24 juli 2018

2018-07-24 Gevaarlijke leugens - Dangerous lies


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Leugens over en rond Israël vermenigvuldigen zich als ratten en vergiftigen het denken van mensen over Israël en over wat er gaande is in het Midden-oosten

Bron: Jan van Barneveld, 23 november 2013


Omdat die leugens gemeengoed onder de meeste mensen en zo tot ‘waarheid’ gepromoveerd zijn is het nodig wat tegengif te verspreiden. 

Waar leugens en laster over het Joodse volk toe kunnen leiden heeft de Holocaust in WO II ons geleerd. 

De leugens die nu over Israël gaan zijn niet alleen gevaarlijk voor Israël maar voor de hele wereld. Het zal ons in vreselijke, Syrië-achtige situaties brengen. We zijn gewaarschuwd.

We zullen zo beknopt mogelijk de volgende leugens, iets vriendelijker genoemd mythen, bespreken:

  1. De mythe over Palestina als een vruchtbaar land eeuwenlang bewoond door het Palestijnse volk
  2. De mythe van een Palestijns volk, dat afstamt van de oude Kanaänieten of van de oude Filistijnen
  3. De leugen over de Israëlische bezetters van Palestijns land
  4. De leugen over Zionistische onderdrukkers van arme Palestijnen
  5. Leugens over de nederzettingen, die tegen het internationaal recht zouden ingaan en die een gevaar zouden zijn voor het vredesproces
  6. De leugen over een Palestijnse staat, die vreedzaam in nauwe samenwerking naast Israël bestaat
  7. En hoe verder?? 

Ten slotte zullen we nagaan wat het tragische einde van die mythen en leugens zal zijn.


1. Palestina vol Palestijnen

Wonen er al eeuwen Palestijnen met een rijk verleden en een rijke cultuur in een vruchtbaar Palestina? Dat is het verhaal dat door Arafat zo’n 50 jaar geleden is verzonnen en dat aan de Arabische kinderen in de zogenaamde Westbank op school wordt geleerd.  In sneltreinvaart een klein stukje geschiedenis: 

De meeste Joden in het toenmalige Judea en Samaria werden in de jaren 70 en 135 door de Romeinen vermoord of verjaagd. Maar altijd bleef er een kleine rest over in het Beloofde Land.  De Romeinse bezetters werden vervangen door de Perzen en daarna kwamen de Byzantijnen het land leegroven. Toen, in 636 door Arabische islamitische stammen helemaal verwoest.  Vervolgens werd het land enkele eeuwen door burgeroorlogen tussen diverse soorten islamieten totaal verwoest, totdat in de 16 eeuw de Turkse Ottomanen (het Turks-Ottomaanse wereldrijk; 1517-1917) de laatste hand aan de verwoesting van Palestina legden.  Nergens in hun geschriften en nergens in de grond enige indicatie van aanwezigheid van Palestijnen en hun cultuur.  Geen bouwwerken, geen ruïnes, geen Palestijnse munten of potscherven zijn door archeologen opgegraven.  Geen enkele indicatie van een onafhankelijke Palestijnse staat.  De totale verwoesting van het land is wel door verschillende reizigers uit de 18e eeuw beschreven. Ook de bekende schrijver Mark Twain bezocht het Heilige Land en was verbijsterd door de totale verwoesting.  Alexander Keith vatte in zijn boek “De stipte en letterlijke vervulling der Bijbelse Profetieën” (Nederlandse vertaling 1853) hun bevindingen als volgt samen:

“Volgens de eenparige getuigenis van alle reizigers kan Judea thans een veld van puinhopen genoemd worden” (blz. 98).  “Dr. Clark merkt aan dat de grond bedekt was met zulk eene verscheidenheid van distels... Zes nieuwe soorten van deze plant, die zoo zeer het kenmerk van woestheid is werden door hem zelve in een kleine verzameling ontdenkt” (Blz. 102,103) 

Omstreeks 1890 kwamen de Joden dus in een zo goed als totaal verwoest land. Tussen de puinhopen en distels zwierven wat Bedoeïenen met hun kudden. Bijna met blote handen hebben deze pioniers het land hersteld. Toen kwamen uit omringende Arabische landen in de eerste decennia van de 20e eeuw arme Arabieren zoeken naar werk en een bestaan. Zij werden de voorvaders van wat momenteel Palestijnse volk genoemd wordt. Maar de ‘geschiedenis’ van de Palestijnen begint pas ruim een eeuw later. Ergens einde van de jaren 60 van de vorige eeuw. Dus zo’n 50 jaar geleden.

2. Het Palestijnse Volk

Intussen ging de immigratie van Joodse mensen, vooral uit Oost Europa, krachtig door. Zij gingen, zo noemden zij het, “op aliya naar Palestina”. Zijn organiseerden een “Palestijnse vakbeweging”, genoten van de muziek van een “Palestijns Filharmonisch Orkest” en stichtten andere organisaties en instituten onder de naam “Palestijns”.  Alles Joods! 

De naam Palestina komt van de Romeinen, die in het jaar 135 verreweg de meeste Joden uit het land verjoegen of vermoordden. Zij wilden de Joden voorgoed uit Judea en Samaria verjagen. Daarom noemden zij het land Palestina.  In elk geval, de eerste moderne Palestijnen waren dus allereerst de Joodse immigranten. De Arabische economische vluchtelingen bleven gewoon Arabieren. Tot in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Erkend door de VN op 29 november 1947 in resolutie 181. Toen werden de Joodse Palestijnen opeens Israëli’s.  En die Arabische gastarbeiders?  Velen van hen vluchtten op advies van de Arabische leiders die met grote overmacht de jonge staat Israël binnen vielen en wilden vernietigen. Dat was de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 tot 1949. Anderen Arabieren in Palestina vluchtten voor het oorlogsgeweld.  Zij die bleven zijn momenteel Israëlische Arabieren. Zij zijn beter af dan hun Arabische broeders in de meeste Moslim landen. Zij hebben meer burgerrechten in Israël dan in menig Arabisch land.  Toen in 1967 de omringende Arabische landen op het punt stonden Israël binnen te vallen, was Israël hen net even voor en tijdens de Zesdaagse Oorlog veroverde Israël Oost Jeruzalem met de Oude Stad en Judea en Samaria.  Op wie veroverde Israël die gebieden? Op de Palestijnen? Die bestonden zelfs toen nog niet eens. Jordanië had in 1948 tijdens de genoemde Onafhankelijkheidsoorlog dat gebied veroverd en geannexeerd.  Dus van wat men nu de Palestijnen of het Palestijnse volk noemt, is er niets veroverd. Jordanië heeft toen een stuk van het gebied waarover Engeland in 1918 het mandaat had gekregen en wat Israël was toegezegd veroverd en geannexeerd.  Dus tot dan geen Palestijns volk, geen Palestijns gebied. Alleen Arabische vluchtelingen die door hun Arabische broeders werden gemanipuleerd in hun propaganda tegen Israël.  Pas na de door de VS afgedwongen Oslo-Akkoorden van 1993, toen Israël aan Arafat en zijn collega terroristen in Judea en Samaria een zekere autonomie toestond begonnen de Palestijnse mythes meer gestalte te krijgen.  Nu is de mythe algemeen verbreid en gelooft een groot deel van de mensheid in de leugen dat er een oud Palestijns volk is dat door Israël wordt onderdrukt en dat recht heeft op een eigen staat. 

3. Wie zijn de echte bezetters

Weer kort een stukje geschiedenis. 

Toen Turkije na WO I in 1918 werd het enorm grote Turks-Ottomaanse rijk opgedeeld.  Frankrijk kreeg het mandaat over o.a. Libanon en Syrië.  Engeland over Palestina.  In 1918 kwam de Balfour Verklaring, waarin Engeland in het grootste deel van Palestina als Nationaal Tehuis aan het Joodse volk beloofde.  Die Balfour Verklaring werd aanvaard door de Volkenbond en tijdens verschillende internationale conferenties.  Als snel verbrak Engeland zijn toezeggingen aan het Joodse volk door een deel, het gebied ten Oosten van de Jordaan, aan Arabieren onder een directe afstammeling van Mohammed, koning Abdullah I, de grootvader van de huidige koning van Jordanië, Abdullah II. Dat gebied was verboden voor Joden.  Zoals boven al vermeld, veroverde Jordanië tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1949 met Israël ook Judea en Samaria, aan de westkant van de Jordaan.  Gebied bestemd voor Israël werd bezet door Jordanië.  Jordanië als bezetter.  In 1967, door de Zesdaagse Oorlog, kwam dat gebied in handen van Israël.  Nu wordt dat gebied betwist door Palestijnse terroristen aanvankelijk onder leiding van Arafat en nu van Abbas. 

Door de Balfourverklaring hoort dat gebied dus bij Israël. 

Als we de Bijbel erbij halen lezen we dat dit gebied vanwege Gods beloften integraal bij Israël hoort. Maar dat is alleen voor God en voor gelovige Joden een argument. Voor de wereld telt dat niet. Maar dat zullen ze wel merken. God noemt Israël “Mijn land”. Dat land is aan Israël toegewezen. Dus vanuit Bijbels oogpunt. Maar ook vanuit volkenrechtelijk oogpunt is niet Israël de bezetter maar zijn het de Arabieren die zichzelf nu “Palestijns volk” noemen, de bezetters.  Jammer voor de gewone Arabische mensen die daar wonen. Velen van hen zoeken alleen maar een rustig en vreedzaam bestaan voor hun gezinnen. Hun leiders, gesteund door de VN, de VS, de EU en ook door ons land brengen door hun haat tegen Israël de (wereld)vrede in gevaar. 

4. Onderdrukkers

Wie zijn de echte onderdrukker?  Eén van de voorbeelden die naar het juiste antwoord kunnen leiden:  Tot 2005 viel de Strook van Gaza onder Israël. Als gebaar van goede wil bood Israël aan Gaza te verlaten en daar de Arabieren zelfbestuur aan te bieden. Bloeiende Joodse nederzettingen moesten worden ontruimd. Veel Arabische inwoners van Gaza vonden werk bij die nederzettingen. Zij baden ernstig naar hun godheid, naar Allah of de Joden mochten blijven. Israël zette door. Het wilde kijken hoe Palestijns zelfbestuur zich zou ontwikkelen.  Dit experiment is duidelijk mislukt.  Jarenlang regende het bijna dagelijks mortieren en raketten uit Gaza op Israël.  Via enkele grensovergangen liet Israël humanitaire goederen door. Maar het via Israël geleverde cement werd gretig gebruikt door de Hamas om smokkeltunnels te maken. Met o.a. het doel terroristen binnen Israël te smokkelen. Geruchten over honger, armoede en onderdrukking veroorzaakt door Israël werden weerlegd door fotorapportages van een zekere welvaart in dat gebied.  Wie werden wel onderdrukt?  Christenen in Gaza werd en wordt het leven bijna onmogelijk gemaakt.  Het laatste gebaar van goede wil van Israël is het feit dat, Amal, de kleindochter van de Hames leider, Ismaël Haniyeh, in het kinderziekenhuis in Petah Tikva is behandeld.  Wie worden nog meer onderdrukt?  De gewone mensen in Gaza worden het slachtoffer van de gloeiende haat tegen alles wat Joods is van de Hamas leiders en de imams in Gaza. 

5. Nederzettingen

De Joodse nederzettingen in Judea en Samaria krijgen heel wat over zich heen. De ijverige Joodse Israëli’s worden beschreven als ruige bezetters van Palestijns grondgebied. Zij zouden het vredesproces in de weg staan. Elk huis dat zij bouwen is een gevaar voor de vrede. Wil er vrede komen zou Israël ook deze vaak bloeiende dorpen moeten ontmantelen. Elke “Palestijn” die daardoor een goede baan en dus inkomen voor zijn gezin, heeft wordt genegeerd. Deze hele kwestie wordt opgeblazen om de terroristen in Ramallah en de Israël-vijanden in de wereld een stok in de hand te geven om Israël te slaan. 

“Palestijnen” bouwen naar hartenlust in de ‘betwiste gebieden’. Maar Abbas wil heel Judea en Samaria “Judenfrei” opgeleverd krijgen. Dit is puur hitleriaans antisemitisme. Door ons gefinancierd en gesteund.

Abbas kan de door de VS opgelegde vredesbesprekingen bij elke smoes en gelegenheid verlaten. Want dan gaan de VS, de VN en de EU, een onheilig trio, Israël wel weer onder druk zetten om de bouw te stoppen en nieuwe, gevaarlijke concessies te doen.  Totdat de Hamas de zaak van de Palestijnse Autoriteit overneemt. En alles kort daarna escaleert. Want de Hamas zal niet nalaten om van de strategische kans Israël te beschieten gebruik te maken.  Als Israël dan van het recht gebruik maakt de eigen burgers, Arabier en Jood, te beschermen, zal het onheilige trio Israël weer oproepen zich te matigen en zich rustig laten afslachten.  Overigens waren er tot 1948 nederzettingen in Judea en Samaria. Toen Jordanië die gebieden veroverde zijn de Joodse mensen verjaagd. In 1967 konden zijn “hun bezittingen weer in bezit nemen”, zoals de profeet Obadja dat meer dan 25 eeuwen eerder al voorzegd heeft. Dat zal binnenkort weer gebeuren, als de stam Efraïm weer terugkomt na 27 eeuwen ballingschap. Hun door God toegezegde stamgebied is het gebied dat nu door de Palestijnse Autoriteit bezet wordt.

6. Een Palestijnse Staat

Een interessante, internationale, fraaie leugen is de leugen van een “Palestijnse staat die in vrede en in goede samenwerking met Israël” binnen de grenzen van Israël bestaat.  Een voorbeeld hiervan is al door Israël uitgeprobeerd toen Israël Gaza verliet.  Een totale mislukking.  Die vrede komt er nooit als er geen vredeswil en vredesopvoeding is. Het vereren van zelfmoordterroristen en het gejuich en de eerbetoon aan door Israël vrijgelaten Palestijnse moordenaars, geeft duidelijk aan waar het bewind in Ramallah op uit is. Zo lang Arabische kinderen in de betwiste gebieden gevoed worden met haat tegenover alles wat Joods en Israël is kan er nooit vrede komen. Gretig wordt deze mooie volzin door internationale organisaties en in media gebruikt om Israël onder druk te zetten toe te geven aan Mahmoud Abbas en zijn corrupte bende Israël-haters. 

7. En hoe verder?

Over Jeruzalem in een volgend artikel. Rondom de Heilige Stad zal nog genoeg gebeuren. De Tempel, oorlogen, internationale interventies enz. 

Momenteel staan de besprekingen met Iran in het centrum van de belangstelling. Onder druk van de sancties lijkt Iran bereid om het atoomprogramma te bespreken. Obama wil de sancties verminderen. Schijnt daarmee al bezig te zijn.  Israël zoekt andere bondgenoten.  Putin verdringt Obama van de eerste plaats als machtigste persoon van de wereld.  Veel andere machthebbers vechten krampachtig om meer macht.  Putin is goed onderweg de machtigste speler in het Middenoosten te worden.  De Russische vloot in de Middellandse zee is inmiddels de grootste geworden.  Obama hijgt naar een succesje in zijn falende buitenlandse beleid. Uitaard over de rug van Israël.  Erdogan van Turkije zoekt naar de leidende functie voor zichzelf en zijn land in het islamitische Middenoosten. Een herstel van het Turks-Ottomaanse rijk.  U raadt het al: Over de rug van Israël.  Iran werkt sluw door aan zijn atoomwapen en daarmee aan de komst van hun ‘messias’ de Mahdi.  Hoe?  Ten koste van het leven van Israël.  Ook de EU speelt een smerig spelletje over de rug van Israël.  Alles met een goedkeurend knikje van de VN, die in Israël soms spottend “de Verenigde Nazi’s” genoemd wordt.  Al die kleine en grote machthebbers, Van Kerry tot Erdogan en van Putin tot Abbas hanteren momenteel de leugen als sterkste wapen.  Gevaarlijk, want leugen straft altijd zichzelf.  Middenin dit ingewikkelde en vaak gemene en leugenachtige spel zit Netanjahu en zijn regering, die we wijsheid van de HERE, hun God, toe bidden. 

Hoog boven al dit gewoel troont de Almachtige, de God van Abraham, Izak en Israël, die rustig doorgaat met Zijn herstelplan voor Israël. Dit ter voorbereiding van de komst van de Messias, de Koning boven alle koningen en de Heer boven alle machthebbers.

Lees ook: De weeën van het herstel van de vervallen hut van David
____________

ENGLISH

Lies about and around Israel multiply as rats and poison people's thinking about Israel and what is going on in the Middle East

By: Jan van Barneveld, November 23, 2013 


Because these lies are generally promoted as 'truth' by most people and so it is necessary to spread some antidote.

Where lies and slander about the Jewish people can lead, the Holocaust in World War II taught us.

The current lies about Israel are not only hazardous for Israel but for the entire world. It will bring us into terrible, Syria-like situations. We have been warned.

We will discuss as concisely as possible the following lies, something more mildly  called myths:

1. The myth about Palestine as a fertile land inhabited by the Palestinian people for centuries

2. The myth of a Palestinian people, descended from the old Canaanites or from the ancient Philistines

3. The lie about the Israeli occupiers of Palestinian land

4. The lie about Zionist oppressors of poor Palestinians

5. Lies about the settlements, which would go against international law and which would be a danger to the peace process

6. The lie about a Palestinian state, which exists peacefully in close cooperation with Israel

7.  And how further on??

Finally, we will examine what the tragic end of those myths and lies will be.


1. Palestine full of Palestinians?

Have there been centuries of Palestinians with a rich past and a rich culture in a fertile Palestine? That is the story that was invented by Arafat some 50 years ago and that the Arabic children in the so-called West Bank are taught at school. Quickly a small piece of history:

Most Jews in the former Judea and Samaria were murdered or expelled by the Romans in the 70s and 135s. But there was always a small remainder left in the Promised Land. The Roman occupiers were replaced by the Persians and afterwards the Byzantines came to drain the land. Then, in 636, Arab Muslim tribes completely destroyed it. The country was then completely destroyed for several centuries by civil wars between various types of Muslims, until in the 16th century the Turkish Ottomans (the Turkish Ottoman Empire, 1517-1917) put the final touches to the destruction of Palestine. Nowhere in their writings and in the ground any indication of the presence of Palestinians and their culture. No buildings, no ruins, no Palestinian coins or pot shards have been excavated by archaeologists. No indication of an independent Palestinian state. The total devastation of the country has been described by several travelers from the 18th century. The well-known writer Mark Twain also visited the Holy Land and was stunned by the total devastation. Alexander Keith summarized his findings in his book "The Harmony of Prophecy; or Scriptural Illustrations of the Apocalypse" (From the Dutch Translation) as follows:

"According to the unanimous testimony of all travelers, Judea can now be called a field of ruins" (page 98). "Dr. Clark notes that the ground was covered with such a variety of thistles ... Six new species of this plant, which are so much the hallmark of wilderness, were discovered by him in a small collection "(page 102,103)

Around 1890, the Jews thus landed in an almost completely destroyed country. Between the ruins and thistles some Bedouin roamed around with their herds. Almost barehandedly these pioneers have restored the land. Then in the first decades of the 20th century from the surrounding Arab countries, Arabs came to look for jobs and an existence. They became the ancestors of what is currently called the Palestinian people. But the 'history' of the Palestinians only starts a century later. Somewhere end of the 60s of the last century. So about 50 years ago.

2. The Palestinian people

Meanwhile, the immigration of Jewish people, especially from Eastern Europe, continued vigorously. They went, they called it, "on aliyah to Palestine". They organized a "Palestinian trade union movement", enjoyed the music of a "Palestinian Philharmonic Orchestra" and founded other organizations and institutions under the name "Palestinian". Everything Jewish!

The name Palestine comes from the Romans, who in the year 135 by far killed or expelled most Jews from the land. They wanted to drive the Jews away from Judea and Samaria forever. That's why they called the country Palestine. In any case, the first modern Palestinians were therefore first of all the Jewish immigrants. The Arab economic refugees continued to be Arabs. Until 1948 the state of Israel was proclaimed. Recognized by UN on 29 November 1947 in resolution 181. Then the Jewish Palestinians suddenly became Israelis. And those Arab guest workers? Many of them fled on the advice of the Arab leaders who with great odds invaded the young state of Israel and wanted to destroy it. That was the War of Independence from 1948 to 1949. Others Arabs in Palestine fled from the war. Those who remained are currently Israeli Arabs. They are better off than their Arab brothers in most Muslim countries. They have more civil rights in Israel than in many Arab countries. When in 1967 the surrounding Arab countries were about to invade Israel, Israel just beat them to it and during the Six Day War Israel conquered East Jerusalem with the Old City and Judea and Samaria. On whom did Israel conquer these areas? On the Palestinians? They did not even exist even then. Jordan had conquered and annexed that area in 1948 during the aforementioned War of Independence. So from what is now called the Palestinians or the Palestinian people, nothing has been conquered. Jordan then occupied a part of the area for which England had been given the mandate in 1918 and which had been promised to Israel and annexed it. So until then no Palestinian people, no Palestinian territory. Only Arab refugees who were manipulated by their Arab brothers in their propaganda against Israel. It was only after the Oslo Accords of 1993, when Israel gave Arafat and his fellow terrorists in Judea and Samaria a certain autonomy, that the Palestinian myths began to take shape. Now the myth is widespread and a large part of humanity believes in the lie that there is an old Palestinian people oppressed by Israel and entitled to their own state.

3. Who are the real occupiers?

Again a bit of history.

When Turkey, after World War I in 1918, the vast Turkish-Ottoman Empire was divided France received the mandate on Lebanon and Syria, among others. England over Palestine. In 1918 the Balfour Declaration came, in which England promised the Jewish people in the main part of Palestine as a National Home. The Balfour Declaration was accepted by the League of Nations and during various international conferences. Soon after that England broke the promises to the Jewish people by giving a part, the area east of the Jordan to Arabs under a direct descendant of Mohammed, King Abdullah I, the grandfather of the current king of Jordan, Abdullah II. That area was forbidden for Jews. As mentioned above, during the War of Independence in 1949, Jordan also conquered Judea and Samaria  on the west side of the Jordan. Area intended for Israel was occupied by Jordan. Jordan as an occupier. In 1967, through the Six Day War, that territory came into the hands of Israel. Now that area is being disputed by Palestinian terrorists initially under the leadership of Arafat and now of Abbas.

Because of the Balfour declaration, that area belongs to Israel.

When we open the Bible we read that this area belongs to Israel in full because of God's promises. But that is only an argument for God and for believing Jews. This does not count for the world. But they will notice that at some point in time. God calls Israel "My land". That land is assigned to Israel from a Biblical point of view. But also from an international law perspective, Israel is not the occupier, but it is the Arabs who now call themselves "Palestinian people", the occupiers. Too bad for the ordinary Arab people who live there. Many of them only seek a peaceful existence for their families. Their leaders, supported by the UN, the US, the EU and also by our country, endanger the (world) peace through their hatred against Israel.

4. Oppressors

Who are the real oppressor? One of the examples that can lead to the right answer: Until 2005 the Gaza Strip of Gaza fell under Israel. As a gesture of goodwill, Israel offered to leave Gaza and offer the Arabs self-government there. Blooming Jewish settlements had to be vacated. Many Arab residents of Gaza hads jobs at those settlements. They prayed earnestly to their deity Allah that the Jews might stay. Israel continued. It wanted to see how Palestinian self-government would develop. This experiment has clearly failed. For years, it has been pouring mortars and rockets from Gaza almost daily on Israel. Israel left humanitarian goods through some border crossings. But the cement supplied via Israel was eagerly used by the Hamas to make smuggling tunnels. With the aim, among other things, of smuggling terrorists within Israel. Rumors about hunger, poverty and oppression caused by Israel were refuted by photo reports of a certain prosperity in that area. Who were suppressed? The life of Christians in Gaza became and still is almost impossible. Israel's last gesture of good will is the fact that Amal, the granddaughter of the Hames leader, Ishmael Haniyeh, was treated at the children's hospital in Petah Tikva. Who are suppressed even more? The ordinary people in Gaza are the victims of the blazing  hatred of everything Jewish from the Hamas leaders and the imams in Gaza.

5. Settlements

The Jewish settlements in Judea and Samaria get a lot over them. The zealous Jewish Israelis are described as rugged occupiers of Palestinian territory. They would stand in the way of the peace process. Every house they build is a danger to peace. For peace to come, Israel should also dismantle these often flourishing villages. Every "Palestinian" who therefore has a good job and thus income for his family, is ignored. This whole issue is being blown up to give the terrorists in Ramallah and the Israel enemies in the world a stick to beat Israel.

"Palestinians" build to their heart's content in the "disputed areas". But Abbas wants to get all Judea and Samaria "Judenfrei" delivered. This is purely hitlerian anti-Semitism. Funded and supported by us.

Abbas can leave the US peace talks with any excuse or at any occasion. Because then the US, the UN and the EU, an unholy trinity, will put Israel under pressure to stop construction and make new, dangerous concessions. Then Hamas took over the case of the Palestinian Authority and everything escalated shortly thereafter. Because Hamas will not fail to use the strategic opportunity to shoot on Israel. If Israel then makes use of the right to protect its own citizens, Arab and Jew, the unholy trinity will call on Israel to stand down and let themselves be quietly slaughtered. Moreover there were settlements in Judea and Samaria until 1948. When Jordan conquered those territories, the Jewish people were expelled. In 1967 they were able to "take back their possessions", as the Prophet Obadiah predicted more than 25 centuries earlier. That will happen again soon, when the tribe of Ephraim comes back after 27 centuries of exile. Their God-promised tribal territory is the area that is now occupied by the Palestinian Authority.

6. A Palestinian state

An interesting, international, beautiful lie is the lie of a "Palestinian state that exists in peace and in good cooperation with Israel" within the borders of Israel. An example of this has already been tried by Israel when Israel left Gaza. A total failure. That peace never comes when there is no peace will and peace education. The veneration of suicide bombers and the cheers and the homage to Palestinian murderers released by Israel clearly indicates what the Ramallah regime is up to. As long as Arab children in the disputed areas are fed with hatred against everything Jewish and Israel, peace can never come. This nice sentence is eagerly used by international organizations and in media to pressure Israel to give in to Mahmoud Abbas and his corrupt gang of Israel-haters.

7. And how further on?

About Jerusalem in a next article. There will still be enough around the Holy City. The Temple, wars, international interventions etc.

Currently, discussions with Iran are at the center of attention. Under pressure from the sanctions Iran seems ready to discuss the atomic program. Obama wants to reduce the sanctions. Seems to be busy already. Israel is looking for other allies. Putin ousts Obama from the first place as the most powerful person in the world. Many other rulers fiercely fight for more power. Putin is well on his way to become the most powerful player in the Middle East. The Russian fleet in the Mediterranean has now become the largest. Obama is panting for a success in his failing foreign policy. Obviously over the back of Israel. Erdogan from Turkey is looking for the leading position for himself and his country in the Islamic Middle East. A reinstatement of the Turkish-Ottoman Empire. You guessed it: Over the back of Israel. Iran is cunningly working on its atomic weapon and thus on the arrival of their 'messiah' the Mahdi. How? At the expense of Israel's life. The EU is also playing a dirty game over the back of Israel. All with an approving nod of the UN, which in Israel is sometimes mockingly called "the United Nazis". All those small and big rulers, from Kerry to Erdogan and from Putin to Abbas, currently use the lie as the strongest weapon. Dangerous, because lies always punish themselves. In the middle of this complicated and often vicious and lying game, is sitting Netanyahu and his government, to whom we pray wisdom from the LORD their God.

The Almighty, the God of Abraham, Isaac and Israel enthroned above all this bustle, quietly continues His restoration plan for Israel. This in preparation for the coming of the Messiah, the King above all kings and the Lord above all rulers.

Also read:The contractions of the restoration of the ruinous hut of David