16 april 2020

2020-04-16-14.00: Morele dilemma's toen en nu. - Moral Dilemmas Then and Now.

Morele dilemma's toen en nu.

Posted on April 16, 2020 by Victor Rosenthal

Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

Dario Gabbai stierf vorige maand , 97 jaar oud. Gabbai was een Sonderkommando , een Grieks-Joodse gevangene in Auschwitz-Birkenau die gedwongen werd te helpen om de nieuwkomers naar de Duitse doodskamers te leiden en een paar minuten later hun lichamen naar de crematoria te brengen. Slechts weinigen van hen hebben de oorlog overleefd en Gabbai was waarschijnlijk de laatste van hen.

Gabbai, die vaak werd geïnterviewd en in verschillende documentaires over de Holocaust verscheen, beschreef hoe hij zijn denken stopzette om op die helse plek te kunnen overleven. Er waren dingen die hij had gezien, zei hij, waar hij niet over kon praten of uit zijn gedachten kon zetten.

Zijn situatie riep op de meest scherpe manier morele dilemma's op. Hij had een keuze: hij kon de Duitsers helpen of ze zouden hem onmiddellijk doden. Moest hij zichzelf opofferen om te voorkomen dat hij medeplichtig werd aan moord? Het zou zinloos zijn: er was geen tekort aan gevangenen die zijn baan zouden overnemen om nog wat langer in leven te blijven. De Duitsers hebben hoe dan ook alle Sonderkommando's om de paar maanden gedood (Gabbai arriveerde tegen het einde). Misschien waren ze gewoon niet meer in staat het letterlijk geestdodende werk te doen, of misschien waren de Duitsers bang voor een opstand; er waren minstens drie bloedige maar mislukte opstanden van Sonderkommandos in Treblinka, Sobibor en Birkenau. Dit waren mannen - eigenlijk jongens - die niets te verliezen hadden en die op de meest schokkende en pijnlijke manier wisten dat ze niets te verliezen hadden.

Op een dag omvatte het transport twee van Gabbai's vrienden uit Salonika. 'Ik zei dat ze dood zouden gaan', herinnert hij zich. 'Mijn neven en ik gaven ze al het voedsel dat we hadden, en we vertelden hen waar ze moesten gaan staan, zodat het gas ze binnen twee minuten in plaats van vijf zou doden.'

De neven haalden de as van de mannen uit de oven en begroeven ze buiten de crematoria. 'We zeiden' Kaddish 'voor hen', zegt Gabbai. 'Maar we waren al zo ijskoud [emotioneel]. Niets drong door. Dat was de enige manier waarop we konden overleven. ' - Naomi Pfefferman, "Job of Infinite Horror"

Gabbai was blijkbaar niet religieus, maar hij gaf aan dat het hem enige troost gaf te horen dat zijn daden waren toegestaan als pikuach nefesh , een leer die het mogelijk maakt om bijna alle geboden te overtreden wanneer het nodig is om een mensenleven te redden.

Ik schrijf zelden over de Holocaust; Ik ben niet blij met de manier waarop het soms gebruikt wordt. Maar ik denk er vandaag over na, omdat men zich door de wereldwijde pandemie van het coronavirus opnieuw moeilijke, maar andere, morele vragen moet stellen. Er zijn eenvoudige vragen (maar niet gemakkelijke ), zoals bijvoorbeeld een arts zich moet stellen  met een ontoereikend aantal ventilatoren tot zijn beschikking. En er zijn de meer gecompliceerde, zoals het vinden van een evenwicht tussen het stopzetten van de economische activiteit om de overdracht van het virus te verminderen en het voorkomen van een daaruit voortvloeiende economische catastrofe.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dit een zeer moeilijke vraag, aangezien het verkrijgen van een goed antwoord afhangt van het voorspellen van de effecten van sociale afstand, quarantaine en lockdowns vanwege de verspreiding van het virus, iets dat tot nu toe slechts gedeeltelijk wordt begrepen. We zijn beter in staat om de economische gevolgen van deze maatregelen te voorspellen, hoewel er dan zelfs onzekerheid bestaat of die effecten een neergang juist ernstiger zouden kunnen maken.

Er zijn ook morele vragen. Stel, als extreem voorbeeld, dat is besloten om helemaal geen beperkingen op te leggen aan werkplekken en scholen, en het virus zijn gang te laten gaan. Vanwege de aard van de ziekte zijn de meeste ernstig getroffenen de ouderen. Het is misschien mogelijk om de onevenwichtigheid te verminderen door alleen oudere mensen te isoleren, velen van hen zijn tenslotte met pensioen, maar zij zouden nog een veel grotere kans op besmetting hebben als beweging en handel niet zouden worden beperkt. En als de gezondheidszorg overbelast zou raken, zoals in Noord-Italië gebeurde, dan zou de kans veel groter zijn dat ze zouden overlijden, zelfs als er bij de zorg niet naar leeftijd werd gekeken.

Als een samenleving er daarentegen in slaagt 'de curve af te vlakken' door de normale activiteit te verminderen, dan zou iedereen die ziek was meer kans hebben om de best mogelijke zorg te krijgen, wat het dodental onder de oudere patiënten evenredig zou verminderen.  

Er kan een eenvoudig nuttigheidsargument kunnen worden aangevoerd om het virus zijn gang te laten gaan. Ouderen zijn per saldo consumenten en geen producenten. Ze hebben een negatief effect op het economische leven van een samenleving. Economisch gezien zouden ze niet worden gemist. Het virus zou slechts een klein probleempje zijn, waarbij een klein aantal productieve individuen ernstig ziek zou worden en er maar heel weinig zouden sterven.

Zweden lijkt zoiets te doen . Ze nemen enkele maatregelen om sociale afstand te houden en proberen oudere burgers te isoleren, maar ze hebben werkplekken en scholen niet gesloten. Op een gegeven moment zal er groepsimmuniteit ontstaan en op een gegeven moment een vaccin.  

Deze strategie kan onmogelijk doorgang vinden in Israël, waar zelfs seculiere mensen doordrongen zijn van Joodse ethische principes, volgens welke elk mensenleven even waardevol is. De afweging die in Israël wordt gemaakt tussen economische activiteit en het onderdrukken van virale overdracht, helt over in de richting van het beschermen van mensen tegen het virus, een beleid van pikuach nefesh. En ik denk dat dit een humaan beleid is, moreel beter, ook al is het volgens een bepaalde norm minder rationeel dan het strikt minimaliseren van economische schade.

De mensen in zorginstellingen zijn minder te benijden omdat zij min of meer in de steek zijn gelaten . Het personeel heeft de ziekte overgedragen aan de bewoners en zijn vervolgens in wezen gevlucht. Niemand heeft de bal opgepakt.

Er zijn nog andere factoren bij het omgaan met de epidemie: het opsporen van de dragers van de ziekte en die te isoleren voordat ze deze kunnen overdragen. In dit opzicht zou Israël het veel beter kunnen doen als ze het aantal dagelijks uitgevoerde testen zou (kunnen?) verhogen. Dit is een win-win-activiteit, omdat het alleen diegenen isoleert die dat aangaan. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar verschillende behandelingen die mogelijk effectief zijn. Hoe langzamer het virus zich verspreidt, hoe meer patiënten deze behandelingen op tijd kunnen krijgen.

Er zijn (natuurlijk) politieke problemen. Er is een strijd tussen het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Defensie over de vraag wie de algehele respons op de epidemie zou moeten coördineren. We zien echter niet het soort politieke controverses  over de effectiviteit van deze behandeling of een andere zoals die lijkt te bestaan in de VS. Aan de andere kant kan het ontbreken van een permanente regering en het spookbeeld van een mogelijke vierde verkiezing ernstige gevolgen hebben voor het vermogen van Israël om de economische gevolgen van de epidemie het hoofd te bieden.  

De corona-pandemie lijkt in veel opzichten niet op de Holocaust. Er is geen Auschwitz-Birkenau en er zijn geen Sonderkommando's . Maar de campagne ertegen lijkt veel op een militaire campagne, met logistiek, voetvolk en orders die moeten worden opgevolgd. En ik vermoed dat bij sommig medisch personeel, zoals Dario Gabbai, herinneringen zullen achterblijven die heel moeilijk uit te wissen zijn, hoe graag ze dat ook zouden willen.

 

 *****************************
ENGLISH:

Moral Dilemmas Then and Now.

Posted on April 12, 2020 by Victor Rosenthal

Dario Gabbai died last month, aged 97. Gabbai was a Sonderkommando, a Greek-Jewish prisoner at Auschwitz-Birkenau who was forced to help herd new arrivals to the German death chambers and remove their bodies to the crematoria a few minutes later. Very few of them survived the war, and Gabbai may have been the last of them.

Gabbai, who was often interviewed and appeared in several documentaries about the Holocaust, described shutting down his brain in order to survive in that hellish place. There were things that he had seen, he said, that he could neither talk about nor get out of his mind.

His situation raised moral dilemmas in the purest possible way. He had a choice: he could help the Germans or they would kill him immediately. Should he sacrifice himself in order to avoid becoming an accessory to murder? It would be pointless: there was no shortage of prisoners who would take his job in order to stay alive a bit longer. The Germans killed all the Sonderkommandos every few months, anyway (Gabbai arrived near the end). Maybe they simply stopped being able to do the soul-destroying work, or maybe the Germans were afraid of a revolt; there were at least three bloody but unsuccessful revolts of Sonderkommandos in Treblinka, Sobibor, and Birkenau. These were men – boys, actually – who had nothing to lose, and who knew in the most graphic and painful way they had nothing to lose.

One day, the transport included two of Gabbai’s friends from Salonika. “I told them they were going to die,” he recalls. “My cousins and I gave them whatever food we had, and we told them where to stand so the gas would kill them in two minutes instead of five.”

The cousins scooped the men’s ashes from the oven and buried them outside the crematoria. “We said ‘Kaddish’ for them,” Gabbai says. “But we were already so ice-cold [emotionally]. Nothing was penetrating. That is the only way we could survive.” – Naomi Pfefferman, “Job of Infinite Horror”

Gabbai was apparently not religious, but he indicated that it gave him some comfort to be told that his actions were permitted as pikuach nefesh, a doctrine that permits violating almost any of the commandments when it is necessary to save a human life.

I rarely write about the Holocaust; I’m not happy with the uses to which it is sometimes put. But I’m thinking about it today because the worldwide coronavirus pandemic has again posed hard, though different, moral questions. There are simple (but not easy) ones, such as that faced by the doctor with an inadequate number of ventilators at his disposal. And there are the more complicated ones, like finding a balance between shutting off economic activity in order to reduce the rate of transmission of the virus, and preventing an ensuing economic catastrophe.

This is a very difficult question from a scientific standpoint, since getting a good answer depends on predicting the effects of social distancing, quarantines, and lockdowns on the spread of the virus, something which as yet is only partially understood. We are better able to predict the economic consequences of these measures, although even then there is uncertainty about possible feedback effects that could make a downturn more severe.

There are moral questions too. As an extreme example, suppose it were decided to impose no restrictions at all on workplaces and schools, and let the virus run its course. Because of the nature of the illness, the greatest number of those seriously affected would be the elderly. It might be possible to mitigate the imbalance by isolating only older people – many of them are retired, after all – but there would still be a much greater opportunity for them to be exposed if movement and commerce weren’t restricted. And if the healthcare system became overloaded, as happened in northern Italy, then they would be much more likely to die, even if care were not apportioned according to age.

If, on the other hand, a society succeeded in “flattening the curve” by reducing normal activity, then everyone who was sick would be more likely to receive the best possible care, which would disproportionately reduce the death toll among the older patients.

A straightforward utilitarian argument can be made for letting the virus run its course. Older people are on balance consumers and not producers. They have a negative effect on the economic life of a society. Economically speaking, they wouldn’t be missed. The virus would just be a small blip, with a small number of productive individuals becoming seriously ill and very few dying.

Sweden seems to be doing something like this. They are taking some social distancing measures and trying to isolate older citizens, but they have not shut down workplaces and schools. At some point there will be herd immunity, and at some point a vaccine.

This strategy could not possibly be adopted in Israel, where even secular people are imbued with Jewish ethical principles, according to which every human life is equally valuable. The tradeoff that is being made in Israel between economic activity and suppressing viral transmission leans in the direction of protecting people from the virus, a policy of pikuach nefesh. And I think this is a humane policy, a morally better one, even if it is less rational by some standard than strictly minimizing economic damage.

Somewhat less admirably, people in assisted living facilities here have been more or less abandoned. Staff have passed the disease to residents, and then essentially fled. No one has picked up the ball.

There are other factors in dealing with the epidemic. I haven’t mentioned the attempt to track and isolate carriers of the disease before they can transmit it. In this respect, Israel could do much better if she would (could?) increase the number of tests done daily. This is a win-win activity, because it only isolates those who need to be. In addition, research is proceeding on various treatments that may be efficacious. The slower the virus spreads, the more patients will be able to receive these treatments in time.

There are (naturally) political problems. There is a struggle between the Health Ministry and the Defense Ministry over who should be in charge of coordinating the overall response to the epidemic, although we do not see the kind of political controversies about the efficacy of this treatment or another which seem to exist in the US. On the other hand, the lack of a permanent government and the specter of a possible fourth election may have serious effects on the ability of Israel to deal with the economic fallout from the epidemic.

The corona pandemic is not like the Holocaust in many ways. There is no Auschwitz-Birkenau and there are no Sonderkommandos. But the campaign against it is much like a military campaign, involving logistics, foot-soldiers, and orders that must be followed. And I suspect that some medical personnel, like Dario Gabbai, will be left with memories that will be very hard to erase, much as they would wish to.