22 december 2019

2019-12-22: Verandert het micro­genoom de genees­kunde? - Is the microbiome about to change medicine for good?


Nederlands - English

NEDERLANDS

In Israël wordt al een aantal jaren uitgevoerd naar het microbioom, de grote aantallen microben die zich in en op ons lichaam bevinden. Dit onderzoek zal helpen bij het voorspellen, diagnosticeren en behandelen van een breed scala aan aandoeningen en ziekten.

Afbeelding: Dr. Eran Elinav (l) en prof. Eran Segal. (Foto: Weizmann Institute of Science)

Het lichaam bestaat uit ongeveer 10 biljoen menselijke cellen, en huisvest ook ongeveer 100 biljoen kleine microben, voornamelijk bacteriën, die een verbazing­wekkende macht over de gezondheid hebben, bericht Abigail Klein Leichman op de nieuwssite Israel21c.

Veel invloeden, van genetica tot voeding en stress, dragen bij aan de samenstelling van het microbioom, de gemeenschap van microben die zo persoonlijk is als een vingerafdruk. Het begrijpen, manipuleren en in even­wicht brengen van het microbioom kan een steeds grotere rol spelen bij het voorkomen en genezen van ziekten.

In 2018 zijn in ongeveer 2.400 klinische proeven therapieën getest op basis van de microbioom wetenschap. In Israël maakt het onderzoek op het gebied van het microbioom een snelle groei door.

In 2015 haalden twee onderzoekers van het Weizmann Institute of Science de krantenkoppen met de resultaten van de eerste fase van hun baan­brekende Personalized Nutrition Project. De belang­rijkste boodschap: Door dat zeer geïndi­vidualiseerde darm-microbioom hebben dezelfde voedingsmiddelen een verschillend effect op het bloedsuikergehalte van elke persoon. Verschillende grote studies, onder andere in de Mayo Clinic, hebben later de Israëlische bevindingen bevestigd. 'Vroeger was een dieetadvies gebaseerd op het kwantificeren of beoordelen van voedsel om te bepalen wat goed is en wat niet. We hebben aangetoond, dat we in plaats van naar voedsel, naar mensen moeten kijken, omdat mensen uniek reageren.'

Hun laboratoria ontwikkelden algoritmen om het darm-microbioom te kwantificeren, en met behulp van machinaal leren voorspellen ze welke voedsel de bloed­suiker­spiegel bij elk afzonderlijk persoon verhoogt.

'We zijn nu bezig met voortgaande proeven die gebruik maken van de gepersonaliseerde aanpak van voeding bij mensen met pre-diabetes, om te zien of we de neiging van deze enorme populatie om diabetes te ontwikkelen, kunnen vertragen of omkeren,' zegt Weizmann hoofdonderzoeker Elinav. 'De studie vindt plaats in Israël, maar is van belang geworden voor de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap.'

Ontdekt is ook, dat kunstmatige zoetstoffen darm-microben beïnvloeden op een manier die tot zwaar­lijvigheid leidt. Darm-microben kunnen direct invloed hebben op het verloop van de fatale neuro­degeneratieve ziekte amyotrofe laterale sclerose (ALS); en probiotica zijn niet one-size-fits-all.

Voedsel als medicijn Het onderzoek van Elinav en Segal vormt de basis voor twee Israëlische bedrijven: DayTwo in Tel Aviv en San Francisco (VS), en BiomX, dat onderzoek doet op het gebied van fagen, in Ness Ziona.

DayTwo maakt gebruik van microbioom analyse om de voeding te personaliseren voor een optimale gezond­heid. CEO Lihi Segal vertelt ISRAEL21c dat tien­duizenden klanten in Israël en Amerika de thuistestkit en app van DayTwo gebruiken om voedings­middelen te kiezen, te noteren en te volgen die hun bloed­suiker­spiegel het best in balans brengen.

'Ons scoresysteem geeft duizenden verschillende voedings­middelen en voedings­combinaties aan op basis van uw biometrie, analyse van uw darm-microbioom, leefstijl factoren en een gezondheids­vragen­lijst', zegt Segal. 'Ons algoritme blijft zich ontwikkelen en valideren op basis van gebruikers­gegevens, wat betekent dat het scoresysteem in de loop van de tijd nog nauwkeuriger is geworden.'


DayTwo combineert gepersonaliseerde voedings­programma's, beheersen van diabetes en het testen van het darm-microbioom.

Segal beschrijft DayTwo als 'een bruikbare oplossing, gebaseerd op geavanceerde wetenschap, die gebruikers in staat stelt te genieten van een voedsel-als-medicijn benadering voor het in evenwicht brengen van de bloedsuiker­spiegel en, uiteindelijk, de strijd aan te binden met chronische stofwisselingsziekten zonder te vertrouwen op geneesmiddelen


______________________________
ENGLISH:

In Israel, the microbiome, the large numbers of microbes that are in and on our bodies, has been exported for a number of years. This research will help predict, diagnose and treat a wide range of disorders and diseases.

Image: Dr. Eran Elinav (l) and prof. Eran Segal. (Photo: Weizmann Institute of Science)

The body consists of about 10 trillion human cells, and also houses about 100 trillion small microbes, mostly bacteria, that have amazing power over health, reports Abigail Klein Leichman on the Israel21c news site.

Many influences, from genetics to nutrition and stress, contribute to the composition of the microbiome, the community of microbes that is as personal as a fingerprint. Understanding, manipulating and balancing the microbiome can play an increasingly important role in the prevention and cure of diseases.

In 2018 therapies were tested in approximately 2,400 clinical trials based on microbiome science. In Israel, microbiome research is growing rapidly.

In 2015, two researchers from the Weizmann Institute of Science made headlines with the results of the first phase of their groundbreaking Personalized Nutrition Project. The most important message: Because of that highly individualized gut microbiome, the same foods have a different effect on the blood sugar level of each person. Several major studies, including the Mayo Clinic, later confirmed the Israeli findings. 'In the past, dietary advice was based on quantifying or assessing food to determine what is good and what is not. We have shown that instead of looking at food, we have to look at people because people respond uniquely. "

Their laboratories developed algorithms to quantify the gut microbiome, and they use machine learning to predict which foods raise blood sugar levels in each individual.

"We are now conducting ongoing trials using the personalized approach to nutrition in people with pre-diabetes, to see if we can slow down or reverse the tendency of this huge population to develop diabetes," says Weizmann lead investigator Elinav . "The study is taking place in Israel, but has become important for the global scientific community."

It has also been discovered that artificial sweeteners affect gut microbes in a way that leads to obesity. Bowel microbes can directly affect the course of the fatal neurodegenerative disease amyotrophic lateral sclerosis (ALS); and probiotics are not one-size-fits-all.

Food as medicine Elinav and Segal's research forms the basis for two Israeli companies: DayTwo in Tel Aviv and San Francisco (US), and BiomX, which conducts phage research in Ness Ziona.

DayTwo uses microbiome analysis to personalize the diet for optimal health. CEO Lihi Segal tells ISRAEL21c that tens of thousands of customers in Israel and America use the DayTwo home test kit and app to select, record, and track foods that balance their blood sugar levels.

"Our scoring system provides thousands of different foods and nutritional combinations based on your biometrics, gut microbiome analysis, lifestyle factors and a health questionnaire," says Segal. "Our algorithm continues to develop and validate based on user data, which means that the scoring system has become even more accurate over time."


DayTwo combines personalized nutrition programs, diabetes management and intestinal microbiome testing.

Segal describes DayTwo as "a useful, science-based solution that allows users to enjoy a food-as-medicine approach to balancing blood sugar levels and, ultimately, to fight chronic metabolic diseases without to rely on medicines