21 april 2020

2020-04-21: Palestijnen: Geloof UNRWA niet, ze helpen niet - Palestinians: Don’t Believe UNRWA, They Are Not Helping


Photo Credit: Europese Commissie DG ECHO

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door: Jewish Press -  Bassam Tawil
Vertaling: Paula van den Bos - IsrsaelCNN.com
Oorspronkelijk gepost op de website van Gatestone Institute

De United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten claimt dat het in de frontlinies staat in het gevecht tegen COVID-19,” en dat haar ambtenaren hun best doen donaties los te krijgen voor hulp aan de Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten. Volgens een UNRWA- verklaring van 5 april:

“UNRWA doet haar best om de curve af te vlakken en heeft een aantal preventie- en controlemaatregelen in haar hele werkterrein gemobiliseerd, waaronder de uitgifte van hygiëneproducten en beschermende uitrusting aan UNRWA-personeel, de verspreiding van educatieve pamfletten aan vluchtelingen, de regelmatige sterilisatie van kampen en UNRWA-faciliteiten, en de ondersteuning van studenten thuis via ons Education in Emergencies-programma. UNRWA zet zich in voor het verlenen van noodhulp en het onderhouden van essentiële diensten zoals voedselhulp, onderwijs en eerstelijnsgezondheidszorg voor de miljoenen Palestijnse vluchtelingen die van ons afhankelijk zijn, maar daarvoor hebben we uw hulp nodig. '

Terwijl UNRWA opschept over haar diensten aan Palestijnse vluchtelingen en om donaties vraagt, beschuldigen de Palestijnse vluchtelingen in Libanon de VN-instantie ervan niets te doen om hen te helpen de dreiging van de coronaviruspandemie het hoofd te bieden.

Wie overweegt te doneren aan UNRWA, moet eerst luisteren naar de stemmen van de leiders van de Palestijnen in Libanon die het VN-agentschap beschuldigen van nalatigheid en hun beloften om de Palestijnen te helpen de pandemie te bestrijden, niet nakomen.

De klachten van de Palestijnen tegen UNRWA brengen de leiding van de dienst in verlegenheid en onthullen haar poging om donoren te misleiden door hen te laten geloven dat de UNRWA een enorme inspanning levert om de vluchtelingen in Libanon te helpen.

De Palestijnse beschuldigingen komen in de nasleep van een vorig jaar gepubliceerd rapport , waarin de schendingen van het gezag van het hoofd- managementteam van de dienst worden beschreven.

Het 10 pagina's tellende document, opgesteld door het bureau voor ethiek van die dienst, citeert:  "geloofwaardige en bevestigde rapporten" rapporteren dat leden van een "binnenste cirkel" aan de top van de UNRWA misbruik hebben gemaakt van gezag en nepotisme voor persoonlijk gewin. Zij hebben legitieme afwijkende meningen onderdrukt  om hun persoonlijke doelen te bereiken.”

Het rapport concludeert dat het gedrag van de hoge UNRWA-functionarissen "een enorm risico voor de reputatie van de VN" vormt en dat "hun onmiddellijke verwijdering zorgvuldig moet worden overwogen".

Het lijkt er echter op dat de UNRWA een jaar na het uitlekken van het rapport nog steeds geen belangrijke conclusies heeft getrokken uit de beweringen dat haar hoge ambtenaren zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag en nepotisme. Dat is althans wat de Palestijnen in Libanon zeggen.

Een groep, zich het leiderschap van de Alliantie van Palestijnse facties in Libanon noemend, heeft de UNRWA beschuldigd van "uitstel en nalatigheid" bij het aanpakken van de pandemie van het coronavirus en heeft gedreigd de protesten de komende dagen op te voeren als het agentschap zijn "verantwoordelijkheden jegens de Palestijnen niet op zich neemt". . '

De groep veroordeelde het "falen" van UNRWA om te reageren op Palestijnse oproepen voor dringende hulp. “We begonnen met een ontmoeting met het UNRWA-management in Libanon en eiste dat het agentschap noodzakelijke hulp aan de Palestijnse vluchtelingen zou versnellen”, zei de groep.

“De UNRWA-leiding beloofde contact op te nemen met potentiële donoren voor financiële hulp en subsidies, maar er is niets gebeurd. Het management van UNRWA heeft aangetoond dat het opzettelijk zijn beloften met betrekking tot het verkrijgen van fondsen voor hulp niet is nagekomen en zelfs de door hen gevraagde termijn heeft overschreden. ”

De groep voegde eraan toe dat het falen van UNRWA een "duidelijke indicatie is van haar onverschilligheid en minachting voor de Palestijnse vluchtelingen die lijden aan armoede, honger en ziekte, vooral omdat de UNRWA-leiding de pandemie van het coronavirus nog niet serieus heeft aangepakt."

Munir al-Maqdah, een hoge functionaris bij de Palestijnse Fatah-factie in Libanon, beschuldigde de UNRWA van "het ontduiken van haar verantwoordelijkheden" en zei dat hij niet begreep waarom de dienst geen gespecialiseerde teams naar de Palestijnse vluchtelingenkampen stuurde om hun inwoners te helpen zich voor te bereiden op de uitbraak van het virus. "We worden geconfronteerd met een onmiddellijke dreiging, en als het virus zich verspreidt, zal er een echte ramp plaatsvinden [in de vluchtelingenkampen]", waarschuwde al-Maqdah .

Hij klaagde ook dat UNRWA de 5 miljoen dollar die het had toegewezen niet had uitgegeven aan hulp voor kinderen in de vluchtelingenkampen om hen te helpen de negatieve gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden, en voegde eraan toe:

"Honger klopt aan onze deuren en onze mensen lijden aan extreme armoede in het licht van de moeilijke economische en levensomstandigheden en het werkloosheidscijfer dat steeg van 60 procent tot 80 procent na het uitbreken van het coronavirus."

Salah Yusef, lid van het Palestijnse Bevrijdingsfront, een andere Palestijnse factie in Libanon, klaagde dat de UNRWA "niets heeft gedaan ondanks herhaalde oproepen sinds het begin van de crisis." UNRWA,” zei hij , "moet haar verantwoordelijkheden nemen om de Palestijnen te voorzien van noodhulp en werkgelegenheid."

Ayman Shana'ah, een vertegenwoordiger van Hamas in Libanon, bekritiseerde ook de UNRWA omdat ze de coronaviruspandemie onder Palestijnse vluchtelingen niet had aangepakt:

"We zijn sinds het begin van de coronaviruscrisis een langdurige dialoog aangegaan met het [UNRWA] -bestuur, maar we hebben nog niet de gewenste resultaten bereikt, niet op het gebied van gezondheid of verlichting van de crisis."

De Hamas-functionaris zei dat UNRWA de Palestijnse kampen niet heeft ondersteund met medische beschermingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen. Bovendien, zei hij, heeft UNRWA geen stappen ondernomen om de Palestijnen financiële steun te verlenen: "UNRWA moet haar verantwoordelijkheden op zich nemen met financiële hulp om een dreigende sociale explosie te voorkomen."

UNRWA zei onlangs dat het dringend 14 miljoen dollar nodig heeft om de uitbraak van een coronaviruspandemie gedurende een eerste periode van drie maanden voor te bereiden en erop te reageren. Volgens UNRWA waarnemend commissaris-generaal Christian Saunders:

“Overvolle leefomstandigheden, fysieke en mentale stress en jaren van langdurige conflicten maken de kwetsbare bevolking van meer dan 5,6 miljoen Palestijnse vluchtelingen bijzonder vatbaar voor de voortdurende bedreigingen van COVID-19. Alle sectorbesturen en -autoriteiten van de vijf aandachtsgebieden van het Agentschap hebben een reeks robuuste maatregelen aangekondigd om de verspreiding van COVID-19 het hoofd te bieden, die de UNRWA zal volgen en zal meenemen in haar operaties. "

Mustafa al-Sawwaf, een Palestijnse politieke analist uit de Gazastrook, zei dat de UNRWA de Palestijnse vluchtelingen niet heeft geholpen. 'De dienst zou snel en zonder vertraging moeten optreden om de vluchtelingen te helpen', zei al-Sawwaf. "UNRWA heeft de vluchtelingen echter niet geholpen."

Ondertussen beweerde de Libanese mensenrechtenactiviste Riad Issa dat UNRWA de Palestijnse vluchtelingen jarenlang niet heeft geholpen en dat het probleem niet begon met het uitbreken van de coronaviruspandemie. 'De crisis houdt geen verband met een gebrek aan financiering', zei hij . “Palestijnen klagen al jaren over het gebrek aan diensten van UNRWA. We hebben UNRWA in Libanon niets zien doen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. ”

Als de Palestijnen zeggen dat UNRWA hen al jaren niet meer helpt, waarom spreken de hoofden van het bureau dan donoren aan voor dringende financiële hulp? Zijn de donoren op de hoogte van de klachten van de Palestijnen en zullen ze uitleg vragen aan de UNRWA over waar het geld naartoe gaat? Als UNRWA de Palestijnen niet kan helpen in een kritieke tijd van een pandemie, waarom blijft ze dan de internationale gemeenschap vragen miljoenen dollars in haar schatkist te pompen?

Er moet nog een laatste vraag worden gesteld: waar is de verantwoordelijkheid van de Libanese regering en de Arabische staten jegens hun Palestijnse broeders in Libanon? Waarom heeft een Arabier die in een Arabisch land woont een VN-agentschap of een andere internationale partij nodig om hem of haar te helpen?

Wanneer nemen de Arabische regeringen die Palestijnen in hun midden hebben hun verantwoordelijkheden op zich en voorzien hen van het meest elementaire onderdeel: gezondheidszorg? Het Palestijnse publiek zit vast: de Arabieren lijken zich niet om hun Palestijnse broeders te bekommeren, terwijl UNRWA er alleen op uit is om fondsen te werven om de salarissen van haar managers en arbeiders te betalen.

 

   

***************************************
ENGLISH:

By: JewishPress - Bassam Tawil  
Originally posted to the Gatestone Institute website

The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) claims that it is on the “frontlines of responding to COVID-19,” and its officials are appealing for donations to help Palestinian refugees in the Middle East. According to an UNRWA statement from April 5:

“UNRWA is doing its part to flatten the curve and has mobilized a number of prevention and control measures across its field of operations, including the issuing of hygiene products and protection gear to UNRWA staff, the distribution of educational pamphlets to refugees, the regular sterilization of camps and UNRWA facilities, and the support of students at home through our Education in Emergencies programme. UNRWA is committed to providing emergency relief and maintaining essential services like food assistance, education, and primary health care for the millions of Palestine refugees that depend on us, but in order to do so, we need your help.”

While UNRWA is boasting of its services to Palestinian refugees and asking for donations, the Palestinian refugees in Lebanon are accusing the UN agency of doing nothing to help them face the threat of the coronavirus pandemic.

Those considering donating to UNRWA ought first to listen to the voices of the leaders of the Palestinians in Lebanon who are accusing the UN agency of negligence and failing to fulfill its promises to help the Palestinians battle the pandemic.

The Palestinians’ complaints against UNRWA are embarrassing for the agency’s administration and expose its attempt to mislead donors into believing that UNRWA is making a herculean effort to assist the refugees in Lebanon.

The Palestinian accusations come in the aftermath of a report published last year, detailing the abuses of authority among the agency’s senior management team.

The 10-page document, prepared by the agency’s ethics office, cites “credible and corroborated reports” that members of an “inner circle” at the top of UNRWA have engaged in abuses of authority and nepotism for personal gain, to suppress legitimate dissent and to otherwise achieve their personal objectives.

The report concludes that the senior UNRWA officials’ conduct presents “an enormous risk to the reputation of the UN” and that “their immediate removal should be carefully considered.”

It appears, however, that one year after the report was leaked, UNRWA has still not drawn important conclusions from the allegations that its senior officials have engaged in misconduct and nepotism. At least, that is what the Palestinians in Lebanon are saying.

A group called the Leadership of the Alliance of Palestinian Factions in Lebanon has accused UNRWA of “procrastination and negligence” in dealing with the coronavirus pandemic and threatened to step up protests in the coming days if the agency does not “assume its responsibilities towards the Palestinians.”

The group condemned UNRWA’s “failure” to respond to Palestinian appeals for urgent help. “We initiated a meeting with the UNRWA management in Lebanon and demanded that the agency accelerate necessary aid to the Palestinian refugees,” the group said.

“The UNRWA administration promised to contact potential donors for financial aid and grants, but nothing has happened. UNRWA’s management has shown that it deliberately failed to fulfill its promises of securing funds for aid, and even exceeded the time limit they requested.”

The group added that UNRWA’s failure is a “clear indication of its indifference and contempt towards the Palestinian refugees suffering from poverty, hunger, and disease, particularly since the UNRWA administration has not yet seriously dealt with the coronavirus pandemic.”

Munir al-Maqdah, a senior official with the Palestinian Fatah faction in Lebanon, accused UNRWA of “evading its responsibilities” and said he did not understand why the agency was not sending specialized teams to the Palestinian refugee camps to help their residents prepare for the outbreak of the virus. “We are facing an imminent threat, and if the virus spreads there will be a real catastrophe [in the refugee camps],” al-Maqdah warned.

He also complained that UNRWA did not spend the $5 million it had allocated as aid for children in the refugee camps to help them deal with the negative repercussions of the coronavirus, adding:

“Hunger is knocking on our doors and our people are suffering from extreme poverty in light of the difficult economic and living conditions and the unemployment rate that rose from 60 percent to 80 percent after the outbreak of the coronavirus.”

Salah Yusef, member of the Palestinian Liberation Front, another Palestinian faction in Lebanon, complained that UNRWA “has done nothing despite repeated appeals since the beginning of the crisis.” UNRWA, he said, “must assume its responsibilities to provide relief aid and employment for the Palestinians.”

Ayman Shana’ah, a Hamas representative in Lebanon, also criticized UNRWA for failing to deal with the coronavirus pandemic among Palestinian refugees:

“We have entered into a lengthy dialogue with the [UNRWA] administration since the beginning of the coronavirus crisis, but we have not reached the desired results yet, not in terms of health or relief.”

The Hamas official said that UNRWA has not supported the Palestinian camps with medical protective gear and disinfectants. In addition, he said, UNRWA has failed to take any steps to provide the Palestinians with financial aid: “UNRWA must assume its responsibilities with financial aid in order to avoid an imminent social explosion.”

UNRWA recently said it urgently needs $14 million to prepare and respond to the coronavirus pandemic outbreak over an initial three-month period. According to UNRWA Acting Commissioner-General Christian Saunders:

“Overcrowded living conditions, physical and mental stress and years of protracted conflict all make the vulnerable population of over 5.6 million Palestine refugees particularly susceptible to the ongoing threats of COVID-19. All of the Agency’s five fields’ host governments and authorities have announced a series of robust measures to cope with the spread of COVID-19, which UNRWA will follow and factor into its operations.”

Mustafa al-Sawwaf, a Palestinian political analyst from the Gaza Strip, said that UNRWA has failed to help the Palestinian refugees. “The agency was supposed to move quickly and without delay to help the refugees,” al-Sawwaf said. “However, UNRWA has failed to help the refugees.”

Meanwhile, the Lebanese human rights activist Riad Issa alleged that UNRWA has for years failed to assist the Palestinian refugees, and that the problem did not begin with the outbreak of the coronavirus pandemic. “The crisis is not related to lack of funding,” he said. “Palestinians have been complaining about UNRWA’s lack of services for many years. We haven’t seen UNRWA do anything in Lebanon to prevent the spread of the disease.”

If the Palestinians are saying that UNRWA hasn’t been helping them for years, why are the agency’s heads appealing to donors for urgent financial aid? Are the donors aware of the Palestinians’ complaints and will they demand explanations from UNRWA about where the money is going? If UNRWA is not capable of helping the Palestinians during a critical time of a pandemic, why is it continuing to ask the international community to pump millions of dollars into its coffers?

A final question demands to be asked: Where is the responsibility of the Lebanese government and the Arab states towards their Palestinian brothers in Lebanon? Why does an Arab living in an Arab country need a UN agency or any other international party to help him or her?

When will Arab governments hosting Palestinians assume their responsibilities and provide them with the most basic line item of all: health care? The Palestinian public is trapped: Arabs appear to care nothing for their Palestinian brothers, while UNRWA appears to care only about collecting funds to pay the salaries of its managers and workers.