29 november 2019

2019-11-29: Medisch: Chatbot voor vroegtijdige diagnose Alzheimer - Medical: Chatbot for early diagnosis of Alzheimer's

Een man in Brazilië test de Israëlische Clara-chatbot op vroege diagnose van Alzheimer. 
A man in Brazil tests the Israeli Clara chatbot for early Alzheimer's diagnosis. Photo: courtesy

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vroegtijdige signalering van de ziekte van Alzheimer is van belang. Dan kunnen mogelijk nieuwe medicijnen, die op andere gebieden van de neurologie effectief blijken, worden toegepast. Er wordt een met computers werkend systeem ontwikkeld voor deze vroegtijdige signalering.

Bron:Israel21C

Er zijn honderden medicijnen ontwikkeld om de ziekte van Alzheimer aan te pakken, zegt dr. Shahar Arzy, directeur van het computationele neuropsychiatrie laboratorium van het Hadassah Medisch Centrum van de Hebreeuwse Universitair in Jeruzalem, tegen 'Weet je hoeveel er effectief zijn bevonden? Nul.'

Maar als patiënten in de preklinische stadia van de ziekte kunnen worden gediagnosticeerd, kunnenmisschien enkele nieuwe biologische medicijnen, die uitstekende resultaten opleverden in andere domeinen van de neurologie, effectief zijn. Daarvoor moeten ze vroeg genoeg worden toegepast tijdens het verloop van de ziekte van Alzheimer.

Arzy en zijn collega's hebben een met computers werkend systeem ontwikkeld om de eerste tekenen van de ziekte van Alzheimer op te sporen. Het maakt gebruik van een nieuw inzicht, dat Alzheimer het oriëntatie­systeem van de hersenen beïnvloedt voordat het geheugen wordt aangetast.

Het systeem, genaamd Clara ('een hint naar “helderheid van geest”,' zegt Arzy), is een op kunstmatige intelligentie gebaseerde chatbot, die patiënten vragen stelt over zichzelf en hun relaties met mensen, plaatsen en gebeurtenissen.

Clara gebruikt vervolgens een programma van machinaal leren om die informatie te vergelijken met een basisniveau, om een computertest samen te stellen, op maat gemaakt voor die specifiekepersoon, die zeer vroeg Alzheimer kan diagnosticeren.

De ziekte van Alzheimer beïnvloedt het 'oriëntatie­systeem' van de hersenen, dat bepaalt hoe iemand zich verhoudt tot de buitenwereld. 'Het is gemakkelijk om het geheugen te testen', zegt Arzy. 'Ik kan je drie woorden geven en je vragen om ze terug te halen. Dat is heel anders dan het verwerken van specifieke relaties.

Een patiënt kan zich bijvoorbeeld de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy en de verkiezing van Barack Obama herinneren, maar zich afvragen wat het eerste gebeurde. Of een patiënt kan zijn of haar echtgenoot en arts herkennen, maar niet in staat zijn om te onderscheiden welke persoon dichterbij staat. De oriëntatie kan worden gemeten in een functionele MRI. Je hersenen zullen anders oplichten wanneer je een foto ziet van je eigen dochter, of van een kind van iemand anders of een algemeen beeld van een baby.

'De overlap tussen hoe iemand op de wereld is gericht en de verstoring van hersen­mechanismen door de ziekte van Alzheimer is verbazingwekkend', zegt Arzy. In de preklinische stadia van de ziekte van Alzheimer begint het oriëntatie­systeem te verslechteren, 'maar mensen kunnen dit nog steeds compenseren door andere bronnen zoals het geheugen aan te boren,' zegt Arzy. 'Ze kunnen bijvoorbeeld een briefje schrijven. Misschien is hun prestatie wat minder goed, maar ze komen met dezelfde resultaat.'

Pas als beide systemen - oriëntatie en geheugen - onder een bepaalde drempel komen, wordt de ziekte zichtbaar. Dan zoeken mensen hulp. Maar dan het is al te laat om een effectieve behandeling aan te bieden.

___________________
ENGLISH:

Early signaling of Alzheimer's disease is important. Then possibly new drugs that prove to be effective in other areas of neurology can be applied. A computer-based system is being developed for this early identification.

Source:Israel21C

Hundreds of drugs have been developed to address Alzheimer's, says Dr. Shahar Arzy, director of the computational neuropsychiatry laboratory at the Hadassah Medical Center at the Hebrew University in Jerusalem, "Do you know how many have been found effective?" Zero.'

But if patients can be diagnosed in the pre-clinical stages of the disease, perhaps some new biological drugs that yielded excellent results in other domains of neurology may be effective. They must be applied early enough during the course of Alzheimer's disease.

Arzy and his colleagues have developed a computer-based system to detect the first signs of Alzheimer's disease. It uses a new insight that Alzheimer's affects the brain's orientation system before memory is affected.

The system, called Clara ("a hint to" clarity of mind, "says Arzy), is an artificial intelligence-based chatbot that asks patients questions about themselves and their relationships with people, places and events.

Clara then uses a machine learning program to compare that information with a basic level, to compile a computer test, tailored for that specific person, who can diagnose Alzheimer's very early.

Alzheimer's disease influences the 'orientation system' of the brain, which determines how someone relates to the outside world. "It is easy to test the memory," says Arzy. "I can give you three words and ask you to get them back. That is very different from processing specific relationships.

For example, a patient may remember the murder of US President John F. Kennedy and the election of Barack Obama, but wonder what happened first. Or a patient can recognize his or her spouse and doctor, but are unable to distinguish which person is closer. The orientation can be measured in a functional MRI. Your brain will light up differently when you see a picture of your own daughter, or of someone else's child or a general picture of a baby.

"The overlap between how someone is focused on the world and the disruption of brain mechanisms by Alzheimer's is amazing," says Arzy. In the pre-clinical stages of Alzheimer's disease, the orientation system is starting to deteriorate, "but people can still compensate for this by tapping into other sources such as memory," says Arzy. 'For example, they can write a letter. Maybe their performance is less good, but they come with the same result. "

The disease only becomes visible when both systems - orientation and memory - fall below a certain threshold. Then people seek help. But then it's already too late to offer effective treatment.

(Google Translate)