07 mei 2018

2018-05-07 ​Israël en Jordanië zouden net als India en Pakistan moeten zijn (Batya Medad)

De Indiase ambassadeur in Israël, de heer Pavan Kapoor, uiterst links, in het Erfgoedcentrum Menachem Begin. Naast hem staat de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman.

Een paar weken geleden woonden mijn man en ik een diplomatieke receptie bij, plus een paneldiscussie in het Erfgoedcentrum Menachem Begin. In het panel zat de Indiase ambassadeur in Israël, de heer Pavan Kapoor.

Voordat het panel begon, begroette premier Binyamin Netanyahu de eregasten en zei hij dat Israël en India tegelijkertijd werden opgericht, India in 1947 en Israël in 1948. Het was toen ik hem dat hoorde zeggen dat toen de zaden voor dit artikel begonnen te ontkiemen.

Zowel het Indiase subcontinent als het mandaat voor Palestina werden door Groot-Brittannië geregeerd. In beide gebieden woonden grote en gewelddadige moslimgemeenschappen.

De toenmalige experts besloten de bevolking te scheiden naar religie. In het Indiase subcontinent werden twee landen, één voor hindoes en één voor moslims, opgericht. En, ja, dit vereiste op sommige plaatsen een massale en moeilijke overdracht van de bevolking. Ze bestaan vandaag de dag tamelijk vreedzaam in India en Pakistan.

In het gebied dat "Palestina" wordt genoemd, zijn de zaken enigszins anders aangepakt. Een van de redenen hiervoor is dat Groot-Brittannië in 1921 de Hasjemitisch Abdullah een zeer groot deel van het Palestijns mandaat gaf om voor hem een koninkrijk te stichten, het hele land ten oosten van de Jordaan. Het werd bekend als het emiraat van Transjordanië. Het "kleine" feit dat Groot-Brittannië van de Volkenbond een mandaat had gekregen om de oprichting van een Joodse staat te vergemakkelijken, werd genegeerd.

De Hashemites hadden het erg moeilijk om te regeren en de vrede te bewaren, ook al was de veteranenpopulatie nogal nomadisch en zeer arm. Groot-Brittannië moest tot voor kort dan ook een sterke rol blijven spelen in het financieel en militair overeind houden van deze landen.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen Groot-Brittannië het Indiase subcontinent verliet en India en Pakistan werden opgericht, was het ook tijd voor hen om eindelijk de oprichting van een Joodse staat te bevorderen.

Natuurlijk zou de eenvoudige oplossing zijn geweest als Groot-Brittannië had voltooid wat het meer dan twintig jaar eerder was begonnen, als het de niet-Joodse bevolking had overgedragen aan de moslim Hasjemieten en de Joodse zionisten had toegestaan hun land in het gebied van de Jordaan tot de Middellandse Zee op te bouwen en te ontwikkelen. Maar in plaats daarvan promootten ze een nieuw Arabisch land, dat ze Palestina wilden noemen. Maar er waren niet dergelijke mensen, geschiedenis, leiderschap enz.

In plaats daarvan werden door de pas opgerichte Verenigde Naties zeer kleine, losgekoppelde en volledig niet-levensvatbare delen van het land toegewezen aan de Joodse staat. Joden werden uit andere gebieden overgebracht, maar de Arabieren (moslims en christenen) kregen te horen dat ze moesten blijven zitten. De bevolkingsoverdracht was eenzijdig, waardoor het voorgestelde niet-Joodse land een Judenrein-afdeling kreeg, terwijl de zogenaamde Joodse staat gedwongen zou worden een grote antagonistische en extreem gewelddadige bevolking op te nemen. In feite werd de Joodse staat opgericht om te deconstrueren, jammerlijk en snel te falen. Om het proces te versnellen heeft Groot-Brittannië de Arabische opstand bewapend en gesteund, toen David Ben-Gurion de Israëlische onafhankelijkheid uitriep.

En vandaag de dag hebben we nog steeds te lijden onder deze besluiten, dit beleid en deze gebeurtenissen.

Israel-Jordan were Supposed to be Like India-Pakistan

The Indian Ambassador to Israel, Mr. Pavan Kapoor, on far left, at the Menachem Begin Heritage Center. Next to him is American Ambassador to Israel, David Friedman.

A couple of weeks ago, my husband and I attended a diplomatic reception, plus panel discussion at the Menachem Begin Heritage Center. On the panel was the Indian Ambassador to Israel, Mr. Pavan Kapoor.

Before the panel began, Prime Minister Binyamin Netanyahu greeted the honored guests and made a point of saying that Israel and India were established at the same time, India in 1947 and Israel in 1948. It was as I heard him say that when the seeds of this article began to sprout.

Both the Indian subcontinent and Mandate for Palestine had been ruled by Great Britain. Both areas had sizable and violent Muslim populations.

The experts of the time decided to segregate the populations by religion. In the Indian subcontinent two countries, one for Hindus and the other for Muslims, were established. And, yes, this required in some places massive and difficult population transfer. They exist today in rather peacefully, India and Pakistan.

Things were handled slightly differently in the area called "Palestine." One of the reasons is that in 1921 Great Britain handed the Hashemite Abdullah a very large portion of Mandated Palestine to invent a kingdom for him, all of the land east of the Jordan River. It became known as the Emirate of Transjordan. The "minor" fact that Britain had been mandated by the League of Nations to facilitate the establishment of a Jewish state was ignored.

The Hashemites had a very difficult time ruling and keeping the peace, even though the veteran population was rather nomadic and very poor. That required Great Britain to continue to play a strong role in propping them up financially and militarily until very recently.

Post-World War Two, at the same time when Britain gave up the Indian subcontinent and India and Pakistan were established, it was also time for them to finally promote the establishment of a Jewish state.

Of course, the simple solution would have been for Britain to complete what they had begun over twenty years earlier, transfer the non-Jewish population to the Moslem Hashemites and allow the Jewish Zionists to build and develop their country in the area from the Jordan River to the Mediterranean Sea. But they promoted a new Arab country instead, which they wanted to call Palestine. But there was no such people, history, leadership etc.

Instead, very tiny, disconnected and completely nonviable portions of land were allocated by the newly established United Nations to the Jewish State. Jews were transferred from other areas, but Arabs (Muslims and Christians) were told to stay put. The population transfer was one-sided, which gave a judenrein section to the proposed non-Jewish country while the so-called Jewish state would be forced to include a large antagonistic and extremely violent population. Basically, the Jewish state was established to deconstruct, fail miserably and quickly. In order to speed up the process, Britain armed and supported the Arab uprising, once David Ben-Gurion declared Israeli Independence.

And today we are still suffering from these decisions, policies and events.

Source: http://www.israelnationalnews.com/Blogs/Message.as...


Batya Medad

New York-born Batya Medad made aliyah with her husband just weeks after their 1970 wedding and has been living in Shiloh since 1981. Political pundit, with a unique perspective, Batya has worked in a variety of professions: teaching, fitness, sales, cooking, public relations, photography and more. She has a B.S. in Journalism, is a licensed English Teacher specializing as a remedial teacher and for a number of years has been studying Tanach (Bible) in Matan. Batya blogs on Shiloh Musings and A Jewish Grandmother. ...