cherry tomato can be exported!"

Listen: Gaza has three "neighbors": Israel, Egypt and the sea. Israel, like any other country, is under no obligation to open its borders to foreigners. Egypt also has closed its border to Gazans. The sea route is indeed blockaded– but even the U.N. (the Palmer Commission) has recognized the legality and legitimacy of that blockade. 

Why? This is where many people get confused, putting the cart before the horse. The situation in Gaza is not a result of Gaza being closed. Gaza is closed and legally blockaded by sea because the elected leaders of Gaza have declared war on Israel and all Jews. This war that they unilaterally declare is in the name of Hamas extremist Islamic ideology that has nothing to do with the material and economic conditions in Gaza; Gazans are just pawns to that ideology that creats those material conditions.

Could you imagine Americans standing with signs reading "Free Berlin!" in March of 1945? Of course not! In 1945 the reason Berlin was then almost under siege and under continual bombardment was because the German leaders had led Germany to an imperialist war to conquer its neighbors out of selfishness and a doctrine full of hatred. As long as the Nazis were in power – there was nothing one could morally do for the civilians of Berlin. Only after Germany unconditionally surrendered could anything be done to relieve the plight of Berlin civilians.

As long as Hamas rules in Gaza and is interested more in killing Israelis than in making decent lives for Gazans – nothing that can really and effectively be done to relieve the distress of Gazans. Aid given to Gaza goes first to the Hamas war-machine against Israel; if there are any leftovers, they go to people according to affiliation to the several terrorists organizations. Instead of investing in turning Gaza into Singapore or the Riviera – the money is literally sunk in the ground.

So yes: "Free Gaza!" Free Gaza from Hamas, and then a better life can begin for all involved.

Source: https://www.jpost.com/Blogs/Se...