21 mei 2018

2018-05-21 ​Op naar de volgende stap - Soevereiniteit (Nadia Matar en Yehudit Katsover)

De volgende regels zijn een eerbetoon aan een grote en gulle actievrouw wiens liefde voor het land Israël haar tot een van de symbolen van dit land heeft gemaakt - Geula Cohen, een LEHI-strijder, lid van de Knesset, viceminister en prijswinnaar van de Israëlprijs.Door Nadia Matar en Yehudit Katsover,

Nadia Matar and Yehudit Katsover (INN:NM)

Nadia Matar and Yehudit Katsover are co-Chairwomen of Women in Green (Women for Israel's Tomorrow).

Deze dagen, te beginnen met de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en verdergaand met een aantal ambassades die zich bij deze ambassade aansluiten op de weg naar Jeruzalem, zijn het soort dagen dat ze zou hebben liefgehad. In 1980 was het Geula Cohen die wist te profiteren van het smalle politieke venster waarlangs zij de Jeruzalem-wet aannam, een stap die leidde tot het vertrek van ambassades uit Jeruzalem en hun overplaatsing naar de Gush Dan-regio.


Geula Cohen announcer of the Lehi underground radio station.

Geula Cohen was niet onder de indruk van de internationale reactie en verklaarde dat het in het belang van Jeruzalem de moeite waard was om een politieke prijs te betalen. Tegenwoordig zien zij en wij hoe de naties, zij het na een lange, onnodige vertraging, zich de boodschap hebben eigen gemaakt - Jeruzalem is de eeuwige Joodse hoofdstad van het Joodse volk!

Op de vraag of de timing van de wetpassage misschien niet gepast is, antwoordde Geula Cohen resoluut dat “elke wet met betrekking tot het land Israël, elke dag de juiste timing is", en inderdaad, in de geest en het licht van Geula verheffen we onze stem en roepen we op tot een volgende stap.

Na de Amerikaanse erkenning (en niet alleen de Amerikaanse) van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, na de overdracht van ambassades naar onze hoofdstad, is het tijd voor de volgende noodzakelijke stap - de toepassing van de Israëlische soevereiniteit over de regio waar we al generaties lang naar verlangen, Judea en Samaria.

De afgelopen weken hebben de leiders van Israël, met name de premier, blijk gegeven van een vastberadenheid die haar vruchten heeft afgeworpen op politiek en veiligheidsgebied. Ook met betrekking tot Iran, Syrië, Rusland en andere landen. De wereld erkent vastberadenheid, begrijpt en respecteert het. De tijd is rijp en gepast voor de volgende resolute stap, en het zal een historisch gemiste kans zijn als we niet doorgaan met stappen die verder gaan op de zionistische weg naar de toepassing van het Israëlische recht op het grondgebied van het historische erfgoed van onze bevolking.

In 1986 presenteerde Geula Cohen een wetsvoorstel voor de toepassing van de soevereiniteit in de Knesset. Tijdens de 185e sessie van de 11e Knesset zei ze: "De natuurlijke timing voor de toepassing van het Israëlische recht en de Israëlische jurisdictie in Judea en Samaria en de Gazastrook, alsmede een impuls voor nederzettingen in deze delen van het vaderland, was het einde van de Zesdaagse Oorlog... in 1967, toen de regering onder historisch leiderschap van Mapai aldus optrad ten aanzien van Oost-Jeruzalem. De geplande opdeling van de stad werd opgeheven, Oost-Jeruzalem werd door Joden “gesettled” en de Israëlische wet en soevereiniteit werd daar toegepast. Maar, en dit is de meest historische blunder, alleen in Jeruzalem. De regering van die tijd had niet genoeg kracht of geest om in andere bevrijde delen van het land Israël hetzelfde te doen. Het proces werd gestopt; het zionistische, politieke proces ging niet door met de toepassing van soevereiniteit, noch was er een voortzetting van het praktische zionisme met een uitbreiding van nederzettingen ...”.

Geula Cohen vervolgde haar betoog: “Eervolle Knesset, de Likud heeft zich nog niet bevrijd van de valkuil van overeenkomsten, de Arbeidspartij heeft zich niet bevrijd van de illusie van territoriale compromissen, maar meer en meer delen van het Israëlische publiek zien het dode punt waar de dromer-initiatieven ons toe hebben gebracht en ze beginnen wijzer te worden. Nu bieden we dit publiek een optie die risico's met zich meebrengt - en wanneer waren we ooit vrij van risico's? maar is ook de enige die kans van slagen heeft".

Sinds deze woorden in de Israëlische Knesset werden gezegd, "is er veel water in de Jordaan gevloeid" (een Israëlische uitdrukking voor een lange periode, red.). Nu eist een absolute meerderheid van de Likud-ministers, de leden van de Knesset en de leden van het Centraal Comité soevereiniteit, evenals Habayit Hayehudi (het vroegere Mafdal, de historische Mizrahi-beweging). Ook in Shas en Kulanu worden dergelijke stemmen gehoord. Het is nu tijd om onze angsten te overwinnen en over te gaan naar de volgende fase - de toepassing van soevereiniteit.

Het politieke venster dat werd geopend met de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS is de laatste tijd verbreed met de oproep tot “terugkeer" door de vijand van de Arabische Gazastrook, die niet tevreden is met Judenrein in Gaza, maar ernaar streeft zijn terreur op te leggen aan Tel Aviv, Haifa en andere Israëlische steden. In Gaza dromen ze van en streven ze naar de vernietiging van de staat Israël, en het passende antwoord dat de Arabische hoop op een "terugkeer" zal wegnemen, zal gepaard gaan met de toepassing van soevereiniteit en de tenuitvoerlegging daarvan. Het volk Israël zal zichzelf, zijn buren en de hele wereld duidelijk maken dat het land Israël tot het volk Israël behoort.

We besluiten deze zinnen met de woorden van Geula Cohen: "We stellen voor het Israëlische recht en de Israëlische jurisdictie in Judea en Samaria toe te passen, niet alleen omdat dat het meest rechtvaardige en ethische, maar ook omdat het het meest realistische is. Wij stellen niet voor om buitenlandse grond aan de staat Israël toe te voegen. Historisch gezien annexeren we Hevron niet aan Tel Aviv, maar Tel Aviv aan Hevron".


On to the next step - Sovereignty

The following lines are a tribute to a great and generous woman of action whose love for the Land of Israel has made her one of the symbols of this Land – Geula Cohen, a LEHI fighter, member of Knesset, deputy minister and Israel Prize laureate.

By Nadia Matar and Yehudit Katsover,

These days, beginning with the transfer of the U.S. embassy to Jerusalem and continuing with a number of embassies joining it the road going up to Jerusalem, are the kind of days she would have loved. In 1980 it was Geula Cohen who knew how to take advantage of the narrow political window of opportunity through which she passed the Jerusalem Law, a step that led to the departure of embassies from Jerusalem and their transfer to the Gush Dan region.

Geula Cohen was not impressed by the international reaction and stated that for the sake of Jerusalem, it was worth paying a political price. These days, she and we see how the nations, albeit after a long, needless delay, have internalized the message – Jerusalem is the eternal Jewish capital of the Jewish people!

When asked if the timing of the law's passage is perhaps not appropriate, Geula Cohen answered resolutely that “For any law relating to the Land of Israel, any day at all, is the correct timing ”, and indeed, in the spirit and the light of Geula we raise our voices and call for the next step.

After the American recognition (and not only the American) of Jerusalem as the capital of Israel, after the transfer of embassies to our capital, the time has come for the next required step – the application of Israeli sovereignty over the region for which we have longed for generations, Judea and Samaria.

In recent weeks, Israel's leadership, especially the prime minister, has demonstrated a resolve that has borne fruit in the political and security spheres. Also regarding Iran, Syria, Russia and other countries. The world recognizes resolve, understands and respects it. The time is right and appropriate for the next resolute step and it will be a historically missed opportunity if we do not continue with steps that advance along the Zionist path to the application of Israeli law in the territories of our people’s historic inheritance.

In 1986 Geula Cohen presented a proposed law for the application of sovereignty in the Knesset. During the 185th session of the 11th Knesset she said: “… the natural timing for the application of Israeli law and jurisdiction in Judea and Samaria and the Gaza Strip, as well as a boost in momentum for settlement in these parts of the homeland, was the end of the Six Day War… in 1967 when the government under historic Mapai leadership acted thus regarding east Jerusalem. The planned division of the city was cancelled, east Jerusalem was settled by Jews and Israeli law and sovereignty was applied there. However, and this is the most historic blunder, only in Jerusalem. The government at that time did not have enough strength or spirit, to do the same in other parts of the Land of Israel that had been liberated. The process was stopped; the Zionist, political process did not continue with the application of sovereignty, and neither was there a continuation of practical Zionism with a settlement boom…”.

Geula Cohen continued, saying: “…Honorable Knesset, the Likud has not yet freed itself from the trap of agreements, the Labor party has not freed itself from the illusion of territorial compromise, but more and more parts of the Israeli public see the dead end to which the dreamers’ initiatives have led us and they are beginning to grow wiser. Now, we are offering this public an option that has risks – and when were we ever free of risks? - but is also the only one that has a chance of succeeding”.

Since these words were said in the Israeli Knesset, "much water has flowed in the Jordan" (an Israeli expression for a long period of time, ed.). Now, an absolute majority of Likud ministers, its members of Knesset and members of the Central Committee demand sovereignty, as well as Habayit Hayehudi (formerly Mafdal, the historic Mizrahi Movement). Voices of this sort are being heard also in Shas and in Kulanu. Now is the time to overcome our fears and move on to the next phase – the application of sovereignty.

The political window of opportunity that opened with the election of Donald Trump as president of the U.S. has widened recently with the demand for “return” by the Arab Gaza enemy, who is not satisfied with Judenrein in Gaza, but strives to impose its terror on Tel Aviv, Haifa and other Israeli cities. In Gaza they dream of and strive for the destruction of the State of Israel, and the appropriate response that will cut off the Arab hopes for a “return” will come with the application of sovereignty and its implementation. The People of Israel will make it clear to itself, to its neighbors and to the entire world that the Land of Israel belongs to the People of Israel.

We conclude these lines with words of Geula Cohen: “We are proposing the application of Israeli law and jurisdiction in Judea and Samaria not only because it is the most just and ethical thing to do, but because it is also the most realistic. We are not proposing to annex foreign soil to the State of Israel. Historically, we are not annexing Hevron to Tel Aviv, but Tel Aviv to Hevron”.

Source: http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article...