22 september 2020

​ 2020-09-22: Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken onthult omvang van Hezbollah-terrorisme in Europa - US State Department reveals extent of Hezbollah terrorism in Europe

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

“Er is tegenwoordig misschien geen organisatie in de wereld met meer onschuldig bloed aan haar handen dan Hezbollah. Tegelijkertijd is er geen enkele terroristische organisatie die met haar ‘politieke vleugel’ een hoger niveau van internationale legitimiteit heeft verworven op het Europese continent”, aldus AJC op 17 september 2020.

Ambassadeur Nathan Sales, de coördinator voor terrorismebestrijding van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte donderdag tijdens een Advocacy Anywhere-programma van de American Jewish Committee (AJC) bekend dat her in heel Europa wapenopslagplaatsen van Hezbollah heeft ontdekt en vernietigd waaronder belangrijke voorraden ammoniumnitraat.

Sales verklaarde:

Hezbollah is momenteel actief in Europa en het is belangrijk voor Europese regeringen en burgers om te weten hoe groot het bereik van Hezbollah op Europese bodem is. Sinds 2012 heeft Hezbollah in heel Europa caches van ammoniumnitraat aangelegd door EHBO-koffers te vervoeren waarvan de coldpacks de stof bevatten.
[..]
Ik kan onthullen dat dergelijke caches via België zijn verplaatst naar Frankrijk, Griekenland, Italië, Spanje en Zwitserland. Ik kan ook onthullen dat aanzienlijke ammoniumnitraat-caches zijn ontdekt of vernietigd in Frankrijk, Griekenland en Italië. We hebben reden om aan te nemen dat deze activiteit nog gaande is. Vanaf 2018 werden in heel Europa nog steeds ammoniumnitraatcaches verdacht, mogelijk in Griekenland, Italië en Spanje.

Sales zei dat de enige reden waarom Hezbollah ammoniumnitraat op Europese bodem heeft opgeslagen …

.. Is om grote terroristische aanslagen uit te voeren wanneer het, of zijn meesters in Teheran, beslissen. De Europese aanwijzing van Hezbollah als terroristische organisatie is absoluut noodzakelijk voor de regionale veiligheid en voor de toekomst van Libanon. De Europese benadering van Hezbollah sinds 2013 heeft niet gewerkt.

De EU nam in 2013 een maatregel aan die Hezbollah splitste in ‘politieke’ en ‘militaire’ vleugels, waarbij alleen de zogenaamde ‘militaire’ component werd aangeduid, maar niet de ‘politieke’ vleugel. Sales merkte op dat een toenemend aantal individuele Europese staten, geleid door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, beslissende maatregelen neemt tegen Hezbollah:

Er is een groeiend internationaal momentum om Hezbollah aan te wijzen of te verbieden als een terroristische organisatie. Het is fictie dat terroristische activiteiten kunnen worden afgeschermd van de andere activiteiten van Hezbollah.

In mei vaardigde het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken een federaal bevel uit dat Hezbollah in Duitsland verbood, en nam ook handhavingsmaatregelen op grond van de bepalingen van het bevel. In maart 2019 wees de Britse regering Hezbollah aan als een terroristische organisatie. Eerder dit jaar voegde het Britse ministerie van Financiën de hele Hezbollah-organisatie toe aan de lijst van terroristische groeperingen die onderhevig zijn aan bevriezing van tegoeden.

De VS, die in 1997 Hezbollah hebben aangewezen, hebben een aanpak gehandhaafd die zowel de terroristische organisatie bestrijdt als Libanon helpt. De VS hebben sinds 2006 $ 2 miljard geïnvesteerd in Libanese veiligheidsdiensten en $ 1 miljard in economische hulp, aldus Sales. “We geloven niet dat het nuttig is om Hezbollah in dienst te nemen alsof het een legitieme politieke actor is. Het is een terroristische organisatie die het Libanese volk uitbuit“, zei Sales.

Ook in het AJC Advocacy Anywhere-programma, ‘The Case for Banning Hezbollah’, waren parlementslid Sajid Javid; de Britse minister van Financiën tussen 2019 en 2020 en minister van Binnenlandse Zaken van 2018 tot 2019; en Hans-Georg Engelke, Duitse staatssecretaris bij het federale ministerie van Binnenlandse Zaken.

Simone Rodan-Benzaquen, directeur van AJC Europe, modereerde het gesprek van een uur. Engelke benadrukte dat alle fondsen die Hezbollah in Duitsland inzamelt, verboden zijn omdat ze onvermijdelijk de terroristische activiteiten van de groep ondersteunen.

Javid merkte op dat er voor het Verenigd Koninkrijk geen probleem is geweest in de omgang met de Libanese regering sinds het Hezbollah-verbod in 2019 van kracht werd. In tegenstelling tot wat sommige Europese diplomaten beweerden, “was de nasleep van ons besluit om Hezbollah aan te wijzen niet zoals wat alle onheilspellers eerder hadden gezegd. Onze relatie met Libanon heeft er niet onder geleden.

Video: Enough is Enough: The Case for Banning Hezbollah

Bronnen: Brabosh.
♦ naar een artikel van Elad Benari “State Department official reveals extent of Hezbollah terrorism in Europe” van 18 september 2020 op de site van Arutz Sheva
♦ naar een artikel van Ben Cohen “Jordan Is Harboring Brutal Terrorists Wanted by France and America” va, 13 september 2020 op de site van The Algemeiner*************************
ENGLISH:

“There may be no organization in the world today with more innocent blood on its hands than Hezbollah. At the same time, no terrorist organization with its "political wing" has achieved a higher level of international legitimacy on the European continent, "AJC said on September 17, 2020.

Ambassador Nathan Sales, the United States Department of State's counter-terrorism coordinator, announced on Thursday during an American Jewish Committee (AJC) Advocacy Anywhere program that it has discovered and destroyed Hezbollah weapons depots across Europe, including important deposits of ammonium nitrate.

Sales stated:

Hezbollah is currently active in Europe and it is important for European governments and citizens to know the extent of Hezbollah's reach on European soil. Since 2012, Hezbollah has been building ammonium nitrate caches across Europe by transporting first aid kits whose cold packs contain the substance. [..] I can reveal that such caches have been moved through Belgium to France, Greece, Italy, Spain and Switzerland. I can also reveal that significant ammonium nitrate caches have been discovered or destroyed in France, Greece and Italy. We have reason to believe that this activity is still ongoing. As of 2018, ammonium nitrate caches were still suspected across Europe, possibly in Greece, Italy and Spain.

Sales said the only reason Hezbollah has stored ammonium nitrate on European soil

Is to carry out major terrorist attacks when it, or its masters in Tehran, decide. The European designation of Hezbollah as a terrorist organization is absolutely necessary for regional security and for the future of Lebanon. Hezbollah's European approach since 2013 has not worked.

The EU adopted a measure in 2013 that split Hezbollah into "political" and "military" wings, designating only the so-called "military" component, but not the "political" wing. Sales noted that an increasing number of individual European states, led by Germany and the United Kingdom, are taking decisive action against Hezbollah:

There is growing international momentum to designate or ban Hezbollah as a terrorist organization. It is fiction that terrorist activities can be shielded from Hezbollah's other activities.

In May, the German Interior Ministry issued a federal order banning Hezbollah in Germany, and also took enforcement action under the terms of the order. In March 2019, the UK government designated Hezbollah as a terrorist organization. Earlier this year, the UK Treasury added the entire Hezbollah organization to the list of terrorist groups subject to asset freezes.

The US, which designated Hezbollah in 1997, has maintained an approach that both combats the terrorist organization and aids Lebanon. The US has invested $ 2 billion in Lebanese security services and $ 1 billion in economic aid since 2006, Sales said. “We do not believe it is useful to employ Hezbollah as if it were a legitimate political actor. It is a terrorist organization exploiting the Lebanese people, ”said Sales.

Also in the AJC Advocacy Anywhere program, "The Case for Banning Hezbollah", were MP Sajid Javid; the UK Chancellor of the Exchequer from 2019 to 2020 and the Home Secretary from 2018 to 2019; and Hans-Georg Engelke, German State Secretary at the Federal Ministry of the Interior.

Simone Rodan-Benzaquen, director of AJC Europe, moderated the hour-long talk. Engelke stressed that all funds that Hezbollah raises in Germany are prohibited because they inevitably support the group's terrorist activities.

Javid noted that there has been no problem for the UK in dealing with the Lebanese government since the Hezbollah ban came into effect in 2019. Contrary to what some European diplomats have claimed, “the aftermath of our decision to appoint Hezbollah was not like what all the ominers had said before. Our relationship with Lebanon has not suffered. ”

Video: Enough is Enough: The Case for Banning Hezbollah


Sources: Brabosh.
♦ to an article by Elad Benari “State Department official reveals extent of Hezbollah terrorism in Europe” from September 18, 2020 on Arutz Sheva's site
♦ to an article by Ben Cohen “Jordan Is Harboring Brutal Terrorists Wanted by France and America” from September 13, 2020 on the site of The Algemeiner

google translate