06 mei 2018

2018-05-06 Leven in Israël is in vertrouwen wandelen (Moshe Kempinski)

Inzichten in de Thora voor het gedeelte van Behar: Leviticus 25:1-26:2.

Onze wereld wordt verscheurd tussen zorg en onverschilligheid. De sabels van de oorlog maken ongerust en sommige leiders van de wereld, zoals premier Netanyahu, roepen om bezorgdheid. Terwijl andere leiders conflicten willen vermijden en willen doen alsof de wereld en de geschiedenis statisch en onbewogen blijven.

We leven in een generatie die wordt verscheurd tussen degenen die willen toekijken en degenen die verwoed actie ondernemen zonder zich zorgen te maken over implicaties en moraliteit.

Maar er is ook een middenweg. Die weg is geplaveid met zorgvuldige, morele en opzettelijke actie. Die middenweg is het evenwicht tussen menselijke overleving en doel.

De tijd voor de uiteindelijke verlossing wordt Hevlei HaMashiach genoemd (de geboorteweeën van de Messiaanse verlossing). Toch kan het woord Hevlei ook vertaald worden als het "touw" van de Mashiach.

De geschiedenis van de mensheid, die zich in een razend en ongelijkmatig tempo lijkt voort te bewegen, wordt tegenwoordig vergeleken met een koord dat ons verleden en onze toekomst met elkaar verbindt. Een wandeling aan zo'n touw vereist een delicate wandeling die enerzijds afhangt van Hasjems soevereiniteit en betrokkenheid en anderzijds van het ondernemen van getrouwe en weloverwogen actie.

Die delicate wandeling wordt eigenlijk het best geleerd en bereikt in het land Israël. Degenen die lopen en leven in het land Israël lijken een verhoogd vermogen om de tweedeling van de menselijke bestemming waar te nemen, terwijl tegelijkertijd het bereiken van echt evenwicht wordt bereikt. De geheime ingrediënten voor zo'n evenwicht zijn vertrouwen en geloof.

In het Thora gedeelte wordt ons geleerd dat er een diep verband is tussen de openbaring op de Sinaïberg en het land Israël.

“De HEER zei tegen Mozes, op de Sinaï: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sabbatsrust gewijd aan de HEER.” (Leviticus 25:1-2 NBV)

Rashi stelt de klassieke vraag: Ma Inyan Shmitta Eitzel Har Sinai? Wat heeft het sabbatical jaar te maken met de berg Sinaï? Hij blijft vragen "Waren niet alle geboden gegeven op de Sinaï? Maar het vers wil ons vertellen dat, net als bij het sabbatical jaar, zowel het algemene principe als zijn minieme details op de berg Sinaï werden gewijd, zo ook met alle geboden - hun algemene principes en hun minieme details werden gewijd op de berg Sinaï".

Toch is het verband duidelijk veel dieper.

Een van die verbanden draait om het concept van vertrouwen en geloof.

In werkelijkheid zou een op landbouw gebaseerde samenleving het absurd hebben gevonden om een jaar lang de grond braak te laten liggen. De enige reden waarom zo'n gedachte mogelijk was, was omdat de Schepper het van hen vroeg. Hij vroeg het van hen toen zij aan de voet van bij Har Sinai (berg Sinaï) stonden.

Bovendien kalmeert G-d ook de angsten van de ontluikende Israëlitische natie met de volgende woorden.

“bedenk dan dat Ik jullie het zesde jaar zal zegenen met een oogst die voor drie jaar toereikend is,. (Leviticus 25:21 NBV)

De "Sefer Hachinuch" suggereert dat het jaar Shemittah de mensen van het land eraan herinnert dat zij in feite niet de eigenaars zijn. Het land behoort toe aan G-d en zij zijn slechts gasten op zijn land;

“...want het land behoort Mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij Mij te gast zijn“. (Leviticus 25:23 NBV)

De onderliggende waarheid van de Shemittah wetten is het besef dat het Shemittah jaar ons leert om te vertrouwen op Hasjem en op Zijn beloften.

“Vertrouw altijd op de HEER, alleen op Hem
want de HEER is een rots sinds mensenheugenis”. (Jesaja 26: 4 NBV)

Dat is de diepe verbondenheid met de Mount Sinaï-ervaring die geïmpliceerd wordt in de eerste woorden van ons Thora gedeelte;

“vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: ‘Alle wat de HEER gezegd (‘Naaseh VeNishma’)heeft zullen wij ter harte nemen’ (Exodus 24:7 NBV)

Mensen die gevraagd worden iets te doen, proberen meestal te begrijpen wat en waarom. Toch wendden de mensen aan de voet van Mt. Sinaï zich tot G-d en zeiden Naaseh VeNishma. We zullen doen, en alleen dan konden en zullen we horen en begrijpen.

Zij legden een verklaring af die uitsluitend was gebaseerd op vertrouwen en geloof.

Op de lange weg die door de Joodse geschiedenis lag, zou die toewijding aan geloof en vertrouwen zwaar op de proef worden gesteld. Toch zou een aanzienlijk deel van de bevolking daarin slagen.

Dat is ook de les van het land Israël. Te midden van alle beproevingen van dit volk en na al de ingewikkelde geschiedenis van dit land, is het een land dat zijn inwoners in natura terugbetaalt. Als je dit land met jezelf en je voorbedachte begrippen en doctrines betreedt of er woont, zul je niet beïnvloed en gevuld worden. U zult ook niet op het land kunnen blijven.

Aan de andere kant, als u dit land met een open hart van verwondering binnentreedt, als u in vertrouwen de doorgangen binnenrijdt en bewandelt, wordt u gesterkt en opgeheven.

Dat is de macht van deze "aangewezen plaats" die Hasjem omschrijft als

“...Het is een land waaraan de HEER, uw God, veel zorg besteedt en waarover Hij waakt, het hele jaar door, van de eerste tot de laatste dag." (Deuteronomium 11:12 NBV).

De ervaring op de Sinaïberg heeft ons veranderd omdat we op Hasjem durfden te vertrouwen. Het land Israël blijft deze veranderingen zegenen omdat we dat vertrouwen durven te behouden.

Lerefuat Yehudit bat Golda Yocheved en Yehudit bat Chaya Esther


Moshe Kempinski

Moshe Kempinski, author of "The Teacher and the Preacher", is the editor of the Jerusalem Insights weekly email journal and co-owner of Shorashim, a Biblical shop and learning center in the Old City of Jerusalem.

To live in Israel is to walk in trust

Insights into people in the Torah for the portion of Behar: Leviticus 25:1-26:2.

Our world is torn between concern and indifference. The sabers of war are being rattled and some of world’s leadership, like Prime Minister Netanyahu, is raising the call for concern .At the same time other leaders want to avoid conflict and pretend that the world and history continue to be static and uneventful.

We are living in a generation torn between those who want to appease and those who take frantic action without concern for implications and morality.

But there is a middle road as well. That road is paved with careful, moral and intentional action. That middle road is the balance of human survival and purpose.

The time before the final redemption is termed Hevlei HaMashiach (the birth pangs of the messianic redemption) . Yet the word Hevlei can also be translated as the “Rope” of the Mashiach.

These days human history, that seems to be tumbling forward at a frantic and uneven pace, is likened to a tightrope connecting our past and our future. A walk on such a rope necessitates a delicate walk that on the one hand depends on Hashem’s sovereignty and involvement and on the other depends on taking faithful and considered action.

That delicate walk is actually best learned and achieved in the land of Israel. Those that walk and live in the land of Israel seem to have a heightened ability to perceive the dichotomy of human destiny while at the same time achieving true balance. The secret ingredients for such a balance is trust and faith.

We are taught in the Torah portion that there is a deep connection between the revelation at Mount Sinai and the land of Israel.

"And Hashem spoke to Moshe on Mount Sinai (Behar Sinai) saying, Speak to the children of Israel and you shall say to them: When you come to the land that I am giving you, the land shall rest a Sabbath (Shmitta) to Hashem." (Leviticus 25:1-2)

Rashi asks the classical question; Ma Inyan Shmitta Eitzel Har Sinai? What has the sabbatical year to do with Mount Sinai? He continues to ask ”Were not all commandments given on Sinai? But the verse wishes to tell us that just as with the sabbatical year both the general principle and its minute details were ordained on Mount Sinai, so, too, it was with all the commandments–their general principles as well as their minute details were ordained on Mount Sinai”.

Yet the link is clearly much deeper.

One of those links revolves around the concept of trust and faith.

In truth a society that was based on agriculture would have thought it absurd to let the ground grow fallow for a year. The only reason such a thought was even possible was because the Creator asked it of them. He asked it of them as they stood at the foot of at Har Sinai(Mount Sinai).

In addition, G-d also calms the fears of the nascent Israelite nation with the following words.

“I will command My blessing for you in the sixth year, and it will be enough produce for three years.” (Leviticus 25:21)

The “Sefer Hachinuch” suggests that the year of Shemittah reminds the people of the land that in fact they are not the owners . The land belongs to G-d and they are but guests on His land;

"...for the land belongs to Me, for you are strangers and residents with Me." (Leviticus 25:23)

The underlying truth of the Shemittah ( Sabbatical Year) laws is the understanding that the Shemittah year teaches us to trust in Hashem and to trust in His promises.

"Trust in Hashem forever, for in Hashem is an eternal rock." (Isaiah 26;4)

That is the deep connection to the Mount Sinai experience that is implied in the first words of our Torah portion;

"And he took the book of the covenant, and read in the hearing of the people; and they said: ‘All that HaShem hath spoken 'Naaseh VeNishma' will we do, and we will hear [understand]." (Exodus 24:7)

Human beings when being asked to do something, usually attempt to understand what and why. Yet the people at the foot of Mt. Sinai turned to G-d and said Naaseh VeNishma. We will do, and only then could we and will we hear and understand.

They made a declaration that was solely based on Trust and Faith.

On the long road that lay ahead through Jewish History that commitment to faith and trust would be sorely tested. Yet a significant part of the people would succeed in that endeavor.

That is also the lesson of the land of Israel. In the midst of all the travails of this people and after all the convoluted history of this land, it is a land that repays its inhabitants in kind. If you enter or live in this land filled with yourself and your pre-conceived notions and doctrines, you will not be impacted and filled. You will also not be able to remain in the land.

On the other hand, if you enter and walk this land with an open heart of wonderment. If you enter and walk its thoroughfares in trust, you will be empowered and lifted.

That is the power of this “appointed place” that Hashem describes as

"...a land that Hashem your G-d cares for. The eyes of Hashem your G-d are always upon it, from the beginning of the year to the end of the year" (Deuteronomy 11:12)

The experience at Mount Sinai changed us because we dared to trust in Hashem. The land of Israel continues to bless those changes because we dare to continue that trust.

Lerefuat Yehudit bat Golda Yocheved and Yehudit bat Chaya Esther

Source: http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article...