30 maart 2020

2020-03-30: Een terugblik op de oude Joodse geschiedenis van Gaza – Deel 2 - A look back at the ancient Jewish history of Gaza - Part 2

Verovering en bezetting van Gaza in 1918 door het Britse leger op het einde van de Eerste Wereldoorlog. De Britten zullen hun bezetting van de Gazastrook pas opgeven in mei 1948 aan de vooravond van Israël’s onafhankelijkheid op 14 mei [beeldbron: Wiki]

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Vervolg van Deel 1: Een terugblik op de oude Joodse geschiedenis van Gaza

Wijnen en olijven Een van de beroemdste reizigers die het Land van Israël bezocht, die zijn bezoek hier in 1481 registreerde, is Rabbi Meshulam van Volterra. Rabbi Meshulam vertelt dat de Joden van Gaza wijn maakten, beschrijft een kleine synagoge die actief was in de stad, en noemt de locatie van Delilah’s huis, waar Simson woonde.

Een van de meer opwindende gebeurtenissen die hij heeft opgegraven, vond plaats twee jaar voor de Zesdaagse Oorlog van 1967, toen de Joden niet langer in Gaza woonden. Destijds wilden de Egyptenaren een casino bouwen in de buurt van de haven van Gaza, en de bouwwerkzaamheden brachten een prachtig mozaïek aan het licht.

Aanvankelijk beweerden christelijk religieuze functionarissen dat het deel uitmaakte van de overblijfselen van een kerk uit de vijfde eeuw, maar archeoloog professor Michael Avi-Yonah en een formele archeologische opgraving die daar na de oorlog werd uitgevoerd, ontdekten dat het mozaïek behoorde tot een 1.500 jaar oud -oude synagoge (zie Deel 1).

Het mozaïek bevatte veel tekeningen van wijnstokken en olijven, evenals een gedetailleerde afbeelding van een harp, waarop de naam David voorkomt. Het mozaïek was in slechte staat, maar gelukkig fotografeerde de katholieke priester van Gaza – die altijd had gedacht dat de site een synagoge was en geen kerk – het toen het relatief intact was.

In 1921, toen het nieuws van de rellen in Jaffa zich verspreidde, besloten de joden van Gaza hun relaties met de lokale Arabieren niet te testen en verlieten ze de stad, ook al smeekte Mufti Hajj Said al-Husseini, een persoonlijke vriend van Nissim Elkayam, hen niet te vertrekken. Hij beloofde dat niemand hen kwaad zou doen. Pas toen de zaken tot rust kwamen, keerden de joden terug.

De Grote Moskee van Gaza werd zwaar beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog
[beeldbron: Wikiwand]

Acht jaar later, in 1929, toen de slachting van de joden van Hebron door toedoen van hun Arabische buren bekend werd, verzamelden de Britten de 44 joden die nog in Gaza woonden op een binnenplaats van een hotel om hen te beschermen. Op 25 augustus trokken Arabische bendes gewapend met zwaarden en dolken de straat op. Kort daarna lanceerden ze een aanval op het hotel. De Britse politie rende voor hun leven.

David Gshouri, een van de joodse inwoners, had een vergunning om een wapen te dragen. Hij vuurde in de lucht en de menigte deinsde achteruit. Een andere menigte relschoppers slaagde erin een andere kamer binnen te dringen, waar de plaatselijke apotheker, Dr. Yakar, en een paar andere joden zich verstopten.

Een van de Arabieren viel Dr. Yakar aan, die hem met zwavelzuur besproeide en hem tot de aftocht dwong. Op dit punt arriveerde de hoogwaardigheidsbekleder Hajj Said a-Shawa, wiens zoon Rashad in de jaren zeventig de burgemeester van Gaza zou worden. A-Shawa stond bij de ingang van het hotel en probeerde de relschoppers te kalmeren, maar vond het moeilijk.

De Britten besloten geen risico te nemen en verwijderden de joden uit de stad. Ze werden met vrachtwagens naar het treinstation gebracht. Onderweg vielen Arabieren de vrachtwagens aan en nogmaals, waren het Said Al-Shawa en twee van zijn andere zonen die moed toonden en samen met de Joden in de vrachtwagens stapten en de aanvallers afsloegen. Die nacht kwam er een trein uit Alexandrië en de joden brachten hem naar Lod. Zelfs toen ze aan boord waren, gooiden gekke Gazanen stenen naar de treinramen.

De nieuw benoemde burgemeester van Gaza, Rushdi Al-Shawa, spreekt tijdens de inauguratieceremonie van de gemeenteraad van Gaza, 26 november 1956. Op de achtergrond wappert de Israëlische vlag. Een maand eerder, op 29 oktober 1956, waren Israël, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de Gazastrook en het Sinaï-schiereiland binnen getrokken en begonnen daarmee de Suezoorlog van 1956. Onder internationale druk trok de Anglo-Franse Task Force zich voor het einde van 1956 terug en het Israëlische leger trok zich in maart 1957 terug uit de Sinaï en Gaza, dat sinds 1948 (tot 1967) werd bezet door Egypte [beeldbron: Wiki]

Een oude alliantie De joden van Gaza, zegt Hoberman, zijn de hulp die ze van de A-Shawa-familie hebben gekregen nooit vergeten. Later hebben ze ze terugbetaald. Na de Sinaï-campagne in 1956 werd luitenant-kolonel Mordechai Elkayam, de zoon van Nissim, benoemd tot adjunct-gouverneur van Gaza. Elkayam benoemde een andere zoon van Al-Shawa, Rushdi, tot burgemeester (plaatje hierboven).

Rushdi Al-Shawa was aan de vooravond van de oorlog door de Egyptenaren afgezet. Maar Al-Shawa dacht dat zijn herbenoeming hem een medewerker zou maken. Om hem te beschermen, schreven functionarissen van de Israëlische militaire regering een nationalistische, anti-Israëlische toespraak voor hem.

De toespraak maakte de bereidheid van Al-Shawa om de baan te aanvaarden afhankelijk van aanzienlijke steun aan Gaza van de Israëlische regering. A-Shawa was oorspronkelijk van plan een vleiend, pro-Israël-adres te geven dat hij zelf had geschreven. De truc werkte. De duizenden Gazanen die zich op het plein van het stadhuis hadden verzameld, juichten hem toe en gaven hem de macht terug.

De tweede keer dat Israël de Al-Shawa-familie hielp, was toen het hoorde dat Arabische nationalisten van plan waren Rashad, de jongere broer van Rushdi, te vermoorden. De moord was gepland als wraak voor Israël en had Rushdie teruggebracht tot burgemeester. Destijds was Rashad de leider van een criminele bende en had hij ook contact met een Egyptische terroristische organisatie.

Elkayam, die nog vice-gouverneur van Gaza was, arresteerde Rashad en zette hem in de gevangenis om hem in leven te houden. Het officiële excuus was zijn lidmaatschap van de terroristische groep. Rushdie werd naar Elkayam’s kantoor geroepen om te protesteren tegen de arrestatie van zijn broer en pas toen de omstandigheden werden uitgelegd, ontspande hij.

Israël betaalde de familie A-Shawa voor de derde keer terug in 1971, toen Ziad al-Husseini, commandant van de ‘bevrijdingskrachten’ in de Gazastrook, zelfmoord pleegde in de kelder van burgemeester Al-Shawa. Al-Husseini liet een brief achter waarin hij de familie Al-Shawa ‘de smerigste in de geschiedenis van Palestina’ noemde.

Hoberman zegt dat de brief ‘ondankbaar’ was. “Burgemeester Al-Shawa voerde al weken onderhandelingen met de IDF om vrije doorgang te verzekeren voor al-Husseini en zijn vrienden, en heeft nooit onthuld dat de terroristische voortvluchtige zich in zijn eigen huis verstopte“, voegt hij eraan toe.

Na de zelfmoord van Al-Husseini gaf de toenmalige minister van Defensie Moshe Dayan het bevel om het huis van Al-Shawa te bombarderen, hem van al zijn officiële posities te verwijderen en hem voor de rechter te brengen. Andermaal haastte de familie Elkayam zich om de Al-Shawa’s te redden.

Moshe Elkayam, de broer van de adjunct-gouverneur, verscheen op televisie en vertelde kijkers hoe de familie Al-Shawa zijn eigen familieleden had gered tijdens de rellen van 1929. Dayan, die het verhaal van de familie Elkayam kende, hielp bij het regelen van het tv-optreden, zowel om A-Shawa te helpen als om zichzelf een reden te geven om diens huis niet te bombarderen.

Hoberman wijdt de laatste verschillende hoofdstukken van zijn boek aan de geschiedenis van de Gush Katif-nederzettingen en hun evacuatie in de terugtrekking van 2005. Hoberman ziet die nederzettingen als de voortzetting van de eerdere joodse gemeenschap in de stad Gaza, de ‘zuidelijke poort naar het land van Israël’.

Hij gelooft dat op een dag de synagogen van Gush Katif zullen worden herbouwd, net zoals de Hurva-synagoge in de Joodse wijk van de oude stad van Jeruzalem – die de Jordaniërs in 1948 beschoten – tien jaar geleden werd herbouwd en gerenoveerd. Ondertussen is Hoberman tevreden met het onderzoeken en documenteren van de generaties geschiedenis van de Joodse aanwezigheid in de Gazastrook.

door Nadav Shragai

Bronnen: BRABOSH
♦ een artikel op deze blogEen terugblik op de oude Joodse geschiedenis van Gaza – Deel 1” van 29 maart 2020
♦ naar een artikel van Nadav Shragai “Gaza, like you never knew it; For modern-day Israelis, Gaza is synonymous with terrorism and alienation. But Gaza has a long history of a thriving Jewish presence, explains researcher Haggai Hoberman” van 19 maart 2020 op de site van Israel Hayom**********************************
ENGLISH:

Conquest and occupation of Gaza in 1918 by the British army at the end of the First World War. The British will not relinquish their occupation of the Gaza Strip until May 1948 on the eve of Israel's independence on May 14 [Image Source: Wiki]

Continued from Part 1: A look back at the ancient Jewish history of Gaza

Wines and Olives One of the most famous travelers who visited the Land of Israel, who registered his visit here in 1481, is Rabbi Meshulam of Volterra. Rabbi Meshulam says that the Jews of Gaza made wine, describes a small synagogue that was active in the city, and the location of Delilah's house, where Samson lived.

One of the more exciting events he unearthed occurred two years before the 1967 Six-Day War, when the Jews no longer lived in Gaza. Back then, the Egyptians wanted to build a casino near the port of Gaza, and the construction work uncovered a beautiful mosaic.

Initially, Christian religious officials claimed it was part of the remains of a fifth-century church, but archaeologist Professor Michael Avi-Yonah and a formal archaeological excavation carried out there after the war discovered that the mosaic belonged to 1,500 years old -old synagogue (see Part 1).

The mosaic contained many drawings of vines and olives, as well as a detailed depiction of a harp bearing the name David. The mosaic was in poor condition, but luckily the Catholic priest of Gaza - who had always thought the site was a synagogue and not a church - photographed it when it was relatively intact.

In 1921, when news of the riots in Jaffa spread, the Jews of Gaza decided not to test their relations with the local Arabs and left the city even though Mufti Hajj Said al-Husseini, a personal friend of Nissim Elkayam not to leave them. He promised that no one would harm them. Only when things settled down did the Jews return.

The Great Mosque of Gaza was badly damaged during the First World War
[image source: Wikiwand]

Eight years later, in 1929, when the slaughter of the Jews of Hebron became known through their Arab neighbors, the British gathered the 44 Jews still living in Gaza in a hotel courtyard to protect them. On August 25, Arab gangs took to the streets armed with swords and daggers. Shortly afterwards they launched an attack on the hotel. British police ran for their lives.

David Gshouri, one of the Jewish residents, was licensed to carry a weapon. He fired into the air and the crowd flinched. Another crowd of rioters managed to enter another room, where the local pharmacist, Dr. Yakar, and a few other Jews hid.

One of the Arabs attacked Dr. Yakar, who sprayed him with sulfuric acid and forced him to retreat. It was at this point that dignitary Hajj Said a-Shawa arrived, whose son Rashad was to become the mayor of Gaza in the 1970s. A-Shawa stood at the hotel entrance and tried to calm the rioters, but found it difficult.

The British decided not to take any chances and removed the Jews from the city. They were taken to the train station by trucks. On the way, Arabs attacked the trucks and again, it was Said Al-Shawa and two of his other sons who showed courage and got on the trucks with the Jews and repelled the attackers. That night a train came from Alexandria and the Jews brought it to Lod. Even when they were on board, crazy Gazans threw rocks at the train windows.

The newly appointed mayor of Gaza, Rushdi Al-Shawa, speaks during the inauguration ceremony of the Gaza City Council, November 26, 1956. The Israeli flag flies in the background. A month earlier, on October 29, 1956, Israel, France and the United Kingdom had entered the Gaza Strip and the Sinai Peninsula, starting the 1956 Suez War. Under international pressure, the Anglo-French Task Force withdrew before the end of 1956. and the Israeli army withdrew in March 1957 from Sinai and Gaza, which had been occupied by Egypt since 1948 (until 1967) [image source: Wiki]

An old alliance The Jews of Gaza, Hoberman says, have never forgotten the help they received from the A-Shawa family. Later they refunded them. After the Sinai campaign in 1956, Lt. Col. Mordechai Elkayam, the son of Nissim, was appointed Deputy Governor of Gaza. Elkayam appointed another son of Al-Shawa, Rushdi, as mayor (picture above).

Rushdi Al-Shawa had been deposed by the Egyptians on the eve of the war. But Al-Shawa thought his reappointment would make him an employee. To protect him, officials from the Israeli military government wrote a nationalist, anti-Israel speech to him.

The speech made Al-Shawa's willingness to accept the job conditional on significant support for Gaza from the Israeli government. A-Shawa originally intended to give a flattering, pro-Israel address that he had written himself. The trick worked. The thousands of Gazans who had gathered in the town hall square cheered him on and gave him back the power.

The second time Israel helped the Al-Shawa family was when it learned that Arab nationalists were planning to murder Rashad, Rushdi's younger brother. The murder was planned as revenge for Israel and had Rushdie reduced to mayor. At the time, Rashad was the leader of a criminal gang and was also in contact with an Egyptian terrorist organization.

Elkayam, who was still Deputy Governor of Gaza, arrested Rashad and imprisoned him to keep him alive. The official excuse was his membership in the terrorist group. Rushdie was called to Elkayam's office to protest his brother's arrest and only when the circumstances were explained did he relax.

Israel paid the A-Shawa family back for the third time in 1971, when Ziad al-Husseini, commander of the "Liberation Forces" in the Gaza Strip, committed suicide in the basement of Mayor Al-Shawa. Al-Husseini left a letter calling the Al-Shawa family "the dirtiest in the history of Palestine."

Hoberman says the letter was "thankless." "Mayor Al-Shawa had been negotiating with the IDF for weeks to ensure free passage for al-Husseini and his friends, and never revealed that the terrorist fugitive was hiding in his own home," he added.

Following Al-Husseini's suicide, then-Defense Minister Moshe Dayan ordered the bombing of Al-Shawa's house, removing him from all his official positions, and bringing him to justice. Once again, the Elkayam family rushed to save the Al-Shawas.

Moshe Elkayam, the brother of the Deputy Governor, appeared on television and told viewers how the Al-Shawa family had saved their own relatives during the 1929 riots. Dayan, who knew the Elkayam family's story, helped arrange the TV appearance, both to help A-Shawa and to give himself a reason not to bomb his home.

Hoberman dedicates the last several chapters of his book to the history of the Gush Katif settlements and their evacuation in the 2005 withdrawal. Hoberman sees those settlements as the continuation of the earlier Jewish community in the city of Gaza, the "southern gate to the land of Israel '.

He believes that one day the synagogues of Gush Katif will be rebuilt, just as the Hurva synagogue in the Jewish quarter of the old city of Jerusalem - which the Jordanians shot at in 1948 - was rebuilt and renovated ten years ago. Meanwhile, Hoberman is satisfied with researching and documenting the generations' history of the Jewish presence in the Gaza Strip.

by Nadav Shragai

Sources: BRABOSH
♦ an article on this blog “A look back at the ancient Jewish history of Gaza - Part 1” of March 29, 2020
♦ from an article by Nadav Shragai “Gaza, like you never knew it; For modern-day Israelis, Gaza is synonymous with terrorism and alienation. But Gaza has a long history of a thriving Jewish presence, explains researcher Haggai Hoberman ”of March 19, 2020 on the site of Israel Hayom


google translate